Là gì?

Các trường hợp bổ nhiệm chức danh giáo viên các cấp trường công lập được thay đổi ra sao theo Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT?

Bạn đang xem: Các trường hợp bổ nhiệm chức danh giáo viên các cấp trường công lập được thay đổi ra sao theo Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT? tại ĐH KD & CN Hà Nội


Tôi muốn hỏi các trường hợp bổ nhiệm chức danh giáo viên các cấp trường công lập được thay đổi ra sao theo Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT? – câu hỏi của anh Hào (Đồng Tháp)

Các trường hợp bổ nhiệm chức danh giáo viên các cấp được thay đổi ra sao theo Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT?

Căn cứ theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT, khoản 7 Điều 2 Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT, khoản 8 Điều 3 Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT, thay đổi các trường hợp bổ nhiệm chức danh giáo viên các cấp trường công lập như sau:

Cấp

Quy định cũ

Quy định mới

Mầm non

(1) Viên chức đã được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định, nếu đạt các tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư này thì được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non như sau:

– Giáo viên mầm non hạng 4 được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng 3

– Giáo viên mầm non hạng 3 được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng 3

– Giáo viên mầm non hạng 2 được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng 2

(2) Giáo viên mầm non hạng 2 được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng 1 khi được xác định là người trúng tuyển trong kì thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

(3) Giáo viên mầm non hạng 2 chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng tương ứng theo quy định tại Điều 4 Thông tư này thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng 3

(4) Giáo viên mầm non mới được tuyển dụng sau khi hết thời gian tập sự theo quy định và được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đánh giá đạt yêu cầu thì được bổ nhiệm vào đúng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non đã trúng tuyển.

(1) Viên chức đã được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV nay được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non quy định tại Thông tư này như sau:

– Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng 3 đối với giáo viên mầm non hạng 4 đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của giáo viên mầm non hạng 3

– Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng 3 đối với giáo viên mầm non hạng 3

– Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng 2 đối với giáo viên mầm non hạng 2

(2). Giáo viên mầm non hạng 2 được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng 1 khi được xác định là người trúng tuyển trong kì thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non từ hạng 2 lên hạng 1

Tiểu học

(1) Viên chức đã được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo quy định tại Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV nếu đạt các tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư này thì được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học như sau:

– Giáo viên tiểu học hạng 4 được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 3

– Giáo viên tiểu học hạng 3 được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 3

– Giáo viên tiểu học hạng 2 được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 2

(2). Giáo viên tiểu học hạng 2 được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 1 khi được xác định là người trúng tuyển trong kì thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

(3). Giáo viên tiểu học hạng 2 chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng tương ứng theo quy định tại Điều 4 Thông tư này thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 3

(4) Giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng sau khi hết thời gian tập sự theo quy định và được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đánh giá đạt yêu cầu thì được bổ nhiệm vào đúng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học đã trúng tuyển.

(1) Viên chức đã được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo quy định tại Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV nay được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư này như sau:

– Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 3 đối với giáo viên tiểu học hạng 4 đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của giáo viên tiểu học hạng 3

– Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 3 đối với giáo viên tiểu học hạng 3 đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của giáo viên tiểu học hạng 3

– Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 2 đối với giáo viên tiểu học hạng 2 có tổng thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 3 và hạng 2 hoặc tương đương từ đủ 09 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự).

(2). Giáo viên tiểu học hạng 2 được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 1 khi được xác định là người trúng tuyển trong kì thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học từ hạng 2 lên hạng 1

Trung học cơ sở

(3) Viên chức đã được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở theo quy định tại Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV nếu đạt các tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư này thì được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở như sau:

– Giáo viên trung học cơ sở hạng 3 được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng 3

– Giáo viên trung học cơ sở hạng 2 được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng 2

– Giáo viên trung học cơ sở hạng 1 được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng 1

(2) Giáo viên trung học cơ sở hạng 2 chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng tương ứng theo quy định tại Điều 4 Thông tư này thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng 3, giáo viên trung học cơ sở hạng 1 chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng tương ứng theo quy định tại Điều 5 Thông tư này thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng 2

(3) Giáo viên trung học cơ sở mới được tuyển dụng sau khi hết thời gian tập sự theo quy định và được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đánh giá đạt yêu cầu thì được bổ nhiệm vào đúng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở đã trúng tuyển.

Viên chức đã được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở theo quy định tại Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV nay được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở quy định tại Thông tư này như sau:

– Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng 3 đối với giáo viên trung học cơ sở hạng 3 đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của giáo viên trung học cơ sở hạng 3

– Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng 2 đối với giáo viên trung học cơ sở hạng 2 có tổng thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng 3 và hạng 2 hoặc tương đương đủ từ 09 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự);

– Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng 1 đối với giáo viên trung học cơ sở hạng 1

Các trường hợp bổ nhiệm chức danh giáo viên các cấp trường công lập được thay đổi ra sao theo Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT?

