Giáo Dục

Bài 7- Tính chất hóa học của bazơ

Bạn đang xem: Bài 7- Tính chất hóa học của bazơ tại TRƯỜNG ĐH KD & CN Hà Nội

Giải bài 1 trang 25 SGK Hóa học 9

Bài 1: Có phải tất cả các ankin đều là bazơ không? Viết công thức hóa học của một số ankin.

Có phải tất cả các bazơ kiềm? Đưa ra công thức hóa học của các bazơ để minh họa.

Câu trả lời:

Bạn đang xem: Bài 7- Tính chất hóa học của bazơ

Kiềm (còn gọi là dung dịch bazơ) là bazơ tan được trong nước nên:

– Tất cả các kiềm đều là bazơ. Ví dụ: NaOH, Ba(OH)2KOH.

– Không phải tất cả các bazơ đều có tính kiềm. Ví dụ: Al(OH)3Cu(OH)2Fe(OH)3 … Vì các bazơ này đều không tan.

Giải bài 2 trang 25 SGK Hóa học 9

Bài 2: Có các bazơ sau: Cu(OH)2NaOH, Ba(OH)2. Kể tên các căn cứ:

a) Có thể phản ứng với dung dịch HCl không?

b) Bị nhiệt phân hủy?

c) Tác dụng với CO2?

d) Làm đổi màu quỳ tím thành xanh?

Viết các phương trình hóa học.

Câu trả lời:

a) Tất cả các bazơ đã cho đều phản ứng được với dung dịch HCl.

Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2 CĂN NHÀ2Ô

NaOH + HCl → NaCl + H2Ô

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + BẠN BÈ2Ô

b) Bị phân hủy ở nhiệt độ cao được bazơ không tan: Cu(OH)2

Cu(OH)2 −to→ CuO + H2Ô

c) Phản ứng với CO2 là dung dịch bazơ (đối chứng) NaOH, Ba(OH)2

khí CO2 + NaOH → NaHCO3

khí CO2 + 2NaOH → Na2khí CO3 + BẠN BÈ2Ô

khí CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 +2Ô

2CO2 + Ba(OH)2 → Ba(HCO3)2

d) Làm đổi màu quỳ tím: dung dịch kiềm NaOH, Ba(OH)2.

Giải bài 3 trang 25 SGK Hóa học 9

Bài 3: Từ các chất cho sẵn: Na2O, CaO, H2O. Viết phương trình hóa học các dung dịch bazơ.

Câu trả lời:

Chuẩn bị dung dịch cơ bản (kiềm):

Na2O + H2O → 2NaOH

CaO + H2O → Ca(OH)2.

Giải bài 4 trang 25 SGK Hóa học 9

Bài tập 4: Có 4 lọ không dán nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu sau: NaCl, Ba(OH)2 và Na2VÌ THẾ4. Chỉ dùng quỳ tím hóa đỏ, làm thế nào để nhận biết dung dịch đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học? Viết các phương trình hóa học.

Câu trả lời:

Trích mẫu xét nghiệm và đánh số thứ tự:

– Cho quỳ tím vào từng mẫu thử của các dung dịch trên, kết quả được chia làm 2 nhóm:

• Nhóm I: Quỳ tím chuyển sang màu xanh: Ba(OH)2 và NaOH.

• Nhóm II: Quỳ tím không đổi màu: NaCl và Na2VÌ THẾ4.

– Phân biệt các chất trong nhóm: Lấy từng chất nhóm I rót vào từng chất nhóm II ta thấy có 2 chất rót vào nhau đều cho kết tủa trắng, đó là Ba(OH)2 và Na2VÌ THẾ4 Hai chất còn lại không phản ứng là NaOH và NaCl.

NaCl Na2VÌ THẾ4
Ba(OH)2 x Kết tủa trắng
NaOH x x

THPT: Ba(OH)2 + Nà2VÌ THẾ4 → BaSO4 ↓ + 2NaOH.

Giải bài 5 trang 25 SGK Hóa học 9

Bài 5: Cho 15,5g natri oxit Na2O phản ứng với nước thu được 0,5 lít dung dịch bazơ.

a) Viết phương trình hóa học và nồng độ mol của dung dịch bazơ thu được.

b) Tính thể tích của H . giải pháp2VÌ THẾ4 20%, với khối lượng riêng 1,14 g/ml cần để trung hòa dung dịch bazơ trên.

