Là gì?

Cách tính khấu hao tài sản cố định

Bạn đang xem: Cách tính khấu hao tài sản cố định tại ĐH KD & CN Hà Nội

Khấu hao tài sản cố định là gì?

Khấu hao tài sản cố định là quá trình phân bổ chi phí của một tài sản cố định trong suốt thời gian sử dụng của nó. Khấu hao được tính để phản ánh sự suy giảm giá trị của tài sản cố định trong suốt quá trình sử dụng. Điều này giúp cho doanh nghiệp có thể tránh được việc phải trả toàn bộ chi phí cho tài sản đó ngay lập tức khi mua mới mà thay vào đó phân bổ chi phí đó ra trong nhiều năm.

Phương pháp khấu hao tài sản cố định có nhiều loại, như phương pháp khấu hao đường thẳng, phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần, phương pháp khấu hao tăng dần và phương pháp khấu hao theo thời gian kinh tế. Mỗi phương pháp có cách tính khác nhau và sẽ được sử dụng tùy theo từng trường hợp cụ thể của doanh nghiệp.

Việc khấu hao tài sản cố định được quy định theo các quy định của pháp luật và được ghi nhận trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Quy định khấu hao tài sản cố định

Quy định khấu hao tài sản cố định được quy định tại Luật Kế toán số 88/2015/QH13 và các quy định liên quan của Chính phủ và Bộ Tài chính. Theo đó, một số quy định khấu hao tài sản cố định cơ bản như sau:

– Các tài sản cố định có giá trị trên 20 triệu đồng (trước VAT) sẽ được ghi nhận và khấu hao trong tài khoản kế toán 214.

– Các phương pháp khấu hao được sử dụng bao gồm: phương pháp đường thẳng, phương pháp số dư giảm dần, phương pháp tăng dần và phương pháp theo thời gian kinh tế.

– Thời gian sử dụng của tài sản cố định phải được xác định rõ ràng và căn cứ vào tính chất và đặc điểm của tài sản đó. Nếu không thể xác định thời gian sử dụng, thời gian tối đa được áp dụng là 10 năm.

– Giá trị hao mòn của tài sản cố định sẽ được tính toán dựa trên giá trị hao mòn trước thuế, phụ thuộc vào phương pháp khấu hao được sử dụng và thời gian sử dụng tài sản.

– Các khoản lỗ về khấu hao tài sản cố định sẽ được ghi nhận trong tài khoản chi phí khấu hao tài sản cố định.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có trách nhiệm báo cáo việc khấu hao tài sản cố định trong báo cáo tài chính hàng năm, cùng với các thông tin khác như giá trị hao mòn, phương pháp khấu hao được sử dụng và thời gian sử dụng tài sản.

House sitting on calculator isolated on white background

Trích khấu hao tài sản cố định là gì?

Trích khấu hao tài sản cố định là quá trình tính và ghi nhận một khoản chi phí trích dẫn từ giá trị tài sản cố định mà doanh nghiệp sử dụng trong hoạt động kinh doanh. Khi doanh nghiệp sử dụng tài sản cố định, giá trị của tài sản đó sẽ mất dần theo thời gian, và trích khấu hao là quá trình phân bổ giá trị tài sản đó thành các khoản chi phí trên các kỳ kế toán.

Việc trích khấu hao tài sản cố định giúp doanh nghiệp có thể phân bổ chi phí cho tài sản đó theo thời gian, hạn chế sự tập trung chi phí vào một kỳ kế toán duy nhất. Đồng thời, trích khấu hao cũng giúp cho doanh nghiệp có thể tính toán được giá thành sản phẩm hoặc dịch vụ một cách chính xác hơn.

Quá trình trích khấu hao tài sản cố định thường được áp dụng theo một trong các phương pháp khấu hao như phương pháp đường thẳng, phương pháp số dư giảm dần, phương pháp tăng dần hoặc phương pháp khấu hao theo thời gian kinh tế. Việc áp dụng phương pháp khấu hao nào phù hợp nhất sẽ phụ thuộc vào tính chất và đặc điểm của tài sản cố định đó cũng như mục đích sử dụng của doanh nghiệp.