Giáo viên các cấp có cần nộp minh chứng để chuyển sang hạng mới không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT quy định như sau:

Điều khoản thi hành

2. Nhiệm vụ của giáo viên được quy định đối với từng hạng chức danh nghề nghiệp là những công việc giáo viên thực hiện sau khi được bổ nhiệm vào hạng và trong suốt thời gian giữ hạng nếu được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phân công. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có thể phân công giáo viên thực hiện nhiệm vụ của hạng cao hơn nếu giáo viên có khả năng thực hiện. Đối với những nhiệm vụ theo hạng chức danh nghề nghiệp mà trường mầm non, phổ thông công lập không được giao hoặc không đủ điều kiện thực hiện thì người đứng đầu trường mầm non, phổ thông công lập quyết định việc quy đổi sang các nhiệm vụ khác có liên quan để làm căn cứ đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên. Không yêu cầu giáo viên phải cung cấp minh chứng về việc thực hiện nhiệm vụ của hạng khi bổ nhiệm vào hạng tương ứng theo quy định tại các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT , 02/2021/TT-BGDĐT , 03/2021/TT-BGDĐT , 04/2021/TT-BGDĐT .

Theo đó, Giáo viên các cấp không phải cung cấp minh chứng về việc thực hiện nhiệm vụ của hạng khi bổ nhiệm vào hạng tương ứng.

Quy định mới về bổ nhiệm chức danh giáo viên các cấp khi nào có hiệu lực?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT quy định như sau:

Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2023.

Theo như quy định trên, quy định mới về trường hợp bổ nhiệm chức danh giáo viên các cấp sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2023.

Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT sẽ có hiệu lực từ ngày 30/5/2023.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Các trường hợp bổ nhiệm chức danh giáo viên các cấp trường công lập được thay đổi ra sao theo Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT?

Video về Các trường hợp bổ nhiệm chức danh giáo viên các cấp trường công lập được thay đổi ra sao theo Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT?

Wiki về Các trường hợp bổ nhiệm chức danh giáo viên các cấp trường công lập được thay đổi ra sao theo Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT?

Các trường hợp bổ nhiệm chức danh giáo viên các cấp trường công lập được thay đổi ra sao theo Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT?

Các trường hợp bổ nhiệm chức danh giáo viên các cấp trường công lập được thay đổi ra sao theo Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT? -

Tôi muốn hỏi các trường hợp bổ nhiệm chức danh giáo viên các cấp trường công lập được thay đổi ra sao theo Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT? - câu hỏi của anh Hào (Đồng Tháp)

Các trường hợp bổ nhiệm chức danh giáo viên các cấp được thay đổi ra sao theo Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT?

Căn cứ theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT, khoản 7 Điều 2 Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT, khoản 8 Điều 3 Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT, thay đổi các trường hợp bổ nhiệm chức danh giáo viên các cấp trường công lập như sau:

Cấp

Quy định cũ

Quy định mới

Mầm non

(1) Viên chức đã được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định, nếu đạt các tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư này thì được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non như sau:

- Giáo viên mầm non hạng 4 được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng 3

- Giáo viên mầm non hạng 3 được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng 3

- Giáo viên mầm non hạng 2 được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng 2

(2) Giáo viên mầm non hạng 2 được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng 1 khi được xác định là người trúng tuyển trong kì thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

(3) Giáo viên mầm non hạng 2 chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng tương ứng theo quy định tại Điều 4 Thông tư này thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng 3

(4) Giáo viên mầm non mới được tuyển dụng sau khi hết thời gian tập sự theo quy định và được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đánh giá đạt yêu cầu thì được bổ nhiệm vào đúng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non đã trúng tuyển.

(1) Viên chức đã được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV nay được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non quy định tại Thông tư này như sau:

- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng 3 đối với giáo viên mầm non hạng 4 đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của giáo viên mầm non hạng 3

- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng 3 đối với giáo viên mầm non hạng 3

- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng 2 đối với giáo viên mầm non hạng 2

(2). Giáo viên mầm non hạng 2 được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng 1 khi được xác định là người trúng tuyển trong kì thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non từ hạng 2 lên hạng 1

Tiểu học

(1) Viên chức đã được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo quy định tại Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV nếu đạt các tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư này thì được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học như sau:

- Giáo viên tiểu học hạng 4 được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 3

- Giáo viên tiểu học hạng 3 được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 3

- Giáo viên tiểu học hạng 2 được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 2

(2). Giáo viên tiểu học hạng 2 được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 1 khi được xác định là người trúng tuyển trong kì thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

(3). Giáo viên tiểu học hạng 2 chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng tương ứng theo quy định tại Điều 4 Thông tư này thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 3

(4) Giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng sau khi hết thời gian tập sự theo quy định và được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đánh giá đạt yêu cầu thì được bổ nhiệm vào đúng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học đã trúng tuyển.

