Giáo Dục

Máy tính casio 580 và Cách bấm trị tuyệt đối

Hỏi: Cách bấm giá trị tuyệt đối trên casio 580. máy tính

Câu trả lời:

[CHUẨN NHẤT] Cách bấm giá trị tuyệt đối trên casio 580. máy tính

Giá trị tuyệt đối trên máy tính được biểu thị bằng abs. Cách bấm rất đơn giản, bạn bấm phím SHIFT + (dấu giá trị tuyệt đối sẽ xuất hiện trên màn hình máy tính.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu một số dạng toán về giá trị tuyệt đối nhé!

1. Giá trị tuyệt đối là gì?

Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ x, kí hiệu là | x |, là khoảng cách từ điểm x đến điểm 0 trên trục số.

+ Nếu x> 0 thì | x | = x.


+ Nếu x = 0 thì | x | = 0.

+ Nếu x

Từ định nghĩa trên, chúng ta có thể viết như sau:

[CHUẨN NHẤT] Cách bấm giá trị tuyệt đối trên máy tính casio 580 (ảnh 2)

2. Tính chất của giá trị tuyệt đối

Giá trị tuyệt đối của số không âm là chính nó, giá trị tuyệt đối của số âm là ngược lại.

+ Nếu a ≥ 0 => | a | = a

+ Nếu a | a | = -a

+ Nếu x – a ≥ 0 => | x – a | = x – a

+ Nếu x – a ≤ 0 => | x – a | = a – x

Giá trị tuyệt đối của tất cả các số không âm | a | ≥ 0 với mọi a ∈ R. Cụ thể:

+) | a | = 0 a = 0

+) | a | 0 a ≠ 0

Nếu hai số bằng nhau hoặc đối nhau thì chúng có cùng giá trị tuyệt đối và nếu hai số có cùng giá trị tuyệt đối thì chúng bằng nhau hoặc đối nhau.

+) | a | = | b | ↔ a = b hoặc a = -b

Mọi số lớn hơn hoặc bằng giá trị tuyệt đối của nó và đồng thời nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tuyệt đối của nó.

+) – | a | a ≤ | a | và – | a | = a ↔ a ≤ 0; a = | a | a ≥ 0

Hai số âm nào nhỏ hơn có giá trị tuyệt đối lớn hơn. Nếu a | b |

Số nào trong hai số dương nhỏ hơn thì có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn. Nếu 0

Giá trị tuyệt đối của một tích bằng tích của các giá trị tuyệt đối: | ab | = | a |. | b |

Giá trị tuyệt đối của một thương số bằng thương số của hai giá trị tuyệt đối.

[CHUẨN NHẤT] Cách bấm giá trị tuyệt đối trên máy tính casio 580 (ảnh 3)

Bình phương giá trị tuyệt đối của một số bằng bình phương của số đó.

+) | a |2 = a2

Tổng giá trị tuyệt đối của hai số luôn lớn hơn hoặc bằng giá trị tuyệt đối của hai số đó, dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi hai số cùng dấu.

+) | a | + | b | ≥ | a + b | và | a | + | b | = | a + b | ab 0

3. Các dạng bài tập về giá trị tuyệt đối

một. Dạng 1: Đơn giản biểu thức và tính giá trị của biểu thức

[CHUẨN NHẤT] Cách bấm giá trị tuyệt đối trên máy tính casio 580 (ảnh 4)

b. Dạng 2: Tìm giá trị của x trong một bài toán có dạng | A (x) | = k

* Phương pháp giải:

• Để tìm x trong một bài toán có dạng | A (x) | = k, (trong đó A (x) là biểu thức chứa x, k là số cho trước) ta làm như sau:

– Nếu k

– Nếu k = 0 thì ta có | A (x) | = 0 ⇒ A (x) = 0

– Nếu k> 0 thì ta có:

