Là gì?

Ban Thường vụ Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam do ai bầu? Ban Thường vụ Hiệp hội họp định kỳ mấy tháng 1 lần?

Bạn đang xem: Ban Thường vụ Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam do ai bầu? Ban Thường vụ Hiệp hội họp định kỳ mấy tháng 1 lần? tại ĐH KD & CN Hà Nội


Cho tôi hỏi Ban Thường vụ Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam do ai bầu? Ban Thường vụ Hiệp hội họp định kỳ mấy tháng 1 lần? Các quyết định của Ban Thường vụ được thông qua khi nào? Mong được giải đáp. Câu hỏi của anh Thanh đến từ Nha Trang.

Ban Thường vụ Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam do ai bầu?

Căn cứ khoản 1 Điều 15 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam phê duyệt kèm theo Quyết định 674/QĐ-BNV năm 2021 quy định như sau:

Ban Thường vụ

1. Ban Thường vụ do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Thường vụ gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và các ủy viên. Số lượng ủy viên Ban Thường vụ không quá 1/3 (một phần ba) số lượng ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội. Cơ cấu, tiêu chuẩn, việc bầu thay thế, bổ sung ủy viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Thường vụ cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

Đối chiếu quy định trên, như vậy, Ban Thường vụ Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Thường vụ gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và các ủy viên.

– Số lượng ủy viên Ban Thường vụ không quá 1/3 số lượng ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội.

– Cơ cấu, tiêu chuẩn, việc bầu thay thế, bổ sung ủy viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành quyết định.

– Nhiệm kỳ của Ban Thường vụ cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

ban chấp hành

Ban Thường vụ Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam do ai bầu? Ban Thường vụ Hiệp hội họp định kỳ mấy tháng 1 lần? (Hình từ Internet)

Ban Thường vụ Hiệp hội có những quyền hạn và nhiệm vụ gì?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam phê duyệt kèm theo Quyết định 674/QĐ-BNV năm 2021 quy định Ban Thường vụ Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam có những quyền hạn và nhiệm vụ như sau:

– Thay mặt Ban Chấp hành triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hiệp hội; tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành; lãnh đạo hoạt động của Hiệp hội giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành;

– Chuẩn bị nội dung và quyết định triệu tập họp Ban Chấp hành;

– Quyết định thành lập các tổ chức, đơn vị thuộc Hiệp hội theo nghị quyết của Ban Chấp hành; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo văn phòng, các ban chuyên môn và tổ chức thuộc Hiệp hội;

– Tập hợp những kiến nghị của hội viên để xử lý theo thẩm quyền, báo cáo Ban Chấp hành Hiệp hội giải quyết hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ban Thường vụ Hiệp hội họp định kỳ mấy tháng 1 lần? Các quyết định của Ban Thường vụ được thông qua khi nào?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam phê duyệt kèm theo Quyết định 674/QĐ-BNV năm 2021 quy định như sau:

Ban Thường vụ

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Thường vụ:

a) Ban Thường vụ hoạt động theo Quy chế do Ban Chấp hành ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;

b) Ban Thường vụ họp định kỳ 3 (ba) tháng/1 lần, trường hợp cần thiết có thể họp bất thường theo đề nghị của trên 1/2 (một phần hai) ủy viên Ban Thường vụ hoặc theo đề nghị của Chủ tịch Hiệp hội;

c) Giữa hai kỳ họp, Ban Thường vụ có thể biểu quyết hoặc quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ thông qua việc lấy ý kiến Ban Thường vụ bằng văn bản hoặc thư điện tử;

d) Các cuộc họp của Ban Thường vụ là hợp lệ khi có trên 1/2 (một phần hai) ủy viên Ban Thường vụ tham gia dự họp. Ban Thường vụ có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Thường vụ quyết định;

đ) Các nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ được thông qua khi có trên 1/2 (một phần hai) tổng số ủy viên Ban Thường vụ biểu quyết tán thành.

4. Ban Thường vụ cử ra Thường trực Hiệp hội, gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch chuyên trách và Tổng thư ký thay mặt Ban Thường vụ lãnh đạo, điều hành, hoạt động giữa hai kỳ họp Ban Thường vụ. Thường trực Hiệp hội hoạt động theo quy chế của Ban Thường vụ, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

Theo đó, Ban Thường vụ Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam họp định kỳ 03 tháng/1 lần, trường hợp cần thiết có thể họp bất thường theo đề nghị của trên 1/2 ủy viên Ban Thường vụ hoặc theo đề nghị của Chủ tịch Hiệp hội.

Các nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ Hiệp hội được thông qua khi có trên 1/2 tổng số ủy viên Ban Thường vụ biểu quyết tán thành.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Ban Thường vụ Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam do ai bầu? Ban Thường vụ Hiệp hội họp định kỳ mấy tháng 1 lần?

Video về Ban Thường vụ Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam do ai bầu? Ban Thường vụ Hiệp hội họp định kỳ mấy tháng 1 lần?

Wiki về Ban Thường vụ Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam do ai bầu? Ban Thường vụ Hiệp hội họp định kỳ mấy tháng 1 lần?

