Giáo Dục

Bài 51 trang 124 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Câu hỏi và bài tập chương 3

Bài 51 (trang 124 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao):

Tìm hiểu tiền công khoan giếng tại hai cơ sở khoan giếng, được biết:

– Tại cơ sở A: giá công tơ khoan thứ nhất là 8000 đồng và kể từ công tơ thứ hai thì giá mỗi công tơ sau tăng 500 đồng so với giá công tơ khoan liền trước đó.

– Ở cơ sở B: Giá mỗi mét khoan thứ nhất là 6000 đồng và kể từ mét khoan thứ hai, giá mỗi mét tăng 7% so với giá của mét khoan liền trước nó.

Đối với mỗi số nguyên dương, ký hiệu uN và vN lần lượt là giá của mét khoan thứ n theo cách tính giá của đế A và đế B.

a) Tính u2u323

b) Chứng minh rằng dãy số (uN) là một cấp số cộng và dãy số (vN) là một cấp số nhân. Tìm số hạng tổng quát của mỗi số này.


c) Một người muốn chọn một trong hai cơ sở nêu trên để thuê khoan giếng sâu 20m lấy nước sinh hoạt trong gia đình. Hỏi anh nên chọn cơ sở nào, chất lượng cũng như thời gian khoan của hai cơ sở như nhau?

d) Câu hỏi tương tự như phần c), giả sử độ sâu của giếng là 25 mét.

Câu trả lời:

a) u2= uĐầu tiên+ 500 = 8000 + 500 = 8500

u3 = u2 + 500 = 8500 + 500 = 9000

v2 = vĐầu tiên + vĐầu tiên. 0,07 – vĐầu tiên (1 + 0,07) = vĐầu tiên.1,07 = 6000.1,07 = 6420

v3 = v2 + v20,07 = v2(1 + 0,07) = v20,1,07 = 6420,1,07 = 6869,4

b) Theo giả thiết của bài toán, ta có:

uĐầu tiên = 8000 và un + 1 = uN + 500 cho tất cả n 1 (1)

vĐầu tiên = 6000 và vn + 1 = vN + vN0,07 = vN(1 + 0,07) = vN.1.07 với mọi n 1 (2)

Từ (1) suy ra (uN) là một số mũ cộng với công sai chung d = 500 và số hạng đầu tiên uĐầu tiên = 8000

Thuật ngữ chung: uN = 8000 + (n – 1) .500 = 7500 + 500n

Từ (2) suy ra (vN) là một số mũ với thừa số q = 1,07 và số hạng đầu tiên vĐầu tiên = 6000

Kỳ hạn chung: vN = 6000. (1,07)n – 1

c) Ký hiệu A20và nhưng20tương ứng là số tiền lương (đồng) phải trả theo phương pháp tính giá cơ sở B. Từ kết quả phần b) ta có:

Từ đó, nếu bạn cần khoan giếng sâu 20m thì nên thuê cơ sở B.

d) Ký hiệu A25và nhưng25lần lượt là số tiền lương (đồng) phải trả theo phương pháp tính giá của cơ sở A và phương pháp tính giá của cơ sở B.

Theo cách tương tự như trong phần c) chúng ta nhận được A25 = 350000 trở lên25 = 37494,22629…

Do đó, nếu bạn có nhu cầu khoan giếng sâu 25m thì nên thuê cơ sở A.

Nhìn thấy tất cả: Toán nâng cao 11

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Toán lớp 11, Toán 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Bài 51 trang 124 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Video về Bài 51 trang 124 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Wiki về Bài 51 trang 124 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài 51 trang 124 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Bài 51 trang 124 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao -

Câu hỏi và bài tập chương 3

Bài 51 (trang 124 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao):

Tìm hiểu tiền công khoan giếng tại hai cơ sở khoan giếng, được biết:

- Tại cơ sở A: giá công tơ khoan thứ nhất là 8000 đồng và kể từ công tơ thứ hai thì giá mỗi công tơ sau tăng 500 đồng so với giá công tơ khoan liền trước đó.

- Ở cơ sở B: Giá mỗi mét khoan thứ nhất là 6000 đồng và kể từ mét khoan thứ hai, giá mỗi mét tăng 7% so với giá của mét khoan liền trước nó.

Đối với mỗi số nguyên dương, ký hiệu uN và vN lần lượt là giá của mét khoan thứ n theo cách tính giá của đế A và đế B.

a) Tính u2u323

b) Chứng minh rằng dãy số (uN) là một cấp số cộng và dãy số (vN) là một cấp số nhân. Tìm số hạng tổng quát của mỗi số này.


c) Một người muốn chọn một trong hai cơ sở nêu trên để thuê khoan giếng sâu 20m lấy nước sinh hoạt trong gia đình. Hỏi anh nên chọn cơ sở nào, chất lượng cũng như thời gian khoan của hai cơ sở như nhau?

d) Câu hỏi tương tự như phần c), giả sử độ sâu của giếng là 25 mét.

