Kiến thức chung

Bảng hệ thống sự kiện lịch sử Việt Nam theo bài

Bạn đang xem: Bảng hệ thống sự kiện lịch sử Việt Nam theo bài tại ĐH KD & CN Hà Nội

Từ năm 2017, môn lịch sử được đưa vào kỳ thi THPT Quốc gia dưới hình thức trắc nghiệm hỗn hợp. Nó chứa 40 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử trong 50 phút. Nhiều học sinh lo lắng khi phải nhớ các sự kiện lịch sử liên quan đến mốc thời gian lịch sử. vì tính chất khô cằn và lượng kiến ​​thức phải nhớ. Bảng thống kê các sự kiện lịch sử Việt Nam dưới đây sẽ giúp các em dễ nhớ và dễ nhớ hơn. Chúc các bạn học tốt.

thời gian Nội dung (Sự kiện)
5 tháng 6 năm 1911 Nguyễn Tất Thành ra đi cứu nước.
Tháng 6 năm 1919 Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Versailles lời kêu gọi của nhân dân An Nam.
1919 Là phong trào chấn hưng nội ứng, xóa bỏ ngoại ứng của giai cấp tư sản dân tộc.
1920 Công nhân Sài Gòn – Sholon thành lập Công hội đỏ.
7-1920 Nguyễn Ái Quốc đọc bản thảo đầu tiên Luận cương của V.I.Lênin về các vấn đề dân tộc và thuộc địa.
12-1920 Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu bầu gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.
1921 Thành lập liên hiệp thuộc địa ở Paris, tờ Người nghèo làm người phát ngôn.
1922 – Công nhân viên chức Sở Công Thương Miền Bắc Một cuộc đình công đòi lương đối với công nhân nhà máy dệt, rượu và gạo ở Nam Định, Hải Dương, Hà Nội hôm Chủ nhật.
1921-1923 Ra mắt báo Nhân đạo, Đời sống công nhân …
1923 Phong trào chống độc quyền ở cảng Sài Gòn và xuất khẩu gạo Nam Kỳ
Tháng 6 năm 1923 Nguyễn Ái Quốc dự Hội nghị quốc tế nông dân ở Liên Xô và được bầu vào ban giám đốc của hiệp hội
1923-1924 Ra mắt báo Sự thật, tạp chí văn thư nước ngoài.
11-11-1924 Nguyễn Ái Quốc đi Quảng Châu để huấn luyện sĩ quan. Tạo một tổ chức cách mạng và truyền bá lý luận cách mạng của Mặt trận Dân tộc Giải phóng đến Việt Nam.
Tháng 8 năm 1925 Công nhân nhà máy Ba Son đấu tranh, một bước tiến mới trong phong trào công nhân.
1925 Bản án chế độ thực dân Pháp ra đời.
thời gian Nội dung (Sự kiện)
Tháng 2 năm 1925 Thành lập Liên đoàn Cộng sản
6-1925 Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
Ngày 21 tháng 6 năm 1925 Báo Thannian ra đời.
1926-1927 Công nhân biểu tình tại nhà máy sợi Nam Định Công nhân đồn điền cao su Kam Tiam Phu Riang
1927 Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc được đăng trong sách Đường Khách Mệnh.
25 tháng 12 năm 1927 Thành lập Việt Nam Quốc dân Đảng
Cuối năm 1928 Phong trào vô sản hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
Tháng 2 năm 1929 Tổ chức ám sát Badanh, người đứng đầu lăng ở Hà Nội.
3-1929 Một số hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở Bắc Kỳ.
Tháng 5 năm 1929 Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có các chi hội ở khắp mọi miền đất nước.
17 tháng 6 năm 1929 Thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương
Tháng 8 năm 1929 Thành lập Đảng Cộng sản An Nam
Tháng 9 năm 1929 Thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn
