Là gì?

Cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thì có được miễn tiền thuê đất không?

Bạn đang xem: Cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thì có được miễn tiền thuê đất không? tại ĐH KD & CN Hà Nội


Cho tôi hỏi cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thì có được miễn tiền thuê đất không? Việc sử dụng đất của cơ sở ngoài công lập phải tuân theo các nguyên tắc gì? – Câu hỏi của anh Trí (Bình Thuận)

Cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục thì có được miễn tiền thuê đất không?

Cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục (Hình từ Internet)

Căn cứ khoản 1 Mục V Thông tư 91/2006/TT-BTC quy định về giao đất, cho thuê đất cho cơ sở ngoài công lập như sau:

V. Giao đất, cho thuê đất quy định tại Điều 5 Nghị định số 53, được hướng dẫn như sau:

1. Cơ sở ngoài công lập hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, phục vụ lợi ích công cộng được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

2. Cơ sở ngoài công lập hoạt động trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, môi trường (vệ sinh môi trường, cấp, thoát nước và hoạt động môi trường khác), xã hội (cơ sở chăm sóc người già cô đơn, chăm sóc người tàn tật, cơ sở cai nghiện ma tuý), dân số, gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em phục vụ lợi ích công cộng và các công trình khác được lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất; hoặc thuê đất nhưng được miễn thu tiền thuê đất trong thời hạn được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

3. Cơ sở ngoài công lập nêu tại điểm 1 và 2 khoản V này phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đất theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư (nếu có), và được hạch toán vào vốn đầu tư của dự án.

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ quy mô, tính chất quan trọng của dự án đầu tư, căn cứ khả năng ngân sách địa phương ban hành quy định về việc hỗ trợ một phần cho cơ sở ngoài công lập các khoản chi phí này hoặc hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ lãi suất phát sinh khi cơ sở ngoài công lập thực hiện vay vốn, huy động vốn để chi thực hiện những nhiệm vụ nêu tại mục này.

Theo đó, cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo sẽ được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Trường hợp phải thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thực hiện dự án thì cơ sở ngoài công lập này phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ căn cứ quy mô, tính chất quan trọng của dự án đầu tư, căn cứ khả năng ngân sách địa phương ban hành quy định về việc hỗ trợ một phần cho cơ sở ngoài công lập các khoản chi phí này hoặc hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ lãi suất phát sinh khi cơ sở ngoài công lập thực hiện vay vốn, huy động vốn để chi thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư nêu trên.

Việc sử dụng đất của cơ sở ngoài công lập phải tuân theo các nguyên tắc gì?

Theo khoản 5, 7 Mục V Thông tư 91/2006/TT-BTC thì cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo phải sử dụng đất đúng mục đích.

Trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích thì cơ sở ngoài công lập bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai, đồng thời phải nộp lại toàn bộ tiền thuê đất được miễn theo giá đất tại thời điểm bị thu hồi đối với thời gian sử dụng không đúng mục đích, và phải nộp lại những khoản cơ sở ngoài công lập được ưu đãi theo quy định tại Nghị định 53/2006/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, cơ sở ngoài công lập được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất, cho thuê đất nhưng miễn thu tiền thuê đất thì:

– Phải thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Đất đai;

– Không được tính giá trị quyền sử dụng đất đang sử dụng vào tài sản của mình để thực hiện thế chấp tài sản khi cầm cố, vay vốn.

Cơ sở ngoài công lập hoạt động như thế nào?

Theo Điều 2 Nghị định 53/2006/NĐ-CP thì cơ sở ngoài công lập là cơ sở do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân, nhóm cá nhân hoặc cộng đồng dân cư thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tự bảo đảm kinh phí hoạt động bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Cơ sở ngoài công lập được thành lập theo quy hoạch, kế hoạch của Nhà nước nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục – đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, khoa học – công nghệ, môi trường, xã hội, dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em.

Cơ sở ngoài công lập được thành lập theo quy định của pháp luật có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, có con dấu và tài khoản riêng.

Cùng với việc củng cố các cơ sở công lập, Nhà nước khuyến khích phát triển các cơ sở ngoài công lập, đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư vốn và huy động các nguồn lực trong nhân dân, của các tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế để thành lập, xây dựng và phát triển các cơ sở ngoài công lập phù hợp với định hướng phát triển của nhà nước.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thì có được miễn tiền thuê đất không?

Video về Cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thì có được miễn tiền thuê đất không?

Wiki về Cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thì có được miễn tiền thuê đất không?

Cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thì có được miễn tiền thuê đất không?

Cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thì có được miễn tiền thuê đất không? -

Cho tôi hỏi cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thì có được miễn tiền thuê đất không? Việc sử dụng đất của cơ sở ngoài công lập phải tuân theo các nguyên tắc gì? - Câu hỏi của anh Trí (Bình Thuận)

Cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục thì có được miễn tiền thuê đất không?

Cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục (Hình từ Internet)

Căn cứ khoản 1 Mục V Thông tư 91/2006/TT-BTC quy định về giao đất, cho thuê đất cho cơ sở ngoài công lập như sau:

V. Giao đất, cho thuê đất quy định tại Điều 5 Nghị định số 53, được hướng dẫn như sau:

1. Cơ sở ngoài công lập hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, phục vụ lợi ích công cộng được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

2. Cơ sở ngoài công lập hoạt động trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, môi trường (vệ sinh môi trường, cấp, thoát nước và hoạt động môi trường khác), xã hội (cơ sở chăm sóc người già cô đơn, chăm sóc người tàn tật, cơ sở cai nghiện ma tuý), dân số, gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em phục vụ lợi ích công cộng và các công trình khác được lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất; hoặc thuê đất nhưng được miễn thu tiền thuê đất trong thời hạn được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

3. Cơ sở ngoài công lập nêu tại điểm 1 và 2 khoản V này phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đất theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư (nếu có), và được hạch toán vào vốn đầu tư của dự án.

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ quy mô, tính chất quan trọng của dự án đầu tư, căn cứ khả năng ngân sách địa phương ban hành quy định về việc hỗ trợ một phần cho cơ sở ngoài công lập các khoản chi phí này hoặc hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ lãi suất phát sinh khi cơ sở ngoài công lập thực hiện vay vốn, huy động vốn để chi thực hiện những nhiệm vụ nêu tại mục này.

Theo đó, cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo sẽ được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Trường hợp phải thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thực hiện dự án thì cơ sở ngoài công lập này phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ căn cứ quy mô, tính chất quan trọng của dự án đầu tư, căn cứ khả năng ngân sách địa phương ban hành quy định về việc hỗ trợ một phần cho cơ sở ngoài công lập các khoản chi phí này hoặc hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ lãi suất phát sinh khi cơ sở ngoài công lập thực hiện vay vốn, huy động vốn để chi thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư nêu trên.

Việc sử dụng đất của cơ sở ngoài công lập phải tuân theo các nguyên tắc gì?

Theo khoản 5, 7 Mục V Thông tư 91/2006/TT-BTC thì cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo phải sử dụng đất đúng mục đích.

Trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích thì cơ sở ngoài công lập bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai, đồng thời phải nộp lại toàn bộ tiền thuê đất được miễn theo giá đất tại thời điểm bị thu hồi đối với thời gian sử dụng không đúng mục đích, và phải nộp lại những khoản cơ sở ngoài công lập được ưu đãi theo quy định tại Nghị định 53/2006/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, cơ sở ngoài công lập được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất, cho thuê đất nhưng miễn thu tiền thuê đất thì:

- Phải thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Đất đai;

- Không được tính giá trị quyền sử dụng đất đang sử dụng vào tài sản của mình để thực hiện thế chấp tài sản khi cầm cố, vay vốn.

Cơ sở ngoài công lập hoạt động như thế nào?

Theo Điều 2 Nghị định 53/2006/NĐ-CP thì cơ sở ngoài công lập là cơ sở do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân, nhóm cá nhân hoặc cộng đồng dân cư thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tự bảo đảm kinh phí hoạt động bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Cơ sở ngoài công lập được thành lập theo quy hoạch, kế hoạch của Nhà nước nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, khoa học - công nghệ, môi trường, xã hội, dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em.

Cơ sở ngoài công lập được thành lập theo quy định của pháp luật có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, có con dấu và tài khoản riêng.

Cùng với việc củng cố các cơ sở công lập, Nhà nước khuyến khích phát triển các cơ sở ngoài công lập, đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư vốn và huy động các nguồn lực trong nhân dân, của các tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế để thành lập, xây dựng và phát triển các cơ sở ngoài công lập phù hợp với định hướng phát triển của nhà nước.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thì có được miễn tiền thuê đất không? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thì có được miễn tiền thuê đất không? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Cơ #sở #ngoài #công #lập #hoạt #động #trong #lĩnh #vực #giáo #dục #đào #tạo #thì #có #được #miễn #tiền #thuê #đất #không

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button