Là gì?

Cách xếp lương và mức lương giáo viên tiểu học các trường công lập từ 30/5/2023 có thay đổi không?

Bạn đang xem: Cách xếp lương và mức lương giáo viên tiểu học các trường công lập từ 30/5/2023 có thay đổi không? tại ĐH KD & CN Hà Nội


Tôi muốn hỏi cách xếp lương và mức lương giáo viên tiểu học trường công lập từ 30/5/2023 có thay đổi không? – câu hỏi của chị Yến (Di Linh)

Cách xếp lương giáo viên tiểu học từ 30/5/2023 có thay đổi không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 9 Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi khoản 8 Điều 2 Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT quy định như sau:

Điều khoản chuyển tiếp

1. Trường hợp giáo viên tiểu học chưa đáp ứng điều kiện để được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư này thì tiếp tục giữ hạng, mã số và hệ số lương của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hiện đang được xếp theo Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV , khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư này thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học tương ứng mà không phải thông qua thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

2. Trường hợp giáo viên tiểu học chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại Điều 72 Luật Giáo dục 2019 nhưng không thuộc đối tượng phải nâng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thì tiếp tục giữ hạng, mã số và hệ số lương của chức danh giáo viên tiểu học hiện đang được xếp cho đến khi nghỉ hưu.”

Theo đó, Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT đã quy định việc xếp lương cho giáo viên tiểu học công lập như sau:

– Vẫn giữ nguyên quy định giáo viên được bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp nào thì được xếp lương theo hạng đó như hiện hành, tuy nhiên có sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau:

+ Trường hợp giáo viên tiểu học chưa đáp ứng điều kiện để được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT thì tiếp tục giữ hệ số lương của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hiện đang được xếp theo Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV.

+ Đồng thời khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì được bổ nhiệm vào CDNN tương ứng mà không phải thông qua thi hoặc xét thăng hạng.

Cách xếp lương và mức lương giáo viên tiểu học trường công lập từ 30/5/2023 có thay đổi không?

Cách xếp lương và mức lương giáo viên tiểu học trường công lập từ 30/5/2023 có thay đổi không? (Hình từ Internet)

Mức lương giáo viên tiểu học năm 2023 là bao nhiêu?

Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT quy định như sau:

Cách xếp lương

1. Viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư này được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cụ thể như sau:

a) Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

b) Giáo viên tiểu học hạng II, mã số V.07.03.28, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;

c) Giáo viên tiểu học hạng I, mã số V.07.03.27, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

2. Việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp luật. Khi thực hiện chính sách tiền lương mới, việc xếp sang lương mới thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định như sau:

Mức lương cơ sở

1. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:

a) Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này;

b) Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

c) Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

2. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

3. Chính phủ trình Quốc hội xem xét điều chỉnh mức lương cơ sở phù hợp khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Theo như quy định trên, mức lương của giáo viên tiểu học năm 2023 được tính như sau

– Giáo viên tiểu học hạng 3 áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98

– Giáo viên tiểu học hạng 2, mã số V.07.03.28, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;

– Giáo viên tiểu học hạng 1 được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

Cụ thể:

+ Giáo viên tiểu học hạng 3: lương thấp nhất là 2,34 x 1,490,000 = 3,486,600 đồng; lương cao nhất là 4,98 x 1,490,000 = 7,420,200 đồng.

+ Giáo viên tiểu học hạng 2: lương thấp nhất là 4,0 x 1,490,000 = 5,960,000 đồng; lương cao nhất là 6,38 x 1,490,000 = 9,506,200 đồng.

+ Giáo viên tiểu học hạng 1: lương thấp nhất là 4,4 x 1,490,000 = 6,556,000 đồng; lương cao nhất là 6,78 x 1,490,000 = 10,102,200 đồng.

Từ ngày 1/7/2023 lương cơ sở của giáo viên tiểu học tăng lên bao nhiêu?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 69/2022/QH15 định như sau:

Về thực hiện chính sách tiền lương

1. Chưa thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trong năm 2023. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng; tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp; tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận số 25-KL/TW ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị.

Theo như quy định trên, từ ngày 01/7/2023 lương cơ sở của giáo viên tiểu học tăng lên mức 1,8 triệu đồng/tháng

Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT sẽ có hiệu lực từ ngày 30/5/2023

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Cách xếp lương và mức lương giáo viên tiểu học các trường công lập từ 30/5/2023 có thay đổi không?

Video về Cách xếp lương và mức lương giáo viên tiểu học các trường công lập từ 30/5/2023 có thay đổi không?

Wiki về Cách xếp lương và mức lương giáo viên tiểu học các trường công lập từ 30/5/2023 có thay đổi không?

