Giáo Dục

Cách tính điểm Đại học Sư phạm Đà Nẵng

Tên ngành/chuyên ngành Nội quy tuyển sinh Nhóm 1: Học sinh đạt giải khuyến khích kỳ thi HSG Quốc gia, KHKT cấp Quốc gia Hoá học Học sinh đạt giải khuyến khích các môn học Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngoại ngữ tại kỳ thi HSG Quốc gia. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. công nghệ sinh học Quản lý tài nguyên và môi trường Việt Nam học Học sinh đạt giải khuyến khích các môn học Văn, Sử, Địa, Ngoại ngữ tại kỳ thi HSG Quốc gia. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Văn học Lịch sử văn hóa học đường Báo Địa lý Công nghệ thông tin Học sinh đạt giải khuyến khích các môn học Tin học, Ngoại ngữ tại kỳ thi HSG Quốc gia. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Tâm lý Học sinh đạt giải trong lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi tại kỳ thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Dịch vụ cộng đồng công nghệ sinh học Học sinh đạt giải khuyến khích các lĩnh vực Vi trùng học; Sinh học máy tính và Sinh học; Sinh học tế bào và phân tử; hóa sinh tại kỳ thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Hoá học Học sinh đạt giải khuyến khích các lĩnh vực Hóa sinh; Hoá học tại kỳ thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Công nghệ thông tin Học sinh đạt giải khuyến khích các lĩnh vực Phần mềm hệ thống tại kỳ thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Nhóm 2: Học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, thành phố Hoá học Học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi các môn Hóa học, Ngoại ngữ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Quản lý tài nguyên và môi trường công nghệ sinh học công nghệ sinh học Học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi các môn Sinh học, Ngoại ngữ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Tâm lý Quản lý tài nguyên và môi trường Việt Nam học Học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi các môn Ngôn ngữ học, Ngoại ngữ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Văn học văn hóa học đường Tâm lý Báo Lịch sử Học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi các môn Lịch sử, Ngoại ngữ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Việt Nam học văn hóa học đường Địa lý Học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi các môn Địa lý, Ngoại ngữ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Công nghệ thông tin Học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi các môn Tin học, Ngoại ngữ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Dịch vụ cộng đồng Học sinh đạt giải các môn tại kỳ thi học sinh giỏi các môn Giáo dục công dân, Ngoại ngữ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Tâm lý Nhóm 3: Học sinh đạt giải cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Tỉnh, Trung ương Tâm lý Học sinh đạt giải trong lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, thành phố. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Dịch vụ cộng đồng công nghệ sinh học Học sinh đoạt giải ở nhiều lĩnh vực Vi trùng học; Sinh học máy tính và Sinh học; Sinh học tế bào và phân tử; hóa sinh tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, thành phố. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Hoá học Học sinh đoạt giải ở nhiều lĩnh vực Hóa sinh; Hoá học tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, thành phố. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Công nghệ thông tin Học sinh đoạt giải ở nhiều lĩnh vực Phần mềm hệ thống tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, thành phố. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Nhóm 4: Học sinh trường THPT năng khiếu Hoá học Học sinh THPT chuyên các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngoại ngữ công nghệ sinh học Quản lý tài nguyên và môi trường Việt Nam học Học sinh THPT chuyên các môn Văn, Sử, Địa, Ngoại ngữ Văn học Lịch sử văn hóa học đường Báo Địa lý Công nghệ thông tin Học sinh THPT chuyên các môn Tin học, Ngoại ngữ Nhóm 5: Học sinh giỏi liên tục 2 năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 Tất cả Cử nhân Khoa học Học sinh giỏi liên tục 2 năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 Nhóm 6: Học viên đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.0 hoặc TOEFL iBT từ 60 điểm, TOEIC từ 600 điểm trở lên Tất cả Cử nhân Khoa học Sinh viên đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.0 hoặc TOEFL iBT từ 60 điểm, TOEIC từ 600 điểm trở lên trong vòng 2 năm (tính đến ngày kết thúc nộp hồ sơ)

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Cách tính điểm Đại học Sư phạm Đà Nẵng

