Là gì?

Cách xếp lương giáo viên trung học cơ sở trường công lập từ 30/5/2023 có thay đổi không? Mức lương giáo viên trung học cơ sở trường công lập là bao nhiêu?

Bạn đang xem: Cách xếp lương giáo viên trung học cơ sở trường công lập từ 30/5/2023 có thay đổi không? Mức lương giáo viên trung học cơ sở trường công lập là bao nhiêu? tại ĐH KD & CN Hà Nội


Tôi muốn hỏi cách xếp lương và mức lương giáo viên trung học cơ sở trường công lập từ 30/5/2023 có thay đổi không? – câu hỏi của chị Trinh (Hải Phòng)

Cách xếp lương giáo viên trung học cơ sở từ 30/5/2023 có thay đổi không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT quy định như sau:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập

9. Sửa đổi Điều 9 như sau:

“Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp

1. Trường hợp giáo viên trung học cơ sở chưa đáp ứng điều kiện để được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở quy định tại Thông tư này thì tiếp tục giữ hạng, mã số và hệ số lương của chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hiện đang được xếp theo Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV , khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư này thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở tương ứng mà không phải thông qua thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

2. Trường hợp giáo viên trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại Điều 72 Luật Giáo dục 2019 nhưng không thuộc đối tượng phải nâng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thì tiếp tục giữ hạng, mã số và hệ số lương của chức danh giáo viên trung học cơ sở hiện đang được xếp cho đến khi nghỉ hưu.”

Theo quy định trên, đối với giáo viên trung học cơ sở công lập vẫn giữ nguyên quy định giáo viên được bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp nào thì được xếp lương theo hạng đó như hiện hành, tuy nhiên được sửa đổi, bổ sung vài quy định sau:

– Trường hợp giáo viên trung học cơ sở chưa đáp ứng điều kiện để được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở quy định tại Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT thì tiếp tục giữ hệ số lương của chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hiện đang được xếp theo Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

– Đồng thời khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở tương ứng mà không phải thông qua thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Cách xếp lương và mức lương giáo viên trung học cơ sở trường công lập từ 30/5/2023 có thay đổi không?

Cách xếp lương và mức lương giáo viên trung học cơ sở trường công lập từ 30/5/2023 có thay đổi không?

Mức lương giáo viên trung học cơ sở trường công lập năm 2023 là bao nhiêu?

Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT quy định như sau:

Cách xếp lương

1. Viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở quy định tại Thông tư này được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cụ thể như sau:

a) Giáo viên trung học cơ sở hạng III, mã số V.07.04.32, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

b) Giáo viên trung học cơ sở hạng II, mã số V.07.04.31, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;

c) Giáo viên trung học cơ sở hạng I, mã số V.07.04.30, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,4 đến hệ số lương 6,78.

2. Việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp luật. Khi thực hiện chính sách tiền lương mới, việc xếp sang lương mới thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Theo như quy định trên, mức lương giáo viên trung học cơ sở trường công lập được xếp như sau:

– Giáo viên trung học cơ sở hạng 3, mã số V.07.04.32, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

– Giáo viên trung học cơ sở hạng 2, mã số V.07.04.31, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;

– Giáo viên trung học cơ sở hạng 1, mã số V.07.04.30, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,4 đến hệ số lương 6,78.

Cụ thể:

– Giáo viên trung học cơ sở hạng 3: lương thấp nhất là 2,34 x 1,490,000 = 3,486,600 đồng; lương cao nhất là 4,98 x 1,490,000 = 7,420,200 đồng.

– Đối với giáo viên trung học cơ sở hạng 2: lương thấp nhất là 4,0 x 1,490,000 = 5,960,000 đồng; lương cao nhất là 6,38 x 1,490,000 = 9,506,200 đồng.

– Đối với giáo viên trung học cơ sở hạng 1: lương thấp nhất là 4,4 x 1,490,000 = 6,556,000 đồng; lương cao nhất là 6,78 x 1,490,000 = 10,102,200 đồng.

Từ ngày 01/7/2023 lương cơ sở của giáo viên trung học cơ sở tăng lên bao nhiêu?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 69/2022/QH15 định như sau:

Về thực hiện chính sách tiền lương

1. Chưa thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trong năm 2023. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng; tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp; tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận số 25-KL/TW ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị.

Theo như quy định trên, từ ngày 01/7/2023 lương cơ sở của giáo viên trung học cơ sở tăng lên mức 1,8 triệu đồng/tháng

Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT sẽ có hiệu lực từ ngày 30/5/2023.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Cách xếp lương giáo viên trung học cơ sở trường công lập từ 30/5/2023 có thay đổi không? Mức lương giáo viên trung học cơ sở trường công lập là bao nhiêu?

Video về Cách xếp lương giáo viên trung học cơ sở trường công lập từ 30/5/2023 có thay đổi không? Mức lương giáo viên trung học cơ sở trường công lập là bao nhiêu?

Wiki về Cách xếp lương giáo viên trung học cơ sở trường công lập từ 30/5/2023 có thay đổi không? Mức lương giáo viên trung học cơ sở trường công lập là bao nhiêu?

