Giáo Dục

100 câu chúc ngon miệng tiếng Anh ngắn gọn đơn giản

Bạn đang xem: 100 câu chúc ngon miệng tiếng Anh ngắn gọn đơn giản tại TRƯỜNG ĐH KD & CN Hà Nội
STT Câu chúc ngon miêng tiếng Anh Ý nghĩa tiếng Việt 1 May your taste buds dance with delight. Có thể vị giác của bạn nhảy múa với niềm vui. 2 Bon appétit! Chúc ngon miệng! 3 Enjoy your delicious meal. Thưởng thức bữa ăn ngon của bạn. 4 May your food be as satisfying as it is tasty. Có thể thức ăn của bạn được thỏa mãn vì nó ngon. 5 Let your meal be the highlight of your day.

Hãy để bữa ăn của bạn là điểm nhấn trong ngày của bạn.

6 May your food be as nourishing as it is enjoyable.

Có thể thức ăn của bạn được bổ dưỡng như nó là thú vị.

7 Wishing you a feast for the senses. Chúc bạn một bữa tiệc cho các giác quan. 8 May your food be as flavorful as it is filling.

Có thể thức ăn của bạn có hương vị như nó được lấp đầy.

9 Enjoy your scrumptious meal. Thưởng thức bữa ăn ngon của bạn. 10 Have a mouth-watering meal. Có một bữa ăn lạ miệng. 11 May your taste buds be tantalized by the flavors.

Có thể vị giác của bạn bị kích thích bởi các hương vị.

12 Cheers to a delicious meal! Chúc mừng một bữa ăn ngon! 13 May your food be as satisfying as it is beautiful. Có thể món ăn của bạn vừa ý vừa đẹp mắt. 14 Let your meal be a culinary delight. Hãy để bữa ăn của bạn là một niềm vui ẩm thực. 15 Enjoy your delectable meal. Thưởng thức bữa ăn ngon miệng của bạn. 16 May your food be as hearty as it is healthy.

Có thể thức ăn của bạn thịnh soạn vì nó tốt cho sức khỏe.

17 Let your taste buds go wild with flavor. Hãy để vị giác của bạn phát huy hết hương vị. 18 Have a satisfying and delicious meal. Chúc bạn có một bữa ăn thỏa mãn và ngon miệng. 19 Wishing you a feast for the senses. Chúc bạn một bữa tiệc cho các giác quan. 20 May your food be as comforting as it is tasty. Có thể thức ăn của bạn được thoải mái vì nó ngon. 21 Enjoy your mouth-watering meal. Thưởng thức bữa ăn lạ miệng của bạn. 22 Have a flavorful and fulfilling meal. Chúc bạn có một bữa ăn đầy hương vị và trọn vẹn. 23 May your food be as delicious as it is nutritious. Có thể thức ăn của bạn ngon như nó là bổ dưỡng. 24 Wishing you a culinary adventure with every bite.

Chúc bạn có một cuộc phiêu lưu ẩm thực với từng miếng ăn.

25 Enjoy your delicious and satisfying meal. Thưởng thức bữa ăn ngon và thỏa mãn của bạn. 26 May your food be as savory as it is satisfying.

Có thể thức ăn của bạn là ngon như nó là thỏa mãn.

27 Have a tasty and satisfying meal. Chúc bạn có một bữa ăn ngon miệng và thỏa mãn. 28 Let your meal be a feast for the senses.

Hãy để bữa ăn của bạn là một bữa tiệc cho các giác quan.

29 Enjoy your scrumptious and satisfying meal. Thưởng thức bữa ăn ngon và thỏa mãn của bạn. 30 May your taste buds be delighted with every bite.

Cầu mong vị giác của bạn được thỏa thích với từng miếng cắn.

31 Have a mouth-watering and satisfying meal. Chúc bạn có một bữa ăn ngon miệng và thỏa mãn. 32 May your food be as irresistible as it is enjoyable.

