Là gì?Tổng Hợp

An sinh xã hội là gì?

Bạn đang xem: An sinh xã hội là gì? tại hubm.edu.vn
(Cập nhật lần cuối vào: 27/11/2021 bởi Lytuong.net)

1. Tổng quan về an sinh xã hội

Trước hết, có thể xem an sinh xã hội là một thiết chế xã hội bao gồm hệ thống các cơ quan, tổ chức hoạt động nhằm giải quyết, loại bỏ và ngăn ngừa các vấn đề xã hội nhằm nâng cao đời sống của mọi người dân. cá nhân, nhóm và cộng đồng. Nó cũng bao gồm các chính sách, pháp luật, các chương trình dịch vụ xã hội như chương trình cứu trợ xã hội, trợ giúp xã hội nhằm giúp đỡ các cá nhân, gia đình và cộng đồng giải quyết các vấn đề xã hội.

Ở góc độ thứ hai, an sinh xã hội được hiểu là một khoa học nghiên cứu về tổ chức, chương trình và chính sách cung cấp các dịch vụ xã hội cho cá nhân, gia đình, nhóm và cộng đồng. Ý nghĩa an sinh xã hội thứ hai này được đề cập nhiều ở khía cạnh đào tạo.

* Chính sách xã hội

Chính sách xã hội là công cụ bảo đảm an sinh xã hội.

Chính sách xã hội được coi là các hoạt động định hướng hoặc can thiệp liên quan đến các vấn đề xã hội nhằm tạo ra sự thay đổi hoặc duy trì các điều kiện sống để đảm bảo an sinh cho người dân. Các chính sách xã hội được xây dựng nhằm nâng cao an sinh xã hội và đáp ứng các nhu cầu của con người như giáo dục, y tế, nhà ở và an sinh xã hội.

Các lĩnh vực cơ bản của chính sách xã hội như sau:

 • Phúc lợi
 • An sinh xã hội/bảo trợ xã hội
 • Bảo hiểm thất nghiệp
 • Sưc khỏe va y tê
 • Căn nhà
 • Về hưu
 • trợ giúp xã hội
 • việc làm lao động
 • Hỗ trợ pháp lý, pháp lý…

Thuật ngữ chính sách xã hội cũng đề cập đến các chính sách tham gia vào việc điều chỉnh hành vi của con người như:

 • Các vấn đề về hôn nhân và gia đình như chính sách đối với phụ nữ, chính sách đối với phụ nữ đơn thân, bà mẹ đơn thân, chính sách về nhận con nuôi…
 • Các vấn đề về nghèo đói và vô gia cư
 • Vấn đề ma túy và mại dâm

Ở Việt Nam, chính sách xã hội còn bao gồm các chính sách như:

 • chính sách thu nhập
 • chính sách giáo dục
 • Chính sách nhà ở
 • Chính sách y tế/chăm sóc sức khỏe
 • Chính sách bảo hiểm xã hội, chính sách hưu trí
 • Chính sách trợ cấp, cứu trợ khẩn cấp

Ngoài ra, các chính sách xã hội của Việt Nam bao gồm:

 • Các chính sách xã hội đặc thù đó là chính sách ưu đãi xã hội đối với người có công với cách mạng, thân nhân, gia đình thương binh, liệt sĩ.
 • Các chính sách liên quan đến chương trình giảm nghèo; chương trình quốc gia phát triển kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu vùng xa, chính sách việc làm
 • Chính sách đối với các nhóm yếu thế như người già, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người tàn tật, người nghèo, người nhiễm HIV, v.v.
 • Các chương trình và dịch vụ xã hội

Các chương trình như chương trình xóa đói giảm nghèo, chương trình giải quyết việc làm, chương trình phòng chống tệ nạn xã hội, chương trình phổ cập giáo dục, v.v.

Dịch vụ xã hội bao gồm dịch vụ việc làm, dịch vụ tư vấn, tư vấn, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ đào tạo, dạy nghề, dịch vụ cho vay, dịch vụ tín dụng, v.v.

2. Vai trò của công tác xã hội trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội

Mục đích của an sinh xã hội là:

 • Đảm bảo công bằng xã hội
 • Tạo sự ổn định xã hội
 • Phát triển kinh tế xã hội.