11-1929 Đảng Cộng sản An Nam họp bầu Ban Chấp hành Trung ương.
1928-1929 Khoảng 40 công nhân đã đình công trên khắp đất nước.
6-1 tháng 2 năm 1930 Cuộc họp thống nhất ba tổ chức cộng sản ở Hồng Kông (Trung Quốc)
Ngày 9 tháng 2 năm 1930 Cuộc khởi nghĩa Yên Bái xảy ra sau đó.
24 tháng 2 năm 1930 Đông Dương Cộng sản Liên đoàn gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.
3 tháng 2 năm 1930 Kỷ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
Tháng 2 năm 1930 Một đề cương ngắn gọn, một chiến lược ngắn đã được cuộc họp thông qua.
thời gian Nội dung (Sự kiện)
1 tháng 5 năm 1930 Có rất nhiều cuộc đấu tranh trên khắp đất nước nhân ngày Quốc tế Lao động.
12 tháng 9 năm 1930 Cuộc biểu tình của 8.000 nông dân ở huyện Hưng Nguyên
Tháng 9 năm 1930 Xô Viết ra đời ở Nghệ An.
Cuối năm 1930 Đầu năm 1931 Liên Xô sinh ra ở Hà Tĩnh Yai.
Tháng 10-1930 Luận văn chính trị tháng 10 – Zhenfu
thời gian Nội dung (Sự kiện)
Tháng 3 năm 1935 Cuộc họp đầu tiên của các đại biểu tại Ma Cao (Trung Quốc)
Tháng 7 năm 1935 Quốc tế Cộng sản họp lần thứ bảy.
Tháng 6 năm 1936 Mặt trận Pháp lên cầm quyền.
Tháng 7 năm 1936 Hội nghị lần thứ hai của Ủy ban Trung ương CPC được tổ chức tại Thượng Hải (Trung Quốc).
11-1936 Mặt trận nhân dân chống đế quốc Đông Dương ra đời.
Tháng 3 năm 1938 Mặt trận Dân chủ Đông Dương (gọi là Mặt trận Dân chủ Đông Dương)
thời gian Nội dung (Sự kiện)
Tháng 11 năm 1939 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Bà Điểm – Hoóc Môn)
22 tháng 9 năm 1940 Nhật Bản đến Việt Nam
Tháng 11 năm 1940 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tại Ba Đình, Bắc Ninh.
28 tháng 1, 1941 Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam.
10 → 19 tháng 5 năm 1941 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Pak Bo Jobang
19 tháng 5 năm 1941 Ra đời trên Mặt trận Việt Minh
1941 – Sự ra đời của Cứu quốc quân Việt Nam- Hình thành các Đoàn cứu quốc I và II
1943 – Bên đưa ra đề cương về văn hóa Việt Nam. Thành lập Hội văn nghệ Việt Minh giữa các tỉnh Cao-Bắc-Lạng để đẩy mạnh hoạt động.
25 → 28 tháng 2 năm 1943 Ban chấp hành trung ương đảng Họp ở Wong La (Hà Nội) để chuẩn bị kế hoạch khởi nghĩa vũ trang
Năm 1944 Hội Văn hóa cứu quốc và Đảng dân chủ Việt Nam ra đời đứng về phía Việt Minh.
Ngày 25 tháng 2 năm 1944 Tiểu đoàn 3 Vệ quốc quân ra đời.
Ngày 7 tháng 5 năm 1944 Tổng hành dinh Việt Minh phát lệnh cho các cấp chuẩn bị khởi nghĩa.
22 tháng 12 năm 1944 Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân
Ngày 9 tháng 3 năm 1945 Nhật Pháp đảo chính
12 tháng 3 năm 1945 Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị. “Nhật Bản và Pháp bắn nhau và hành động của chúng tôi.”
15 → 20 tháng 4 năm 1945 Thường vụ Trung ương Đảng họp Chi bộ Quân cách mạng miền Bắc.
16 tháng 4 năm 1945 Bộ chỉ huy Việt Minh ra lệnh thành lập Ủy ban Dân tộc Giải phóng các cấp.
Ngày 15 tháng 5 năm 1945 Hồ Chí Minh đã chọn Tân Trào làm trung tâm chỉ đạo cách mạng.
