Là gì?

Có thể đem thiết bị đạt giải nhất ở Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp cơ sở để tham gia hội thi cấp tỉnh hay không?

Bạn đang xem: Có thể đem thiết bị đạt giải nhất ở Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp cơ sở để tham gia hội thi cấp tỉnh hay không? tại ĐH KD & CN Hà Nội


Cho tôi hỏi nếu thiết bị tự làm đạt được giải nhất ở Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp cơ sở thì có được phép mang thiết bị đó để tham gia tiếp hội thi cấp tỉnh hay không? Câu hỏi của anh Hậu từ Đồng Nai.

Hội thi thiết bị đào tạo tự làm được tổ chức nhằm mục đích gì?

Căn cứ Điều 2 Thông tư 22/2022/TT-BLĐTBXH quy định về mục đích tổ chức hội thi như sau:

Mục đích, yêu cầu của Hội thi

1. Mục đích Hội thi

a) Khai thác tiềm năng trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, học sinh, sinh viên, học viên và cán bộ quản lý tại các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong việc tự làm thiết bị đào tạo nhằm phục vụ công tác đào tạo và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

b) Trao đổi, học hỏi lẫn nhau giữa các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp về kinh nghiệm sáng chế, cải tiến thiết bị đào tạo;

c) Lựa chọn các thiết bị đào tạo tự làm có chất lượng, hiệu quả trong đào tạo để áp dụng rộng rãi trong các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

d) Tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp; thu hút sự tham gia của doanh nghiệp vào hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Yêu cầu của Hội thi

a) Dựa trên sự tự nguyện của cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tác giả, nhóm tác giả có thiết bị đào tạo tự làm; không tạo áp lực đối với cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tác giả, nhóm tác giả;

b) Thu hút được đông đảo các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp tham gia;

c) Bảo đảm an toàn, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, việc tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm là nhằm mục đích:

(1) Khai thác tiềm năng trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, học sinh, sinh viên, học viên và cán bộ quản lý tại các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong việc tự làm thiết bị đào tạo nhằm phục vụ công tác đào tạo và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

(2) Trao đổi, học hỏi lẫn nhau giữa các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp về kinh nghiệm sáng chế, cải tiến thiết bị đào tạo;

(3) Lựa chọn các thiết bị đào tạo tự làm có chất lượng, hiệu quả trong đào tạo để áp dụng rộng rãi trong các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

(4) Tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp; thu hút sự tham gia của doanh nghiệp vào hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Có thể đem thiết bị đạt giải nhất ở Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp cơ sở để tham gia hội thi cấp tỉnh hay không?

Có thể đem thiết bị đạt giải nhất ở Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp cơ sở để tham gia hội thi cấp tỉnh hay không? (Hình từ Internet)

Hội thi thiết bị đào tạo tự làm được tổ chức bởi các cơ quan đơn vị nào theo quy định hiện nay?

Căn cứ Điều 3 Thông tư 22/2022/TT-BLĐTBXH quy định về thẩm quyền tổ chức hội thi như sau:

Hội thi các cấp, thẩm quyền tổ chức Hội thi

1. Hội thi các cấp gồm: Hội thi cấp cơ sở; Hội thi cấp tỉnh; Hội thi toàn quốc.

2. Thẩm quyền tổ chức Hội thi

a) Hội thi cấp cơ sở do các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp tổ chức định kỳ hằng năm;

b) Hội thi cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) tổ chức định kỳ ba năm một lần;

c) Hội thi toàn quốc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) tổ chức định kỳ ba năm một lần;

d) Trường hợp cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) không tổ chức thi thì tổ chức xét chọn thiết bị tham gia dự thi các cấp. Quy trình tổ chức xét chọn do người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức Hội thi ở từng cấp quyết định.

Theo quy định trên thì việc tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm sẽ do các cơ quan, đơn vị sau thực hiện:

(1) Các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp: Hội thi cấp cơ sở.

(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội): Hội thi cấp tỉnh.

(3) Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp): Hội thi toàn quốc.

Lưu ý: Trường hợp cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Lao động Thương binh và Xã hội) không tổ chức thi thì tổ chức xét chọn thiết bị tham gia dự thi các cấp. Quy trình tổ chức xét chọn do người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức Hội thi ở từng cấp quyết định.

Có thể đem thiết bị đạt giải nhất ở Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp cơ sở để tham gia hội thi cấp tỉnh hay không?

