Giáo Dục

Công nghệ 10: Bài 4. Sản xuất giống cây trồng (tiếp theo) | Phần Lý thuyết

Bài 4: Sản xuất giống (tiếp theo)

I. Mục đích của sản xuất giống cây trồng

II. Hệ thống sản xuất giống cây trồng

III. Quy trình sản xuất giống cây trồng

1. Sản xuất giống cây trồng nông nghiệp

một. Sản xuất giống cây trồng tự thụ phấn

b. Sản xuất giống cây trồng thụ phấn chéo

– Vụ thứ nhất: Chọn ruộng sản xuất giống ở các khu biệt lập, thành 500 ô. Gieo hạt của ít nhất 3000 cây thuộc giống SNC vào các ô. Tại mỗi ô chọn một cây đúng loại, thu giống và gieo liên tiếp vào vụ sau ở khu cách ly.

– Vụ thứ hai: Đánh giá thế hệ đã chọn – Loại bỏ tất cả các hàng không đạt yêu cầu và cây xấu trên các hàng đạt yêu cầu trước khi thụ phấn. Gom hạt của những cây còn lại, trộn chúng lại với nhau, ta có một mẻ hạt giống SNC


– Vụ thứ 3: Nhân giống SNC trong khu cách ly. Loại bỏ những cây không đạt yêu cầu trước khi thụ phấn. Thu hạt của các cây còn lại, ta được NC. hạt giống

– Vụ thứ 4: Nhân giống NC trong khu cách ly. Loại bỏ những cây xấu trước khi phát tán phấn hoa. Hạt của các cây còn lại là hạt XN

c. Sản xuất hạt giống ở cây nhân giống vô tính

Quy trình sản xuất giống cây trồng nhân giống vô tính được thực hiện qua 3 giai đoạn:

– Duy trì có chọn lọc các dòng vô tính đáp ứng tiêu chí cấp SNC cấp

– Tổ chức sản xuất củ giống hoặc vật liệu giống cấp NC từ SNC. Đẳng cấp

– Sản xuất củ giống hoặc vật liệu giống đạt tiêu chuẩn thương mại từ NC. Đẳng cấp

2. Sản xuất giống cây lâm nghiệp

Cây rừng có tuổi thọ cao. Từ khi trồng đến khi thu hoạch thường mất 10 đến 15 năm, nhanh nhất cũng phải 5 đến 7 năm. Vì vậy, việc sản xuất giống cây lâm nghiệp gặp nhiều khó khăn và phức tạp

Quy trình sản xuất giống cây lâm nghiệp có thể tóm tắt như sau:

– Chọn cây trội, khảo nghiệm và chọn cây đạt tiêu chuẩn để xây dựng rừng giống, vườn giống

– Thu hái hạt giống từ rừng giống hoặc vườn sản xuất cây giống để cung cấp cho sản xuất. Giống cây lâm nghiệp có thể nhân giống bằng hạt hoặc bằng công nghệ nuôi cấy mô, giâm cành

Phần kết

Sau khi hoàn thành bài học này, bạn nên nắm vững các chủ đề chính sau:

– Quy trình sản xuất giống cây trồng thụ phấn chéo

– Quy trình sản xuất giống cây trồng nhân giống vô tính

– Quy trình sản xuất giống cây lâm nghiệp

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn mẫu lớp 10, Công nghệ 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Công nghệ 10: Bài 4. Sản xuất giống cây trồng (tiếp theo)

| Phần Lý thuyết

Video về Công nghệ 10: Bài 4. Sản xuất giống cây trồng (tiếp theo)

| Phần Lý thuyết

Wiki về Công nghệ 10: Bài 4. Sản xuất giống cây trồng (tiếp theo)

| Phần Lý thuyết

Công nghệ 10: Bài 4. Sản xuất giống cây trồng (tiếp theo)

| Phần Lý thuyết

Công nghệ 10: Bài 4. Sản xuất giống cây trồng (tiếp theo)

| Phần Lý thuyết -

Bài 4: Sản xuất giống (tiếp theo)

I. Mục đích của sản xuất giống cây trồng

II. Hệ thống sản xuất giống cây trồng

III. Quy trình sản xuất giống cây trồng

1. Sản xuất giống cây trồng nông nghiệp

một. Sản xuất giống cây trồng tự thụ phấn

b. Sản xuất giống cây trồng thụ phấn chéo

- Vụ thứ nhất: Chọn ruộng sản xuất giống ở các khu biệt lập, thành 500 ô. Gieo hạt của ít nhất 3000 cây thuộc giống SNC vào các ô. Tại mỗi ô chọn một cây đúng loại, thu giống và gieo liên tiếp vào vụ sau ở khu cách ly.