Mục đích của ASXH nói trên cũng chính là mục đích của công tác xã hội. Để thực hiện các chính sách an sinh xã hội có hiệu quả, cần phải có các biện pháp để các chính sách đó đi vào thực tiễn.

An sinh xã hội được coi là một hệ thống các chính sách, chương trình, dịch vụ xã hội,

Công tác xã hội là phương tiện, phương thức hoạt động của an sinh xã hội. Bảo vệ xã hội sử dụng công tác xã hội như một hoạt động nghề nghiệp để chuyển giao, phát triển, tuyên bố các chính sách, chương trình và dịch vụ an sinh xã hội.

Vì vậy, nghề công tác xã hội và vai trò của những người làm công tác xã hội chuyên nghiệp là rất quan trọng trong việc thực hiện các mục đích an sinh xã hội.

Sự tham gia của các chuyên gia từ các ngành nghề khác nhau trong hệ thống an sinh xã hội (Chalse Zastow, 1990)

Nhân viên xã hội thường làm việc trong lĩnh vực an sinh xã hội cùng với các chuyên gia trong các lĩnh vực khác như giáo dục, chăm sóc sức khỏe, tâm lý, v.v. để đảm bảo hạnh phúc của các cá nhân và gia đình.

Nhìn vào mô hình trên có thể thấy, có nhiều ngành nghề tham gia đảm bảo an sinh xã hội, tuy nhiên lĩnh vực CTXH có vị trí đặc biệt quan trọng vì nó là nơi kết nối sự tham gia của các lĩnh vực khác nhằm đảm bảo an sinh xã hội. chính sách bảo mật được vận hành hiệu quả.

(Lytuong.net – Tài liệu tham khảo: Nhập môn Công tác xã hội, UNICEF, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Đại học Lao động – Xã hội, 2016)

Xem thêm thông tin chi tiết về An sinh xã hội là gì?

Hình Ảnh về An sinh xã hội là gì?

Video về An sinh xã hội là gì?

Wiki về An sinh xã hội là gì?

An sinh xã hội là gì?

An sinh xã hội là gì? -

(Cập nhật lần cuối vào: 27/11/2021 bởi Lytuong.net)

1. Tổng quan về an sinh xã hội

Trước hết, có thể xem an sinh xã hội là một thiết chế xã hội bao gồm hệ thống các cơ quan, tổ chức hoạt động nhằm giải quyết, loại bỏ và ngăn ngừa các vấn đề xã hội nhằm nâng cao đời sống của mọi người dân. cá nhân, nhóm và cộng đồng. Nó cũng bao gồm các chính sách, pháp luật, các chương trình dịch vụ xã hội như chương trình cứu trợ xã hội, trợ giúp xã hội nhằm giúp đỡ các cá nhân, gia đình và cộng đồng giải quyết các vấn đề xã hội.

Ở góc độ thứ hai, an sinh xã hội được hiểu là một khoa học nghiên cứu về tổ chức, chương trình và chính sách cung cấp các dịch vụ xã hội cho cá nhân, gia đình, nhóm và cộng đồng. Ý nghĩa an sinh xã hội thứ hai này được đề cập nhiều ở khía cạnh đào tạo.

* Chính sách xã hội

Chính sách xã hội là công cụ bảo đảm an sinh xã hội.

Chính sách xã hội được coi là các hoạt động định hướng hoặc can thiệp liên quan đến các vấn đề xã hội nhằm tạo ra sự thay đổi hoặc duy trì các điều kiện sống để đảm bảo an sinh cho người dân. Các chính sách xã hội được xây dựng nhằm nâng cao an sinh xã hội và đáp ứng các nhu cầu của con người như giáo dục, y tế, nhà ở và an sinh xã hội.

