in

Đồ dùng trong nhà (Home Appliances), 840, Uyên Vũ, hubm.edu.vn, 12/10/2016 12:00:42

[ Academy ] Học từ vựng bằng hình ảnh: Đồ dùng trong nhà (Home Appliances), 840, hubm.edu.vn, Uyên Vũ, Chuyên trang hubm.edu.vn, 12/10/2016 12:00:42

Đăng bởi

Uyên Vũ | 12/10/2016 | 2400

Camcorder /ˈkæmˌkɔr·dər/ máy quay phim
Cellular phone /ˈsel·jə·lər ˈfoʊn/điện thoại di động
Computer /kəmˈpju·t̬ər/ máy tính
Dishwasher /ˈdɪʃˌwɑʃ·ər/ máy rửa chén
Dryer /ˈdrɑɪ·ər/ mấy sấy
Player /ˈpleɪ.ər/ máy chơi nhạc, phim (DVD player, casette player, CD player)
Headphones /ˈhedˌfoʊnz/ tai nghe
Portable Media Player /ˈpɔːrtəbl̩ ˈmiːdiə ˈpleɪər/(viết tắt PMP) máy chơi nhạc, xem phim di động
Microwave /ˈmɑɪ·krəˌweɪv/ lò vi sóng
Oven /ˈʌv·ən/ lò quay
Refrigerator /rɪˈfrɪdʒ·əˌreɪ·t̬ər/ tủ lạnh
Remote /rɪˈmoʊt/ (viết đầy đủ remote controller) điều khiển từ xa
Stove /stoʊv/ bếp lò
Speaker /ˈspi·kər/ cái loa
Television /ˈtel·əˌvɪʒ·ən/ (viết tắt TV) Tivi, vô tuyến truyền hình
Projector /prəˈdʒek·tər/ máy chiếu
Camera /’kæm·rə/ máy ảnh
Washer /ˈwɑʃ·ər/ máy giặt

[ Academy ] Học từ vựng bằng hình ảnh: Đồ dùng trong nhà (Home Appliances), 840, hubm.edu.vn, Uyên Vũ, Chuyên trang hubm.edu.vn, 12/10/2016 12:00:42


Đăng bởi Uyên Vũ

Tags:

Written by adminhubm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[ Academy ] Dân mê kinh doanh nhanh tay “bỏ túi” 10 nguồn hàng lớn tại TP. Hồ Chí Minh, 1154, Phương Thảo, hubm.edu.vn, 01/11/2016 09:51:04

Bán hàng – bắt đầu từ những điều nhỏ nhất