Tỷ lệ trích khấu hao tài sản cố định

Tỷ lệ trích khấu hao tài sản cố định phụ thuộc vào phương pháp khấu hao được sử dụng và thời gian sử dụng của tài sản cố định đó. Các phương pháp khấu hao thường được sử dụng bao gồm:

– Phương pháp đường thẳng: Tỷ lệ trích khấu hao đường thẳng là cố định trong suốt thời gian sử dụng của tài sản và được tính theo công thức: (Giá trị mua – Giá trị hao mòn dự kiến) / Thời gian sử dụng. Ví dụ: Nếu một máy móc có giá trị mua là 100 triệu đồng và thời gian sử dụng dự kiến là 5 năm, với giá trị hao mòn dự kiến là 10 triệu đồng, thì tỷ lệ trích khấu hao hàng năm là: (100 – 10) / 5 = 18 triệu đồng/năm.

– Phương pháp số dư giảm dần: Tỷ lệ trích khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần thường cao hơn phương pháp đường thẳng, và được tính dựa trên giá trị còn lại của tài sản sau mỗi kỳ trích khấu hao. Tỷ lệ trích khấu hao của kỳ đầu tiên sẽ được tính bằng cách lấy giá trị tài sản cộng dồn và nhân với một tỷ lệ cố định. Tỷ lệ trích khấu hao của các kỳ tiếp theo sẽ được tính bằng cách lấy giá trị còn lại của tài sản sau kỳ trước nhân với tỷ lệ cố định đó. Ví dụ: Nếu một máy móc có giá trị mua là 100 triệu đồng và thời gian sử dụng dự kiến là 5 năm, với giá trị hao mòn dự kiến là 10 triệu đồng, và tỷ lệ trích khấu hao là 40%, thì tỷ lệ trích khấu hao hàng năm đầu tiên là: 100 triệu đồng x 40% = 40 triệu đồng. Sau đó, tỷ lệ trích khấu hao của các năm tiếp theo sẽ được tính trên giá trị còn lại của tài sản.

– Phương pháp tăng dần: Tỷ lệ trích khấu hao theo phương pháp tăng dần được tính dựa trên giá trị

Cách tính khấu hao tài sản cố định

Cách tính khấu hao tài sản cố định phụ thuộc vào phương pháp khấu hao được sử dụng. Dưới đây là cách tính khấu hao cho một số phương pháp khấu hao phổ biến:

– Phương pháp đường thẳng: Đây là phương pháp khấu hao đơn giản nhất, sử dụng công thức sau: Khấu hao hàng năm = (Giá trị mua – Giá trị hao mòn dự kiến) / Thời gian sử dụng. Ví dụ: Nếu giá trị mua của tài sản cố định là 100 triệu đồng, giá trị hao mòn dự kiến là 20 triệu đồng, và thời gian sử dụng dự kiến là 5 năm, thì khấu hao hàng năm sẽ là: (100 – 20) / 5 = 16 triệu đồng/năm.

– Phương pháp số dư giảm dần: Đây là phương pháp khấu hao phổ biến nhất và sử dụng công thức sau: Khấu hao hàng năm = Giá trị còn lại x Tỷ lệ khấu hao. Tỷ lệ khấu hao được tính bằng cách chia 100 cho số năm sử dụng của tài sản cố định. Ví dụ: Nếu giá trị mua của tài sản cố định là 100 triệu đồng, giá trị hao mòn dự kiến là 20 triệu đồng, và thời gian sử dụng dự kiến là 5 năm, thì tỷ lệ khấu hao hàng năm là 100% / 5 = 20%. Khấu hao hàng năm đầu tiên sẽ được tính bằng cách nhân giá trị tài sản với tỷ lệ khấu hao, tức là: 100 triệu đồng x 20% = 20 triệu đồng. Khấu hao hàng năm tiếp theo sẽ được tính bằng cách nhân giá trị còn lại của tài sản với tỷ lệ khấu hao.

– Phương pháp tăng dần: Đây là phương pháp khấu hao sử dụng tỷ lệ khấu hao tăng dần theo thời gian. Tỷ lệ khấu hao được tính bằng công thức: (2 x 100) / (N x (N + 1)), trong đó N là số năm sử dụng của tài sản cố định. Ví dụ: Nếu thời gian sử dụng dự kiến của tài sản cố định là 5 năm, thì tỷ lệ khấu

Chi phí khấu hao tài sản cố định được tính vào?

Chi phí khấu hao tài sản cố định được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh hoặc chi phí tài chính của doanh nghiệp tùy thuộc vào mục đích sử dụng của tài sản cố định đó.

Nếu tài sản cố định được sử dụng trong quá trình sản xuất, chi phí khấu hao của tài sản đó sẽ được tính vào chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Điều này giúp cho doanh nghiệp tính toán giá thành sản phẩm một cách chính xác hơn.