Các lĩnh vực cơ bản của chính sách xã hội như sau:

 • Phúc lợi
 • An sinh xã hội/bảo trợ xã hội
 • Bảo hiểm thất nghiệp
 • Sưc khỏe va y tê
 • Căn nhà
 • Về hưu
 • trợ giúp xã hội
 • việc làm lao động
 • Hỗ trợ pháp lý, pháp lý…

Thuật ngữ chính sách xã hội cũng đề cập đến các chính sách tham gia vào việc điều chỉnh hành vi của con người như:

 • Các vấn đề về hôn nhân và gia đình như chính sách đối với phụ nữ, chính sách đối với phụ nữ đơn thân, bà mẹ đơn thân, chính sách về nhận con nuôi...
 • Các vấn đề về nghèo đói và vô gia cư
 • Vấn đề ma túy và mại dâm

Ở Việt Nam, chính sách xã hội còn bao gồm các chính sách như:

 • chính sách thu nhập
 • chính sách giáo dục
 • Chính sách nhà ở
 • Chính sách y tế/chăm sóc sức khỏe
 • Chính sách bảo hiểm xã hội, chính sách hưu trí
 • Chính sách trợ cấp, cứu trợ khẩn cấp

Ngoài ra, các chính sách xã hội của Việt Nam bao gồm:

 • Các chính sách xã hội đặc thù đó là chính sách ưu đãi xã hội đối với người có công với cách mạng, thân nhân, gia đình thương binh, liệt sĩ.
 • Các chính sách liên quan đến chương trình giảm nghèo; chương trình quốc gia phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu vùng xa, chính sách việc làm
 • Chính sách đối với các nhóm yếu thế như người già, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người tàn tật, người nghèo, người nhiễm HIV, v.v.
 • Các chương trình và dịch vụ xã hội

Các chương trình như chương trình xóa đói giảm nghèo, chương trình giải quyết việc làm, chương trình phòng chống tệ nạn xã hội, chương trình phổ cập giáo dục, v.v.

Dịch vụ xã hội bao gồm dịch vụ việc làm, dịch vụ tư vấn, tư vấn, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ đào tạo, dạy nghề, dịch vụ cho vay, dịch vụ tín dụng, v.v.

2. Vai trò của công tác xã hội trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội

Mục đích của an sinh xã hội là:

 • Đảm bảo công bằng xã hội
 • Tạo sự ổn định xã hội
 • Phát triển kinh tế xã hội.

Mục đích của ASXH nói trên cũng chính là mục đích của công tác xã hội. Để thực hiện các chính sách an sinh xã hội có hiệu quả, cần phải có các biện pháp để các chính sách đó đi vào thực tiễn.

An sinh xã hội được coi là một hệ thống các chính sách, chương trình, dịch vụ xã hội,

Công tác xã hội là phương tiện, phương thức hoạt động của an sinh xã hội. Bảo vệ xã hội sử dụng công tác xã hội như một hoạt động nghề nghiệp để chuyển giao, phát triển, tuyên bố các chính sách, chương trình và dịch vụ an sinh xã hội.

Vì vậy, nghề công tác xã hội và vai trò của những người làm công tác xã hội chuyên nghiệp là rất quan trọng trong việc thực hiện các mục đích an sinh xã hội.

Sự tham gia của các chuyên gia từ các ngành nghề khác nhau trong hệ thống an sinh xã hội (Chalse Zastow, 1990)

Nhân viên xã hội thường làm việc trong lĩnh vực an sinh xã hội cùng với các chuyên gia trong các lĩnh vực khác như giáo dục, chăm sóc sức khỏe, tâm lý, v.v. để đảm bảo hạnh phúc của các cá nhân và gia đình.

Nhìn vào mô hình trên có thể thấy, có nhiều ngành nghề tham gia đảm bảo an sinh xã hội, tuy nhiên lĩnh vực CTXH có vị trí đặc biệt quan trọng vì nó là nơi kết nối sự tham gia của các lĩnh vực khác nhằm đảm bảo an sinh xã hội. chính sách bảo mật được vận hành hiệu quả.

(Lytuong.net – Tài liệu tham khảo: Nhập môn Công tác xã hội, UNICEF, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Đại học Lao động – Xã hội, 2016)

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết An sinh xã hội là gì? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về An sinh xã hội là gì? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#sinh #xã #hội #là #gì

Xem thêm bài viết hay:  ” Đạo Tặc Là Gì ? Nghĩa Của Từ Đạo Tặc

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button