Giáo Dục

Công nghệ 10: Bài 7. Một số tính chất của đất trồng | Phần Lý thuyết

Bài 7: Một số tính chất của đất

I – Keo ĐẤT VÀ Khả năng hấp thụ của ĐẤT

1. Keo đất

một. Ý tưởng

Chất keo là những phân tử có kích thước khoảng 1mu m, không tan trong nước mà ở trạng thái huyền phù.

b. Kết cấu

Mỗi hạt keo có một lõi

Lớp phân tử bên ngoài phân ly thành ion và tạo ra lớp ion xác định điện. Bên ngoài lớp ion xác định điện là lớp ion bù (gồm hai lớp: lớp ion bất động và lớp ion khuếch tán) mang điện tích trái dấu với lớp ion xác định điện.


Trong đó:

Hạt nhân: nằm ở trong cùng của chất keo đất, gồm các chất parafin.

Lớp ion quyết định điện: quyết định điện tích của keo

Lớp ion cố định: tích điện với lớp ion xác định

Lớp ion khuếch tán: mang điện tích trái dấu với lớp ion xác định và trao đổi ion với dung dịch đất

2. Khả năng hấp thụ của đất

Là khả năng giữ lại các chất dinh dưỡng, các hạt nhỏ của đất; hạn chế sự rửa trôi của chúng dưới tác động của nước mưa và nước tưới.

II – PHẢN ỨNG CỦA DUNG DỊCH BÁN

Chỉ độ chua, kiềm hoặc trung tính của đất:

[H+] > [OH-]: phản ứng chua

[H+] = [OH-]: phản ứng trung tính

[H+]

1. Độ chua của đất

Dựa vào trạng thái của H + và Al3 + trong đất, có hai loại chua:

một. Tính axit hoạt động

Là độ chua do H + trong dung dịch đất gây ra

Thể hiện ở pH (H20)

b. Độ chua tiềm tàng

Là độ chua do H + và Al3 + gây ra trên bề mặt đất dạng keo.

2. Phản ứng kiềm thổ

Do đất chứa các muối Na2CO3 và CaCO3,… thủy phân tạo thành NaOH và Ca (OH) 2 làm cho đất có tính kiềm.

Ý nghĩa: Dựa vào phản ứng của đất mà người ta trồng cây, bón phân, bón vôi để nâng cao độ phì nhiêu của đất

PTHH: Na2CO3 + 2H2O -> 2NaOH + H2O + CO2

III – ĐẶC TRƯNG CỦA ĐẤT

1. Các khái niệm

Đất có khả năng cung cấp đồng thời và liên tục nước, chất dinh dưỡng và không chứa chất độc hại, đảm bảo cho cây trồng có năng suất cao.

Các yếu tố quyết định độ phì nhiêu của đất là:

Quốc gia

Calxi

Lan

2. Phân loại

Tùy theo nguồn gốc hình thành, độ phì của đất được chia thành hai loại: độ phì tự nhiên và độ phì nhân tạo.

một. Khả năng sinh sản tự nhiên:

Màu mỡ được hình thành dưới thảm thực vật tự nhiên, không có sự tác động của con người.

b. Khả năng sinh sản nhân tạo

Sức sinh sản được hình thành trong hoạt động sản xuất của con người.

Trong sản xuất nông, lâm nghiệp, ngoài độ phì nhiêu của đất, cần có các điều kiện sau:

Đa dạng tốt

Thời tiết tốt

Chăm sóc tốt và hợp lý

Phần kết

Sau khi học Bài 7: Một số tính chất của đất, các em cần nắm vững những nội dung trọng tâm:

