Là gì?

Công tác tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thực hiện nhằm những mục đích gì? Được triển khai dưới những hình thức nào?

Bạn đang xem: Công tác tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thực hiện nhằm những mục đích gì? Được triển khai dưới những hình thức nào? tại ĐH KD & CN Hà Nội


Em ơi cho chị hỏi: Công tác tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thực hiện nhằm những mục đích gì? Được triển khai dưới những hình thức nào? Đây là câu hỏi của chị Kim Thoa đến từ Đà Nẵng.

Tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hiểu như thế nào?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 3 Thông tư 14/2022/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

Tư vấn việc làm trong giáo dục nghề nghiệp là các hoạt động giúp người học nắm bắt được thông tin về việc làm từ thị trường lao động, nâng cao khả năng, cơ hội tìm việc làm phù hợp với năng lực, chuyên môn, sở trường và nguyện vọng của bản thân; người học được tư vấn miễn phí tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Như vậy, tư vấn việc làm trong giáo dục nghề nghiệp là các hoạt động giúp người học nắm bắt được thông tin về việc làm từ thị trường lao động, nâng cao khả năng, cơ hội tìm việc làm phù hợp với năng lực, chuyên môn, sở trường và nguyện vọng của bản thân; người học được tư vấn miễn phí tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Công tác tư vấn việc làm (Hình từ Internet)

Công tác tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thực hiện nhằm những mục đích gì?

Căn cứ theo Điều 8 Thông tư 14/2022/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

Mục đích

1. Nâng cao hiểu biết của người học về xu hướng việc làm trên thị trường lao động.

2. Giúp người học có năng lực tìm kiếm và tự tạo việc làm.

3. Tư vấn việc làm phù hợp với sức khỏe; năng lực; sở trường; nguyện vọng; ngành, nghề đào tạo, trình độ đào tạo của người học.

Theo đó, công tác tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thực hiện nhằm những mục đích sau:

– Nâng cao hiểu biết của người học về xu hướng việc làm trên thị trường lao động.

– Giúp người học có năng lực tìm kiếm và tự tạo việc làm.

– Tư vấn việc làm phù hợp với sức khỏe; năng lực; sở trường; nguyện vọng; ngành, nghề đào tạo, trình độ đào tạo của người học.

Tư vấn việc làm tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được quy định như thế nào?

Căn cứ theo Điều 9 Thông tư 14/2022/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

Tư vấn việc làm

1. Cung cấp thông tin về việc làm liên quan đến ngành, nghề đào tạo; thông tin về tuyển dụng, yêu cầu của đơn vị sử dụng lao động; chính sách lao động, việc làm cho người học.

2. Tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cho người học về kỹ năng tham gia phỏng vấn, tìm kiếm việc làm và một số kỹ năng làm việc khác.

3. Tư vấn việc làm cho người học lựa chọn công việc phù hợp với sức khỏe, năng lực, nguyện vọng; kết nối với đơn vị sử dụng lao động giới thiệu việc làm cho người học.

4. Các nội dung tư vấn việc làm khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Do đó, tư vấn việc làm tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được quy định như trên.

Công tác tư vấn việc làm tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được triển khai dưới những hình thức nào?

Căn cứ theo Điều 10 Thông tư 14/2022/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

Hình thức triển khai công tác tư vấn việc làm

1. Tổ chức chương trình, ngày hội tư vấn việc làm, tuyển dụng của doanh nghiệp, các hoạt động tư vấn việc làm kết nối người học với đơn vị sử dụng lao động.

2. Tổ chức bồi dưỡng, rèn luyện cho người học về kỹ năng tham gia phỏng vấn, tìm kiếm việc làm và kỹ năng làm việc khác thông qua hoạt động câu lạc bộ, các hội thảo, diễn đàn, lớp đào tạo, hoạt động ngoại khóa, tham quan, thực tập trải nghiệm tại đơn vị sử dụng lao động.