Ban Thường vụ Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam do ai bầu? Ban Thường vụ Hiệp hội họp định kỳ mấy tháng 1 lần?

Ban Thường vụ Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam do ai bầu? Ban Thường vụ Hiệp hội họp định kỳ mấy tháng 1 lần? -

Cho tôi hỏi Ban Thường vụ Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam do ai bầu? Ban Thường vụ Hiệp hội họp định kỳ mấy tháng 1 lần? Các quyết định của Ban Thường vụ được thông qua khi nào? Mong được giải đáp. Câu hỏi của anh Thanh đến từ Nha Trang.

Ban Thường vụ Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam do ai bầu?

Căn cứ khoản 1 Điều 15 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam phê duyệt kèm theo Quyết định 674/QĐ-BNV năm 2021 quy định như sau:

Ban Thường vụ

1. Ban Thường vụ do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Thường vụ gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và các ủy viên. Số lượng ủy viên Ban Thường vụ không quá 1/3 (một phần ba) số lượng ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội. Cơ cấu, tiêu chuẩn, việc bầu thay thế, bổ sung ủy viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Thường vụ cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

...

Đối chiếu quy định trên, như vậy, Ban Thường vụ Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Thường vụ gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và các ủy viên.

- Số lượng ủy viên Ban Thường vụ không quá 1/3 số lượng ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội.

- Cơ cấu, tiêu chuẩn, việc bầu thay thế, bổ sung ủy viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành quyết định.

- Nhiệm kỳ của Ban Thường vụ cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

ban chấp hành

Ban Thường vụ Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam do ai bầu? Ban Thường vụ Hiệp hội họp định kỳ mấy tháng 1 lần? (Hình từ Internet)

Ban Thường vụ Hiệp hội có những quyền hạn và nhiệm vụ gì?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam phê duyệt kèm theo Quyết định 674/QĐ-BNV năm 2021 quy định Ban Thường vụ Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam có những quyền hạn và nhiệm vụ như sau:

- Thay mặt Ban Chấp hành triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hiệp hội; tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành; lãnh đạo hoạt động của Hiệp hội giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành;

- Chuẩn bị nội dung và quyết định triệu tập họp Ban Chấp hành;

- Quyết định thành lập các tổ chức, đơn vị thuộc Hiệp hội theo nghị quyết của Ban Chấp hành; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo văn phòng, các ban chuyên môn và tổ chức thuộc Hiệp hội;

- Tập hợp những kiến nghị của hội viên để xử lý theo thẩm quyền, báo cáo Ban Chấp hành Hiệp hội giải quyết hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ban Thường vụ Hiệp hội họp định kỳ mấy tháng 1 lần? Các quyết định của Ban Thường vụ được thông qua khi nào?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam phê duyệt kèm theo Quyết định 674/QĐ-BNV năm 2021 quy định như sau:

Ban Thường vụ

...

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Thường vụ:

a) Ban Thường vụ hoạt động theo Quy chế do Ban Chấp hành ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;

b) Ban Thường vụ họp định kỳ 3 (ba) tháng/1 lần, trường hợp cần thiết có thể họp bất thường theo đề nghị của trên 1/2 (một phần hai) ủy viên Ban Thường vụ hoặc theo đề nghị của Chủ tịch Hiệp hội;

c) Giữa hai kỳ họp, Ban Thường vụ có thể biểu quyết hoặc quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ thông qua việc lấy ý kiến Ban Thường vụ bằng văn bản hoặc thư điện tử;

d) Các cuộc họp của Ban Thường vụ là hợp lệ khi có trên 1/2 (một phần hai) ủy viên Ban Thường vụ tham gia dự họp. Ban Thường vụ có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Thường vụ quyết định;

đ) Các nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ được thông qua khi có trên 1/2 (một phần hai) tổng số ủy viên Ban Thường vụ biểu quyết tán thành.

4. Ban Thường vụ cử ra Thường trực Hiệp hội, gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch chuyên trách và Tổng thư ký thay mặt Ban Thường vụ lãnh đạo, điều hành, hoạt động giữa hai kỳ họp Ban Thường vụ. Thường trực Hiệp hội hoạt động theo quy chế của Ban Thường vụ, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

Theo đó, Ban Thường vụ Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam họp định kỳ 03 tháng/1 lần, trường hợp cần thiết có thể họp bất thường theo đề nghị của trên 1/2 ủy viên Ban Thường vụ hoặc theo đề nghị của Chủ tịch Hiệp hội.

Các nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ Hiệp hội được thông qua khi có trên 1/2 tổng số ủy viên Ban Thường vụ biểu quyết tán thành.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Ban Thường vụ Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam do ai bầu? Ban Thường vụ Hiệp hội họp định kỳ mấy tháng 1 lần? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Ban Thường vụ Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam do ai bầu? Ban Thường vụ Hiệp hội họp định kỳ mấy tháng 1 lần? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Ban #Thường #vụ #Hiệp #hội #Giáo #dục #nghề #nghiệp #và #Nghề #công #tác #xã #hội #Việt #Nam #bầu #Ban #Thường #vụ #Hiệp #hội #họp #định #kỳ #mấy #tháng #lần

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button