Giáo DụcLà gì?

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Mác – Lênin

Bạn đang xem: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Mác – Lênin tại TRƯỜNG ĐH KD & CN Hà Nội

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Mác – Lênin là tài liệu tham khảo vô cùng hữu ích mà trường THPT Chuyên Sóc Trăng giới thiệu đến các bạn học sinh cao đẳng, đại học tham khảo.

Tài liệu tổng hợp nhiều câu hỏi trắc nghiệm 117 câu hỏi có đáp án chi tiết giúp các bạn ôn tập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. Ngoài ra, bạn đọc tham khảo thêm 700 câu hỏi ôn thi môn Luật đại cương. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Câu hỏi trắc nghiệm chủ nghĩa Mác-Lênin

Câu 1. Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa Mác giai đoạn 1842 – 1844: (Đáp án nào dưới đây đúng nhất?)

Bạn đang xem: Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Chủ Nghĩa Mác – Lênin

a) Tính liên tục của triết học Hêghen.

b) Phê phán những thành tựu triết học của nhân loại.

c) Sự chuyển đổi hệ tư tưởng từ chủ nghĩa duy tâm và dân chủ cách mạng sang chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa cộng sản.

d) Chỉ trích tôn giáo.

Câu 2. Xét về lịch sử hình thành và giá trị tư tưởng, giai đoạn 1844 – 1848 là thời kỳ của chủ nghĩa Fangen: (Đáp án nào dưới đây đúng nhất?)

a) Tiếp tục hoàn thiện các tác phẩm triết học nhằm phê phán tôn giáo.

b) Hình thành các nguyên lý triết học duy vật biện chứng, duy vật lịch sử và chủ nghĩa xã hội khoa học.

c) Nghiên cứu vai trò của hoạt động thực tiễn đối với nhận thức.

d) Hoàn thành bộ “Tư bản”.

Câu 3. Tác phẩm nào được coi là văn kiện cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa Mác? (Câu nào sau đây là câu trả lời đúng nhất?)

a) Bản thảo kinh tế-triết học năm 1844.

b) Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.

c) Hệ tư tưởng Đức.

đ) Thánh gia.

Câu 4. Tác phẩm tiêu biểu, quan trọng nhất của chủ nghĩa Mác giai đoạn 1848 – 1895 là gì? (Câu nào sau đây là câu trả lời đúng nhất?)

a) Chống Duyrinh

b) Phép biện chứng của tự nhiên

c) Bộ Thủ đô

d) Nguồn gốc gia đình, tư hữu và nhà nước

Câu 5. Trong giai đoạn 1876 – 1878, tác phẩm nào của Ph.Ăng-ghen đã thể hiện mối quan hệ hữu cơ giữa ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác? (Câu nào sau đây là câu trả lời đúng nhất?)

a) Chống Duyrinh

b) Phép biện chứng của tự nhiên

c) Nguồn gốc gia đình, tư hữu và nhà nước

d) Ludwig Feuerbach và sự cáo chung của triết học cổ điển Đức

Câu 6. Khi bàn về vai trò của triết học đối với đời sống, C. Mác đã phát biểu rất sâu sắc, chỉ ra sự khác biệt về chất giữa triết học của ông với các trào lưu triết học trước đó. Nguyên văn của tuyên bố đó là gì? (Câu nào sau đây là câu trả lời đúng nhất?)

a) Phương pháp biện chứng của tôi không những khác cơ bản với phương pháp của Hegel, mà còn hoàn toàn trái ngược với nó.

b) Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân

c) Các nhà triết học chỉ giải thích thế giới theo những cách khác nhau, nhưng mục đích là cải tạo thế giới

d) Bản chất con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội

Câu 7. Đặc điểm chính trị thế giới cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20? (Câu nào sau đây là câu trả lời đúng nhất?)

a) Toàn cầu hóa.

b) Chủ nghĩa tư bản chuyển thành chủ nghĩa đế quốc và thường xuyên gây chiến tranh giành thuộc địa.

c) Chủ nghĩa tư bản Tổ chức chiến tranh thế giới thứ hai để phân chia thị trường thế giới.

d) Cả 3 đáp án trên đều sai.