3. Tổ chức thông tin, tư vấn việc làm cho người học thông qua video clip, hình ảnh; qua tài liệu, ấn phẩm và các phương tiện truyền thông.

4. Hướng dẫn người học khai thác cơ sở dữ liệu thông tin tuyển dụng của các đơn vị sử dụng lao động, thông tin về thị trường lao động, đánh giá kỹ năng, thái độ, khả năng thích ứng với thị trường lao động.

5. Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, công tác tư vấn việc làm tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được triển khai dưới những hình thức sau:

– Tổ chức chương trình, ngày hội tư vấn việc làm, tuyển dụng của doanh nghiệp, các hoạt động tư vấn việc làm kết nối người học với đơn vị sử dụng lao động.

– Tổ chức bồi dưỡng, rèn luyện cho người học về kỹ năng tham gia phỏng vấn, tìm kiếm việc làm và kỹ năng làm việc khác thông qua hoạt động câu lạc bộ, các hội thảo, diễn đàn, lớp đào tạo, hoạt động ngoại khóa, tham quan, thực tập trải nghiệm tại đơn vị sử dụng lao động.

– Tổ chức thông tin, tư vấn việc làm cho người học thông qua video clip, hình ảnh; qua tài liệu, ấn phẩm và các phương tiện truyền thông.

– Hướng dẫn người học khai thác cơ sở dữ liệu thông tin tuyển dụng của các đơn vị sử dụng lao động, thông tin về thị trường lao động, đánh giá kỹ năng, thái độ, khả năng thích ứng với thị trường lao động.

– Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Công tác tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thực hiện nhằm những mục đích gì? Được triển khai dưới những hình thức nào?

Video về Công tác tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thực hiện nhằm những mục đích gì? Được triển khai dưới những hình thức nào?

Wiki về Công tác tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thực hiện nhằm những mục đích gì? Được triển khai dưới những hình thức nào?

Công tác tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thực hiện nhằm những mục đích gì? Được triển khai dưới những hình thức nào?

Công tác tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thực hiện nhằm những mục đích gì? Được triển khai dưới những hình thức nào? -

Em ơi cho chị hỏi: Công tác tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thực hiện nhằm những mục đích gì? Được triển khai dưới những hình thức nào? Đây là câu hỏi của chị Kim Thoa đến từ Đà Nẵng.

Tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hiểu như thế nào?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 3 Thông tư 14/2022/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

Tư vấn việc làm trong giáo dục nghề nghiệp là các hoạt động giúp người học nắm bắt được thông tin về việc làm từ thị trường lao động, nâng cao khả năng, cơ hội tìm việc làm phù hợp với năng lực, chuyên môn, sở trường và nguyện vọng của bản thân; người học được tư vấn miễn phí tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Như vậy, tư vấn việc làm trong giáo dục nghề nghiệp là các hoạt động giúp người học nắm bắt được thông tin về việc làm từ thị trường lao động, nâng cao khả năng, cơ hội tìm việc làm phù hợp với năng lực, chuyên môn, sở trường và nguyện vọng của bản thân; người học được tư vấn miễn phí tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Công tác tư vấn việc làm (Hình từ Internet)

Công tác tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thực hiện nhằm những mục đích gì?

Căn cứ theo Điều 8 Thông tư 14/2022/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

Mục đích

1. Nâng cao hiểu biết của người học về xu hướng việc làm trên thị trường lao động.

2. Giúp người học có năng lực tìm kiếm và tự tạo việc làm.

3. Tư vấn việc làm phù hợp với sức khỏe; năng lực; sở trường; nguyện vọng; ngành, nghề đào tạo, trình độ đào tạo của người học.

Theo đó, công tác tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thực hiện nhằm những mục đích sau:

- Nâng cao hiểu biết của người học về xu hướng việc làm trên thị trường lao động.

- Giúp người học có năng lực tìm kiếm và tự tạo việc làm.