Có thể thức ăn của bạn là không thể cưỡng lại vì nó là thú vị.

33 Wishing you a delicious and nutritious meal. Chúc bạn có bữa ăn ngon miệng và bổ dưỡng. 34 Enjoy your tasty and nourishing meal. Thưởng thức bữa ăn ngon và bổ dưỡng của bạn. 35 Have a satisfying and hearty meal. Chúc bạn có một bữa ăn thỏa mãn và thịnh soạn. 36 May your food be as rich in flavor as it is in nutrition.

Có thể thức ăn của bạn giàu hương vị cũng như dinh dưỡng.

37 Let your meal be a feast for the senses.

Hãy để bữa ăn của bạn là một bữa tiệc cho các giác quan.

38 Enjoy your delectable and satisfying meal.

Thưởng thức bữa ăn ngon miệng và thỏa mãn của bạn.

39 May your food be as comforting as it is delicious.

Có thể thức ăn của bạn được thoải mái như nó là ngon.

40 Have a flavorful and fulfilling meal. Chúc bạn có một bữa ăn đầy hương vị và trọn vẹn. 41 Wishing you a culinary adventure with every bite.

Chúc bạn có một cuộc phiêu lưu ẩm thực với từng miếng ăn.

42 May your food be as savory as it is satisfying.

Có thể thức ăn của bạn là ngon như nó là thỏa mãn.

43 Enjoy your mouth-watering and nutritious meal.

Thưởng thức bữa ăn ngon miệng và bổ dưỡng của bạn.

44 Have a tasty and nourishing meal. Chúc bạn có một bữa ăn ngon miệng và bổ dưỡng. 45 May your taste buds be tantalized by the flavors and nutrition.

Chúc vị giác của bạn được kích thích bởi hương vị và dinh dưỡng.

46 Cheers to a delicious and healthy meal! Chúc mừng một bữa ăn ngon và lành mạnh! 47 May your food be as satisfying as it is beautiful and healthy.

Có thể món ăn của bạn hài lòng vì nó đẹp và tốt cho sức khỏe.

48 Let your meal be a culinary and nutritional delight.

Hãy để bữa ăn của bạn là một niềm vui ẩm thực và dinh dưỡng.

49 Enjoy your scrumptious and nutritious meal. Thưởng thức bữa ăn ngon và bổ dưỡng của bạn. 50 May your food be as hearty as it is healthy and delicious.

Có thể thức ăn của bạn thịnh soạn vì nó tốt cho sức khỏe và ngon miệng.

51 Let your taste buds go wild with flavor and nutrition.

Hãy để vị giác của bạn phát huy hết hương vị và dinh dưỡng.

52 Have a satisfying and delicious and healthy meal.

Chúc bạn có một bữa ăn thỏa mãn và ngon miệng và tốt cho sức khỏe.

53 Wishing you a feast for the senses and nourishment.

Chúc bạn một bữa tiệc cho các giác quan và dinh dưỡng.

54 May your food be as comforting as it is tasty and healthy.

Có thể thức ăn của bạn được thoải mái vì nó ngon và tốt cho sức khỏe.

55 Enjoy your mouth-watering and nutritious meal.

Thưởng thức bữa ăn ngon miệng và bổ dưỡng của bạn.

56 Have a flavorful and fulfilling and healthy meal.

Có một bữa ăn đầy hương vị và đầy đủ và lành mạnh.

57 May your food be as delicious as it is nutritious and satisfying.

Có thể thức ăn của bạn ngon như nó bổ dưỡng và thỏa mãn.

58 Wishing you a culinary adventure with every bite that is nutritious and healthy.

Chúc bạn có một cuộc phiêu lưu ẩm thực với từng miếng ăn bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe.

59 Enjoy your delicious and satisfying and healthy meal.

Thưởng thức bữa ăn ngon và thỏa mãn và lành mạnh của bạn.