Nếu tài sản cố định được sử dụng trong hoạt động kinh doanh chung của doanh nghiệp, chi phí khấu hao của tài sản đó sẽ được tính vào chi phí hoạt động kinh doanh.

Nếu tài sản cố định được sử dụng như tài sản bảo đảm cho vay, chi phí khấu hao của tài sản đó sẽ được tính vào chi phí tài chính.

Trong tài liệu kế toán của doanh nghiệp, chi phí khấu hao tài sản cố định được ghi nhận vào tài khoản 634 – Chi phí khấu hao tài sản cố định.

Thời gian trích khấu hao tài sản cố định

Thời gian trích khấu hao tài sản cố định phụ thuộc vào thời gian sử dụng dự kiến của tài sản đó và phương pháp khấu hao được sử dụng. Thông thường, thời gian sử dụng dự kiến của tài sản cố định được xác định trong quá trình đánh giá giá trị tài sản và được xác định bằng cách đưa ra dự báo về thời gian tối đa mà tài sản đó có thể được sử dụng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Các phương pháp khấu hao thường được sử dụng trong kế toán là phương pháp đường thẳng, phương pháp số dư giảm dần, phương pháp tăng dần hoặc phương pháp khấu hao theo thời gian kinh tế. Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định sẽ phụ thuộc vào phương pháp khấu hao được sử dụng.

Ví dụ, nếu sử dụng phương pháp đường thẳng và thời gian sử dụng dự kiến của tài sản cố định là 5 năm, thì thời gian trích khấu hao của tài sản đó sẽ là 5 năm. Tuy nhiên, nếu sử dụng phương pháp số dư giảm dần, thời gian trích khấu hao của tài sản cố định sẽ phụ thuộc vào giá trị còn lại của tài sản sau mỗi kỳ trích khấu hao, và có thể dài hơn hoặc ngắn hơn so với thời gian sử dụng dự kiến.

Bài tập tính khấu hao tài sản cố định

Đây là bài tập tính khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng.

Ví dụ:

– Giá trị mua của máy móc: 500 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)

– Thời gian sử dụng dự kiến: 5 năm

– Giá trị hao mòn dự kiến: 50 triệu đồng

Tính khấu hao hàng năm của máy móc theo phương pháp đường thẳng.

Giải: Khấu hao hàng năm = (Giá trị mua – Giá trị hao mòn dự kiến) / Thời gian sử dụng

Trong đó:

Giá trị mua của máy móc là 500 triệu đồng

Giá trị hao mòn dự kiến là 50 triệu đồng

Thời gian sử dụng dự kiến là 5 năm

Khấu hao hàng năm = (500 – 50) / 5 = 90 triệu đồng/năm

Vậy khấu hao hàng năm của máy móc theo phương pháp đường thẳng là 90 triệu đồng.

Bài tập tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng

Phương pháp đường thẳng là phương pháp tính khấu hao phổ biến nhất trong kế toán tài sản cố định. Đây là phương pháp dựa trên giả định rằng giá trị tài sản cố định giảm dần theo thời gian một cách đều đặn.

Công thức tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng như sau:

Khấu hao hàng năm = (Giá trị mua – Giá trị hao mòn) / Thời gian sử dụng

Trong đó:

– Giá trị mua: Là giá trị tài sản khi mua mới

– Giá trị hao mòn: Là giá trị mà tài sản mất đi trong quá trình sử dụng

– Thời gian sử dụng: Là thời gian dự kiến mà tài sản sẽ được sử dụng trước khi bị hỏng hoặc bị lỗi thời.

Ví dụ: Giả sử bạn mua một chiếc máy in mới với giá trị 20.000.000 VNĐ và bạn dự kiến máy in sẽ được sử dụng trong vòng 5 năm. Giá trị hao mòn của máy in được ước tính là 2.000.000 VNĐ. Bạn có thể tính khấu hao hàng năm như sau:

Khấu hao hàng năm = (20.000.000 – 2.000.000) / 5 = 3.600.000 VNĐ

Do đó, bạn sẽ khấu hao 3.600.000 VNĐ cho máy in trong mỗi năm sử dụng.

Trên đây là một số thông tin liên quan đến Cách tính khấu hao tài sản cố định tại chuyên mục Là gì?. Quý độc giả có thể tham khảo các bài viết khác liên quan tại website: luathoangphi.vn

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Cách tính khấu hao tài sản cố định

Video về Cách tính khấu hao tài sản cố định

Wiki về Cách tính khấu hao tài sản cố định

Cách tính khấu hao tài sản cố định

Cách tính khấu hao tài sản cố định -

Khấu hao tài sản cố định là gì?