Câu 8. Những đóng góp của V. I. Lê-nin đối với triết học Mác – Ăng-ghen? (Câu nào sau đây là câu trả lời đúng nhất?)

a) Phê phán, khắc phục, phản bác các quan điểm sai trái xuất hiện trong thời đại đế quốc chủ nghĩa như: Chủ nghĩa xét lại mácxít; chủ nghĩa duy tâm vật chất, ấu dâm cánh tả trong triết học, chủ nghĩa giáo điều…

b) Hiện thực hóa học thuyết Mác với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga.

c) Bổ sung, hoàn thiện về mặt lý luận và thực tiễn những vấn đề như lý luận về cách mạng vô sản trong thời kỳ đế quốc chủ nghĩa, lý luận về chuyên chính vô sản, chính sách kinh tế mới…

d) Cả ba đáp án trên.

Câu 9. V. I. Lênin đã đưa ra định nghĩa khoa học về phạm trù vật chất trong tác phẩm nào? (Câu nào sau đây là câu trả lời đúng nhất?)

a) Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán.

b) Thế nào là bạn của dân?

c) Chống chủ nghĩa duy vật

d) Cả ba tác phẩm trên

Câu 10. Luận điểm của Lênin về khả năng thắng lợi của chủ nghĩa xã hội bắt đầu ở một số nước, kể cả ở một nước riêng, được rút ra từ sự phân tích quy luật nào? (Câu nào sau đây là câu trả lời đúng nhất?)

a) Luật kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.

b) Quy luật phát triển không đều của các nước tư bản chủ nghĩa

c) Luật cạnh tranh quốc tế

d) Cả ba đáp án trên

Câu 11. V.I.Lênin đã đưa ra những quan điểm nào về xây dựng nền kinh tế thị trường trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên cơ sở học thuyết nào? (Câu nào sau đây là câu trả lời đúng nhất?)

a) Học thuyết giai cấp và đấu tranh giai cấp

b) NEP

c) Học thuyết phân kỳ trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

d) Học thuyết về nhà nước và cách mạng.

Câu 12. Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường giải phóng dân tộc ta từ việc học tập tác phẩm nào của V. I. Lê-nin? (Câu nào sau đây là câu trả lời đúng nhất?)

a) Bàn về quyền dân tộc tự quyết

b) Làm gì?

c) Bản thảo lần thứ nhất về vấn đề dân tộc và thuộc địa.

d) Chủ nghĩa đế quốc giai đoạn cuối cùng của chủ nghĩa tư bản.

Câu 13. Sự kiện xã hội nào chứng minh tính thực tiễn đầu tiên của chủ nghĩa Mác – Lênin trong lịch sử? (Câu nào sau đây là câu trả lời đúng nhất?)

a) Tháng 10 Nga năm 1917.

b) Công xã Pa-ri

c) Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam.

đ) Chiến tranh thế giới thứ hai.

Câu 14. Từ những năm 90 của thế kỷ XX, hệ thống xã hội chủ nghĩa khủng hoảng và rơi vào thời kỳ suy thoái. Tuy nhiên, hiện nay, tư tưởng xã hội chủ nghĩa vẫn tồn tại trên phạm vi toàn cầu; Quyết tâm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội vẫn được khẳng định ở nhiều nước và do đâu mà xu hướng đi theo con đường xã hội chủ nghĩa vẫn lan rộng? (Câu nào sau đây là câu trả lời đúng nhất?)

a) Một số nước ở Mĩ Latinh.

b) Các nước SNG

c) Các nước Bắc Âu

đ) Các nước ASEAN.

Câu 15. Mục đích Học tập nhằm nghiên cứu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin ở nước ta hiện nay: (Câu trả lời nào dưới đây đúng nhất?)

a) Xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học và vận dụng sáng tạo các nguyên tắc đó trong hoạt động nhận thức và thực tiễn.

b) Giúp học sinh hiểu rõ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

c) Xây dựng niềm tin, lý tưởng cho học sinh

d) Gồm cả 3 đáp án trên

Câu 16. Yêu cầu Học tập nghiên cứu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin? (Câu nào sau đây là câu trả lời đúng nhất?)

a) Phải thực hiện nguyên tắc thường xuyên gắn những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin với thực tiễn đất nước và thời đại.

