Là gì?Tổng Hợp

Công ty cổ phần và Thị trường chứng khoán

(Cập nhật lần cuối vào: 02/04/2022 bởi Lytuong.net)

Công ty cổ phần là gì? Thị trường chứng khoán là gì? Yếu tố cổ phiếu, thị giá cổ phiếu, cổ tức …

Công ty Cổ phần

Công ty cổ phần xuất hiện từ đầu thế kỷ 17 và phát triển rộng rãi sau thế kỷ 19. Công ty cổ phần là một doanh nghiệp lớn, vốn được hình thành từ sự liên kết của nhiều nguồn vốn riêng lẻ và các nguồn tiết kiệm của cá nhân thông qua việc phát hành cổ phiếu.

Cổ phiếu là một chứng khoán có giá trị đảm bảo cho người sở hữu nó quyền nhận một phần thu nhập của công ty dưới hình thức cổ tức bằng cổ phiếu (cổ tức). Cổ tức bằng cổ phiếu không cố định mà phụ thuộc vào kết quả hoạt động của công ty. Trên mỗi cổ phiếu, giá của cổ phiếu được ghi, được gọi là mệnh giá của cổ phiếu hoặc giá trị danh nghĩa của cổ phiếu. Về nguyên tắc, công ty cổ phần không hoàn trả vốn cho người sở hữu cổ phần, cổ phần mất giá khi công ty phá sản. Cổ phần có nhiều loại: cổ phần phổ thông, cổ phần đặc biệt; cổ phiếu mang tên người mua; cổ phiếu không mang tên người mua.

Cổ phiếu được mua và bán dựa trên giá thị trường của cổ phiếu, được gọi là thị giá cổ phiếu. Giá thị trường của cổ phiếu không phụ thuộc vào giá trị danh nghĩa được ghi trên mặt cổ phiếu hay mệnh giá của cổ phiếu, mà phụ thuộc vào lợi tức cổ phần và tỷ suất lợi nhuận của tiền gửi ngân hàng.

Ví dụ: Một cổ phiếu một năm cung cấp cổ tức bằng cổ phiếu là $ 50 và lợi tức hàng năm từ tiền gửi ngân hàng là 5%. Cổ phiếu được bán với giá thị trường là:

Thị giá cổ phiếu luôn thay đổi do sự biến động của lãi suất ngân hàng và do việc đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty cổ phần để đón đầu cổ tức bằng cổ phiếu.

Người mua cổ phần được gọi là cổ đông. Về tổ chức và quản lý, đại hội đồng cổ đông là cơ quan tối cao bầu ra hội đồng quản trị và quyết định theo số lượng cổ phần, do đó nhà tư bản nắm cổ phần chi phối (trên 50% tổng số cổ phần. ). cổ phiếu) sẽ có khả năng thao túng mọi hoạt động của công ty cổ phần.

Ngoài cổ phiếu khi cần vốn cho hoạt động kinh doanh, công ty cổ phần có thể vay ngân hàng hoặc phát hành trái phiếu. Không giống như cổ phiếu, trái chủ nhận được một tỷ suất sinh lợi cố định và vốn của họ được hoàn trả sau thời hạn ghi trên trái phiếu. Người mua trái phiếu không được dự họp đại hội đồng cổ đông.

Sự ra đời và phát triển của công ty cổ phần trong đó vốn được tập trung nhanh chóng, xuất hiện những xí nghiệp khổng lồ mà không một nhà tư bản nào có thể tạo ra được. Đồng thời, nó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc luân chuyển vốn đầu tư, tăng tính linh hoạt và cạnh tranh trong nền kinh tế.

Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán xuất hiện lần đầu tiên vào thế kỷ 16 – 18 ở Anh và Pháp. Thị trường chứng khoán là thị trường mua bán chứng khoán. Ngoài cổ phiếu và trái phiếu, thị trường chứng khoán còn mua bán các loại chứng khoán khác như trái phiếu, tín phiếu, chứng từ thế chấp. Thị trường chứng khoán thường được tiến hành chủ yếu tại sở giao dịch chứng khoán và một phần tại các ngân hàng lớn.

Thị trường chứng khoán là loại thị trường rất nhạy cảm với những biến động về kinh tế, chính trị xã hội, quân sự… là “phong vũ biểu” của nền kinh tế. Khi giá cổ phiếu tăng, nền kinh tế đang phát triển, ngược lại, nền kinh tế suy thoái và khủng hoảng.

* Ý nghĩa nghiên cứu

  • Nguồn vốn huy động trong xã hội bao gồm: vốn cá nhân, vốn của các thành phần kinh tế, vốn nước ngoài.
  • Thông qua hoạt động của công ty cổ phần, vốn xã hội không ngừng được huy động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
  • Trong điều kiện nền kinh tế nhiều thành phần, chế độ cổ phần làm cho các xí nghiệp, công ty… đan xen nhau để tận dụng sức mạnh của nền kinh tế.
  • Phân biệt quyền sở hữu và quyền kinh doanh, tạo điều kiện thực hiện quyền tự chủ trong kinh doanh, nâng cao trách nhiệm, gắn và kết hợp có hiệu quả các loại hình lợi ích, tạo động lực mạnh mẽ để phát triển. nền kinh tế.