Căn cứ Điều 5 Thông tư 22/2022/TT-BLĐTBXH quy định về yêu cầu đối với thiết bị dự thi như sau:

Thiết bị tham gia dự thi

2. Yêu cầu thiết bị đào tạo tự làm tham gia dự thi

a) Là thiết bị do tác giả, nhóm tác giả tại cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp tự sáng chế, lắp đặt;

b) Thiết bị không vi phạm quyền sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ;

c) Thiết bị thể hiện sự sáng tạo, phù hợp chương trình đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo;

d) Thiết bị đã đạt giải nhất, nhì, ba ở cấp cao hơn thì không được tham gia hội thi ở cấp dưới trong các Hội thi tiếp theo;

đ) Thiết bị đã đạt giải nhất, nhì, ba ở cấp nào thì không được tham gia hội thi cấp tương ứng trong các Hội thi tiếp theo;

e) Trong thời gian diễn ra Hội thi, các thiết bị không được bổ sung, thay đổi, sửa chữa, gia cố lại hoặc tự ý thay đổi vị trí đã được Ban tổ chức bố trí, sắp xếp. Thiết bị tham gia dự thi phải được tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả giới thiệu, vận hành theo yêu cầu của Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo trong suốt thời gian diễn ra Hội thi.

Pháp luật chỉ nghiêm cấm việc đem thiết bị đã đạt giải nhất, nhì, ba ở cấp cao hơn để tham gia hội thi ở cấp dưới trong các Hội thi tiếp theo hoặc đem thiết bị đã đạt giải tham gia hội thi cấp tương ứng trong các Hội thi tiếp theo.

Như vậy, cá nhân có thể đem thiết bị đạt giải nhất ở Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp cơ sở để tham gia hội thi cấp tỉnh.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Có thể đem thiết bị đạt giải nhất ở Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp cơ sở để tham gia hội thi cấp tỉnh hay không?

Video về Có thể đem thiết bị đạt giải nhất ở Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp cơ sở để tham gia hội thi cấp tỉnh hay không?

Wiki về Có thể đem thiết bị đạt giải nhất ở Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp cơ sở để tham gia hội thi cấp tỉnh hay không?

Có thể đem thiết bị đạt giải nhất ở Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp cơ sở để tham gia hội thi cấp tỉnh hay không?

Có thể đem thiết bị đạt giải nhất ở Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp cơ sở để tham gia hội thi cấp tỉnh hay không? -

Cho tôi hỏi nếu thiết bị tự làm đạt được giải nhất ở Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp cơ sở thì có được phép mang thiết bị đó để tham gia tiếp hội thi cấp tỉnh hay không? Câu hỏi của anh Hậu từ Đồng Nai.

Hội thi thiết bị đào tạo tự làm được tổ chức nhằm mục đích gì?

Căn cứ Điều 2 Thông tư 22/2022/TT-BLĐTBXH quy định về mục đích tổ chức hội thi như sau:

Mục đích, yêu cầu của Hội thi

1. Mục đích Hội thi

a) Khai thác tiềm năng trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, học sinh, sinh viên, học viên và cán bộ quản lý tại các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong việc tự làm thiết bị đào tạo nhằm phục vụ công tác đào tạo và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

b) Trao đổi, học hỏi lẫn nhau giữa các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp về kinh nghiệm sáng chế, cải tiến thiết bị đào tạo;

c) Lựa chọn các thiết bị đào tạo tự làm có chất lượng, hiệu quả trong đào tạo để áp dụng rộng rãi trong các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

d) Tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp; thu hút sự tham gia của doanh nghiệp vào hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Yêu cầu của Hội thi

a) Dựa trên sự tự nguyện của cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tác giả, nhóm tác giả có thiết bị đào tạo tự làm; không tạo áp lực đối với cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tác giả, nhóm tác giả;

b) Thu hút được đông đảo các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp tham gia;

c) Bảo đảm an toàn, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, việc tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm là nhằm mục đích:

(1) Khai thác tiềm năng trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, học sinh, sinh viên, học viên và cán bộ quản lý tại các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong việc tự làm thiết bị đào tạo nhằm phục vụ công tác đào tạo và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

(2) Trao đổi, học hỏi lẫn nhau giữa các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp về kinh nghiệm sáng chế, cải tiến thiết bị đào tạo;

(3) Lựa chọn các thiết bị đào tạo tự làm có chất lượng, hiệu quả trong đào tạo để áp dụng rộng rãi trong các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

(4) Tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp; thu hút sự tham gia của doanh nghiệp vào hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Có thể đem thiết bị đạt giải nhất ở Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp cơ sở để tham gia hội thi cấp tỉnh hay không?