Khấu hao tài sản cố định là quá trình phân bổ chi phí của một tài sản cố định trong suốt thời gian sử dụng của nó. Khấu hao được tính để phản ánh sự suy giảm giá trị của tài sản cố định trong suốt quá trình sử dụng. Điều này giúp cho doanh nghiệp có thể tránh được việc phải trả toàn bộ chi phí cho tài sản đó ngay lập tức khi mua mới mà thay vào đó phân bổ chi phí đó ra trong nhiều năm.

Phương pháp khấu hao tài sản cố định có nhiều loại, như phương pháp khấu hao đường thẳng, phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần, phương pháp khấu hao tăng dần và phương pháp khấu hao theo thời gian kinh tế. Mỗi phương pháp có cách tính khác nhau và sẽ được sử dụng tùy theo từng trường hợp cụ thể của doanh nghiệp.

Việc khấu hao tài sản cố định được quy định theo các quy định của pháp luật và được ghi nhận trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Quy định khấu hao tài sản cố định

Quy định khấu hao tài sản cố định được quy định tại Luật Kế toán số 88/2015/QH13 và các quy định liên quan của Chính phủ và Bộ Tài chính. Theo đó, một số quy định khấu hao tài sản cố định cơ bản như sau:

– Các tài sản cố định có giá trị trên 20 triệu đồng (trước VAT) sẽ được ghi nhận và khấu hao trong tài khoản kế toán 214.

– Các phương pháp khấu hao được sử dụng bao gồm: phương pháp đường thẳng, phương pháp số dư giảm dần, phương pháp tăng dần và phương pháp theo thời gian kinh tế.

– Thời gian sử dụng của tài sản cố định phải được xác định rõ ràng và căn cứ vào tính chất và đặc điểm của tài sản đó. Nếu không thể xác định thời gian sử dụng, thời gian tối đa được áp dụng là 10 năm.

– Giá trị hao mòn của tài sản cố định sẽ được tính toán dựa trên giá trị hao mòn trước thuế, phụ thuộc vào phương pháp khấu hao được sử dụng và thời gian sử dụng tài sản.

– Các khoản lỗ về khấu hao tài sản cố định sẽ được ghi nhận trong tài khoản chi phí khấu hao tài sản cố định.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có trách nhiệm báo cáo việc khấu hao tài sản cố định trong báo cáo tài chính hàng năm, cùng với các thông tin khác như giá trị hao mòn, phương pháp khấu hao được sử dụng và thời gian sử dụng tài sản.

House sitting on calculator isolated on white background

Trích khấu hao tài sản cố định là gì?

Trích khấu hao tài sản cố định là quá trình tính và ghi nhận một khoản chi phí trích dẫn từ giá trị tài sản cố định mà doanh nghiệp sử dụng trong hoạt động kinh doanh. Khi doanh nghiệp sử dụng tài sản cố định, giá trị của tài sản đó sẽ mất dần theo thời gian, và trích khấu hao là quá trình phân bổ giá trị tài sản đó thành các khoản chi phí trên các kỳ kế toán.

Việc trích khấu hao tài sản cố định giúp doanh nghiệp có thể phân bổ chi phí cho tài sản đó theo thời gian, hạn chế sự tập trung chi phí vào một kỳ kế toán duy nhất. Đồng thời, trích khấu hao cũng giúp cho doanh nghiệp có thể tính toán được giá thành sản phẩm hoặc dịch vụ một cách chính xác hơn.

Quá trình trích khấu hao tài sản cố định thường được áp dụng theo một trong các phương pháp khấu hao như phương pháp đường thẳng, phương pháp số dư giảm dần, phương pháp tăng dần hoặc phương pháp khấu hao theo thời gian kinh tế. Việc áp dụng phương pháp khấu hao nào phù hợp nhất sẽ phụ thuộc vào tính chất và đặc điểm của tài sản cố định đó cũng như mục đích sử dụng của doanh nghiệp.