Video về Cách tính điểm Đại học Sư phạm Đà Nẵng

Wiki về Cách tính điểm Đại học Sư phạm Đà Nẵng

Cách tính điểm Đại học Sư phạm Đà Nẵng

Cách tính điểm Đại học Sư phạm Đà Nẵng -

Tên ngành/chuyên ngành Nội quy tuyển sinh Nhóm 1: Học sinh đạt giải khuyến khích kỳ thi HSG Quốc gia, KHKT cấp Quốc gia Hoá học Học sinh đạt giải khuyến khích các môn học Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngoại ngữ tại kỳ thi HSG Quốc gia. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. công nghệ sinh học Quản lý tài nguyên và môi trường Việt Nam học Học sinh đạt giải khuyến khích các môn học Văn, Sử, Địa, Ngoại ngữ tại kỳ thi HSG Quốc gia. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Văn học Lịch sử văn hóa học đường Báo Địa lý Công nghệ thông tin Học sinh đạt giải khuyến khích các môn học Tin học, Ngoại ngữ tại kỳ thi HSG Quốc gia. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Tâm lý Học sinh đạt giải trong lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi tại kỳ thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Dịch vụ cộng đồng công nghệ sinh học Học sinh đạt giải khuyến khích các lĩnh vực Vi trùng học; Sinh học máy tính và Sinh học; Sinh học tế bào và phân tử; hóa sinh tại kỳ thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Hoá học Học sinh đạt giải khuyến khích các lĩnh vực Hóa sinh; Hoá học tại kỳ thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Công nghệ thông tin Học sinh đạt giải khuyến khích các lĩnh vực Phần mềm hệ thống tại kỳ thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Nhóm 2: Học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, thành phố Hoá học Học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi các môn Hóa học, Ngoại ngữ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Quản lý tài nguyên và môi trường công nghệ sinh học công nghệ sinh học Học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi các môn Sinh học, Ngoại ngữ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Tâm lý Quản lý tài nguyên và môi trường Việt Nam học Học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi các môn Ngôn ngữ học, Ngoại ngữ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Văn học văn hóa học đường Tâm lý Báo Lịch sử Học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi các môn Lịch sử, Ngoại ngữ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Việt Nam học văn hóa học đường Địa lý Học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi các môn Địa lý, Ngoại ngữ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Công nghệ thông tin Học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi các môn Tin học, Ngoại ngữ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Dịch vụ cộng đồng Học sinh đạt giải các môn tại kỳ thi học sinh giỏi các môn Giáo dục công dân, Ngoại ngữ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Tâm lý Nhóm 3: Học sinh đạt giải cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Tỉnh, Trung ương Tâm lý Học sinh đạt giải trong lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, thành phố. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Dịch vụ cộng đồng công nghệ sinh học Học sinh đoạt giải ở nhiều lĩnh vực Vi trùng học; Sinh học máy tính và Sinh học; Sinh học tế bào và phân tử; hóa sinh tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, thành phố. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Hoá học Học sinh đoạt giải ở nhiều lĩnh vực Hóa sinh; Hoá học tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, thành phố. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Công nghệ thông tin Học sinh đoạt giải ở nhiều lĩnh vực Phần mềm hệ thống tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, thành phố. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Nhóm 4: Học sinh trường THPT năng khiếu Hoá học Học sinh THPT chuyên các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngoại ngữ công nghệ sinh học Quản lý tài nguyên và môi trường Việt Nam học Học sinh THPT chuyên các môn Văn, Sử, Địa, Ngoại ngữ Văn học Lịch sử văn hóa học đường Báo Địa lý Công nghệ thông tin Học sinh THPT chuyên các môn Tin học, Ngoại ngữ Nhóm 5: Học sinh giỏi liên tục 2 năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 Tất cả Cử nhân Khoa học Học sinh giỏi liên tục 2 năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 Nhóm 6: Học viên đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.0 hoặc TOEFL iBT từ 60 điểm, TOEIC từ 600 điểm trở lên Tất cả Cử nhân Khoa học Sinh viên đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.0 hoặc TOEFL iBT từ 60 điểm, TOEIC từ 600 điểm trở lên trong vòng 2 năm (tính đến ngày kết thúc nộp hồ sơ)

[rule_{ruleNumber}]