(1) Viên chức đã được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo quy định tại Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV nay được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư này như sau:

- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 3 đối với giáo viên tiểu học hạng 4 đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của giáo viên tiểu học hạng 3

- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 3 đối với giáo viên tiểu học hạng 3 đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của giáo viên tiểu học hạng 3

- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 2 đối với giáo viên tiểu học hạng 2 có tổng thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 3 và hạng 2 hoặc tương đương từ đủ 09 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự).

(2). Giáo viên tiểu học hạng 2 được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 1 khi được xác định là người trúng tuyển trong kì thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học từ hạng 2 lên hạng 1

Trung học cơ sở

(3) Viên chức đã được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở theo quy định tại Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV nếu đạt các tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư này thì được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở như sau:

- Giáo viên trung học cơ sở hạng 3 được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng 3

- Giáo viên trung học cơ sở hạng 2 được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng 2

- Giáo viên trung học cơ sở hạng 1 được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng 1

(2) Giáo viên trung học cơ sở hạng 2 chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng tương ứng theo quy định tại Điều 4 Thông tư này thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng 3, giáo viên trung học cơ sở hạng 1 chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng tương ứng theo quy định tại Điều 5 Thông tư này thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng 2

(3) Giáo viên trung học cơ sở mới được tuyển dụng sau khi hết thời gian tập sự theo quy định và được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đánh giá đạt yêu cầu thì được bổ nhiệm vào đúng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở đã trúng tuyển.

Viên chức đã được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở theo quy định tại Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV nay được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở quy định tại Thông tư này như sau:

- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng 3 đối với giáo viên trung học cơ sở hạng 3 đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của giáo viên trung học cơ sở hạng 3

- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng 2 đối với giáo viên trung học cơ sở hạng 2 có tổng thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng 3 và hạng 2 hoặc tương đương đủ từ 09 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự);

- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng 1 đối với giáo viên trung học cơ sở hạng 1

Các trường hợp bổ nhiệm chức danh giáo viên các cấp trường công lập được thay đổi ra sao theo Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT?

Giáo viên các cấp có cần nộp minh chứng để chuyển sang hạng mới không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT quy định như sau:

Điều khoản thi hành

...

2. Nhiệm vụ của giáo viên được quy định đối với từng hạng chức danh nghề nghiệp là những công việc giáo viên thực hiện sau khi được bổ nhiệm vào hạng và trong suốt thời gian giữ hạng nếu được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phân công. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có thể phân công giáo viên thực hiện nhiệm vụ của hạng cao hơn nếu giáo viên có khả năng thực hiện. Đối với những nhiệm vụ theo hạng chức danh nghề nghiệp mà trường mầm non, phổ thông công lập không được giao hoặc không đủ điều kiện thực hiện thì người đứng đầu trường mầm non, phổ thông công lập quyết định việc quy đổi sang các nhiệm vụ khác có liên quan để làm căn cứ đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên. Không yêu cầu giáo viên phải cung cấp minh chứng về việc thực hiện nhiệm vụ của hạng khi bổ nhiệm vào hạng tương ứng theo quy định tại các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT , 02/2021/TT-BGDĐT , 03/2021/TT-BGDĐT , 04/2021/TT-BGDĐT .

Theo đó, Giáo viên các cấp không phải cung cấp minh chứng về việc thực hiện nhiệm vụ của hạng khi bổ nhiệm vào hạng tương ứng.

Quy định mới về bổ nhiệm chức danh giáo viên các cấp khi nào có hiệu lực?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT quy định như sau:

Điều khoản thi hành

...

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2023.

Theo như quy định trên, quy định mới về trường hợp bổ nhiệm chức danh giáo viên các cấp sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2023.

Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT sẽ có hiệu lực từ ngày 30/5/2023.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Các trường hợp bổ nhiệm chức danh giáo viên các cấp trường công lập được thay đổi ra sao theo Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Các trường hợp bổ nhiệm chức danh giáo viên các cấp trường công lập được thay đổi ra sao theo Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Các #trường #hợp #bổ #nhiệm #chức #danh #giáo #viên #các #cấp #trường #công #lập #được #thay #đổi #sao #theo #Thông #tư #082023TTBGDĐT

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button