60 May your food be as savory as it is satisfying and nutritious

Có thể thức ăn của bạn ngon như nó thỏa mãn và bổ dưỡng

61 Have a tasty and satisfying and nutritious meal.

Chúc bạn có một bữa ăn ngon miệng, thỏa mãn và bổ dưỡng.

62 Let your meal be a feast for the senses and nourishment.

Hãy để bữa ăn của bạn là một bữa tiệc cho các giác quan và dinh dưỡng.

63 Enjoy your delectable and satisfying and nutritious meal.

Thưởng thức bữa ăn ngon lành và thỏa mãn và bổ dưỡng của bạn.

64 May your food be as comforting as it is delicious and healthy.

Có thể thức ăn của bạn được thoải mái vì nó ngon và tốt cho sức khỏe.

65 Have a flavorful and fulfilling and nutritious meal.

Chúc bạn có một bữa ăn đầy hương vị và đầy đủ chất dinh dưỡng.

66 Wishing you a culinary adventure with every bite that is satisfying and healthy.

Chúc bạn có một cuộc phiêu lưu ẩm thực với từng miếng ăn vừa ý và tốt cho sức khỏe.

67 May your food be as rich in flavor and nutrition as it is in satisfaction.

Có thể thức ăn của bạn phong phú về hương vị và dinh dưỡng cũng như sự hài lòng.

68 Let your meal be a culinary, nutritional and satisfying delight.

Hãy để bữa ăn của bạn là một niềm vui ẩm thực, dinh dưỡng và thỏa mãn.

69 Enjoy your scrumptious and nutritious and satisfying meal.

Thưởng thức bữa ăn hảo hạng và bổ dưỡng và thỏa mãn của bạn.

70 May your food be as hearty as it is healthy, delicious and satisfying.

Có thể thức ăn của bạn thịnh soạn vì nó tốt cho sức khỏe, ngon miệng và thỏa mãn.

71 Let your taste buds go wild with flavor, nutrition and satisfaction.

Hãy để vị giác của bạn phát huy hết hương vị, dinh dưỡng và sự hài lòng.

72 Have a satisfying, delicious and nutritious meal.

Chúc bạn có một bữa ăn thật ngon, thật ngon và bổ dưỡng.

73 Wishing you a feast for the senses, nourishment and satisfaction.

Chúc bạn một bữa tiệc cho các giác quan, bổ dưỡng và hài lòng.

74 May your food be as irresistible as it is enjoyable, healthy and nutritious.

Có thể món ăn của bạn không thể cưỡng lại được vì nó thú vị, tốt cho sức khỏe và bổ dưỡng.

75 Enjoy your mouth-watering, nutritious and satisfying meal.

Thưởng thức bữa ăn ngon miệng, bổ dưỡng và thỏa mãn của bạn.

76 Have a tasty, nourishing and satisfying meal.

Chúc bạn có một bữa ăn ngon, bổ dưỡng và thỏa mãn.

77 May your taste buds be delighted with every bite that is healthy, delicious and satisfying.

Cầu mong vị giác của bạn sẽ hài lòng với từng miếng cắn lành mạnh, ngon miệng và thỏa mãn.

78 Cheers to a delicious, healthy and satisfying meal!

Chúc bạn có một bữa ăn ngon, lành mạnh và thỏa mãn!

79 May your food be as satisfying as it is beautiful, healthy and nutritious.

Có thể món ăn của bạn hài lòng vì nó đẹp, tốt cho sức khỏe và bổ dưỡng.

80 Let your meal be a culinary, nutritional and satisfying delight.

Hãy để bữa ăn của bạn là một niềm vui ẩm thực, dinh dưỡng và thỏa mãn.

81 Enjoy your delectable, nutritious and satisfying meal.

Thưởng thức bữa ăn ngon lành, bổ dưỡng và thỏa mãn của bạn.

82 May your food be as comforting as it is tasty, healthy and nutritious.

Có thể thức ăn của bạn được thoải mái vì nó ngon, lành mạnh và bổ dưỡng.