[CHUẨN NHẤT] Cách bấm giá trị tuyệt đối trên máy tính casio 580 (ảnh 5)

c. Dạng 3: Tìm giá trị của x trong một bài toán có dạng | A (x) | = | B (x) |

* Phương pháp giải:

Để tìm x trong một bài toán có dạng | A (x) | = | B (x) |, (trong đó A (x) và B (x) là các biểu thức chứa x) chúng ta áp dụng tính chất sau:

[CHUẨN NHẤT] Cách bấm giá trị tuyệt đối trên máy tính casio 580 (ảnh 6)

d. Dạng 4: Tìm giá trị của x trong một bài toán có dạng | A (x) | = B (x)

* Phương pháp giải:

• Để tìm x trong một bài toán có dạng | A (x) | = B (x)

(trong đó A (x) và B (x) là các biểu thức chứa x) ta thực hiện một trong hai cách sau:

* Giải pháp 1:

1- Điều kiện B (x) ≥0

[CHUẨN NHẤT] 2- Khi đó

trở thành

Cách bấm giá trị tuyệt đối trên máy tính casio 580 (ảnh 7) 3- Tìm x rồi so sánh x với điều kiện B (x) ≥0 rồi kết luận.

* Giải pháp 2:

Chia khoảng có điều kiện để loại bỏ (loại bỏ) giá trị tuyệt đối

– TH1: Nếu A (x) ≥0 thì

trở thành A (x) = B (x) (sau khi tìm được x, so sánh x với điều kiện A (x) ≥0)

– TH2: Nếu A (x)

* Ví dụ: Tìm x biết:

a) | x – 3 | = 5 – 2x b) | 5 – x | = 3x + 1

[CHUẨN NHẤT] ° Giải pháp:

a) | x – 3 | = 5 – 2x

* Giải bằng cách 1:

Cách bấm giá trị tuyệt đối trên máy tính casio 580 (ảnh 8)

– So với điều kiện x≤5 / 2, chỉ có x = 2 thỏa mãn, x = 8/3 loại

– Kết luận: Vậy x = 2 là giá trị cần tìm.

* Giải theo cách 2:

¤ TH1: (x – 3) ≥ 0 ⇒ x ≥ 3. Ta có:

trở thành (x – 3) = 5 – 2x 3x = 8 ⇒ x = 8/3

Đối chiếu các điều kiện, ta thấy x = 8/3

TH2: (x – 3)

trở thành – (x – 3) = 5 – 2x -x + 3 = 5 – 2x ⇒ x = 2 So sánh các điều kiện, ta thấy x = 2– Kết luận: Vậy x = 2 là giá trị cần tìm

Hỏi: Cách bấm giá trị tuyệt đối trên casio 580. máy tính

Câu trả lời:

[CHUẨN NHẤT] Cách bấm giá trị tuyệt đối trên casio 580. máy tính

Giá trị tuyệt đối trên máy tính được biểu thị bằng abs. Cách bấm rất đơn giản, bạn bấm phím SHIFT + (dấu giá trị tuyệt đối sẽ xuất hiện trên màn hình máy tính.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu một số dạng toán về giá trị tuyệt đối nhé!

1. Giá trị tuyệt đối là gì?

Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ x, kí hiệu là | x |, là khoảng cách từ điểm x đến điểm 0 trên trục số.

+ Nếu x> 0 thì | x | = x.


+ Nếu x = 0 thì | x | = 0.

+ Nếu x

Từ định nghĩa trên, chúng ta có thể viết như sau:

[CHUẨN NHẤT] Cách bấm giá trị tuyệt đối trên máy tính casio 580 (ảnh 2)

2. Tính chất của giá trị tuyệt đối

Giá trị tuyệt đối của số không âm là chính nó, giá trị tuyệt đối của số âm là ngược lại.