4-6-1945 Khu giải phóng Việt Bắc ra đời.
13 tháng 8 năm 1945 Trung ương Đảng và Bộ chỉ huy Việt Minh thành lập Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc và ban hành Quân lệnh số
14 → 15 tháng 8 năm 1945 Hội nghị toàn quốc của Đảng tổ chức tại Tân Trào (Tuyên Quang)
16 → 17 tháng 8 năm 1945 Đại hội toàn quốc ở Tentera thông qua chủ trương tổng khởi nghĩa của đảng. Tán thành 10 chính sách của Việt Minh. và chỉ định một ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam
16 tháng 8 năm 1945 Quân Giải phóng trở lại Tài Nguyên.
18 tháng 8 năm 1945 Nhân dân Bắc Tsang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam giành chính quyền ở kinh đô.
19 tháng 8 năm 1945 Hà Nội cướp chính quyền
23 tháng 8 năm 1945 Huế được trao quyền
25 tháng 8 năm 1945 Sài Gòn cướp chính quyền
28 tháng 8 năm 1945 Bạo loạn cướp chính quyền khắp cả nước.
30 tháng 8 năm 1945 Vua Baodai thoái vị Chế độ phong kiến ​​việt nam sụp đổ
2 tháng 9 năm 1945 Tại Quảng trường Badingh (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
thời gian nội dung sự kiện
2 tháng 9 năm 1945 Quân đội Pháp nổ súng vào đồng bào ta tham dự cuộc mít tinh ở Sài Gòn.
23 tháng 9 năm 1945 Pháp tấn công Sài Gòn – Mở đầu cuộc xâm lược trở lại nước ta lần thứ hai bằng cuộc tấn công vào trụ sở Ủy ban nhân dân Nam Bộ.
8 tháng 9 năm 1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập Văn phòng Tuyên truyền giáo dục dân tộc.
5-10-1945 Quân viễn chinh Pháp đến Sài Gòn
11-11-1945 Đảng tuyên bố giải tán, nhưng rút lui về hoạt động bí mật.
6 tháng 1, 1946 Cuộc bầu cử Hạ viện thắng lần đầu tiên
thời gian Nội dung (Sự kiện)
12-12-1146 Ban Thường vụ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra chỉ thị. “Hãy để mọi người chống lại”
15 tháng 12 năm 1946 Pháp chiếm các văn phòng của Bộ Tài chính và Bộ Công chính và Giao thông.
18 tháng 12 năm 1946 Pháp đưa ra tối hậu thư yêu cầu ta bỏ vũ khí và đầu hàng.
Đêm ngày 19 tháng 12 năm 1946 Thay mặt đảng và chính phủ Hồ Chí Minh đã kháng cáo trên toàn quốc chống lại
chiến tranh
Tháng 3 năm 1947 Chính phủ Pháp cử Bolae làm Cao ủy Pháp ở Đông Dương.
Tháng 9 năm 1947 Tác phẩm “Chống lại chắc thắng” ra đời.
Năm 1947 Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông
19 tháng 12 năm 1947 Pháp rút quân khỏi Việt Bắc
Năm 1949 Bầu cử Đại biểu nhân dân và Ủy ban chống chính quyền các cấp.
Tháng 5 năm 1949 Pháp đề xuất kế hoạch của Röve
Tháng 6 năm 1949 Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt quyết định hợp nhất các thành phố.
Mặt trận Liên Việt
1948-1949 Quân ta vươn lên chiến tranh du kích. bằng cách quay lưng lại của kẻ thù để trở thành
trang của tôi
1950 Chiến dịch biên giới Thu Đông
1-1950 Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa lần lượt được công nhận và chấp nhận.
quan hệ ngoại giao với tôi
Ngày 7 tháng 2 năm 1950 Mỹ công nhận chính phủ bù nhìn của Bảo Đại
8 tháng 5 năm 1950 Hoa Kỳ cung cấp hỗ trợ tài chính và quân sự cho Pháp. Chính thức có nguy cơ chiến tranh ở Đông Dương.

