Là gì?

Cách làm đơn đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu đối với nhà giáo đang hưởng lương hưu như thế nào?

Bạn đang xem: Cách làm đơn đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu đối với nhà giáo đang hưởng lương hưu như thế nào? tại ĐH KD & CN Hà Nội


Trường hợp nào nhà giáo đang hưởng lương hưu được đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu? Cách làm đơn đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu đối với nhà giáo đang hưởng lương hưu như thế nào? Câu hỏi của chị Tâm (Tp.HCM).

Nhà giáo nào đang hưởng lương hưu được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu?

Căn cứ theo Điều 2 Nghị định 14/2020/NĐ-CP quy định nhà giáo đang hưởng lương hưu được đề nghị hưởng trợ cấp thâm niên gồm:

(1) Nhà giáo là giáo viên, giảng viên, cô nuôi dạy trẻ, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ nhiệm nhà trẻ, phó chủ nhiệm nhà trẻ, giám đốc, phó giám đốc, trưởng khoa, phó trưởng khoa, chủ nhiệm khoa, phó chủ nhiệm khoa, trưởng ban, phó trưởng ban, trưởng phòng, phó trưởng phòng, nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành hoặc nghỉ chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1994 đến ngày 31 tháng 5 năm 2011 tại các cơ sở giáo dục công lập sau:

– Cơ sở giáo dục mầm non;

– Cơ sở giáo dục phổ thông;

– Cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

– Cơ sở giáo dục đại học;

– Cơ sở giáo dục thường xuyên;

– Các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.

(2) Nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục hoặc nghỉ chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1994 đến ngày 31 tháng 5 năm 2011 tại cơ sở giáo dục bán công nhưng trước đó được điều động từ các cơ sở giáo dục công lập hoặc tại cơ sở giáo dục bán công do cấp có thẩm quyền chuyển đổi từ cơ sở giáo dục công lập và được xếp lương theo bảng lương của ngạch viên chức ngành giáo dục.

(3) Nhà giáo làm công tác giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập được cấp có thẩm quyền cử làm chuyên gia giáo dục ở ngoài nước, khi hết thời gian làm chuyên gia về nước thì nghỉ hưu ngay.

(4) Nhà giáo nghỉ hưu có thời gian tham gia giảng dạy ở các lớp học được tổ chức tại các đơn vị thanh niên xung phong mà chưa hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước dành cho thanh niên xung phong;

Nhà giáo là quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu sau đó chuyển ngành về công tác giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập khi nghỉ hưu là giáo viên, giảng viên trong lương hưu có phụ cấp thâm niên lực lượng vũ trang nhưng không có phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Cách làm đơn đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu đối với nhà giáo đang hưởng lương hưu như thế nào?

Cách làm đơn đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu đối với nhà giáo đang hưởng lương hưu như thế nào? (Hình từ Internet)

Điều kiện để nhà giáo đang nghỉ hưu được đề nghị nhận phụ cấp thâm niên trong lương hưu là gì?

Căn cứ theo Điều 3 Nghị định 14/2020/NĐ-CP thì ngoài việc thuộc các đối tượng được hưởng chế độ này nêu trên thì nhà giáo muốn được nhận phụ cấp thâm niên trong lương hưu còn phải đáp ứng được các điều kiện sau:

– Trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành và tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ 05 năm (đủ 60 tháng) trở lên;

– Nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1994 đến ngày 31 tháng 5 năm 2011.

– Đang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2012. Trường hợp bị tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành thì được hưởng trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu.

Cách làm đơn đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu đối với nhà giáo đang hưởng lương hưu như thế nào?

Căn cứ theo Điều 5 Nghị định 14/2020/NĐ-CP có hướng dẫn đối với nhà giáo đang hưởng lương hưu muốn nhận phụ cấp thâm niên trong lương hưu thì làm tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp ban hành kèm theo Nghị định này, cụ thể mẫu tờ khai được thể hiện như sau:

tờ khai

Tải về mẫu 01 tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp: Tải về

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Cách làm đơn đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu đối với nhà giáo đang hưởng lương hưu như thế nào?

Video về Cách làm đơn đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu đối với nhà giáo đang hưởng lương hưu như thế nào?

Wiki về Cách làm đơn đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu đối với nhà giáo đang hưởng lương hưu như thế nào?