83 Have a flavorful, fulfilling and nutritious meal.

Chúc bạn có một bữa ăn ngon miệng, đủ chất và đầy đủ chất dinh dưỡng.

84 Wishing you a culinary adventure with every bite that is satisfying, healthy and nutritious.

Chúc bạn có một cuộc phiêu lưu ẩm thực với từng miếng ăn vừa ý, tốt cho sức khỏe và bổ dưỡng.

85 May your food be as savory as it is satisfying, nutritious and healthy.

Chúc món ăn của bạn ngon miệng, bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe.

86 Enjoy your scrumptious, nutritious and satisfying meal.

Thưởng thức bữa ăn ngon, bổ dưỡng và thỏa mãn của bạn.

87 May your food be as rich in flavor, nutrition and satisfaction as it is in health.

Có thể thức ăn của bạn giàu hương vị, dinh dưỡng và sự hài lòng cũng như sức khỏe.

88 Let your meal be a feast for the senses, nourishment, satisfaction and health.

Hãy để bữa ăn của bạn là một bữa tiệc cho các giác quan, dinh dưỡng, sự hài lòng và sức khỏe.

89 Have a satisfying, delicious, nutritious and healthy meal.

Chúc bạn có bữa ăn ngon, bổ, đủ chất và tốt cho sức khỏe.

90 May your taste buds be tantalized by the flavors, nutrition, satisfaction and health.

Chúc vị giác của bạn được kích thích bởi hương vị, dinh dưỡng, sự hài lòng và sức khỏe.

91 Wishing you a delicious, healthy, satisfying and nutritious meal.

Chúc bạn có một bữa ăn ngon miệng, tốt cho sức khỏe, thỏa mãn và bổ dưỡng.

92 Enjoy your mouth-watering, nutritious, satisfying and healthy meal.

Thưởng thức bữa ăn ngon miệng, bổ dưỡng, thỏa mãn và tốt cho sức khỏe của bạn.

93 Have a tasty, nourishing, satisfying and healthy meal.

Chúc bạn có một bữa ăn ngon, bổ dưỡng, thỏa mãn và tốt cho sức khỏe.

94 Let your meal be a culinary, nutritional, satisfying and healthy delight.

Hãy để bữa ăn của bạn trở thành một niềm vui ẩm thực, dinh dưỡng, thỏa mãn và tốt cho sức khỏe.

95 May your food be as irresistible as it is enjoyable, healthy, nutritious and satisfying.

Có thể món ăn của bạn không thể cưỡng lại được vì nó thú vị, tốt cho sức khỏe, bổ dưỡng và thỏa mãn.

96 Enjoy your delectable, nutritious, satisfying and healthy meal.

Thưởng thức bữa ăn ngon lành, bổ dưỡng, thỏa mãn và tốt cho sức khỏe của bạn.

97 May your food be as comforting as it is delicious, healthy, nutritious and satisfying.

Có thể thức ăn của bạn được thoải mái vì nó ngon, lành mạnh, bổ dưỡng và thỏa mãn.

98 Have a flavorful, fulfilling, nutritious and healthy meal.

Chúc bạn có một bữa ăn ngon, đủ chất, bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe.

99 Wishing you a culinary adventure with every bite that is satisfying, healthy, nutritious and delicious.

Chúc bạn có một cuộc phiêu lưu ẩm thực với từng miếng ăn vừa ý, tốt cho sức khỏe, bổ dưỡng và ngon miệng.