+ Nếu a ≥ 0 => | a | = a

+ Nếu a | a | = -a

+ Nếu x – a ≥ 0 => | x – a | = x – a

+ Nếu x – a ≤ 0 => | x – a | = a – x

Giá trị tuyệt đối của tất cả các số không âm | a | ≥ 0 với mọi a ∈ R. Cụ thể:

+) | a | = 0 a = 0

+) | a | 0 a ≠ 0

Nếu hai số bằng nhau hoặc đối nhau thì chúng có cùng giá trị tuyệt đối và nếu hai số có cùng giá trị tuyệt đối thì chúng bằng nhau hoặc đối nhau.

+) | a | = | b | ↔ a = b hoặc a = -b

Mọi số lớn hơn hoặc bằng giá trị tuyệt đối của nó và đồng thời nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tuyệt đối của nó.

+) – | a | a ≤ | a | và – | a | = a ↔ a ≤ 0; a = | a | a ≥ 0

Hai số âm nào nhỏ hơn có giá trị tuyệt đối lớn hơn. Nếu a | b |

Số nào trong hai số dương nhỏ hơn thì có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn. Nếu 0

Giá trị tuyệt đối của một tích bằng tích của các giá trị tuyệt đối: | ab | = | a |. | b |

Giá trị tuyệt đối của một thương số bằng thương số của hai giá trị tuyệt đối.

[CHUẨN NHẤT] Cách bấm giá trị tuyệt đối trên máy tính casio 580 (ảnh 3)

Bình phương giá trị tuyệt đối của một số bằng bình phương của số đó.

+) | a |2 = a2

Tổng giá trị tuyệt đối của hai số luôn lớn hơn hoặc bằng giá trị tuyệt đối của hai số đó, dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi hai số cùng dấu.

+) | a | + | b | ≥ | a + b | và | a | + | b | = | a + b | ab 0

3. Các dạng bài tập về giá trị tuyệt đối

một. Dạng 1: Đơn giản biểu thức và tính giá trị của biểu thức

[CHUẨN NHẤT] Cách bấm giá trị tuyệt đối trên máy tính casio 580 (ảnh 4)

b. Dạng 2: Tìm giá trị của x trong một bài toán có dạng | A (x) | = k

* Phương pháp giải:

• Để tìm x trong một bài toán có dạng | A (x) | = k, (trong đó A (x) là biểu thức chứa x, k là số cho trước) ta làm như sau:

– Nếu k

– Nếu k = 0 thì ta có | A (x) | = 0 ⇒ A (x) = 0

– Nếu k> 0 thì ta có:

[CHUẨN NHẤT] Cách bấm giá trị tuyệt đối trên máy tính casio 580 (ảnh 5)

c. Dạng 3: Tìm giá trị của x trong một bài toán có dạng | A (x) | = | B (x) |

* Phương pháp giải:

Để tìm x trong một bài toán có dạng | A (x) | = | B (x) |, (trong đó A (x) và B (x) là các biểu thức chứa x) chúng ta áp dụng tính chất sau:

[CHUẨN NHẤT] Cách bấm giá trị tuyệt đối trên máy tính casio 580 (ảnh 6)

d. Dạng 4: Tìm giá trị của x trong một bài toán có dạng | A (x) | = B (x)

* Phương pháp giải:

• Để tìm x trong một bài toán có dạng | A (x) | = B (x)

(trong đó A (x) và B (x) là các biểu thức chứa x) ta thực hiện một trong hai cách sau:

* Giải pháp 1:

1- Điều kiện B (x) ≥0

[CHUẨN NHẤT] 2- Khi đó

trở thành

Cách bấm giá trị tuyệt đối trên máy tính casio 580 (ảnh 7) 3- Tìm x rồi so sánh x với điều kiện B (x) ≥0 rồi kết luận.

