Giáo Dục

Cách xác định môi trường của dung dịch muối

Câu hỏi: Làm thế nào để xác định môi trường của dung dịch muối?

Câu trả lời:

Axit làm xanh quỳ đỏ, bazơ làm xanh quỳ đỏ. Còn đối với muối thì tùy theo cấu tạo mà cho các môi trường khác nhau.

Chúng tôi có bảng sau:

Muối ăn

Môi trường

Axit mạnh, bazơ mạnh

(NaCl, K2VÌ THẾ4..)

Trung tính

Axit mạnh, bazơ yếu

(AlCl3FeSO4…)

Axit

Axit yếu, bazơ mạnh

(Na2CO3KY2VÌ THẾ3…)

Cơ sở
Axit yếu, bazơ yếu Nó phụ thuộc vào xuất xứ cụ thể

Trong cuộc sống, thực phẩm chúng ta sử dụng có tính axit hoặc kiềm (dựa trên thang đo độ pH mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần sau). Vì vậy, có những loại thực phẩm tốt và không tốt cho sức khỏe của chúng ta. Chúng ta cần biết để đưa ra những lựa chọn lành mạnh.

Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về Muối dưới đây

1. Định nghĩa


Là hợp chất khi tan trong nước sẽ phân ly thành cation kim loại (hay cation NHỎ).4+ ) và anion gốc axit.

Ví dụ:

[CHUẨN NHẤT]  Cách xác định môi trường của dung dịch muối

Hầu hết các muối là chất điện li mạnh.

2. Phân loại:

– Muối trung tính: Muối trong đó anion gốc axit không còn khả năng phân ly thành H. ion+ (trong phân tử muối thường không có nguyên tử H trừ muối amoni NHỎ)4+ ).

Ví dụ: NaCl, (NHỎ4)2VÌ THẾ4

– Muối axit là muối mà anion gốc axit cũng có khả năng phân ly thành H. ion+.

Ví dụ: KHSO4NaHCO3NaH2PO4

Chú ý: Nếu anion có tính axit và hiđro có tính axit thì gốc phân li yếu tạo ra H. ion+.

[CHUẨN NHẤT]  Cách xác định môi trường của dung dịch muối (ảnh 2)

Tuy nhiên, có một số muối trong phân tử vẫn có nguyên tử H nhưng không có khả năng phân ly thành H. ion+ vẫn là một muối trung tính.

Ví dụ: Na2HPO3NaH2PO2

Ngoài ra, chúng ta cần lưu ý:

Lưỡng tính: có thể phản ứng với cả axit và bazơ.

Ví dụ: NaHCO3(NHỎ BÉ4)2CO3

[CHUẨN NHẤT]  Cách xác định môi trường của dung dịch muối (ảnh 3)

Chất trung tính: Không phản ứng với cả dung dịch axit và bazơ.

Ví dụ: NaCl, Na2VÌ THẾ4 ….

[CHUẨN NHẤT]  Cách xác định môi trường của dung dịch muối (ảnh 4)

3. Gọi tên

Tên muối = tên kim loại (có hoá trị nếu kim loại đa hoá trị) + tên gốc axit.

4. Thuộc tính:

* Muối trung tính

Muối trung hòa tạo bởi cation của bazơ mạnh và anion của axit mạnh không bị thủy phân. Dung dịch thu được có môi trường trung tính (pH = 7)

Ví dụ: NaNO3KCl, Na2VÌ THẾ4

Muối trung hòa tạo thành bởi cation của bazơ mạnh và anion của axit yếu bị thủy phân. Dung dịch thu được là bazơ (pH> 7)

Ví dụ: Na2CO3KY2S…

Muối trung hòa tạo thành bởi cation của bazơ yếu và anion của bazơ mạnh bị thủy phân. Dung dịch thu được có môi trường axit (pH

Ví dụ: NH4Cl, CuSO4AlCl3

Muối trung hòa tạo thành bởi cation của bazơ yếu và anion của axit yếu bị thủy phân (cả hai đều bị thủy phân). Tùy thuộc vào sự thủy phân của hai ion mà dung dịch có pH = 7 hoặc pH> 7 hoặc pH

Ví dụ: (NHỎ4)2CO3(NHỎ BÉ4)2S…

* Muối axit

– Muối HSO4 môi trường axit (pH 4…

– HCO. Muối3HSO3HS với cation bazơ mạnh với môi trường bazơ, ví dụ: NaHCO3

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Hóa 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Cách xác định môi trường của dung dịch muối

Video về Cách xác định môi trường của dung dịch muối

Wiki về Cách xác định môi trường của dung dịch muối

Cách xác định môi trường của dung dịch muối

Cách xác định môi trường của dung dịch muối -

Câu hỏi: Làm thế nào để xác định môi trường của dung dịch muối?