- Tư vấn việc làm phù hợp với sức khỏe; năng lực; sở trường; nguyện vọng; ngành, nghề đào tạo, trình độ đào tạo của người học.

Tư vấn việc làm tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được quy định như thế nào?

Căn cứ theo Điều 9 Thông tư 14/2022/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

Tư vấn việc làm

1. Cung cấp thông tin về việc làm liên quan đến ngành, nghề đào tạo; thông tin về tuyển dụng, yêu cầu của đơn vị sử dụng lao động; chính sách lao động, việc làm cho người học.

2. Tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cho người học về kỹ năng tham gia phỏng vấn, tìm kiếm việc làm và một số kỹ năng làm việc khác.

3. Tư vấn việc làm cho người học lựa chọn công việc phù hợp với sức khỏe, năng lực, nguyện vọng; kết nối với đơn vị sử dụng lao động giới thiệu việc làm cho người học.

4. Các nội dung tư vấn việc làm khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Do đó, tư vấn việc làm tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được quy định như trên.

Công tác tư vấn việc làm tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được triển khai dưới những hình thức nào?

Căn cứ theo Điều 10 Thông tư 14/2022/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

Hình thức triển khai công tác tư vấn việc làm

1. Tổ chức chương trình, ngày hội tư vấn việc làm, tuyển dụng của doanh nghiệp, các hoạt động tư vấn việc làm kết nối người học với đơn vị sử dụng lao động.

2. Tổ chức bồi dưỡng, rèn luyện cho người học về kỹ năng tham gia phỏng vấn, tìm kiếm việc làm và kỹ năng làm việc khác thông qua hoạt động câu lạc bộ, các hội thảo, diễn đàn, lớp đào tạo, hoạt động ngoại khóa, tham quan, thực tập trải nghiệm tại đơn vị sử dụng lao động.

3. Tổ chức thông tin, tư vấn việc làm cho người học thông qua video clip, hình ảnh; qua tài liệu, ấn phẩm và các phương tiện truyền thông.

4. Hướng dẫn người học khai thác cơ sở dữ liệu thông tin tuyển dụng của các đơn vị sử dụng lao động, thông tin về thị trường lao động, đánh giá kỹ năng, thái độ, khả năng thích ứng với thị trường lao động.

5. Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, công tác tư vấn việc làm tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được triển khai dưới những hình thức sau:

- Tổ chức chương trình, ngày hội tư vấn việc làm, tuyển dụng của doanh nghiệp, các hoạt động tư vấn việc làm kết nối người học với đơn vị sử dụng lao động.

- Tổ chức bồi dưỡng, rèn luyện cho người học về kỹ năng tham gia phỏng vấn, tìm kiếm việc làm và kỹ năng làm việc khác thông qua hoạt động câu lạc bộ, các hội thảo, diễn đàn, lớp đào tạo, hoạt động ngoại khóa, tham quan, thực tập trải nghiệm tại đơn vị sử dụng lao động.

- Tổ chức thông tin, tư vấn việc làm cho người học thông qua video clip, hình ảnh; qua tài liệu, ấn phẩm và các phương tiện truyền thông.

- Hướng dẫn người học khai thác cơ sở dữ liệu thông tin tuyển dụng của các đơn vị sử dụng lao động, thông tin về thị trường lao động, đánh giá kỹ năng, thái độ, khả năng thích ứng với thị trường lao động.

- Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Công tác tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thực hiện nhằm những mục đích gì? Được triển khai dưới những hình thức nào? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Công tác tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thực hiện nhằm những mục đích gì? Được triển khai dưới những hình thức nào? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Công #tác #tư #vấn #việc #làm #trong #các #cơ #sở #giáo #dục #nghề #nghiệp #được #thực #hiện #nhằm #những #mục #đích #gì #Được #triển #khai #dưới #những #hình #thức #nào

Xem thêm bài viết hay:  Performance Issues là gì và cấu trúc cụm từ Performance Issues trong câu Tiếng Anh

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button