* Giải pháp 2:

Chia khoảng có điều kiện để loại bỏ (loại bỏ) giá trị tuyệt đối

– TH1: Nếu A (x) ≥0 thì

trở thành A (x) = B (x) (sau khi tìm được x, so sánh x với điều kiện A (x) ≥0)

– TH2: Nếu A (x)

* Ví dụ: Tìm x biết:

a) | x – 3 | = 5 – 2x b) | 5 – x | = 3x + 1

[CHUẨN NHẤT] ° Giải pháp:

a) | x – 3 | = 5 – 2x

* Giải bằng cách 1:

Cách bấm giá trị tuyệt đối trên máy tính casio 580 (ảnh 8)

– So với điều kiện x≤5 / 2, chỉ có x = 2 thỏa mãn, x = 8/3 loại

– Kết luận: Vậy x = 2 là giá trị cần tìm.

* Giải theo cách 2:

¤ TH1: (x – 3) ≥ 0 ⇒ x ≥ 3. Ta có:

trở thành (x – 3) = 5 – 2x 3x = 8 ⇒ x = 8/3

Đối chiếu các điều kiện, ta thấy x = 8/3

TH2: (x – 3)

trở thành – (x – 3) = 5 – 2x -x + 3 = 5 – 2x ⇒ x = 2 So sánh các điều kiện, ta thấy x = 2– Kết luận: Vậy x = 2 là giá trị cần tìm

Hỏi: Cách bấm giá trị tuyệt đối trên casio 580. máy tính

Câu trả lời:

[CHUẨN NHẤT] Cách bấm giá trị tuyệt đối trên casio 580. máy tính

Giá trị tuyệt đối trên máy tính được biểu thị bằng abs. Cách bấm rất đơn giản, bạn bấm phím SHIFT + (dấu giá trị tuyệt đối sẽ xuất hiện trên màn hình máy tính.

Cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu một số dạng toán về giá trị tuyệt đối nhé!

1. Giá trị tuyệt đối là gì?

Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ x, kí hiệu là | x |, là khoảng cách từ điểm x đến điểm 0 trên trục số.

+ Nếu x> 0 thì | x | = x.


+ Nếu x = 0 thì | x | = 0.

+ Nếu x

Từ định nghĩa trên, chúng ta có thể viết như sau:

[CHUẨN NHẤT] Cách bấm giá trị tuyệt đối trên máy tính casio 580 (ảnh 2)

2. Tính chất của giá trị tuyệt đối

Giá trị tuyệt đối của số không âm là chính nó, giá trị tuyệt đối của số âm là ngược lại.

+ Nếu a ≥ 0 => | a | = a

+ Nếu a | a | = -a

+ Nếu x – a ≥ 0 => | x – a | = x – a

+ Nếu x – a ≤ 0 => | x – a | = a – x

Giá trị tuyệt đối của tất cả các số không âm | a | ≥ 0 với mọi a ∈ R. Cụ thể:

+) | a | = 0 a = 0

+) | a | 0 a ≠ 0

Nếu hai số bằng nhau hoặc đối nhau thì chúng có cùng giá trị tuyệt đối và nếu hai số có cùng giá trị tuyệt đối thì chúng bằng nhau hoặc đối nhau.

+) | a | = | b | ↔ a = b hoặc a = -b

Mọi số lớn hơn hoặc bằng giá trị tuyệt đối của nó và đồng thời nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tuyệt đối của nó.

+) – | a | a ≤ | a | và – | a | = a ↔ a ≤ 0; a = | a | a ≥ 0

Hai số âm nào nhỏ hơn có giá trị tuyệt đối lớn hơn. Nếu a | b |

Số nào trong hai số dương nhỏ hơn thì có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn. Nếu 0

Giá trị tuyệt đối của một tích bằng tích của các giá trị tuyệt đối: | ab | = | a |. | b |

Giá trị tuyệt đối của một thương số bằng thương số của hai giá trị tuyệt đối.

[CHUẨN NHẤT] Cách bấm giá trị tuyệt đối trên máy tính casio 580 (ảnh 3)

Bình phương giá trị tuyệt đối của một số bằng bình phương của số đó.