Câu trả lời:

a) u2= uĐầu tiên+ 500 = 8000 + 500 = 8500

u3 = u2 + 500 = 8500 + 500 = 9000

v2 = vĐầu tiên + vĐầu tiên. 0,07 - vĐầu tiên (1 + 0,07) = vĐầu tiên.1,07 = 6000.1,07 = 6420

v3 = v2 + v20,07 = v2(1 + 0,07) = v20,1,07 = 6420,1,07 = 6869,4

b) Theo giả thiết của bài toán, ta có:

uĐầu tiên = 8000 và un + 1 = uN + 500 cho tất cả n 1 (1)

vĐầu tiên = 6000 và vn + 1 = vN + vN0,07 = vN(1 + 0,07) = vN.1.07 với mọi n 1 (2)

Từ (1) suy ra (uN) là một số mũ cộng với công sai chung d = 500 và số hạng đầu tiên uĐầu tiên = 8000

Thuật ngữ chung: uN = 8000 + (n - 1) .500 = 7500 + 500n

Từ (2) suy ra (vN) là một số mũ với thừa số q = 1,07 và số hạng đầu tiên vĐầu tiên = 6000

Kỳ hạn chung: vN = 6000. (1,07)n - 1

c) Ký hiệu A20và nhưng20tương ứng là số tiền lương (đồng) phải trả theo phương pháp tính giá cơ sở B. Từ kết quả phần b) ta có:

Từ đó, nếu bạn cần khoan giếng sâu 20m thì nên thuê cơ sở B.

d) Ký hiệu A25và nhưng25lần lượt là số tiền lương (đồng) phải trả theo phương pháp tính giá của cơ sở A và phương pháp tính giá của cơ sở B.

Theo cách tương tự như trong phần c) chúng ta nhận được A25 = 350000 trở lên25 = 37494,22629…

Do đó, nếu bạn có nhu cầu khoan giếng sâu 25m thì nên thuê cơ sở A.

Nhìn thấy tất cả: Toán nâng cao 11

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi và bài tập chương 3

Bài 51 (trang 124 SGK Đại số và Giải tích 11 nâng cao):

Tìm hiểu tiền công khoan giếng tại hai cơ sở khoan giếng, được biết:

– Tại cơ sở A: giá công tơ khoan thứ nhất là 8000 đồng và kể từ công tơ thứ hai thì giá mỗi công tơ sau tăng 500 đồng so với giá công tơ khoan liền trước đó.

– Ở cơ sở B: Giá mỗi mét khoan thứ nhất là 6000 đồng và kể từ mét khoan thứ hai, giá mỗi mét tăng 7% so với giá của mét khoan liền trước nó.

Đối với mỗi số nguyên dương, ký hiệu uN và vN lần lượt là giá của mét khoan thứ n theo cách tính giá của đế A và đế B.

a) Tính u2u323

b) Chứng minh rằng dãy số (uN) là một cấp số cộng và dãy số (vN) là một cấp số nhân. Tìm số hạng tổng quát của mỗi số này.


c) Một người muốn chọn một trong hai cơ sở nêu trên để thuê khoan giếng sâu 20m lấy nước sinh hoạt trong gia đình. Hỏi anh nên chọn cơ sở nào, chất lượng cũng như thời gian khoan của hai cơ sở như nhau?

d) Câu hỏi tương tự như phần c), giả sử độ sâu của giếng là 25 mét.

Câu trả lời:

a) u2= uĐầu tiên+ 500 = 8000 + 500 = 8500

u3 = u2 + 500 = 8500 + 500 = 9000

v2 = vĐầu tiên + vĐầu tiên. 0,07 – vĐầu tiên (1 + 0,07) = vĐầu tiên.1,07 = 6000.1,07 = 6420

v3 = v2 + v20,07 = v2(1 + 0,07) = v20,1,07 = 6420,1,07 = 6869,4

b) Theo giả thiết của bài toán, ta có:

uĐầu tiên = 8000 và un + 1 = uN + 500 cho tất cả n 1 (1)

vĐầu tiên = 6000 và vn + 1 = vN + vN0,07 = vN(1 + 0,07) = vN.1.07 với mọi n 1 (2)

Từ (1) suy ra (uN) là một số mũ cộng với công sai chung d = 500 và số hạng đầu tiên uĐầu tiên = 8000

Thuật ngữ chung: uN = 8000 + (n – 1) .500 = 7500 + 500n

Từ (2) suy ra (vN) là một số mũ với thừa số q = 1,07 và số hạng đầu tiên vĐầu tiên = 6000

Kỳ hạn chung: vN = 6000. (1,07)n – 1

c) Ký hiệu A20và nhưng20tương ứng là số tiền lương (đồng) phải trả theo phương pháp tính giá cơ sở B. Từ kết quả phần b) ta có:

Từ đó, nếu bạn cần khoan giếng sâu 20m thì nên thuê cơ sở B.

d) Ký hiệu A25và nhưng25lần lượt là số tiền lương (đồng) phải trả theo phương pháp tính giá của cơ sở A và phương pháp tính giá của cơ sở B.

Theo cách tương tự như trong phần c) chúng ta nhận được A25 = 350000 trở lên25 = 37494,22629…

Do đó, nếu bạn có nhu cầu khoan giếng sâu 25m thì nên thuê cơ sở A.

Nhìn thấy tất cả: Toán nâng cao 11

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Toán lớp 11, Toán 11

Bạn thấy bài viết Bài 51 trang 124 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Bài 51 trang 124 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Bài #trang #sgk #Đại #Số #và #Giải #Tích #nâng #cao

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button