Thông tin cần xem thêm: Bảng hệ thống sự kiện lịch sử Việt Nam theo bài

Hình Ảnh về Bảng hệ thống sự kiện lịch sử Việt Nam theo bài

Video về Bảng hệ thống sự kiện lịch sử Việt Nam theo bài

Wiki về Bảng hệ thống sự kiện lịch sử Việt Nam theo bài

Bảng hệ thống sự kiện lịch sử Việt Nam theo bài

Bảng hệ thống sự kiện lịch sử Việt Nam theo bài -

Từ năm 2017, môn lịch sử được đưa vào kỳ thi THPT Quốc gia dưới hình thức trắc nghiệm hỗn hợp. Nó chứa 40 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử trong 50 phút. Nhiều học sinh lo lắng khi phải nhớ các sự kiện lịch sử liên quan đến mốc thời gian lịch sử. vì tính chất khô cằn và lượng kiến ​​thức phải nhớ. Bảng thống kê các sự kiện lịch sử Việt Nam dưới đây sẽ giúp các em dễ nhớ và dễ nhớ hơn. Chúc các bạn học tốt.

thời gian Nội dung (Sự kiện)
5 tháng 6 năm 1911 Nguyễn Tất Thành ra đi cứu nước.
Tháng 6 năm 1919 Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Versailles lời kêu gọi của nhân dân An Nam.
1919 Là phong trào chấn hưng nội ứng, xóa bỏ ngoại ứng của giai cấp tư sản dân tộc.
1920 Công nhân Sài Gòn - Sholon thành lập Công hội đỏ.
7-1920 Nguyễn Ái Quốc đọc bản thảo đầu tiên Luận cương của V.I.Lênin về các vấn đề dân tộc và thuộc địa.
12-1920 Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu bầu gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.
1921 Thành lập liên hiệp thuộc địa ở Paris, tờ Người nghèo làm người phát ngôn.
1922 - Công nhân viên chức Sở Công Thương Miền Bắc Một cuộc đình công đòi lương đối với công nhân nhà máy dệt, rượu và gạo ở Nam Định, Hải Dương, Hà Nội hôm Chủ nhật.
1921-1923 Ra mắt báo Nhân đạo, Đời sống công nhân ...
1923 Phong trào chống độc quyền ở cảng Sài Gòn và xuất khẩu gạo Nam Kỳ
Tháng 6 năm 1923 Nguyễn Ái Quốc dự Hội nghị quốc tế nông dân ở Liên Xô và được bầu vào ban giám đốc của hiệp hội
1923-1924 Ra mắt báo Sự thật, tạp chí văn thư nước ngoài.
11-11-1924 Nguyễn Ái Quốc đi Quảng Châu để huấn luyện sĩ quan. Tạo một tổ chức cách mạng và truyền bá lý luận cách mạng của Mặt trận Dân tộc Giải phóng đến Việt Nam.
Tháng 8 năm 1925 Công nhân nhà máy Ba Son đấu tranh, một bước tiến mới trong phong trào công nhân.
1925 Bản án chế độ thực dân Pháp ra đời.
thời gian Nội dung (Sự kiện)
Tháng 2 năm 1925 Thành lập Liên đoàn Cộng sản
6-1925 Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
Ngày 21 tháng 6 năm 1925 Báo Thannian ra đời.
1926-1927 Công nhân biểu tình tại nhà máy sợi Nam Định Công nhân đồn điền cao su Kam Tiam Phu Riang
1927 Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc được đăng trong sách Đường Khách Mệnh.
25 tháng 12 năm 1927 Thành lập Việt Nam Quốc dân Đảng
Cuối năm 1928 Phong trào vô sản hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
Tháng 2 năm 1929 Tổ chức ám sát Badanh, người đứng đầu lăng ở Hà Nội.
3-1929 Một số hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở Bắc Kỳ.
Tháng 5 năm 1929 Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có các chi hội ở khắp mọi miền đất nước.
17 tháng 6 năm 1929 Thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương
Tháng 8 năm 1929 Thành lập Đảng Cộng sản An Nam
Tháng 9 năm 1929 Thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn
11-1929 Đảng Cộng sản An Nam họp bầu Ban Chấp hành Trung ương.
1928-1929 Khoảng 40 công nhân đã đình công trên khắp đất nước.
6-1 tháng 2 năm 1930 Cuộc họp thống nhất ba tổ chức cộng sản ở Hồng Kông (Trung Quốc)
Ngày 9 tháng 2 năm 1930 Cuộc khởi nghĩa Yên Bái xảy ra sau đó.
24 tháng 2 năm 1930 Đông Dương Cộng sản Liên đoàn gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.
3 tháng 2 năm 1930 Kỷ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
Tháng 2 năm 1930 Một đề cương ngắn gọn, một chiến lược ngắn đã được cuộc họp thông qua.
thời gian Nội dung (Sự kiện)
1 tháng 5 năm 1930 Có rất nhiều cuộc đấu tranh trên khắp đất nước nhân ngày Quốc tế Lao động.
12 tháng 9 năm 1930 Cuộc biểu tình của 8.000 nông dân ở huyện Hưng Nguyên
Tháng 9 năm 1930 Xô Viết ra đời ở Nghệ An.
Cuối năm 1930 Đầu năm 1931 Liên Xô sinh ra ở Hà Tĩnh Yai.
Tháng 10-1930 Luận văn chính trị tháng 10 - Zhenfu
thời gian Nội dung (Sự kiện)
Tháng 3 năm 1935 Cuộc họp đầu tiên của các đại biểu tại Ma Cao (Trung Quốc)
Tháng 7 năm 1935 Quốc tế Cộng sản họp lần thứ bảy.
Tháng 6 năm 1936 Mặt trận Pháp lên cầm quyền.
Tháng 7 năm 1936 Hội nghị lần thứ hai của Ủy ban Trung ương CPC được tổ chức tại Thượng Hải (Trung Quốc).
11-1936 Mặt trận nhân dân chống đế quốc Đông Dương ra đời.
Tháng 3 năm 1938 Mặt trận Dân chủ Đông Dương (gọi là Mặt trận Dân chủ Đông Dương)
thời gian Nội dung (Sự kiện)
Tháng 11 năm 1939 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Bà Điểm - Hoóc Môn)
22 tháng 9 năm 1940 Nhật Bản đến Việt Nam
Tháng 11 năm 1940 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tại Ba Đình, Bắc Ninh.
28 tháng 1, 1941 Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam.
10 → 19 tháng 5 năm 1941 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Pak Bo Jobang
19 tháng 5 năm 1941 Ra đời trên Mặt trận Việt Minh
1941 - Sự ra đời của Cứu quốc quân Việt Nam- Hình thành các Đoàn cứu quốc I và II
1943 - Bên đưa ra đề cương về văn hóa Việt Nam. Thành lập Hội văn nghệ Việt Minh giữa các tỉnh Cao-Bắc-Lạng để đẩy mạnh hoạt động.
25 → 28 tháng 2 năm 1943 Ban chấp hành trung ương đảng Họp ở Wong La (Hà Nội) để chuẩn bị kế hoạch khởi nghĩa vũ trang
Năm 1944 Hội Văn hóa cứu quốc và Đảng dân chủ Việt Nam ra đời đứng về phía Việt Minh.
Ngày 25 tháng 2 năm 1944 Tiểu đoàn 3 Vệ quốc quân ra đời.
Ngày 7 tháng 5 năm 1944 Tổng hành dinh Việt Minh phát lệnh cho các cấp chuẩn bị khởi nghĩa.
22 tháng 12 năm 1944 Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân
Ngày 9 tháng 3 năm 1945 Nhật Pháp đảo chính
12 tháng 3 năm 1945 Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị. "Nhật Bản và Pháp bắn nhau và hành động của chúng tôi."
15 → 20 tháng 4 năm 1945 Thường vụ Trung ương Đảng họp Chi bộ Quân cách mạng miền Bắc.
16 tháng 4 năm 1945 Bộ chỉ huy Việt Minh ra lệnh thành lập Ủy ban Dân tộc Giải phóng các cấp.
Ngày 15 tháng 5 năm 1945 Hồ Chí Minh đã chọn Tân Trào làm trung tâm chỉ đạo cách mạng.
4-6-1945 Khu giải phóng Việt Bắc ra đời.
13 tháng 8 năm 1945 Trung ương Đảng và Bộ chỉ huy Việt Minh thành lập Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc và ban hành Quân lệnh số
14 → 15 tháng 8 năm 1945 Hội nghị toàn quốc của Đảng tổ chức tại Tân Trào (Tuyên Quang)