100 Bon Appetit! And may your food be as good for you as it is for your taste buds.

Chúc ngon miệng! Và có thể thức ăn của bạn sẽ tốt cho bạn cũng như tốt cho vị giác của bạn.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về 100 câu chúc ngon miệng tiếng Anh ngắn gọn đơn giản

Video về 100 câu chúc ngon miệng tiếng Anh ngắn gọn đơn giản

Wiki về 100 câu chúc ngon miệng tiếng Anh ngắn gọn đơn giản

100 câu chúc ngon miệng tiếng Anh ngắn gọn đơn giản

100 câu chúc ngon miệng tiếng Anh ngắn gọn đơn giản -

STT Câu chúc ngon miêng tiếng Anh Ý nghĩa tiếng Việt 1 May your taste buds dance with delight. Có thể vị giác của bạn nhảy múa với niềm vui. 2 Bon appétit! Chúc ngon miệng! 3 Enjoy your delicious meal. Thưởng thức bữa ăn ngon của bạn. 4 May your food be as satisfying as it is tasty. Có thể thức ăn của bạn được thỏa mãn vì nó ngon. 5 Let your meal be the highlight of your day.

Hãy để bữa ăn của bạn là điểm nhấn trong ngày của bạn.

6 May your food be as nourishing as it is enjoyable.

Có thể thức ăn của bạn được bổ dưỡng như nó là thú vị.

7 Wishing you a feast for the senses. Chúc bạn một bữa tiệc cho các giác quan. 8 May your food be as flavorful as it is filling.

Có thể thức ăn của bạn có hương vị như nó được lấp đầy.

9 Enjoy your scrumptious meal. Thưởng thức bữa ăn ngon của bạn. 10 Have a mouth-watering meal. Có một bữa ăn lạ miệng. 11 May your taste buds be tantalized by the flavors.

Có thể vị giác của bạn bị kích thích bởi các hương vị.

12 Cheers to a delicious meal! Chúc mừng một bữa ăn ngon! 13 May your food be as satisfying as it is beautiful. Có thể món ăn của bạn vừa ý vừa đẹp mắt. 14 Let your meal be a culinary delight. Hãy để bữa ăn của bạn là một niềm vui ẩm thực. 15 Enjoy your delectable meal. Thưởng thức bữa ăn ngon miệng của bạn. 16 May your food be as hearty as it is healthy.

Có thể thức ăn của bạn thịnh soạn vì nó tốt cho sức khỏe.

17 Let your taste buds go wild with flavor. Hãy để vị giác của bạn phát huy hết hương vị. 18 Have a satisfying and delicious meal. Chúc bạn có một bữa ăn thỏa mãn và ngon miệng. 19 Wishing you a feast for the senses. Chúc bạn một bữa tiệc cho các giác quan. 20 May your food be as comforting as it is tasty. Có thể thức ăn của bạn được thoải mái vì nó ngon. 21 Enjoy your mouth-watering meal. Thưởng thức bữa ăn lạ miệng của bạn. 22 Have a flavorful and fulfilling meal. Chúc bạn có một bữa ăn đầy hương vị và trọn vẹn. 23 May your food be as delicious as it is nutritious. Có thể thức ăn của bạn ngon như nó là bổ dưỡng. 24 Wishing you a culinary adventure with every bite.

Chúc bạn có một cuộc phiêu lưu ẩm thực với từng miếng ăn.

25 Enjoy your delicious and satisfying meal. Thưởng thức bữa ăn ngon và thỏa mãn của bạn. 26 May your food be as savory as it is satisfying.

Có thể thức ăn của bạn là ngon như nó là thỏa mãn.

27 Have a tasty and satisfying meal. Chúc bạn có một bữa ăn ngon miệng và thỏa mãn. 28 Let your meal be a feast for the senses.

Hãy để bữa ăn của bạn là một bữa tiệc cho các giác quan.

29 Enjoy your scrumptious and satisfying meal. Thưởng thức bữa ăn ngon và thỏa mãn của bạn. 30 May your taste buds be delighted with every bite.

Cầu mong vị giác của bạn được thỏa thích với từng miếng cắn.

31 Have a mouth-watering and satisfying meal. Chúc bạn có một bữa ăn ngon miệng và thỏa mãn. 32 May your food be as irresistible as it is enjoyable.

Có thể thức ăn của bạn là không thể cưỡng lại vì nó là thú vị.