Tỷ lệ trích khấu hao tài sản cố định

Tỷ lệ trích khấu hao tài sản cố định phụ thuộc vào phương pháp khấu hao được sử dụng và thời gian sử dụng của tài sản cố định đó. Các phương pháp khấu hao thường được sử dụng bao gồm:

– Phương pháp đường thẳng: Tỷ lệ trích khấu hao đường thẳng là cố định trong suốt thời gian sử dụng của tài sản và được tính theo công thức: (Giá trị mua – Giá trị hao mòn dự kiến) / Thời gian sử dụng. Ví dụ: Nếu một máy móc có giá trị mua là 100 triệu đồng và thời gian sử dụng dự kiến là 5 năm, với giá trị hao mòn dự kiến là 10 triệu đồng, thì tỷ lệ trích khấu hao hàng năm là: (100 – 10) / 5 = 18 triệu đồng/năm.

– Phương pháp số dư giảm dần: Tỷ lệ trích khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần thường cao hơn phương pháp đường thẳng, và được tính dựa trên giá trị còn lại của tài sản sau mỗi kỳ trích khấu hao. Tỷ lệ trích khấu hao của kỳ đầu tiên sẽ được tính bằng cách lấy giá trị tài sản cộng dồn và nhân với một tỷ lệ cố định. Tỷ lệ trích khấu hao của các kỳ tiếp theo sẽ được tính bằng cách lấy giá trị còn lại của tài sản sau kỳ trước nhân với tỷ lệ cố định đó. Ví dụ: Nếu một máy móc có giá trị mua là 100 triệu đồng và thời gian sử dụng dự kiến là 5 năm, với giá trị hao mòn dự kiến là 10 triệu đồng, và tỷ lệ trích khấu hao là 40%, thì tỷ lệ trích khấu hao hàng năm đầu tiên là: 100 triệu đồng x 40% = 40 triệu đồng. Sau đó, tỷ lệ trích khấu hao của các năm tiếp theo sẽ được tính trên giá trị còn lại của tài sản.

– Phương pháp tăng dần: Tỷ lệ trích khấu hao theo phương pháp tăng dần được tính dựa trên giá trị

Cách tính khấu hao tài sản cố định

Cách tính khấu hao tài sản cố định phụ thuộc vào phương pháp khấu hao được sử dụng. Dưới đây là cách tính khấu hao cho một số phương pháp khấu hao phổ biến:

– Phương pháp đường thẳng: Đây là phương pháp khấu hao đơn giản nhất, sử dụng công thức sau: Khấu hao hàng năm = (Giá trị mua – Giá trị hao mòn dự kiến) / Thời gian sử dụng. Ví dụ: Nếu giá trị mua của tài sản cố định là 100 triệu đồng, giá trị hao mòn dự kiến là 20 triệu đồng, và thời gian sử dụng dự kiến là 5 năm, thì khấu hao hàng năm sẽ là: (100 – 20) / 5 = 16 triệu đồng/năm.

– Phương pháp số dư giảm dần: Đây là phương pháp khấu hao phổ biến nhất và sử dụng công thức sau: Khấu hao hàng năm = Giá trị còn lại x Tỷ lệ khấu hao. Tỷ lệ khấu hao được tính bằng cách chia 100 cho số năm sử dụng của tài sản cố định. Ví dụ: Nếu giá trị mua của tài sản cố định là 100 triệu đồng, giá trị hao mòn dự kiến là 20 triệu đồng, và thời gian sử dụng dự kiến là 5 năm, thì tỷ lệ khấu hao hàng năm là 100% / 5 = 20%. Khấu hao hàng năm đầu tiên sẽ được tính bằng cách nhân giá trị tài sản với tỷ lệ khấu hao, tức là: 100 triệu đồng x 20% = 20 triệu đồng. Khấu hao hàng năm tiếp theo sẽ được tính bằng cách nhân giá trị còn lại của tài sản với tỷ lệ khấu hao.

– Phương pháp tăng dần: Đây là phương pháp khấu hao sử dụng tỷ lệ khấu hao tăng dần theo thời gian. Tỷ lệ khấu hao được tính bằng công thức: (2 x 100) / (N x (N + 1)), trong đó N là số năm sử dụng của tài sản cố định. Ví dụ: Nếu thời gian sử dụng dự kiến của tài sản cố định là 5 năm, thì tỷ lệ khấu

Chi phí khấu hao tài sản cố định được tính vào?

Chi phí khấu hao tài sản cố định được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh hoặc chi phí tài chính của doanh nghiệp tùy thuộc vào mục đích sử dụng của tài sản cố định đó.

Nếu tài sản cố định được sử dụng trong quá trình sản xuất, chi phí khấu hao của tài sản đó sẽ được tính vào chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Điều này giúp cho doanh nghiệp tính toán giá thành sản phẩm một cách chính xác hơn.