Tên ngành/chuyên ngành Nội quy tuyển sinh Nhóm 1: Học sinh đạt giải khuyến khích kỳ thi HSG Quốc gia, KHKT cấp Quốc gia Hoá học Học sinh đạt giải khuyến khích các môn học Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngoại ngữ tại kỳ thi HSG Quốc gia. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. công nghệ sinh học Quản lý tài nguyên và môi trường Việt Nam học Học sinh đạt giải khuyến khích các môn học Văn, Sử, Địa, Ngoại ngữ tại kỳ thi HSG Quốc gia. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Văn học Lịch sử văn hóa học đường Báo Địa lý Công nghệ thông tin Học sinh đạt giải khuyến khích các môn học Tin học, Ngoại ngữ tại kỳ thi HSG Quốc gia. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Tâm lý Học sinh đạt giải trong lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi tại kỳ thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Dịch vụ cộng đồng công nghệ sinh học Học sinh đạt giải khuyến khích các lĩnh vực Vi trùng học; Sinh học máy tính và Sinh học; Sinh học tế bào và phân tử; hóa sinh tại kỳ thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Hoá học Học sinh đạt giải khuyến khích các lĩnh vực Hóa sinh; Hoá học tại kỳ thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Công nghệ thông tin Học sinh đạt giải khuyến khích các lĩnh vực Phần mềm hệ thống tại kỳ thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Nhóm 2: Học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, thành phố Hoá học Học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi các môn Hóa học, Ngoại ngữ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Quản lý tài nguyên và môi trường công nghệ sinh học công nghệ sinh học Học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi các môn Sinh học, Ngoại ngữ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Tâm lý Quản lý tài nguyên và môi trường Việt Nam học Học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi các môn Ngôn ngữ học, Ngoại ngữ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Văn học văn hóa học đường Tâm lý Báo Lịch sử Học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi các môn Lịch sử, Ngoại ngữ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Việt Nam học văn hóa học đường Địa lý Học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi các môn Địa lý, Ngoại ngữ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Công nghệ thông tin Học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi các môn Tin học, Ngoại ngữ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Dịch vụ cộng đồng Học sinh đạt giải các môn tại kỳ thi học sinh giỏi các môn Giáo dục công dân, Ngoại ngữ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Tâm lý Nhóm 3: Học sinh đạt giải cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Tỉnh, Trung ương Tâm lý Học sinh đạt giải trong lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, thành phố. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Dịch vụ cộng đồng công nghệ sinh học Học sinh đoạt giải ở nhiều lĩnh vực Vi trùng học; Sinh học máy tính và Sinh học; Sinh học tế bào và phân tử; hóa sinh tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, thành phố. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Hoá học Học sinh đoạt giải ở nhiều lĩnh vực Hóa sinh; Hoá học tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, thành phố. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Công nghệ thông tin Học sinh đoạt giải ở nhiều lĩnh vực Phần mềm hệ thống tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, thành phố. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022. Nhóm 4: Học sinh trường THPT năng khiếu Hoá học Học sinh THPT chuyên các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngoại ngữ công nghệ sinh học Quản lý tài nguyên và môi trường Việt Nam học Học sinh THPT chuyên các môn Văn, Sử, Địa, Ngoại ngữ Văn học Lịch sử văn hóa học đường Báo Địa lý Công nghệ thông tin Học sinh THPT chuyên các môn Tin học, Ngoại ngữ Nhóm 5: Học sinh giỏi liên tục 2 năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 Tất cả Cử nhân Khoa học Học sinh giỏi liên tục 2 năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 Nhóm 6: Học viên đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.0 hoặc TOEFL iBT từ 60 điểm, TOEIC từ 600 điểm trở lên Tất cả Cử nhân Khoa học Sinh viên đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.0 hoặc TOEFL iBT từ 60 điểm, TOEIC từ 600 điểm trở lên trong vòng 2 năm (tính đến ngày kết thúc nộp hồ sơ)

Bạn thấy bài viết Cách tính điểm Đại học Sư phạm Đà Nẵng có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Cách tính điểm Đại học Sư phạm Đà Nẵng bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Cách #tính #điểm #Đại #học #Sư #phạm #Đà #Nẵng

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button