Có thể đem thiết bị đạt giải nhất ở Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp cơ sở để tham gia hội thi cấp tỉnh hay không? (Hình từ Internet)

Hội thi thiết bị đào tạo tự làm được tổ chức bởi các cơ quan đơn vị nào theo quy định hiện nay?

Căn cứ Điều 3 Thông tư 22/2022/TT-BLĐTBXH quy định về thẩm quyền tổ chức hội thi như sau:

Hội thi các cấp, thẩm quyền tổ chức Hội thi

1. Hội thi các cấp gồm: Hội thi cấp cơ sở; Hội thi cấp tỉnh; Hội thi toàn quốc.

2. Thẩm quyền tổ chức Hội thi

a) Hội thi cấp cơ sở do các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp tổ chức định kỳ hằng năm;

b) Hội thi cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức định kỳ ba năm một lần;

c) Hội thi toàn quốc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) tổ chức định kỳ ba năm một lần;

d) Trường hợp cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) không tổ chức thi thì tổ chức xét chọn thiết bị tham gia dự thi các cấp. Quy trình tổ chức xét chọn do người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức Hội thi ở từng cấp quyết định.

Theo quy định trên thì việc tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm sẽ do các cơ quan, đơn vị sau thực hiện:

(1) Các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp: Hội thi cấp cơ sở.

(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội): Hội thi cấp tỉnh.

(3) Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp): Hội thi toàn quốc.

Lưu ý: Trường hợp cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Lao động Thương binh và Xã hội) không tổ chức thi thì tổ chức xét chọn thiết bị tham gia dự thi các cấp. Quy trình tổ chức xét chọn do người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức Hội thi ở từng cấp quyết định.

Có thể đem thiết bị đạt giải nhất ở Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp cơ sở để tham gia hội thi cấp tỉnh hay không?

Căn cứ Điều 5 Thông tư 22/2022/TT-BLĐTBXH quy định về yêu cầu đối với thiết bị dự thi như sau:

Thiết bị tham gia dự thi

...

2. Yêu cầu thiết bị đào tạo tự làm tham gia dự thi

a) Là thiết bị do tác giả, nhóm tác giả tại cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp tự sáng chế, lắp đặt;

b) Thiết bị không vi phạm quyền sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ;

c) Thiết bị thể hiện sự sáng tạo, phù hợp chương trình đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo;

d) Thiết bị đã đạt giải nhất, nhì, ba ở cấp cao hơn thì không được tham gia hội thi ở cấp dưới trong các Hội thi tiếp theo;

đ) Thiết bị đã đạt giải nhất, nhì, ba ở cấp nào thì không được tham gia hội thi cấp tương ứng trong các Hội thi tiếp theo;

e) Trong thời gian diễn ra Hội thi, các thiết bị không được bổ sung, thay đổi, sửa chữa, gia cố lại hoặc tự ý thay đổi vị trí đã được Ban tổ chức bố trí, sắp xếp. Thiết bị tham gia dự thi phải được tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả giới thiệu, vận hành theo yêu cầu của Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo trong suốt thời gian diễn ra Hội thi.

...

Pháp luật chỉ nghiêm cấm việc đem thiết bị đã đạt giải nhất, nhì, ba ở cấp cao hơn để tham gia hội thi ở cấp dưới trong các Hội thi tiếp theo hoặc đem thiết bị đã đạt giải tham gia hội thi cấp tương ứng trong các Hội thi tiếp theo.

Như vậy, cá nhân có thể đem thiết bị đạt giải nhất ở Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp cơ sở để tham gia hội thi cấp tỉnh.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Có thể đem thiết bị đạt giải nhất ở Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp cơ sở để tham gia hội thi cấp tỉnh hay không? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Có thể đem thiết bị đạt giải nhất ở Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp cơ sở để tham gia hội thi cấp tỉnh hay không? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Có #thể #đem #thiết #bị #đạt #giải #nhất #ở #Hội #thi #thiết #bị #đào #tạo #tự #làm #cấp #cơ #sở #để #tham #gia #hội #thi #cấp #tỉnh #hay #không

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button