– Khái niệm và cấu tạo của keo đất

– Khả năng hấp thụ của đất

– Phản ứng của dung dịch đất: Phản ứng chua và kiềm của đất

– Khái niệm và phân loại độ phì nhiêu của đất

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn mẫu lớp 10, Công nghệ 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Công nghệ 10: Bài 7. Một số tính chất của đất trồng

| Phần Lý thuyết

Video về Công nghệ 10: Bài 7. Một số tính chất của đất trồng

| Phần Lý thuyết

Wiki về Công nghệ 10: Bài 7. Một số tính chất của đất trồng

| Phần Lý thuyết

Công nghệ 10: Bài 7. Một số tính chất của đất trồng

| Phần Lý thuyết

Công nghệ 10: Bài 7. Một số tính chất của đất trồng

| Phần Lý thuyết -

Bài 7: Một số tính chất của đất

I - Keo ĐẤT VÀ Khả năng hấp thụ của ĐẤT

1. Keo đất

một. Ý tưởng

Chất keo là những phân tử có kích thước khoảng 1mu m, không tan trong nước mà ở trạng thái huyền phù.

b. Kết cấu

Mỗi hạt keo có một lõi

Lớp phân tử bên ngoài phân ly thành ion và tạo ra lớp ion xác định điện. Bên ngoài lớp ion xác định điện là lớp ion bù (gồm hai lớp: lớp ion bất động và lớp ion khuếch tán) mang điện tích trái dấu với lớp ion xác định điện.


Trong đó:

Hạt nhân: nằm ở trong cùng của chất keo đất, gồm các chất parafin.

Lớp ion quyết định điện: quyết định điện tích của keo

Lớp ion cố định: tích điện với lớp ion xác định

Lớp ion khuếch tán: mang điện tích trái dấu với lớp ion xác định và trao đổi ion với dung dịch đất

2. Khả năng hấp thụ của đất

Là khả năng giữ lại các chất dinh dưỡng, các hạt nhỏ của đất; hạn chế sự rửa trôi của chúng dưới tác động của nước mưa và nước tưới.

II - PHẢN ỨNG CỦA DUNG DỊCH BÁN

Chỉ độ chua, kiềm hoặc trung tính của đất:

[H+] > [OH-]: phản ứng chua

[H+] = [OH-]: phản ứng trung tính

[H+]

1. Độ chua của đất

Dựa vào trạng thái của H + và Al3 + trong đất, có hai loại chua:

một. Tính axit hoạt động

Là độ chua do H + trong dung dịch đất gây ra

Thể hiện ở pH (H20)

b. Độ chua tiềm tàng

Là độ chua do H + và Al3 + gây ra trên bề mặt đất dạng keo.

2. Phản ứng kiềm thổ

Do đất chứa các muối Na2CO3 và CaCO3,… thủy phân tạo thành NaOH và Ca (OH) 2 làm cho đất có tính kiềm.

Ý nghĩa: Dựa vào phản ứng của đất mà người ta trồng cây, bón phân, bón vôi để nâng cao độ phì nhiêu của đất

PTHH: Na2CO3 + 2H2O -> 2NaOH + H2O + CO2

III - ĐẶC TRƯNG CỦA ĐẤT

1. Các khái niệm

Đất có khả năng cung cấp đồng thời và liên tục nước, chất dinh dưỡng và không chứa chất độc hại, đảm bảo cho cây trồng có năng suất cao.

Các yếu tố quyết định độ phì nhiêu của đất là:

Quốc gia

Calxi

Lan

2. Phân loại

Tùy theo nguồn gốc hình thành, độ phì của đất được chia thành hai loại: độ phì tự nhiên và độ phì nhân tạo.

một. Khả năng sinh sản tự nhiên:

Màu mỡ được hình thành dưới thảm thực vật tự nhiên, không có sự tác động của con người.

b. Khả năng sinh sản nhân tạo

Sức sinh sản được hình thành trong hoạt động sản xuất của con người.

Trong sản xuất nông, lâm nghiệp, ngoài độ phì nhiêu của đất, cần có các điều kiện sau:

Đa dạng tốt

Thời tiết tốt

Chăm sóc tốt và hợp lý

Phần kết

Sau khi học Bài 7: Một số tính chất của đất, các em cần nắm vững những nội dung trọng tâm:

- Khái niệm và cấu tạo của keo đất

- Khả năng hấp thụ của đất

- Phản ứng của dung dịch đất: Phản ứng chua và kiềm của đất

- Khái niệm và phân loại độ phì nhiêu của đất

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn mẫu lớp 10, Công nghệ 10

[rule_{ruleNumber}]