Câu trả lời:

Axit làm xanh quỳ đỏ, bazơ làm xanh quỳ đỏ. Còn đối với muối thì tùy theo cấu tạo mà cho các môi trường khác nhau.

Chúng tôi có bảng sau:

Muối ăn

Môi trường

Axit mạnh, bazơ mạnh

(NaCl, K2VÌ THẾ4..)

Trung tính

Axit mạnh, bazơ yếu

(AlCl3FeSO4...)

Axit

Axit yếu, bazơ mạnh

(Na2CO3KY2VÌ THẾ3...)

Cơ sở
Axit yếu, bazơ yếu Nó phụ thuộc vào xuất xứ cụ thể

Trong cuộc sống, thực phẩm chúng ta sử dụng có tính axit hoặc kiềm (dựa trên thang đo độ pH mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần sau). Vì vậy, có những loại thực phẩm tốt và không tốt cho sức khỏe của chúng ta. Chúng ta cần biết để đưa ra những lựa chọn lành mạnh.

Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về Muối dưới đây

1. Định nghĩa


Là hợp chất khi tan trong nước sẽ phân ly thành cation kim loại (hay cation NHỎ).4+ ) và anion gốc axit.

Ví dụ:

[CHUẨN NHẤT]  Cách xác định môi trường của dung dịch muối

Hầu hết các muối là chất điện li mạnh.

2. Phân loại:

- Muối trung tính: Muối trong đó anion gốc axit không còn khả năng phân ly thành H. ion+ (trong phân tử muối thường không có nguyên tử H trừ muối amoni NHỎ)4+ ).

Ví dụ: NaCl, (NHỎ4)2VÌ THẾ4

- Muối axit là muối mà anion gốc axit cũng có khả năng phân ly thành H. ion+.

Ví dụ: KHSO4NaHCO3NaH2PO4

Chú ý: Nếu anion có tính axit và hiđro có tính axit thì gốc phân li yếu tạo ra H. ion+.

[CHUẨN NHẤT]  Cách xác định môi trường của dung dịch muối (ảnh 2)

Tuy nhiên, có một số muối trong phân tử vẫn có nguyên tử H nhưng không có khả năng phân ly thành H. ion+ vẫn là một muối trung tính.

Ví dụ: Na2HPO3NaH2PO2

Ngoài ra, chúng ta cần lưu ý:

Lưỡng tính: có thể phản ứng với cả axit và bazơ.

Ví dụ: NaHCO3(NHỎ BÉ4)2CO3

[CHUẨN NHẤT]  Cách xác định môi trường của dung dịch muối (ảnh 3)

Chất trung tính: Không phản ứng với cả dung dịch axit và bazơ.

Ví dụ: NaCl, Na2VÌ THẾ4 ….

[CHUẨN NHẤT]  Cách xác định môi trường của dung dịch muối (ảnh 4)

3. Gọi tên

Tên muối = tên kim loại (có hoá trị nếu kim loại đa hoá trị) + tên gốc axit.

4. Thuộc tính:

* Muối trung tính

Muối trung hòa tạo bởi cation của bazơ mạnh và anion của axit mạnh không bị thủy phân. Dung dịch thu được có môi trường trung tính (pH = 7)

Ví dụ: NaNO3KCl, Na2VÌ THẾ4

Muối trung hòa tạo thành bởi cation của bazơ mạnh và anion của axit yếu bị thủy phân. Dung dịch thu được là bazơ (pH> 7)

Ví dụ: Na2CO3KY2S…

Muối trung hòa tạo thành bởi cation của bazơ yếu và anion của bazơ mạnh bị thủy phân. Dung dịch thu được có môi trường axit (pH

Ví dụ: NH4Cl, CuSO4AlCl3

Muối trung hòa tạo thành bởi cation của bazơ yếu và anion của axit yếu bị thủy phân (cả hai đều bị thủy phân). Tùy thuộc vào sự thủy phân của hai ion mà dung dịch có pH = 7 hoặc pH> 7 hoặc pH

Ví dụ: (NHỎ4)2CO3(NHỎ BÉ4)2S…

* Muối axit

- Muối HSO4- môi trường axit (pH 4…

- HCO. Muối3-HSO3-HS- với cation bazơ mạnh với môi trường bazơ, ví dụ: NaHCO3

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Hóa 11

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Làm thế nào để xác định môi trường của dung dịch muối?