33 Wishing you a delicious and nutritious meal. Chúc bạn có bữa ăn ngon miệng và bổ dưỡng. 34 Enjoy your tasty and nourishing meal. Thưởng thức bữa ăn ngon và bổ dưỡng của bạn. 35 Have a satisfying and hearty meal. Chúc bạn có một bữa ăn thỏa mãn và thịnh soạn. 36 May your food be as rich in flavor as it is in nutrition.

Có thể thức ăn của bạn giàu hương vị cũng như dinh dưỡng.

37 Let your meal be a feast for the senses.

Hãy để bữa ăn của bạn là một bữa tiệc cho các giác quan.

38 Enjoy your delectable and satisfying meal.

Thưởng thức bữa ăn ngon miệng và thỏa mãn của bạn.

39 May your food be as comforting as it is delicious.

Có thể thức ăn của bạn được thoải mái như nó là ngon.

40 Have a flavorful and fulfilling meal. Chúc bạn có một bữa ăn đầy hương vị và trọn vẹn. 41 Wishing you a culinary adventure with every bite.

Chúc bạn có một cuộc phiêu lưu ẩm thực với từng miếng ăn.

42 May your food be as savory as it is satisfying.

Có thể thức ăn của bạn là ngon như nó là thỏa mãn.

43 Enjoy your mouth-watering and nutritious meal.

Thưởng thức bữa ăn ngon miệng và bổ dưỡng của bạn.

44 Have a tasty and nourishing meal. Chúc bạn có một bữa ăn ngon miệng và bổ dưỡng. 45 May your taste buds be tantalized by the flavors and nutrition.

Chúc vị giác của bạn được kích thích bởi hương vị và dinh dưỡng.

46 Cheers to a delicious and healthy meal! Chúc mừng một bữa ăn ngon và lành mạnh! 47 May your food be as satisfying as it is beautiful and healthy.

Có thể món ăn của bạn hài lòng vì nó đẹp và tốt cho sức khỏe.

48 Let your meal be a culinary and nutritional delight.

Hãy để bữa ăn của bạn là một niềm vui ẩm thực và dinh dưỡng.

49 Enjoy your scrumptious and nutritious meal. Thưởng thức bữa ăn ngon và bổ dưỡng của bạn. 50 May your food be as hearty as it is healthy and delicious.

Có thể thức ăn của bạn thịnh soạn vì nó tốt cho sức khỏe và ngon miệng.

51 Let your taste buds go wild with flavor and nutrition.

Hãy để vị giác của bạn phát huy hết hương vị và dinh dưỡng.

52 Have a satisfying and delicious and healthy meal.

Chúc bạn có một bữa ăn thỏa mãn và ngon miệng và tốt cho sức khỏe.

53 Wishing you a feast for the senses and nourishment.

Chúc bạn một bữa tiệc cho các giác quan và dinh dưỡng.

54 May your food be as comforting as it is tasty and healthy.

Có thể thức ăn của bạn được thoải mái vì nó ngon và tốt cho sức khỏe.

55 Enjoy your mouth-watering and nutritious meal.

Thưởng thức bữa ăn ngon miệng và bổ dưỡng của bạn.

56 Have a flavorful and fulfilling and healthy meal.

Có một bữa ăn đầy hương vị và đầy đủ và lành mạnh.

57 May your food be as delicious as it is nutritious and satisfying.

Có thể thức ăn của bạn ngon như nó bổ dưỡng và thỏa mãn.

58 Wishing you a culinary adventure with every bite that is nutritious and healthy.

Chúc bạn có một cuộc phiêu lưu ẩm thực với từng miếng ăn bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe.

59 Enjoy your delicious and satisfying and healthy meal.

Thưởng thức bữa ăn ngon và thỏa mãn và lành mạnh của bạn.

60 May your food be as savory as it is satisfying and nutritious

Có thể thức ăn của bạn ngon như nó thỏa mãn và bổ dưỡng

61 Have a tasty and satisfying and nutritious meal.

Chúc bạn có một bữa ăn ngon miệng, thỏa mãn và bổ dưỡng.

