Giáo Dục

Ancol isopropylic là gì?

Câu hỏi: Rượu isopropyl là gì?

Câu trả lời:

Rượu isopropylic là một rượu bậc hai có công thức cấu tạo (CH3).2CHO H.

I. Rượu isopropyl tách nước

Một trong những phản ứng quan trọng của (CHỈ)3)2CHOH là phản ứng tách nước. Giống như các rượu khác, rượu isopropyl có phản ứng thủy phân. Chúng ta có thể tách nước ra khỏi hợp chất này bằng cách thực hiện các phản ứng sau:

+ Tách nước từ phân tử rượu tạo thành hiđrocacbon không no. Với phương pháp này chúng ta cần xúc tác H2VÌ THẾ4 đặc, nóng (> 1700c). Kết thúc phản ứng thu được các anken tương ứng.

+ Tách nước ra khỏi 2 phân tử rượu tạo thành ete. Bằng cách này chúng ta có thể làm nóng trực tiếp hoặc sử dụng HO2VÌ THẾ4 rắn, nhiệt 1400c. Kết thúc phản ứng phụ thuộc vào khối lượng riêng của sản phẩm so với (CHỈ)3)2CHOH tạo ra một este hoặc một hiđrocacbon.

II. Các phản ứng của (CHỈ3)2CHO H


Chất này sở hữu những tính chất cơ bản nhất của rượu. Ancol isopropylic có thể phản ứng với HCl, axit axetic, CuO. Đặc biệt:

+ Khi cho (DUY NHẤT3)2Phản ứng của CHOH với CuO còn được gọi là phản ứng oxi hóa. Khi cho (CHỈ3)2Khi CHOH phản ứng với CuO, ta nhận được: ((CHỈ3)2CHOH + CuO = (CHỈ3)2CO + Cu + H2O

Các phản ứng của (CHỈ)3)2CHO H

+ Và khi nào (CHỈ3)2Khi CHOH gặp axit axetic, phản ứng sau sẽ xảy ra:3)2CHOH + C₃H₇OH ⇄ CH₃COOC₃H₇ + H₂O.

+ Nếu được cho (CHỈ3)2CHOH phản ứng với axit HCL, ta nhận được phản ứng sau:3)2CHOH + HCl = (CHỈ3)2CHỈ CÓ2Cl + H2Ô.

III. Phương pháp điều chế rượu isopropyl

Có nhiều cách để điều chỉnh (CHỈ)3)2CHOH trong phòng thí nghiệm như sau:

1. Sự thủy phân của các dẫn xuất halogen

NH2n + 2-2k-xXx + xMOH → CNH2n + 2-2k-x(OH)x + xMX

2. Cho nước vào anken tạo thành ancol no, đơn chức, mạch hở.

NH2n + BẠN BÈ2O → CNH2n + 1OH (NÓNG)+)

Phản ứng tuân theo quy tắc cộng Maccoph nên nếu anken đối xứng thì phản ứng chỉ tạo thành một ancol.

3. Thủy phân este trong môi trường kiềm

RCOOR ‘+ NaOH → RCOONa + R’OH

4. Cộng với Gia đình2 thành aldehyde hoặc xeton

RCHO + Họ2 → RCH2OH (Ni, t0)

RCOR ‘+ SURVEY2 → RCHOHR ‘(Ni, t0)

5. Oxi hoá hợp chất có liên kết đôi bằng KMnO. dung dịch4

3 CHỈ2= CHỈ2 + 2KMnO4 + 4 GIỜ2O → 3JUST2OH-CHỈ2OH + 2KOH + 2MnO2

IV. Các câu hỏi đố liên quan:

Cho các chất: ancol propyl, ancol isopropyl, ancol anlylic, ancol isoamylic, đietylamin, anilin, etylphenylamin, isobutylamin. Tổng số chất trong nhóm rượu bậc hai; amin bậc hai lần lượt là

A. 1; 2

B. 1; 3

C. 2; 2

D. 2; 2

Câu trả lời đúng: A

Câu trả lời:

Cồn propylene: CHỈ3– CHỈ CÓ2– CHỈ CÓ2-OH: rượu chính

Cồn isopropyl: CHỈ3-CH (OH) -Chỉ cần3: rượu thứ cấp

Rượu anlylic: CHỈ2= CH-CHỈ2-OH: rượu chính

Isoamyl alcohol: CHỈ3-CH (CHỈ3)-CHỈ CÓ2– CHỈ CÓ2-OH: rượu chính

→ Có 1 rượu bậc 2.

Đietylamin: C2H5-NH-COL2H5: amin bậc hai

Aniline: CŨ6H5NHỎ BÉ2: amin chính

Ethylphenylamine:: C2H5-NH- CŨ6H5 : amin bậc hai

Isobutylamine: CHỈ3-CH (CHỈ3)- CHỈ CÓ2 – NHỎ BÉ2

→ Có 2 amin bậc hai

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Ancol isopropylic là gì?

Video về Ancol isopropylic là gì?