16 → 17 tháng 8 năm 1945 Đại hội toàn quốc ở Tentera thông qua chủ trương tổng khởi nghĩa của đảng. Tán thành 10 chính sách của Việt Minh. và chỉ định một ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam
16 tháng 8 năm 1945 Quân Giải phóng trở lại Tài Nguyên.
18 tháng 8 năm 1945 Nhân dân Bắc Tsang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam giành chính quyền ở kinh đô.
19 tháng 8 năm 1945 Hà Nội cướp chính quyền
23 tháng 8 năm 1945 Huế được trao quyền
25 tháng 8 năm 1945 Sài Gòn cướp chính quyền
28 tháng 8 năm 1945 Bạo loạn cướp chính quyền khắp cả nước.
30 tháng 8 năm 1945 Vua Baodai thoái vị Chế độ phong kiến ​​việt nam sụp đổ
2 tháng 9 năm 1945 Tại Quảng trường Badingh (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
thời gian nội dung sự kiện
2 tháng 9 năm 1945 Quân đội Pháp nổ súng vào đồng bào ta tham dự cuộc mít tinh ở Sài Gòn.
23 tháng 9 năm 1945 Pháp tấn công Sài Gòn - Mở đầu cuộc xâm lược trở lại nước ta lần thứ hai bằng cuộc tấn công vào trụ sở Ủy ban nhân dân Nam Bộ.
8 tháng 9 năm 1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập Văn phòng Tuyên truyền giáo dục dân tộc.
5-10-1945 Quân viễn chinh Pháp đến Sài Gòn
11-11-1945 Đảng tuyên bố giải tán, nhưng rút lui về hoạt động bí mật.
6 tháng 1, 1946 Cuộc bầu cử Hạ viện thắng lần đầu tiên
thời gian Nội dung (Sự kiện)
12-12-1146 Ban Thường vụ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra chỉ thị. "Hãy để mọi người chống lại"
15 tháng 12 năm 1946 Pháp chiếm các văn phòng của Bộ Tài chính và Bộ Công chính và Giao thông.
18 tháng 12 năm 1946 Pháp đưa ra tối hậu thư yêu cầu ta bỏ vũ khí và đầu hàng.
Đêm ngày 19 tháng 12 năm 1946 Thay mặt đảng và chính phủ Hồ Chí Minh đã kháng cáo trên toàn quốc chống lại
chiến tranh
Tháng 3 năm 1947 Chính phủ Pháp cử Bolae làm Cao ủy Pháp ở Đông Dương.
Tháng 9 năm 1947 Tác phẩm “Chống lại chắc thắng” ra đời.
Năm 1947 Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông
19 tháng 12 năm 1947 Pháp rút quân khỏi Việt Bắc
Năm 1949 Bầu cử Đại biểu nhân dân và Ủy ban chống chính quyền các cấp.
Tháng 5 năm 1949 Pháp đề xuất kế hoạch của Röve
Tháng 6 năm 1949 Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt quyết định hợp nhất các thành phố.
Mặt trận Liên Việt
1948-1949 Quân ta vươn lên chiến tranh du kích. bằng cách quay lưng lại của kẻ thù để trở thành
trang của tôi
1950 Chiến dịch biên giới Thu Đông
1-1950 Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa lần lượt được công nhận và chấp nhận.
quan hệ ngoại giao với tôi
Ngày 7 tháng 2 năm 1950 Mỹ công nhận chính phủ bù nhìn của Bảo Đại
8 tháng 5 năm 1950 Hoa Kỳ cung cấp hỗ trợ tài chính và quân sự cho Pháp. Chính thức có nguy cơ chiến tranh ở Đông Dương.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Bảng hệ thống sự kiện lịch sử Việt Nam theo bài có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Bảng hệ thống sự kiện lịch sử Việt Nam theo bài bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội
Chuyên mục: Kiến thức chung

#Bảng #hệ #thống #sự #kiện #lịch #sử #Việt #Nam #theo #bài

Xem thêm bài viết hay:  Ngân hàng cung cấp dịch vụ eKYC buộc phải được Bộ Công an cho phép mới được hoạt động?

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button