62 Let your meal be a feast for the senses and nourishment.

Hãy để bữa ăn của bạn là một bữa tiệc cho các giác quan và dinh dưỡng.

63 Enjoy your delectable and satisfying and nutritious meal.

Thưởng thức bữa ăn ngon lành và thỏa mãn và bổ dưỡng của bạn.

64 May your food be as comforting as it is delicious and healthy.

Có thể thức ăn của bạn được thoải mái vì nó ngon và tốt cho sức khỏe.

65 Have a flavorful and fulfilling and nutritious meal.

Chúc bạn có một bữa ăn đầy hương vị và đầy đủ chất dinh dưỡng.

66 Wishing you a culinary adventure with every bite that is satisfying and healthy.

Chúc bạn có một cuộc phiêu lưu ẩm thực với từng miếng ăn vừa ý và tốt cho sức khỏe.

67 May your food be as rich in flavor and nutrition as it is in satisfaction.

Có thể thức ăn của bạn phong phú về hương vị và dinh dưỡng cũng như sự hài lòng.

68 Let your meal be a culinary, nutritional and satisfying delight.

Hãy để bữa ăn của bạn là một niềm vui ẩm thực, dinh dưỡng và thỏa mãn.

69 Enjoy your scrumptious and nutritious and satisfying meal.

Thưởng thức bữa ăn hảo hạng và bổ dưỡng và thỏa mãn của bạn.

70 May your food be as hearty as it is healthy, delicious and satisfying.

Có thể thức ăn của bạn thịnh soạn vì nó tốt cho sức khỏe, ngon miệng và thỏa mãn.

71 Let your taste buds go wild with flavor, nutrition and satisfaction.

Hãy để vị giác của bạn phát huy hết hương vị, dinh dưỡng và sự hài lòng.

72 Have a satisfying, delicious and nutritious meal.

Chúc bạn có một bữa ăn thật ngon, thật ngon và bổ dưỡng.

73 Wishing you a feast for the senses, nourishment and satisfaction.

Chúc bạn một bữa tiệc cho các giác quan, bổ dưỡng và hài lòng.

74 May your food be as irresistible as it is enjoyable, healthy and nutritious.

Có thể món ăn của bạn không thể cưỡng lại được vì nó thú vị, tốt cho sức khỏe và bổ dưỡng.

75 Enjoy your mouth-watering, nutritious and satisfying meal.

Thưởng thức bữa ăn ngon miệng, bổ dưỡng và thỏa mãn của bạn.

76 Have a tasty, nourishing and satisfying meal.

Chúc bạn có một bữa ăn ngon, bổ dưỡng và thỏa mãn.

77 May your taste buds be delighted with every bite that is healthy, delicious and satisfying.

Cầu mong vị giác của bạn sẽ hài lòng với từng miếng cắn lành mạnh, ngon miệng và thỏa mãn.

78 Cheers to a delicious, healthy and satisfying meal!

Chúc bạn có một bữa ăn ngon, lành mạnh và thỏa mãn!

79 May your food be as satisfying as it is beautiful, healthy and nutritious.

Có thể món ăn của bạn hài lòng vì nó đẹp, tốt cho sức khỏe và bổ dưỡng.

80 Let your meal be a culinary, nutritional and satisfying delight.

Hãy để bữa ăn của bạn là một niềm vui ẩm thực, dinh dưỡng và thỏa mãn.

81 Enjoy your delectable, nutritious and satisfying meal.

Thưởng thức bữa ăn ngon lành, bổ dưỡng và thỏa mãn của bạn.

82 May your food be as comforting as it is tasty, healthy and nutritious.

Có thể thức ăn của bạn được thoải mái vì nó ngon, lành mạnh và bổ dưỡng.