Câu trả lời:

Axit làm xanh quỳ đỏ, bazơ làm xanh quỳ đỏ. Còn đối với muối thì tùy theo cấu tạo mà cho các môi trường khác nhau.

Chúng tôi có bảng sau:

Muối ăn

Môi trường

Axit mạnh, bazơ mạnh

(NaCl, K2VÌ THẾ4..)

Trung tính

Axit mạnh, bazơ yếu

(AlCl3FeSO4…)

Axit

Axit yếu, bazơ mạnh

(Na2CO3KY2VÌ THẾ3…)

Cơ sở
Axit yếu, bazơ yếu Nó phụ thuộc vào xuất xứ cụ thể

Trong cuộc sống, thực phẩm chúng ta sử dụng có tính axit hoặc kiềm (dựa trên thang đo độ pH mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần sau). Vì vậy, có những loại thực phẩm tốt và không tốt cho sức khỏe của chúng ta. Chúng ta cần biết để đưa ra những lựa chọn lành mạnh.

Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội tìm hiểu thêm về Muối dưới đây

1. Định nghĩa


Là hợp chất khi tan trong nước sẽ phân ly thành cation kim loại (hay cation NHỎ).4+ ) và anion gốc axit.

Ví dụ:

[CHUẨN NHẤT]  Cách xác định môi trường của dung dịch muối

Hầu hết các muối là chất điện li mạnh.

2. Phân loại:

– Muối trung tính: Muối trong đó anion gốc axit không còn khả năng phân ly thành H. ion+ (trong phân tử muối thường không có nguyên tử H trừ muối amoni NHỎ)4+ ).

Ví dụ: NaCl, (NHỎ4)2VÌ THẾ4

– Muối axit là muối mà anion gốc axit cũng có khả năng phân ly thành H. ion+.

Ví dụ: KHSO4NaHCO3NaH2PO4

Chú ý: Nếu anion có tính axit và hiđro có tính axit thì gốc phân li yếu tạo ra H. ion+.

[CHUẨN NHẤT]  Cách xác định môi trường của dung dịch muối (ảnh 2)

Tuy nhiên, có một số muối trong phân tử vẫn có nguyên tử H nhưng không có khả năng phân ly thành H. ion+ vẫn là một muối trung tính.

Ví dụ: Na2HPO3NaH2PO2

Ngoài ra, chúng ta cần lưu ý:

Lưỡng tính: có thể phản ứng với cả axit và bazơ.

Ví dụ: NaHCO3(NHỎ BÉ4)2CO3

[CHUẨN NHẤT]  Cách xác định môi trường của dung dịch muối (ảnh 3)

Chất trung tính: Không phản ứng với cả dung dịch axit và bazơ.

Ví dụ: NaCl, Na2VÌ THẾ4 ….

[CHUẨN NHẤT]  Cách xác định môi trường của dung dịch muối (ảnh 4)

3. Gọi tên

Tên muối = tên kim loại (có hoá trị nếu kim loại đa hoá trị) + tên gốc axit.

4. Thuộc tính:

* Muối trung tính

Muối trung hòa tạo bởi cation của bazơ mạnh và anion của axit mạnh không bị thủy phân. Dung dịch thu được có môi trường trung tính (pH = 7)

Ví dụ: NaNO3KCl, Na2VÌ THẾ4

Muối trung hòa tạo thành bởi cation của bazơ mạnh và anion của axit yếu bị thủy phân. Dung dịch thu được là bazơ (pH> 7)

Ví dụ: Na2CO3KY2S…

Muối trung hòa tạo thành bởi cation của bazơ yếu và anion của bazơ mạnh bị thủy phân. Dung dịch thu được có môi trường axit (pH

Ví dụ: NH4Cl, CuSO4AlCl3

Muối trung hòa tạo thành bởi cation của bazơ yếu và anion của axit yếu bị thủy phân (cả hai đều bị thủy phân). Tùy thuộc vào sự thủy phân của hai ion mà dung dịch có pH = 7 hoặc pH> 7 hoặc pH

Ví dụ: (NHỎ4)2CO3(NHỎ BÉ4)2S…

* Muối axit

– Muối HSO4 môi trường axit (pH 4…

– HCO. Muối3HSO3HS với cation bazơ mạnh với môi trường bazơ, ví dụ: NaHCO3

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Hóa 11

Bạn thấy bài viết Cách xác định môi trường của dung dịch muối có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Cách xác định môi trường của dung dịch muối bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Cách #xác #định #môi #trường #của #dung #dịch #muối

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button