b) Học tập, nghiên cứu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin cần hiểu đúng tinh thần, bản chất của nó, tránh bệnh kinh viện, giáo điều trong quá trình học tập, nghiên cứu và vận dụng những nguyên lý cơ bản đó vào thực tiễn.

c) Nghiên cứu, nghiên cứu từng nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong mối quan hệ với các nguyên lý khác, từng bộ phận cấu thành trong mối quan hệ với các bộ phận cấu thành khác để thấy được sự thống nhất phong phú. và sự kiên định của chủ nghĩa Mác – Lênin, đồng thời cần phải nhận rõ những nguyên lý đó trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại.

d) Gồm 3 đáp án trên

Câu 17. Quan điểm của CNDV về khía cạnh thứ nhất trong vấn đề cơ bản của triết học? (Câu nào sau đây là câu trả lời đúng nhất?)

a) Vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất quyết định ý thức.

b) Ý thức có trước, sinh ra và quyết định vật chất.

c) Không xác định được vật chất và ý thức cái nào có trước cái nào, cái nào sinh ra cái nào và cái nào quyết định cái nào.

d) Vật chất và ý thức xuất hiện đồng thời và có tác động qua lại ngang nhau.

Câu 18. Quan điểm của CNDV về khía cạnh thứ hai của vấn đề cơ bản của triết học? (Câu nào sau đây là câu trả lời đúng nhất?)

a) Đời người sẽ đi về đâu?

b) Con người có khả năng nhận thức thế giới không?

c) Con người có đầy đủ khả năng nhận thức thế giới.

d) Cả ba đáp án trên.

Câu 19. Về bản chất, thuyết nhị nguyên triết học có cùng bản chất với hệ thống triết học nào? (Câu nào sau đây là câu trả lời đúng nhất?)

a) Chủ nghĩa duy tâm

b) Chủ nghĩa xét lại triết học.

c) Chủ nghĩa hoài nghi

d) Thuyết tương đối.

Câu 20. Nguồn gốc của CNDT? (Câu nào sau đây là câu trả lời đúng nhất?)

a) Tuyệt đối hóa vai trò của ý thức.

b) Một mặt xem xét, tuyệt đối hóa, thần thánh hóa một đặc điểm nào đó của quá trình nhận thức biện chứng của con người.

c) Tuyệt đối hóa vai trò của lao động trí óc và của giai cấp thống trị.

d) Do cả ba nguyên nhân trên.

Câu 21. Trong lịch sử, chủ nghĩa duy tâm mang hình thức cơ bản nào?

a) Thuyết hoài nghi và thuyết bất khả tri

b) Duy tâm chủ quan và duy tâm khách quan.

c) Thuyết tâm linh và thần học.

d) Chủ nghĩa thực chứng và chủ nghĩa thực dụng.

Câu 22. Việc khẳng định mọi sự vật, hiện tượng chỉ là “những cảm giác phức tạp” của cá nhân là quan điểm của trường phái triết học nào? (Câu nào sau đây là câu trả lời đúng nhất?)

a) Chủ nghĩa duy tâm chủ quan.

b) Chủ nghĩa duy lý

c) Chủ nghĩa duy vật cảm tính

d) Cả ba đáp án trên

Câu 23. Aristotle đại diện cho trường phái triết học nào ở phương tây cổ đại? (Câu nào sau đây là câu trả lời đúng nhất?)

a) Nhị nguyên luận triết học

b) Duy tâm chủ quan

c) Chủ nghĩa duy tâm khách quan

đ) Chủ nghĩa duy vật

Câu 24. Xu hướng triết học nào tồn tại và phát triển bắt nguồn từ sự phát triển của khoa học và thực tiễn, thường gắn với lợi ích của các giai cấp, lực lượng tiến bộ trong lịch sử? chỉ định hướng cho các lực lượng xã hội tiến bộ hoạt động trên cơ sở những thành tựu đó?

a) Chủ nghĩa duy vật.

b) Chủ nghĩa thực chứng.

c) chủ nghĩa duy lý.

d) Duy tâm vật chất.