- Vụ thứ hai: Đánh giá thế hệ đã chọn - Loại bỏ tất cả các hàng không đạt yêu cầu và cây xấu trên các hàng đạt yêu cầu trước khi thụ phấn. Gom hạt của những cây còn lại, trộn chúng lại với nhau, ta có một mẻ hạt giống SNC


- Vụ thứ 3: Nhân giống SNC trong khu cách ly. Loại bỏ những cây không đạt yêu cầu trước khi thụ phấn. Thu hạt của các cây còn lại, ta được NC. hạt giống

- Vụ thứ 4: Nhân giống NC trong khu cách ly. Loại bỏ những cây xấu trước khi phát tán phấn hoa. Hạt của các cây còn lại là hạt XN

c. Sản xuất hạt giống ở cây nhân giống vô tính

Quy trình sản xuất giống cây trồng nhân giống vô tính được thực hiện qua 3 giai đoạn:

- Duy trì có chọn lọc các dòng vô tính đáp ứng tiêu chí cấp SNC cấp

- Tổ chức sản xuất củ giống hoặc vật liệu giống cấp NC từ SNC. Đẳng cấp

- Sản xuất củ giống hoặc vật liệu giống đạt tiêu chuẩn thương mại từ NC. Đẳng cấp

2. Sản xuất giống cây lâm nghiệp

Cây rừng có tuổi thọ cao. Từ khi trồng đến khi thu hoạch thường mất 10 đến 15 năm, nhanh nhất cũng phải 5 đến 7 năm. Vì vậy, việc sản xuất giống cây lâm nghiệp gặp nhiều khó khăn và phức tạp

Quy trình sản xuất giống cây lâm nghiệp có thể tóm tắt như sau:

- Chọn cây trội, khảo nghiệm và chọn cây đạt tiêu chuẩn để xây dựng rừng giống, vườn giống

- Thu hái hạt giống từ rừng giống hoặc vườn sản xuất cây giống để cung cấp cho sản xuất. Giống cây lâm nghiệp có thể nhân giống bằng hạt hoặc bằng công nghệ nuôi cấy mô, giâm cành

Phần kết

Sau khi hoàn thành bài học này, bạn nên nắm vững các chủ đề chính sau:

- Quy trình sản xuất giống cây trồng thụ phấn chéo

- Quy trình sản xuất giống cây trồng nhân giống vô tính

- Quy trình sản xuất giống cây lâm nghiệp

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn mẫu lớp 10, Công nghệ 10

[rule_{ruleNumber}]

Bài 4: Sản xuất giống (tiếp theo)

I. Mục đích của sản xuất giống cây trồng

II. Hệ thống sản xuất giống cây trồng

III. Quy trình sản xuất giống cây trồng

1. Sản xuất giống cây trồng nông nghiệp

một. Sản xuất giống cây trồng tự thụ phấn

b. Sản xuất giống cây trồng thụ phấn chéo

– Vụ thứ nhất: Chọn ruộng sản xuất giống ở các khu biệt lập, thành 500 ô. Gieo hạt của ít nhất 3000 cây thuộc giống SNC vào các ô. Tại mỗi ô chọn một cây đúng loại, thu giống và gieo liên tiếp vào vụ sau ở khu cách ly.

– Vụ thứ hai: Đánh giá thế hệ đã chọn – Loại bỏ tất cả các hàng không đạt yêu cầu và cây xấu trên các hàng đạt yêu cầu trước khi thụ phấn. Gom hạt của những cây còn lại, trộn chúng lại với nhau, ta có một mẻ hạt giống SNC


– Vụ thứ 3: Nhân giống SNC trong khu cách ly. Loại bỏ những cây không đạt yêu cầu trước khi thụ phấn. Thu hạt của các cây còn lại, ta được NC. hạt giống

– Vụ thứ 4: Nhân giống NC trong khu cách ly. Loại bỏ những cây xấu trước khi phát tán phấn hoa. Hạt của các cây còn lại là hạt XN

c. Sản xuất hạt giống ở cây nhân giống vô tính

Quy trình sản xuất giống cây trồng nhân giống vô tính được thực hiện qua 3 giai đoạn:

– Duy trì có chọn lọc các dòng vô tính đáp ứng tiêu chí cấp SNC cấp

– Tổ chức sản xuất củ giống hoặc vật liệu giống cấp NC từ SNC. Đẳng cấp

– Sản xuất củ giống hoặc vật liệu giống đạt tiêu chuẩn thương mại từ NC. Đẳng cấp

2. Sản xuất giống cây lâm nghiệp

Cây rừng có tuổi thọ cao. Từ khi trồng đến khi thu hoạch thường mất 10 đến 15 năm, nhanh nhất cũng phải 5 đến 7 năm. Vì vậy, việc sản xuất giống cây lâm nghiệp gặp nhiều khó khăn và phức tạp

Quy trình sản xuất giống cây lâm nghiệp có thể tóm tắt như sau:

– Chọn cây trội, khảo nghiệm và chọn cây đạt tiêu chuẩn để xây dựng rừng giống, vườn giống

– Thu hái hạt giống từ rừng giống hoặc vườn sản xuất cây giống để cung cấp cho sản xuất. Giống cây lâm nghiệp có thể nhân giống bằng hạt hoặc bằng công nghệ nuôi cấy mô, giâm cành

Phần kết

Sau khi hoàn thành bài học này, bạn nên nắm vững các chủ đề chính sau:

– Quy trình sản xuất giống cây trồng thụ phấn chéo

– Quy trình sản xuất giống cây trồng nhân giống vô tính

– Quy trình sản xuất giống cây lâm nghiệp

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn mẫu lớp 10, Công nghệ 10

Bạn thấy bài viết Công nghệ 10: Bài 4. Sản xuất giống cây trồng (tiếp theo)

| Phần Lý thuyết có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Công nghệ 10: Bài 4. Sản xuất giống cây trồng (tiếp theo)

| Phần Lý thuyết bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Công #nghệ #Bài #Sản #xuất #giống #cây #trồng #tiếp #theo #Phần #Lý #thuyết

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button