Nếu tài sản cố định được sử dụng trong hoạt động kinh doanh chung của doanh nghiệp, chi phí khấu hao của tài sản đó sẽ được tính vào chi phí hoạt động kinh doanh.

Nếu tài sản cố định được sử dụng như tài sản bảo đảm cho vay, chi phí khấu hao của tài sản đó sẽ được tính vào chi phí tài chính.

Trong tài liệu kế toán của doanh nghiệp, chi phí khấu hao tài sản cố định được ghi nhận vào tài khoản 634 – Chi phí khấu hao tài sản cố định.

Thời gian trích khấu hao tài sản cố định

Thời gian trích khấu hao tài sản cố định phụ thuộc vào thời gian sử dụng dự kiến của tài sản đó và phương pháp khấu hao được sử dụng. Thông thường, thời gian sử dụng dự kiến của tài sản cố định được xác định trong quá trình đánh giá giá trị tài sản và được xác định bằng cách đưa ra dự báo về thời gian tối đa mà tài sản đó có thể được sử dụng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Các phương pháp khấu hao thường được sử dụng trong kế toán là phương pháp đường thẳng, phương pháp số dư giảm dần, phương pháp tăng dần hoặc phương pháp khấu hao theo thời gian kinh tế. Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định sẽ phụ thuộc vào phương pháp khấu hao được sử dụng.

Ví dụ, nếu sử dụng phương pháp đường thẳng và thời gian sử dụng dự kiến của tài sản cố định là 5 năm, thì thời gian trích khấu hao của tài sản đó sẽ là 5 năm. Tuy nhiên, nếu sử dụng phương pháp số dư giảm dần, thời gian trích khấu hao của tài sản cố định sẽ phụ thuộc vào giá trị còn lại của tài sản sau mỗi kỳ trích khấu hao, và có thể dài hơn hoặc ngắn hơn so với thời gian sử dụng dự kiến.

Bài tập tính khấu hao tài sản cố định

Đây là bài tập tính khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng.

Ví dụ:

– Giá trị mua của máy móc: 500 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)

– Thời gian sử dụng dự kiến: 5 năm

– Giá trị hao mòn dự kiến: 50 triệu đồng

Tính khấu hao hàng năm của máy móc theo phương pháp đường thẳng.

Giải: Khấu hao hàng năm = (Giá trị mua – Giá trị hao mòn dự kiến) / Thời gian sử dụng

Trong đó:

Giá trị mua của máy móc là 500 triệu đồng

Giá trị hao mòn dự kiến là 50 triệu đồng

Thời gian sử dụng dự kiến là 5 năm

Khấu hao hàng năm = (500 – 50) / 5 = 90 triệu đồng/năm

Vậy khấu hao hàng năm của máy móc theo phương pháp đường thẳng là 90 triệu đồng.

Bài tập tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng

Phương pháp đường thẳng là phương pháp tính khấu hao phổ biến nhất trong kế toán tài sản cố định. Đây là phương pháp dựa trên giả định rằng giá trị tài sản cố định giảm dần theo thời gian một cách đều đặn.

Công thức tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng như sau:

Khấu hao hàng năm = (Giá trị mua – Giá trị hao mòn) / Thời gian sử dụng

Trong đó:

– Giá trị mua: Là giá trị tài sản khi mua mới

– Giá trị hao mòn: Là giá trị mà tài sản mất đi trong quá trình sử dụng

– Thời gian sử dụng: Là thời gian dự kiến mà tài sản sẽ được sử dụng trước khi bị hỏng hoặc bị lỗi thời.

Ví dụ: Giả sử bạn mua một chiếc máy in mới với giá trị 20.000.000 VNĐ và bạn dự kiến máy in sẽ được sử dụng trong vòng 5 năm. Giá trị hao mòn của máy in được ước tính là 2.000.000 VNĐ. Bạn có thể tính khấu hao hàng năm như sau:

Khấu hao hàng năm = (20.000.000 – 2.000.000) / 5 = 3.600.000 VNĐ

Do đó, bạn sẽ khấu hao 3.600.000 VNĐ cho máy in trong mỗi năm sử dụng.

Trên đây là một số thông tin liên quan đến Cách tính khấu hao tài sản cố định tại chuyên mục Là gì?. Quý độc giả có thể tham khảo các bài viết khác liên quan tại website: luathoangphi.vn

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Cách tính khấu hao tài sản cố định có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Cách tính khấu hao tài sản cố định bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Cách #tính #khấu #hao #tài #sản #cố #định

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button