83 Have a flavorful, fulfilling and nutritious meal.

Chúc bạn có một bữa ăn ngon miệng, đủ chất và đầy đủ chất dinh dưỡng.

84 Wishing you a culinary adventure with every bite that is satisfying, healthy and nutritious.

Chúc bạn có một cuộc phiêu lưu ẩm thực với từng miếng ăn vừa ý, tốt cho sức khỏe và bổ dưỡng.

85 May your food be as savory as it is satisfying, nutritious and healthy.

Chúc món ăn của bạn ngon miệng, bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe.

86 Enjoy your scrumptious, nutritious and satisfying meal.

Thưởng thức bữa ăn ngon, bổ dưỡng và thỏa mãn của bạn.

87 May your food be as rich in flavor, nutrition and satisfaction as it is in health.

Có thể thức ăn của bạn giàu hương vị, dinh dưỡng và sự hài lòng cũng như sức khỏe.

88 Let your meal be a feast for the senses, nourishment, satisfaction and health.

Hãy để bữa ăn của bạn là một bữa tiệc cho các giác quan, dinh dưỡng, sự hài lòng và sức khỏe.

89 Have a satisfying, delicious, nutritious and healthy meal.

Chúc bạn có bữa ăn ngon, bổ, đủ chất và tốt cho sức khỏe.

90 May your taste buds be tantalized by the flavors, nutrition, satisfaction and health.

Chúc vị giác của bạn được kích thích bởi hương vị, dinh dưỡng, sự hài lòng và sức khỏe.

91 Wishing you a delicious, healthy, satisfying and nutritious meal.

Chúc bạn có một bữa ăn ngon miệng, tốt cho sức khỏe, thỏa mãn và bổ dưỡng.

92 Enjoy your mouth-watering, nutritious, satisfying and healthy meal.

Thưởng thức bữa ăn ngon miệng, bổ dưỡng, thỏa mãn và tốt cho sức khỏe của bạn.

93 Have a tasty, nourishing, satisfying and healthy meal.

Chúc bạn có một bữa ăn ngon, bổ dưỡng, thỏa mãn và tốt cho sức khỏe.

94 Let your meal be a culinary, nutritional, satisfying and healthy delight.

Hãy để bữa ăn của bạn trở thành một niềm vui ẩm thực, dinh dưỡng, thỏa mãn và tốt cho sức khỏe.

95 May your food be as irresistible as it is enjoyable, healthy, nutritious and satisfying.

Có thể món ăn của bạn không thể cưỡng lại được vì nó thú vị, tốt cho sức khỏe, bổ dưỡng và thỏa mãn.

96 Enjoy your delectable, nutritious, satisfying and healthy meal.

Thưởng thức bữa ăn ngon lành, bổ dưỡng, thỏa mãn và tốt cho sức khỏe của bạn.

97 May your food be as comforting as it is delicious, healthy, nutritious and satisfying.

Có thể thức ăn của bạn được thoải mái vì nó ngon, lành mạnh, bổ dưỡng và thỏa mãn.

98 Have a flavorful, fulfilling, nutritious and healthy meal.

Chúc bạn có một bữa ăn ngon, đủ chất, bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe.

99 Wishing you a culinary adventure with every bite that is satisfying, healthy, nutritious and delicious.

Chúc bạn có một cuộc phiêu lưu ẩm thực với từng miếng ăn vừa ý, tốt cho sức khỏe, bổ dưỡng và ngon miệng.

100 Bon Appetit! And may your food be as good for you as it is for your taste buds.

Chúc ngon miệng! Và có thể thức ăn của bạn sẽ tốt cho bạn cũng như tốt cho vị giác của bạn.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết 100 câu chúc ngon miệng tiếng Anh ngắn gọn đơn giản có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về 100 câu chúc ngon miệng tiếng Anh ngắn gọn đơn giản bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn
Chuyên mục: Giáo dục

#câu #chúc #ngon #miệng #tiếng #Anh #ngắn #gọn #đơn #giản

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button