Wiki về Ancol isopropylic là gì?

Ancol isopropylic là gì?

Ancol isopropylic là gì? -

Câu hỏi: Rượu isopropyl là gì?

Câu trả lời:

Rượu isopropylic là một rượu bậc hai có công thức cấu tạo (CH3).2CHO H.

I. Rượu isopropyl tách nước

Một trong những phản ứng quan trọng của (CHỈ)3)2CHOH là phản ứng tách nước. Giống như các rượu khác, rượu isopropyl có phản ứng thủy phân. Chúng ta có thể tách nước ra khỏi hợp chất này bằng cách thực hiện các phản ứng sau:

+ Tách nước từ phân tử rượu tạo thành hiđrocacbon không no. Với phương pháp này chúng ta cần xúc tác H2VÌ THẾ4 đặc, nóng (> 1700c). Kết thúc phản ứng thu được các anken tương ứng.

+ Tách nước ra khỏi 2 phân tử rượu tạo thành ete. Bằng cách này chúng ta có thể làm nóng trực tiếp hoặc sử dụng HO2VÌ THẾ4 rắn, nhiệt 1400c. Kết thúc phản ứng phụ thuộc vào khối lượng riêng của sản phẩm so với (CHỈ)3)2CHOH tạo ra một este hoặc một hiđrocacbon.

II. Các phản ứng của (CHỈ3)2CHO H


Chất này sở hữu những tính chất cơ bản nhất của rượu. Ancol isopropylic có thể phản ứng với HCl, axit axetic, CuO. Đặc biệt:

+ Khi cho (DUY NHẤT3)2Phản ứng của CHOH với CuO còn được gọi là phản ứng oxi hóa. Khi cho (CHỈ3)2Khi CHOH phản ứng với CuO, ta nhận được: ((CHỈ3)2CHOH + CuO = (CHỈ3)2CO + Cu + H2O

Các phản ứng của (CHỈ)3)2CHO H

+ Và khi nào (CHỈ3)2Khi CHOH gặp axit axetic, phản ứng sau sẽ xảy ra:3)2CHOH + C₃H₇OH ⇄ CH₃COOC₃H₇ + H₂O.

+ Nếu được cho (CHỈ3)2CHOH phản ứng với axit HCL, ta nhận được phản ứng sau:3)2CHOH + HCl = (CHỈ3)2CHỈ CÓ2Cl + H2Ô.

III. Phương pháp điều chế rượu isopropyl

Có nhiều cách để điều chỉnh (CHỈ)3)2CHOH trong phòng thí nghiệm như sau:

1. Sự thủy phân của các dẫn xuất halogen

NH2n + 2-2k-xXx + xMOH → CNH2n + 2-2k-x(OH)x + xMX

2. Cho nước vào anken tạo thành ancol no, đơn chức, mạch hở.

NH2n + BẠN BÈ2O → CNH2n + 1OH (NÓNG)+)

Phản ứng tuân theo quy tắc cộng Maccoph nên nếu anken đối xứng thì phản ứng chỉ tạo thành một ancol.

3. Thủy phân este trong môi trường kiềm

RCOOR '+ NaOH → RCOONa + R'OH

4. Cộng với Gia đình2 thành aldehyde hoặc xeton

RCHO + Họ2 → RCH2OH (Ni, t0)

RCOR '+ SURVEY2 → RCHOHR '(Ni, t0)

5. Oxi hoá hợp chất có liên kết đôi bằng KMnO. dung dịch4

3 CHỈ2= CHỈ2 + 2KMnO4 + 4 GIỜ2O → 3JUST2OH-CHỈ2OH + 2KOH + 2MnO2

IV. Các câu hỏi đố liên quan:

Cho các chất: ancol propyl, ancol isopropyl, ancol anlylic, ancol isoamylic, đietylamin, anilin, etylphenylamin, isobutylamin. Tổng số chất trong nhóm rượu bậc hai; amin bậc hai lần lượt là

A. 1; 2

B. 1; 3

C. 2; 2

D. 2; 2

Câu trả lời đúng: A

Câu trả lời:

Cồn propylene: CHỈ3- CHỈ CÓ2- CHỈ CÓ2-OH: rượu chính

Cồn isopropyl: CHỈ3-CH (OH) -Chỉ cần3: rượu thứ cấp

Rượu anlylic: CHỈ2= CH-CHỈ2-OH: rượu chính

Isoamyl alcohol: CHỈ3-CH (CHỈ3)-CHỈ CÓ2- CHỈ CÓ2-OH: rượu chính

→ Có 1 rượu bậc 2.

Đietylamin: C2H5-NH-COL2H5: amin bậc hai

Aniline: CŨ6H5NHỎ BÉ2: amin chính

Ethylphenylamine:: C2H5-NH- CŨ6H5 : amin bậc hai

Isobutylamine: CHỈ3-CH (CHỈ3)- CHỈ CÓ2 - NHỎ BÉ2

→ Có 2 amin bậc hai

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa 12

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Rượu isopropyl là gì?