Cách làm đơn đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu đối với nhà giáo đang hưởng lương hưu như thế nào?

Cách làm đơn đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu đối với nhà giáo đang hưởng lương hưu như thế nào? -

Trường hợp nào nhà giáo đang hưởng lương hưu được đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu? Cách làm đơn đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu đối với nhà giáo đang hưởng lương hưu như thế nào? Câu hỏi của chị Tâm (Tp.HCM).

Nhà giáo nào đang hưởng lương hưu được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu?

Căn cứ theo Điều 2 Nghị định 14/2020/NĐ-CP quy định nhà giáo đang hưởng lương hưu được đề nghị hưởng trợ cấp thâm niên gồm:

(1) Nhà giáo là giáo viên, giảng viên, cô nuôi dạy trẻ, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ nhiệm nhà trẻ, phó chủ nhiệm nhà trẻ, giám đốc, phó giám đốc, trưởng khoa, phó trưởng khoa, chủ nhiệm khoa, phó chủ nhiệm khoa, trưởng ban, phó trưởng ban, trưởng phòng, phó trưởng phòng, nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành hoặc nghỉ chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1994 đến ngày 31 tháng 5 năm 2011 tại các cơ sở giáo dục công lập sau:

- Cơ sở giáo dục mầm non;

- Cơ sở giáo dục phổ thông;

- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

- Cơ sở giáo dục đại học;

- Cơ sở giáo dục thường xuyên;

- Các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

(2) Nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục hoặc nghỉ chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1994 đến ngày 31 tháng 5 năm 2011 tại cơ sở giáo dục bán công nhưng trước đó được điều động từ các cơ sở giáo dục công lập hoặc tại cơ sở giáo dục bán công do cấp có thẩm quyền chuyển đổi từ cơ sở giáo dục công lập và được xếp lương theo bảng lương của ngạch viên chức ngành giáo dục.

(3) Nhà giáo làm công tác giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập được cấp có thẩm quyền cử làm chuyên gia giáo dục ở ngoài nước, khi hết thời gian làm chuyên gia về nước thì nghỉ hưu ngay.

(4) Nhà giáo nghỉ hưu có thời gian tham gia giảng dạy ở các lớp học được tổ chức tại các đơn vị thanh niên xung phong mà chưa hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước dành cho thanh niên xung phong;

Nhà giáo là quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu sau đó chuyển ngành về công tác giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập khi nghỉ hưu là giáo viên, giảng viên trong lương hưu có phụ cấp thâm niên lực lượng vũ trang nhưng không có phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Cách làm đơn đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu đối với nhà giáo đang hưởng lương hưu như thế nào?

Cách làm đơn đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu đối với nhà giáo đang hưởng lương hưu như thế nào? (Hình từ Internet)

Điều kiện để nhà giáo đang nghỉ hưu được đề nghị nhận phụ cấp thâm niên trong lương hưu là gì?

Căn cứ theo Điều 3 Nghị định 14/2020/NĐ-CP thì ngoài việc thuộc các đối tượng được hưởng chế độ này nêu trên thì nhà giáo muốn được nhận phụ cấp thâm niên trong lương hưu còn phải đáp ứng được các điều kiện sau:

- Trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành và tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ 05 năm (đủ 60 tháng) trở lên;

- Nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1994 đến ngày 31 tháng 5 năm 2011.

- Đang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2012. Trường hợp bị tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành thì được hưởng trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu.

Cách làm đơn đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu đối với nhà giáo đang hưởng lương hưu như thế nào?

Căn cứ theo Điều 5 Nghị định 14/2020/NĐ-CP có hướng dẫn đối với nhà giáo đang hưởng lương hưu muốn nhận phụ cấp thâm niên trong lương hưu thì làm tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp ban hành kèm theo Nghị định này, cụ thể mẫu tờ khai được thể hiện như sau:

tờ khai

Tải về mẫu 01 tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp: Tải về

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Cách làm đơn đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu đối với nhà giáo đang hưởng lương hưu như thế nào? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Cách làm đơn đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu đối với nhà giáo đang hưởng lương hưu như thế nào? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Cách #làm #đơn #đề #nghị #hưởng #phụ #cấp #thâm #niên #trong #lương #hưu #đối #với #nhà #giáo #đang #hưởng #lương #hưu #như #thế #nào

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button