Câu trả lời:

a) Phương trình hóa học:

Na2O + H2O → 2NaOH

Theo pt: nNaOH = 2.nNa2O = 0,25 . 2 = 0,5 mol.

b) Phương trình hóa học:

2NaOH + H2VÌ THẾ4 → Na2VÌ THẾ4 + 2 CĂN NHÀ2Ô

Theo pt:

tôih2VÌ THẾ4 = 0,25,98 = 24,5 (g)

Hóa học 9 Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ

I. Phân loại căn cứ

Căn cứ vào độ tan của bazơ trong nước người ta chia bazơ thành hai loại:

– bột talc có thể tan trong nước tạo thành dung dịch bazơ (gọi là kiềm): LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CsOH, Ba(OH)2Ca(OH)2Sr(OH)2.

– Bazơ không tan: Cu(OH)2Mg(OH)2Fe(OH)3Al(OH)3

II. Tính chất hóa học của bazơ

1) Phản ứng với chất chỉ thị màu.

– Dung dịch bazơ làm xanh quỳ tím.

Dung dịch bazơ làm phenolphtalein không màu chuyển sang màu đỏ.

2) Dung dịch bazơ tác dụng với oxit axit

Dung dịch bazơ (kiềm) + oxit axit → muối + nước

Ví dụ:

2NaOH + SO2 → Na2VÌ THẾ3 + BẠN BÈ2Ô

Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3 +2Ô

3) Tác dụng của bazơ với axit: Bazơ + axit → muối + nước

Ví dụ:

NaOH + HCl → NaCl + H2Ô

Cu(OH)2 + 2HNO3 → Cu(KHÔNG3)2 + BẠN BÈ2Ô

Phản ứng giữa bazơ và axit gọi là phản ứng trung hòa.

4) Tác dụng của dung dịch bazơ với dung dịch muối

Dung dịch bazơ phản ứng với nhiều dung dịch muối tạo thành muối mới, bazơ mới.

Ví dụ:

2NaOH + CuSO4 → Na2VÌ THẾ4 + Cu(OH)2

Ba(OH)2 + Nà2khí CO3 → BaCO3 (↓) + 2NaOH

5) Bazơ không tan bị nhiệt phân hủy thành oxit và nước.

Ví dụ:

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 9 bài 7 (có đáp án): Tính chất hóa học của bazơ

Câu 1: Dung dịch KOH phản ứng được với dãy oxit nào sau đây?

A.CO2; VÌ THẾ2; P2Ô5; Fe2Ô3

B. Fe2Ô3; VÌ THẾ2; VÌ THẾ3; MgO

C.P2Ô5; khí CO2; VÌ THẾ2 ; VÌ THẾ3

Đ.P2Ô5; khí CO2; CuO; VÌ THẾ3

Hiển thị câu trả lời

Trả lời:

P2Ô5; khí CO2; VÌ THẾ2 ; VÌ THẾ3 là oxit axit phản ứng được với KOH.

Câu 2: Dãy các bazơ đều bị nhiệt phân hủy tạo thành oxit bazơ tương ứng và nước là

A. Cu(OH)2; Zn(OH)2; Al(OH)3; Mg(OH)2

B. Cu(OH)2; Zn(OH)2; Al(OH)3; NaOH

C. Fe(OH)3; Cu(OH)2; KOH; Mg(OH)2

D. Fe(OH)3; Cu(OH)2; Ba(OH)2; Mg(OH)2

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: A

Cu(OH)2 ; Zn(OH)2; Al(OH)3; Mg(OH)2 là bazơ không tan nên sẽ bị nhiệt phân hủy.

Câu 3: Dung dịch KOH không có tính chất hóa học nào sau đây?

A. Làm quỳ tím hóa xanh

B. Tác dụng với oxit axit tạo muối và nước

C. Tác dụng với axit tạo muối và nước

D. Bị nhiệt phân hủy tạo oxit bazơ và nước

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: DỄ DÀNG

KOH là bazơ tan nên không bị nhiệt phân hủy.

Câu 4: Để nhận biết dd KOH và dd Ba(OH)2 Thuốc thử chúng tôi sử dụng là:

A. Phenolphtalein

B. Quỳ tím

C. đ NHÀ2VÌ THẾ4

D. dd HCl

Hiển thị câu trả lời

Trả lời:

Dùng dung dịch HO2VÌ THẾ4

+ Nếu không có gì xuất hiện là KOH .

