in ,

Đại học Quản lý Kinh doanh Hà nội

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT CƠ – ĐIỆN TỬ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 579QĐ/BGH ngày 15 tháng 03 năm 2006)

A- Mục tiêu đào tạo

Chương trình này nhằm mục tiêu đào tạo Kỹ sư Cơ – Điện tử (Mechatronics), có kiến thức liên ngành Cơ khí + Tin học + Điện tử, còn gọi là ngành Cơ khí mới trong tự động hoá quá trình sản xuất linh hoạt. Sinh viên ra trường có khả năng làm việc ở tất cả các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hay kinh doanh thương mại và dịch vụ về các sản phẩm cơ – điện tử, đáp ứng các công việc kỹ thuật – công nghệ sau:
–              Tiếp nhận chuyển giao công nghệ qua các máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất tự động ngoại nhập.
–              Vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, hướng tới nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị tự động hoá dùng trong sản xuất và đời sống.
Chương trình này chú trọng đặc biệt đến việc đào tạo ứng dụng kỹ thuật số, công cụ tin học và phần mềm trong thiết kế – chế tạo các sản phẩm và các quá trình cơ – tin – điện tử. Ngoài phần đào tạo tiếng Anh giao tiếp, chương trình còn trang bị tiếng Anh chuyên ngành để sử dụng trong các hoạt động nghề nghiệp thuộc lĩnh vực kỹ thuật – công nghệ.


B- Cơ cấu kiến thức của chương trình
                                                                                                                                                                          Số ĐVHT

I- Kiến thức giáo dục đại cương                                                                                   32

1.     Triết học Mác-Lênin                                                                                                 6
2.     Kinh tế học Mác-Lênin                                                                                             6 
3.     Chủ nghĩa xã hội khoa học                                                                                        3
4.     Lịch sử ĐCSVN – Tư tưởng Hồ Chí Minh                                                                6
5.     Giáo dục thể chất                                                                                                      6
6.     Giáo dục quốc phòng                                                                                                3
7.           Chủ nghĩa Mác-Lênin (ôn tập và nâng cao để thi tốt nghiệp)                                 2

II- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp        216

a- Kiến thức cơ sở                                                                                                          27
1.     Toán cao cấp                                                                                                             9
2.     Vật lý đại cương (và thí nghiệm)                                                                                  6
3.     Tin học đại cương và ứng dụng chuyên ngành                                                             12
b- Kỹ thuật cơ sở                                                                                                             48
1.     Vẽ kỹ thuật và AutoCAD                                                                                            6
2.     Cơ học kỹ thuật và thí nghiệm                                                                                      6
3.     Kỹ thuật điện và điều khiển truyền động điện                                                                6
4.     Cơ học máy và bài tập lớn                                                                                           9
5.     Vật liệu kỹ thuật cơ điện tử                                                                                          3
6.     Lý thuyết điều khiển tự động và thí nghiệm                                                                   3
7.     Dung sai – Đo lường cơ khí và bài tập lớn                                                                    3
8.     Đại cương sản xuất cơ khí
(tạo phôi, máy, dụng cụ, công nghệ chế tạo)                                                                        6
9.     Công nghệ CAD/CAM/CAE – CNC                                                                          6
c- Kỹ thuật chuyên ngành Cơ – Điện tử                                                                        54
1.     Kỹ thuật và cấu kiện điện tử                                                                                         6
2.     Kỹ thuật số và vi mạch số                                                                                  3
3.     Cấu trúc máy tính và mạng                                                                                 3
4.     Đo lường và giao diện máy tính                                                                          3
5.     Điện tử công suất và kỹ thuật biến đổi                                                                3
6.     Hệ thống tự động thuỷ khí trong máy                                                                  3
7.     Máy công cụ, trung tâm gia công CNC và robot hoá. Đồ án                               9
8.     Kỹ thuật lập trình PLC và thí nghiệm                                                                   3
9.     Hệ thống sản xuất linh hoạt và tích hợp (FMS & CIM)                                        3
10.                    Phân tích, tổ hợp hệ thống cơ – điện tử và đồ án                                 6
11.           Hệ thống tiêu chuẩn, chất lượng, an toàn
và môi trường sản xuất công nghiệp                                                                              3
12.            Thực tập cơ khí                                                                                          3
13.              Thực tập điện – điện tử                                                                             3
14.    Thực tập cơ – điện tử                                                                                         3
d- Ngoại ngữ (tiếng Anh giao tiếp và chuyên ngành)                                                   72
đ- Thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp                                                           15
Sinh viên chọn 2 trong 4 môn chuyên đề ngoại khoá sau đây để bổ trợ cho đồ án tốt nghiệp:
1.     Trí tuệ nhân tạo và hệ chuyên gia                                                                         3
2.     Phân tích và tổ hợp hệ điều khiển trên máy tính                                                    3
3.     Kỹ thuật cảm biến                                                                                               3
4.     Toán chuyên đề bổ trợ cho đồ án                                                                        3
                                                                                                Tổng cộng                      248