Xem thêm thông tin chi tiết về Công ty cổ phần và Thị trường chứng khoán

Hình Ảnh về Công ty cổ phần và Thị trường chứng khoán

Video về Công ty cổ phần và Thị trường chứng khoán

Wiki về Công ty cổ phần và Thị trường chứng khoán

Công ty cổ phần và Thị trường chứng khoán

Công ty cổ phần và Thị trường chứng khoán -

(Cập nhật lần cuối vào: 02/04/2022 bởi Lytuong.net)

Công ty cổ phần là gì? Thị trường chứng khoán là gì? Yếu tố cổ phiếu, thị giá cổ phiếu, cổ tức ...

Công ty Cổ phần

Công ty cổ phần xuất hiện từ đầu thế kỷ 17 và phát triển rộng rãi sau thế kỷ 19. Công ty cổ phần là một doanh nghiệp lớn, vốn được hình thành từ sự liên kết của nhiều nguồn vốn riêng lẻ và các nguồn tiết kiệm của cá nhân thông qua việc phát hành cổ phiếu.

Cổ phiếu là một chứng khoán có giá trị đảm bảo cho người sở hữu nó quyền nhận một phần thu nhập của công ty dưới hình thức cổ tức bằng cổ phiếu (cổ tức). Cổ tức bằng cổ phiếu không cố định mà phụ thuộc vào kết quả hoạt động của công ty. Trên mỗi cổ phiếu, giá của cổ phiếu được ghi, được gọi là mệnh giá của cổ phiếu hoặc giá trị danh nghĩa của cổ phiếu. Về nguyên tắc, công ty cổ phần không hoàn trả vốn cho người sở hữu cổ phần, cổ phần mất giá khi công ty phá sản. Cổ phần có nhiều loại: cổ phần phổ thông, cổ phần đặc biệt; cổ phiếu mang tên người mua; cổ phiếu không mang tên người mua.

Cổ phiếu được mua và bán dựa trên giá thị trường của cổ phiếu, được gọi là thị giá cổ phiếu. Giá thị trường của cổ phiếu không phụ thuộc vào giá trị danh nghĩa được ghi trên mặt cổ phiếu hay mệnh giá của cổ phiếu, mà phụ thuộc vào lợi tức cổ phần và tỷ suất lợi nhuận của tiền gửi ngân hàng.

Ví dụ: Một cổ phiếu một năm cung cấp cổ tức bằng cổ phiếu là $ 50 và lợi tức hàng năm từ tiền gửi ngân hàng là 5%. Cổ phiếu được bán với giá thị trường là:

Thị giá cổ phiếu luôn thay đổi do sự biến động của lãi suất ngân hàng và do việc đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty cổ phần để đón đầu cổ tức bằng cổ phiếu.

Người mua cổ phần được gọi là cổ đông. Về tổ chức và quản lý, đại hội đồng cổ đông là cơ quan tối cao bầu ra hội đồng quản trị và quyết định theo số lượng cổ phần, do đó nhà tư bản nắm cổ phần chi phối (trên 50% tổng số cổ phần. ). cổ phiếu) sẽ có khả năng thao túng mọi hoạt động của công ty cổ phần.

Ngoài cổ phiếu khi cần vốn cho hoạt động kinh doanh, công ty cổ phần có thể vay ngân hàng hoặc phát hành trái phiếu. Không giống như cổ phiếu, trái chủ nhận được một tỷ suất sinh lợi cố định và vốn của họ được hoàn trả sau thời hạn ghi trên trái phiếu. Người mua trái phiếu không được dự họp đại hội đồng cổ đông.

Sự ra đời và phát triển của công ty cổ phần trong đó vốn được tập trung nhanh chóng, xuất hiện những xí nghiệp khổng lồ mà không một nhà tư bản nào có thể tạo ra được. Đồng thời, nó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc luân chuyển vốn đầu tư, tăng tính linh hoạt và cạnh tranh trong nền kinh tế.

Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán xuất hiện lần đầu tiên vào thế kỷ 16 - 18 ở Anh và Pháp. Thị trường chứng khoán là thị trường mua bán chứng khoán. Ngoài cổ phiếu và trái phiếu, thị trường chứng khoán còn mua bán các loại chứng khoán khác như trái phiếu, tín phiếu, chứng từ thế chấp. Thị trường chứng khoán thường được tiến hành chủ yếu tại sở giao dịch chứng khoán và một phần tại các ngân hàng lớn.

Thị trường chứng khoán là loại thị trường rất nhạy cảm với những biến động về kinh tế, chính trị xã hội, quân sự… là “phong vũ biểu” của nền kinh tế. Khi giá cổ phiếu tăng, nền kinh tế đang phát triển, ngược lại, nền kinh tế suy thoái và khủng hoảng.

* Ý nghĩa nghiên cứu

  • Nguồn vốn huy động trong xã hội bao gồm: vốn cá nhân, vốn của các thành phần kinh tế, vốn nước ngoài.
  • Thông qua hoạt động của công ty cổ phần, vốn xã hội không ngừng được huy động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
  • Trong điều kiện nền kinh tế nhiều thành phần, chế độ cổ phần làm cho các xí nghiệp, công ty… đan xen nhau để tận dụng sức mạnh của nền kinh tế.
  • Phân biệt quyền sở hữu và quyền kinh doanh, tạo điều kiện thực hiện quyền tự chủ trong kinh doanh, nâng cao trách nhiệm, gắn và kết hợp có hiệu quả các loại hình lợi ích, tạo động lực mạnh mẽ để phát triển. nền kinh tế.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Công ty cổ phần và Thị trường chứng khoán có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Công ty cổ phần và Thị trường chứng khoán bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Công #cổ #phần #và #Thị #trường #chứng #khoán

Xem thêm bài viết hay:  Nghị luận Sống trong đời sống cần có một tấm lòng

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button