2KOH + H O2VÌ THẾ4 → CZK2VÌ THẾ4 + 2 CĂN NHÀ2Ô

+ Nếu có kết tủa trắng là Ba(OH) xuất hiện.2

Ba(OH)2 + BẠN BÈ2VÌ THẾ4 → BaSO4 (↓ trắng) + 2H2Ô

Câu 5: Để điều chế dung dịch Ba(OH)2một người cho:

A. BaO phản ứng với dung dịch HCl

B. BaCl2 phản ứng với Na. giải pháp2khí CO3

C. BaO phản ứng với H . giải pháp2Ô

D. Ba(KHÔNG3)2 phản ứng với Na. giải pháp2VÌ THẾ4

Hiển thị câu trả lời

Trả lời:

Bảo + PHỤ ĐỀ2O → Ba(OH)2

Câu 6: Cặp chất không tồn tại trong dung dịch (chúng phản ứng được với nhau) là

A. CuSO4 và KOH

B. CuSO4 và NaCl

C. MgCl2 và Ba(KHÔNG3)2

D. AlCl3 và Mg(KHÔNG3)2

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: A

CuSO4 + 2KOH → Cu(OH)2 +K2VÌ THẾ4

Câu 7: Cho 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 100ml dung dịch HCl 0,1M. Dung dịch thu được sau phản ứng:

A. Làm quỳ tím hóa xanh

B. Làm quỳ tím hóa đỏ

C. Phản ứng với magie giải phóng khí hiđro

D. Không làm đổi màu quỳ

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: A

Số mol Ba(OH)2 = 0,1.0,1 = 0,01 mol;

số mol HCl = 0,1.0,1 = 0,01 mol

→ Ba(OH)2 dư, dung dịch sau phản ứng chuyển sang màu xanh quỳ tím.

Câu 8: Nhiệt phân hoàn toàn x gam Fe(OH)3 đến khối lượng không đổi thu được 24g chất rắn. Giá trị của x là bao nhiêu:

A. 16,05g

B. 32,10 gam

C. 48,15 gam

D. 72,25g

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: BỎ

Câu 9: Cho từ từ từng giọt quỳ tím vào dung dịch KOH, dung dịch có màu xanh lam, nhỏ từ từ từng giọt dung dịch HCl đến dư vào dung dịch có màu xanh lam thì:

A. Màu xanh không đổi.

B. Màu lam nhạt dần rồi mất hẳn

C. Màu lam nhạt dần, mất đi rồi chuyển sang màu đỏ

D. Màu xanh đậm hơn

Hiển thị câu trả lời

Trả lời:

Câu 10: Sục khí 2,24 lít khí CO2 vào dung dịch chứa 0,2 mol NaOH. Dung dịch thu được sau phản ứng chứa:

A. NaHCO3

B.Na2khí CO3

C.Na2khí CO3 và NaOH

D. NaHCO3 và NaOH

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: BỎ

Vì vậy, sau CO . sự phản ứng lại2 và NaOH đều hết, sản phẩm thu được là Na2khí CO3.

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Bản quyền bài viết thuộc về trường ĐH KD & CN Hà Nội. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: ĐH KD & CN Hà Nội (hubm.edu.vn)

Thông tin cần xem thêm:

Tóp 10 Bài 7- Tính chất hóa học của bazơ

#Bài #Tính #chất #hóa #học #của #bazơ

Video Bài 7- Tính chất hóa học của bazơ

Hình Ảnh Bài 7- Tính chất hóa học của bazơ

#Bài #Tính #chất #hóa #học #của #bazơ

Tin tức Bài 7- Tính chất hóa học của bazơ

#Bài #Tính #chất #hóa #học #của #bazơ

Review Bài 7- Tính chất hóa học của bazơ

#Bài #Tính #chất #hóa #học #của #bazơ

Tham khảo Bài 7- Tính chất hóa học của bazơ

#Bài #Tính #chất #hóa #học #của #bazơ

Mới nhất Bài 7- Tính chất hóa học của bazơ

#Bài #Tính #chất #hóa #học #của #bazơ

Hướng dẫn Bài 7- Tính chất hóa học của bazơ

#Bài #Tính #chất #hóa #học #của #bazơ

Tổng Hợp Bài 7- Tính chất hóa học của bazơ

Wiki về Bài 7- Tính chất hóa học của bazơ

Bạn thấy bài viết Bài 7- Tính chất hóa học của bazơ có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Bài 7- Tính chất hóa học của bazơ bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Bài #Tính #chất #hóa #học #của #bazơ

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button