Bài 7: Một số tính chất của đất

I – Keo ĐẤT VÀ Khả năng hấp thụ của ĐẤT

1. Keo đất

một. Ý tưởng

Chất keo là những phân tử có kích thước khoảng 1mu m, không tan trong nước mà ở trạng thái huyền phù.

b. Kết cấu

Mỗi hạt keo có một lõi

Lớp phân tử bên ngoài phân ly thành ion và tạo ra lớp ion xác định điện. Bên ngoài lớp ion xác định điện là lớp ion bù (gồm hai lớp: lớp ion bất động và lớp ion khuếch tán) mang điện tích trái dấu với lớp ion xác định điện.


Trong đó:

Hạt nhân: nằm ở trong cùng của chất keo đất, gồm các chất parafin.

Lớp ion quyết định điện: quyết định điện tích của keo

Lớp ion cố định: tích điện với lớp ion xác định

Lớp ion khuếch tán: mang điện tích trái dấu với lớp ion xác định và trao đổi ion với dung dịch đất

2. Khả năng hấp thụ của đất

Là khả năng giữ lại các chất dinh dưỡng, các hạt nhỏ của đất; hạn chế sự rửa trôi của chúng dưới tác động của nước mưa và nước tưới.

II – PHẢN ỨNG CỦA DUNG DỊCH BÁN

Chỉ độ chua, kiềm hoặc trung tính của đất:

[H+] > [OH-]: phản ứng chua

[H+] = [OH-]: phản ứng trung tính

[H+]

1. Độ chua của đất

Dựa vào trạng thái của H + và Al3 + trong đất, có hai loại chua:

một. Tính axit hoạt động

Là độ chua do H + trong dung dịch đất gây ra

Thể hiện ở pH (H20)

b. Độ chua tiềm tàng

Là độ chua do H + và Al3 + gây ra trên bề mặt đất dạng keo.

2. Phản ứng kiềm thổ

Do đất chứa các muối Na2CO3 và CaCO3,… thủy phân tạo thành NaOH và Ca (OH) 2 làm cho đất có tính kiềm.

Ý nghĩa: Dựa vào phản ứng của đất mà người ta trồng cây, bón phân, bón vôi để nâng cao độ phì nhiêu của đất

PTHH: Na2CO3 + 2H2O -> 2NaOH + H2O + CO2

III – ĐẶC TRƯNG CỦA ĐẤT

1. Các khái niệm

Đất có khả năng cung cấp đồng thời và liên tục nước, chất dinh dưỡng và không chứa chất độc hại, đảm bảo cho cây trồng có năng suất cao.

Các yếu tố quyết định độ phì nhiêu của đất là:

Quốc gia

Calxi

Lan

2. Phân loại

Tùy theo nguồn gốc hình thành, độ phì của đất được chia thành hai loại: độ phì tự nhiên và độ phì nhân tạo.

một. Khả năng sinh sản tự nhiên:

Màu mỡ được hình thành dưới thảm thực vật tự nhiên, không có sự tác động của con người.

b. Khả năng sinh sản nhân tạo

Sức sinh sản được hình thành trong hoạt động sản xuất của con người.

Trong sản xuất nông, lâm nghiệp, ngoài độ phì nhiêu của đất, cần có các điều kiện sau:

Đa dạng tốt

Thời tiết tốt

Chăm sóc tốt và hợp lý

Phần kết

Sau khi học Bài 7: Một số tính chất của đất, các em cần nắm vững những nội dung trọng tâm:

– Khái niệm và cấu tạo của keo đất

– Khả năng hấp thụ của đất

– Phản ứng của dung dịch đất: Phản ứng chua và kiềm của đất

– Khái niệm và phân loại độ phì nhiêu của đất

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Văn mẫu lớp 10, Công nghệ 10

Bạn thấy bài viết Công nghệ 10: Bài 7. Một số tính chất của đất trồng

| Phần Lý thuyết có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Công nghệ 10: Bài 7. Một số tính chất của đất trồng

| Phần Lý thuyết bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Công #nghệ #Bài #Một #số #tính #chất #của #đất #trồng #Phần #Lý #thuyết

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button