C- Lịch học toàn khoá
của Chương trình đào tạo Kỹ sư Cơ – Điện tử


Học phần

Học kỳ I

18

–          Tiếng Anh

6

–          Toán cao cấp

3

–          Tin học đại cương

3

–          Kinh tế học Mác-Lênin

3

–          Giáo dục thể chất

3

Học kỳ II

36

–          Tiếng Anh

12

–          Tin học đại cương

6

–          Toán cao cấp

3

–          Vật lý đại cương

6

–          Kinh tế học Mác-Lênin

3

–          Giáo dục thể chất

3

–          Vẽ kỹ thuật

3

Học kỳ III

36

–          Tiếng Anh

12

–          Vẽ kỹ thuật và AutoCAD

3

–          Cơ học kỹ thuật

3

–          Cơ học máy

3

–          Triết học Mác-Lênin

6

–          Toán cao cấp

3

–          Tin học

3

–          Toán chuyên đề

3

Học kỳ IV

36

–          Tiếng Anh

12

–          Cơ học máy và đồ án

6

–          Sản xuất cơ khí đại cương

3

–          Kỹ thuật và cấu kiện điện tử

6

–          Lý thuyết điều khiển tự động

3

–          Thực tập cơ khí

3

–          Cơ kỹ thuật

3

Học kỳ V

36

–          Tiếng Anh

12

–          Dung sai và đo lường cơ khí

3

–          Vật liệu kỹ thuật Cơ – Điện tử

3

–          Kỹ thuật số và vi mạch số

3

–          Kỹ thuật điện và điều khiểu truyền động điện

6

–          Điện tử công suất và kỹ thuật biến đổi

3

–          Đo lường và giao diện máy tính

3

–          Chủ nghĩa xã hội khoa học

3

Học kỳ VI

36

–          Tiếng Anh

12

–          Máy công cụ, trung tâm gia công CNC và robot hoá. Đồ án

9

–          Cấu trúc máy tính và mạng

3

–          Lập trình PLC

3

–          Thực tập Điện – Điện tử

3

–          Lịch sử ĐCSVN. Tư tưởng Hồ Chí Minh

6

Học kỳ VII

35

–          Tiếng Anh

6

–          Công nghệ CAD/CAM/CAE – CNC

6

–          Hệ thống tự động thuỷ khí trong máy công nghiệp

3

–          Hệ thống sản xuất linh hoạt và tích hợp (FMS & CIM)

3

–          Phân tích, tổ hợp hệ thống cơ – điện tử và đồ án

6

–          Hệ thống tiêu chuẩn, chất lượng, an toàn
và môi trường sản xuất công nghiệp

3

–          Chủ nghĩa Mác-Lênin (ôn tập và nâng cao)

2

–          Giáo dục quốc phòng

3

–          Thực tập Cơ – Điện tử

3

Học kỳ VIII

15

–          Thực tập tốt nghiệp

3

–          Đồ án tốt nghiệp

12

–          2 môn chuyên đề tự chọn bổ trợ cho đồ án tốt nghiệp (6)

Written by adminhubm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dịch vụ quảng cáo Google với đối tác Google Partner – Hubm.edu.vn

Đại học Quản lý Kinh doanh Hà nội