in ,

7 cách giữ an toàn cho tài khoản ngân hàng của bạn khi mua hàng online – Hubm.edu.vn

[ Academy ] Học từ vựng bằng hình ảnh: Giáng Sinh (Christmas Eve), 839, hubm.edu.vn, Uyên Vũ, Chuyên trang hubm.edu.vn, 12/10/2016 12:00:16

Đăng bởi

Uyên Vũ | 12/10/2016 | 1934

carol /ˈkær·əl/ bài hát mừng (thường hát trong lễ noel)
chimney /ˈtʃɪm·ni/ ông khói
Christmas /ˈkrɪs·məs/ lễ noel, giáng sinh
Christmas Eve /ˈkrɪsməs ˈiːv/ đêm giáng sinh (24/12)
Christmas tree /krɪs·məs ˌtri/ cây thông giáng sinh
eggnog /ˈeɡ.nɑːɡ/ rượu nóng đánh trứng (thường uống trong lễ noel)
gift /ɡɪft/ quà tặng
Mass /mæs/ thánh lễ
Merry Christmas / ˈmeri ˈkrɪsməs/ Giáng sinh an lành
mistletoe/ˈmɪs·əlˌtoʊ/ cây tầm gửi, thường treo trong dịp lễ biểu tượng của sự bình an
ornament /ˈɔr·nə·mənt/ vật trang trí, đồ trang trí
reindeer ˈ/reɪnˌdɪər/ ccon tuần lộc
Santa Claus /ˈsæn·tə ˌklɔz/ ông già noel
sleigh /sleɪ/ xe trượt tuyết
stocking /ˈstɑk·ɪŋ/ bít tất (thường treo để làm nơi bỏ quà vào)

[ Academy ] Học từ vựng bằng hình ảnh: Giáng Sinh (Christmas Eve), 839, hubm.edu.vn, Uyên Vũ, Chuyên trang hubm.edu.vn, 12/10/2016 12:00:16


Đăng bởi Uyên Vũ

Tags:

Written by adminhubm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[ Academy ] Ngẫm về “Tủ rượu” của người Việt và “tủ sách” của người Do Thái, 1155, Huyen Nguyen, hubm.edu.vn, 27/10/2016 12:18:28

[ Academy ] Nhường đối thủ chui vào bẫy