Câu 25. Nêu vai trò của CNDVBC?

a) Đã cung cấp những công cụ to lớn cho nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng.

b) Tạo khuynh hướng triết học.

c) Đấu tranh chống thần học.

d) Tạo uy tín cho C. Mác

Câu 26. Thế giới giống như một cỗ máy cơ khí khổng lồ mà mỗi bộ phận cấu thành nên nó luôn ở trạng thái cô lập, tĩnh tại; Nếu có thay đổi cũng chỉ là sự tăng giảm về lượng và do những nguyên nhân bên ngoài gây ra, đó là quan niệm của xu hướng triết học nào?

a) Chủ nghĩa duy vật hợp lý.

b) Chủ nghĩa duy vật cảm tính

c) Chủ nghĩa duy vật biện chứng

đ) Chủ nghĩa duy vật siêu hình.

Câu 27. Tư tưởng nào sau đây được coi là đỉnh cao của triết học duy vật ở Hy Lạp cổ đại? (Câu nào sau đây là câu trả lời đúng nhất?)

a) Quan điểm của Protago “con người là thước đo của vạn vật”

b) Thuyết nguyên tử của Democritus.

c) Lôgic học của Aristo.

d) Học thuyết về sự tồn tại của Parmeni.

Câu 28. Vì sao triết học duy vật phát triển mạnh ở Tây Âu cận đại? (Câu nào sau đây là câu trả lời đúng nhất?)

a) Khoa học tự nhiên phát triển

b) Do ảnh hưởng của khuynh hướng phản kinh viện của thần học Kitô giáo

c) Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hình thành và phát triển.

d) Cả ba đáp án trên.

Câu 29. Đỉnh cao của quan niệm duy vật cổ đại về phạm trù vật chất? (Câu nào sau đây là câu trả lời đúng nhất?)

a) Ngọn lửa của Heraclit

b) Khí quyển của Anaxim

c) Âm Dương – ngũ hành của Âm Dương gia.

d) Nguyên tử Democritus

Câu 30. Quan niệm về phạm trù vật chất của các trào lưu triết học duy vật cổ đại có đặc điểm gì? (Câu nào sau đây là câu trả lời đúng nhất?)

a) Đồng nhất vật chất với bản chất

b) Đồng nhất vật chất với sự vật khả giác

c) Đồng nhất vật chất với chuyển động

d) Từ đồng nghĩa vật chất với sự vật, hiện tượng cụ thể của thế giới khách quan

…………

Tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết hơn

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Bản quyền bài viết thuộc về trường ĐH KD & CN Hà Nội. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: ĐH KD & CN Hà Nội (hubm.edu.vn)

Thông tin cần xem thêm:

Tóp 10 Bộ câu hỏi trắc nghiệm Mác – Lênin

#Bộ #câu #hỏi #trắc #nghiệm #Mác #Lênin

Video Bộ câu hỏi trắc nghiệm Mác – Lênin

Hình Ảnh Bộ câu hỏi trắc nghiệm Mác – Lênin

#Bộ #câu #hỏi #trắc #nghiệm #Mác #Lênin

Tin tức Bộ câu hỏi trắc nghiệm Mác – Lênin

#Bộ #câu #hỏi #trắc #nghiệm #Mác #Lênin

Review Bộ câu hỏi trắc nghiệm Mác – Lênin

#Bộ #câu #hỏi #trắc #nghiệm #Mác #Lênin

Tham khảo Bộ câu hỏi trắc nghiệm Mác – Lênin

#Bộ #câu #hỏi #trắc #nghiệm #Mác #Lênin

Mới nhất Bộ câu hỏi trắc nghiệm Mác – Lênin

#Bộ #câu #hỏi #trắc #nghiệm #Mác #Lênin

Hướng dẫn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Mác – Lênin

#Bộ #câu #hỏi #trắc #nghiệm #Mác #Lênin

Tổng Hợp Bộ câu hỏi trắc nghiệm Mác – Lênin

Wiki về Bộ câu hỏi trắc nghiệm Mác – Lênin

Bạn thấy bài viết Bộ câu hỏi trắc nghiệm Mác – Lênin có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Bộ câu hỏi trắc nghiệm Mác – Lênin bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Bộ #câu #hỏi #trắc #nghiệm #Mác #Lênin

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button