Câu trả lời:

Rượu isopropylic là một rượu bậc hai có công thức cấu tạo (CH3).2CHO H.

I. Rượu isopropyl tách nước

Một trong những phản ứng quan trọng của (CHỈ)3)2CHOH là phản ứng tách nước. Giống như các rượu khác, rượu isopropyl có phản ứng thủy phân. Chúng ta có thể tách nước ra khỏi hợp chất này bằng cách thực hiện các phản ứng sau:

+ Tách nước từ phân tử rượu tạo thành hiđrocacbon không no. Với phương pháp này chúng ta cần xúc tác H2VÌ THẾ4 đặc, nóng (> 1700c). Kết thúc phản ứng thu được các anken tương ứng.

+ Tách nước ra khỏi 2 phân tử rượu tạo thành ete. Bằng cách này chúng ta có thể làm nóng trực tiếp hoặc sử dụng HO2VÌ THẾ4 rắn, nhiệt 1400c. Kết thúc phản ứng phụ thuộc vào khối lượng riêng của sản phẩm so với (CHỈ)3)2CHOH tạo ra một este hoặc một hiđrocacbon.

II. Các phản ứng của (CHỈ3)2CHO H


Chất này sở hữu những tính chất cơ bản nhất của rượu. Ancol isopropylic có thể phản ứng với HCl, axit axetic, CuO. Đặc biệt:

+ Khi cho (DUY NHẤT3)2Phản ứng của CHOH với CuO còn được gọi là phản ứng oxi hóa. Khi cho (CHỈ3)2Khi CHOH phản ứng với CuO, ta nhận được: ((CHỈ3)2CHOH + CuO = (CHỈ3)2CO + Cu + H2O

Các phản ứng của (CHỈ)3)2CHO H

+ Và khi nào (CHỈ3)2Khi CHOH gặp axit axetic, phản ứng sau sẽ xảy ra:3)2CHOH + C₃H₇OH ⇄ CH₃COOC₃H₇ + H₂O.

+ Nếu được cho (CHỈ3)2CHOH phản ứng với axit HCL, ta nhận được phản ứng sau:3)2CHOH + HCl = (CHỈ3)2CHỈ CÓ2Cl + H2Ô.

III. Phương pháp điều chế rượu isopropyl

Có nhiều cách để điều chỉnh (CHỈ)3)2CHOH trong phòng thí nghiệm như sau:

1. Sự thủy phân của các dẫn xuất halogen

NH2n + 2-2k-xXx + xMOH → CNH2n + 2-2k-x(OH)x + xMX

2. Cho nước vào anken tạo thành ancol no, đơn chức, mạch hở.

NH2n + BẠN BÈ2O → CNH2n + 1OH (NÓNG)+)

Phản ứng tuân theo quy tắc cộng Maccoph nên nếu anken đối xứng thì phản ứng chỉ tạo thành một ancol.

3. Thủy phân este trong môi trường kiềm

RCOOR ‘+ NaOH → RCOONa + R’OH

4. Cộng với Gia đình2 thành aldehyde hoặc xeton

RCHO + Họ2 → RCH2OH (Ni, t0)

RCOR ‘+ SURVEY2 → RCHOHR ‘(Ni, t0)

5. Oxi hoá hợp chất có liên kết đôi bằng KMnO. dung dịch4

3 CHỈ2= CHỈ2 + 2KMnO4 + 4 GIỜ2O → 3JUST2OH-CHỈ2OH + 2KOH + 2MnO2

IV. Các câu hỏi đố liên quan:

Cho các chất: ancol propyl, ancol isopropyl, ancol anlylic, ancol isoamylic, đietylamin, anilin, etylphenylamin, isobutylamin. Tổng số chất trong nhóm rượu bậc hai; amin bậc hai lần lượt là

A. 1; 2

B. 1; 3

C. 2; 2

D. 2; 2

Câu trả lời đúng: A

Câu trả lời:

Cồn propylene: CHỈ3– CHỈ CÓ2– CHỈ CÓ2-OH: rượu chính

Cồn isopropyl: CHỈ3-CH (OH) -Chỉ cần3: rượu thứ cấp

Rượu anlylic: CHỈ2= CH-CHỈ2-OH: rượu chính

Isoamyl alcohol: CHỈ3-CH (CHỈ3)-CHỈ CÓ2– CHỈ CÓ2-OH: rượu chính

→ Có 1 rượu bậc 2.

Đietylamin: C2H5-NH-COL2H5: amin bậc hai

Aniline: CŨ6H5NHỎ BÉ2: amin chính

Ethylphenylamine:: C2H5-NH- CŨ6H5 : amin bậc hai

Isobutylamine: CHỈ3-CH (CHỈ3)- CHỈ CÓ2 – NHỎ BÉ2

→ Có 2 amin bậc hai

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa 12

Bạn thấy bài viết Ancol isopropylic là gì? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Ancol isopropylic là gì? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Ancol #isopropylic #là #gì

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button