+) | a |2 = a2

Tổng giá trị tuyệt đối của hai số luôn lớn hơn hoặc bằng giá trị tuyệt đối của hai số đó, dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi hai số cùng dấu.

+) | a | + | b | ≥ | a + b | và | a | + | b | = | a + b | ab 0

3. Các dạng bài tập về giá trị tuyệt đối

một. Dạng 1: Đơn giản biểu thức và tính giá trị của biểu thức

[CHUẨN NHẤT] Cách bấm giá trị tuyệt đối trên máy tính casio 580 (ảnh 4)

b. Dạng 2: Tìm giá trị của x trong một bài toán có dạng | A (x) | = k

* Phương pháp giải:

• Để tìm x trong một bài toán có dạng | A (x) | = k, (trong đó A (x) là biểu thức chứa x, k là số cho trước) ta làm như sau:

– Nếu k

– Nếu k = 0 thì ta có | A (x) | = 0 ⇒ A (x) = 0

– Nếu k> 0 thì ta có:

[CHUẨN NHẤT] Cách bấm giá trị tuyệt đối trên máy tính casio 580 (ảnh 5)

c. Dạng 3: Tìm giá trị của x trong một bài toán có dạng | A (x) | = | B (x) |

* Phương pháp giải:

Để tìm x trong một bài toán có dạng | A (x) | = | B (x) |, (trong đó A (x) và B (x) là các biểu thức chứa x) chúng ta áp dụng tính chất sau:

[CHUẨN NHẤT] Cách bấm giá trị tuyệt đối trên máy tính casio 580 (ảnh 6)

d. Dạng 4: Tìm giá trị của x trong một bài toán có dạng | A (x) | = B (x)

* Phương pháp giải:

• Để tìm x trong một bài toán có dạng | A (x) | = B (x)

(trong đó A (x) và B (x) là các biểu thức chứa x) ta thực hiện một trong hai cách sau:

* Giải pháp 1:

1- Điều kiện B (x) ≥0

[CHUẨN NHẤT] 2- Khi đó

trở thành

Cách bấm giá trị tuyệt đối trên máy tính casio 580 (ảnh 7) 3- Tìm x rồi so sánh x với điều kiện B (x) ≥0 rồi kết luận.

* Giải pháp 2:

Chia khoảng có điều kiện để loại bỏ (loại bỏ) giá trị tuyệt đối

– TH1: Nếu A (x) ≥0 thì

trở thành A (x) = B (x) (sau khi tìm được x, so sánh x với điều kiện A (x) ≥0)

– TH2: Nếu A (x)

* Ví dụ: Tìm x biết:

a) | x – 3 | = 5 – 2x b) | 5 – x | = 3x + 1

[CHUẨN NHẤT] ° Giải pháp:

a) | x – 3 | = 5 – 2x

* Giải bằng cách 1:

Cách bấm giá trị tuyệt đối trên máy tính casio 580 (ảnh 8)

– So với điều kiện x≤5 / 2, chỉ có x = 2 thỏa mãn, x = 8/3 loại

– Kết luận: Vậy x = 2 là giá trị cần tìm.

* Giải theo cách 2:

¤ TH1: (x – 3) ≥ 0 ⇒ x ≥ 3. Ta có:

trở thành (x – 3) = 5 – 2x 3x = 8 ⇒ x = 8/3

Đối chiếu các điều kiện, ta thấy x = 8/3

TH2: (x – 3)

trở thành – (x – 3) = 5 – 2x -x + 3 = 5 – 2x ⇒ x = 2 So sánh các điều kiện, ta thấy x = 2– Kết luận: Vậy x = 2 là giá trị cần tìm

Bạn thấy bài viết Cách bấm trị tuyệt đối trên máy tính casio 580 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Cách bấm trị tuyệt đối trên máy tính casio 580 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

 

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button