Cách xếp lương giáo viên trung học cơ sở trường công lập từ 30/5/2023 có thay đổi không? Mức lương giáo viên trung học cơ sở trường công lập là bao nhiêu?

Cách xếp lương giáo viên trung học cơ sở trường công lập từ 30/5/2023 có thay đổi không? Mức lương giáo viên trung học cơ sở trường công lập là bao nhiêu? -

Tôi muốn hỏi cách xếp lương và mức lương giáo viên trung học cơ sở trường công lập từ 30/5/2023 có thay đổi không? - câu hỏi của chị Trinh (Hải Phòng)

Cách xếp lương giáo viên trung học cơ sở từ 30/5/2023 có thay đổi không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT quy định như sau:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập

...

9. Sửa đổi Điều 9 như sau:

“Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp

1. Trường hợp giáo viên trung học cơ sở chưa đáp ứng điều kiện để được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở quy định tại Thông tư này thì tiếp tục giữ hạng, mã số và hệ số lương của chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hiện đang được xếp theo Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV , khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư này thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở tương ứng mà không phải thông qua thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

2. Trường hợp giáo viên trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại Điều 72 Luật Giáo dục 2019 nhưng không thuộc đối tượng phải nâng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thì tiếp tục giữ hạng, mã số và hệ số lương của chức danh giáo viên trung học cơ sở hiện đang được xếp cho đến khi nghỉ hưu.”

Theo quy định trên, đối với giáo viên trung học cơ sở công lập vẫn giữ nguyên quy định giáo viên được bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp nào thì được xếp lương theo hạng đó như hiện hành, tuy nhiên được sửa đổi, bổ sung vài quy định sau:

- Trường hợp giáo viên trung học cơ sở chưa đáp ứng điều kiện để được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở quy định tại Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT thì tiếp tục giữ hệ số lương của chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hiện đang được xếp theo Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

- Đồng thời khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở tương ứng mà không phải thông qua thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Cách xếp lương và mức lương giáo viên trung học cơ sở trường công lập từ 30/5/2023 có thay đổi không?

Cách xếp lương và mức lương giáo viên trung học cơ sở trường công lập từ 30/5/2023 có thay đổi không?

Mức lương giáo viên trung học cơ sở trường công lập năm 2023 là bao nhiêu?

Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT quy định như sau:

Cách xếp lương

1. Viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở quy định tại Thông tư này được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cụ thể như sau:

a) Giáo viên trung học cơ sở hạng III, mã số V.07.04.32, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

b) Giáo viên trung học cơ sở hạng II, mã số V.07.04.31, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;

c) Giáo viên trung học cơ sở hạng I, mã số V.07.04.30, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,4 đến hệ số lương 6,78.

2. Việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp luật. Khi thực hiện chính sách tiền lương mới, việc xếp sang lương mới thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Theo như quy định trên, mức lương giáo viên trung học cơ sở trường công lập được xếp như sau:

- Giáo viên trung học cơ sở hạng 3, mã số V.07.04.32, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

- Giáo viên trung học cơ sở hạng 2, mã số V.07.04.31, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;

- Giáo viên trung học cơ sở hạng 1, mã số V.07.04.30, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,4 đến hệ số lương 6,78.

Cụ thể:

- Giáo viên trung học cơ sở hạng 3: lương thấp nhất là 2,34 x 1,490,000 = 3,486,600 đồng; lương cao nhất là 4,98 x 1,490,000 = 7,420,200 đồng.

- Đối với giáo viên trung học cơ sở hạng 2: lương thấp nhất là 4,0 x 1,490,000 = 5,960,000 đồng; lương cao nhất là 6,38 x 1,490,000 = 9,506,200 đồng.

- Đối với giáo viên trung học cơ sở hạng 1: lương thấp nhất là 4,4 x 1,490,000 = 6,556,000 đồng; lương cao nhất là 6,78 x 1,490,000 = 10,102,200 đồng.

Từ ngày 01/7/2023 lương cơ sở của giáo viên trung học cơ sở tăng lên bao nhiêu?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 69/2022/QH15 định như sau:

Về thực hiện chính sách tiền lương

1. Chưa thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trong năm 2023. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng; tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp; tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận số 25-KL/TW ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị.

Theo như quy định trên, từ ngày 01/7/2023 lương cơ sở của giáo viên trung học cơ sở tăng lên mức 1,8 triệu đồng/tháng

Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT sẽ có hiệu lực từ ngày 30/5/2023.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Cách xếp lương giáo viên trung học cơ sở trường công lập từ 30/5/2023 có thay đổi không? Mức lương giáo viên trung học cơ sở trường công lập là bao nhiêu? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Cách xếp lương giáo viên trung học cơ sở trường công lập từ 30/5/2023 có thay đổi không? Mức lương giáo viên trung học cơ sở trường công lập là bao nhiêu? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Cách #xếp #lương #giáo #viên #trung #học #cơ #sở #trường #công #lập #từ #có #thay #đổi #không #Mức #lương #giáo #viên #trung #học #cơ #sở #trường #công #lập #là #bao #nhiêu

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button