Cách xếp lương và mức lương giáo viên tiểu học các trường công lập từ 30/5/2023 có thay đổi không?

Cách xếp lương và mức lương giáo viên tiểu học các trường công lập từ 30/5/2023 có thay đổi không? -

Tôi muốn hỏi cách xếp lương và mức lương giáo viên tiểu học trường công lập từ 30/5/2023 có thay đổi không? - câu hỏi của chị Yến (Di Linh)

Cách xếp lương giáo viên tiểu học từ 30/5/2023 có thay đổi không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 9 Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi khoản 8 Điều 2 Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT quy định như sau:

Điều khoản chuyển tiếp

1. Trường hợp giáo viên tiểu học chưa đáp ứng điều kiện để được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư này thì tiếp tục giữ hạng, mã số và hệ số lương của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hiện đang được xếp theo Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV , khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư này thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học tương ứng mà không phải thông qua thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

2. Trường hợp giáo viên tiểu học chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại Điều 72 Luật Giáo dục 2019 nhưng không thuộc đối tượng phải nâng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thì tiếp tục giữ hạng, mã số và hệ số lương của chức danh giáo viên tiểu học hiện đang được xếp cho đến khi nghỉ hưu.”

Theo đó, Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT đã quy định việc xếp lương cho giáo viên tiểu học công lập như sau:

- Vẫn giữ nguyên quy định giáo viên được bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp nào thì được xếp lương theo hạng đó như hiện hành, tuy nhiên có sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau:

+ Trường hợp giáo viên tiểu học chưa đáp ứng điều kiện để được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT thì tiếp tục giữ hệ số lương của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hiện đang được xếp theo Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV.

+ Đồng thời khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì được bổ nhiệm vào CDNN tương ứng mà không phải thông qua thi hoặc xét thăng hạng.

Cách xếp lương và mức lương giáo viên tiểu học trường công lập từ 30/5/2023 có thay đổi không?

Cách xếp lương và mức lương giáo viên tiểu học trường công lập từ 30/5/2023 có thay đổi không? (Hình từ Internet)

Mức lương giáo viên tiểu học năm 2023 là bao nhiêu?

Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT quy định như sau:

Cách xếp lương

1. Viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư này được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cụ thể như sau:

a) Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

b) Giáo viên tiểu học hạng II, mã số V.07.03.28, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;

c) Giáo viên tiểu học hạng I, mã số V.07.03.27, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

2. Việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp luật. Khi thực hiện chính sách tiền lương mới, việc xếp sang lương mới thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định như sau:

Mức lương cơ sở

1. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:

a) Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này;

b) Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

c) Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

2. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

3. Chính phủ trình Quốc hội xem xét điều chỉnh mức lương cơ sở phù hợp khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Theo như quy định trên, mức lương của giáo viên tiểu học năm 2023 được tính như sau

- Giáo viên tiểu học hạng 3 áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98

- Giáo viên tiểu học hạng 2, mã số V.07.03.28, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;

- Giáo viên tiểu học hạng 1 được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

Cụ thể:

+ Giáo viên tiểu học hạng 3: lương thấp nhất là 2,34 x 1,490,000 = 3,486,600 đồng; lương cao nhất là 4,98 x 1,490,000 = 7,420,200 đồng.

+ Giáo viên tiểu học hạng 2: lương thấp nhất là 4,0 x 1,490,000 = 5,960,000 đồng; lương cao nhất là 6,38 x 1,490,000 = 9,506,200 đồng.

+ Giáo viên tiểu học hạng 1: lương thấp nhất là 4,4 x 1,490,000 = 6,556,000 đồng; lương cao nhất là 6,78 x 1,490,000 = 10,102,200 đồng.

Từ ngày 1/7/2023 lương cơ sở của giáo viên tiểu học tăng lên bao nhiêu?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 69/2022/QH15 định như sau:

Về thực hiện chính sách tiền lương

1. Chưa thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trong năm 2023. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng; tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp; tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận số 25-KL/TW ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị.

Theo như quy định trên, từ ngày 01/7/2023 lương cơ sở của giáo viên tiểu học tăng lên mức 1,8 triệu đồng/tháng

Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT sẽ có hiệu lực từ ngày 30/5/2023

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Cách xếp lương và mức lương giáo viên tiểu học các trường công lập từ 30/5/2023 có thay đổi không? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Cách xếp lương và mức lương giáo viên tiểu học các trường công lập từ 30/5/2023 có thay đổi không? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Cách #xếp #lương #và #mức #lương #giáo #viên #tiểu #học #các #trường #công #lập #từ #có #thay #đổi #không

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button