Giáo Dục

Đặc điểm thoái hóa của mã bộ ba có nghĩa là

Câu hỏi: Đặc điểm thoái hóa của mã bộ ba có ý nghĩa gì:

A. bộ ba đọc theo một chiều và liên tục.

B. một bộ ba mã cho nhiều axit amin.

C. nhiều bộ ba mã hóa cho cùng một loại axit amin.

D. một bộ ba mã hóa cho một axit amin duy nhất.

Câu trả lời

Câu trả lời: C. nhiều bộ ba mã hóa cho cùng một loại axit amin.


Đặc điểm thoái hóa của mã bộ ba có nghĩa là nhiều bộ ba mã hóa cho cùng một loại axit amin.

Giải thích

Mã di truyền có tính thoái hóa (dư thừa), nghĩa là có nhiều bộ ba khác nhau có thể mã cho một axit amin, ngoại trừ AUG và UGG. (theo SNC tr. 8.)

Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội mở rộng kiến ​​thức về mã di truyền để trả lời câu hỏi Đặc điểm thoái hóa của mã bộ ba có ý nghĩa gì?

Mã di truyền là gì?

Mã di truyền là trình tự các nuclêôtit trong gen (trong sợi khuôn) quyết định trình tự các axit amin trong prôtêin.

Mã di truyền bao gồm một bộ ba mã cơ sở trong DNA và một bộ ba bản sao trong mRNA.

Ví dụ, mã cơ sở là 3′-TAX-5 ‘→ mã sao là: 5′-AUG… -3’ → mã truy cập là UAX – Met.

– Bộ ba mã di truyền là bộ 3 nuclêôtit nằm kề nhau trên phân tử axit nuclêic mang thông tin về axit amin và quá trình dịch mã.

Đặc điểm của mã di truyền

– Mã di truyền là mã bộ ba: Bộ ba là mã di truyền (1 codon)

Tính đặc hiệu: một bộ ba chỉ mã hóa một axit amin.

– Thoái hóa: nhiều bộ ba khác nhau mã hóa cho cùng một loại axit amin, trừ AUG và UGG.

– Tính phổ quát: tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền, ít có ngoại lệ, phản ánh tính thống nhất của thế giới sống.

– Tính liên tục: mã di truyền được đọc từ một điểm xác định, ở dạng bộ ba (không trùng lặp).

* Bằng thực nghiệm, các nhà khoa học đã xác định được chính xác 64 trường hợp sinh ba. Trong đó:

+ 61 codon cho 20 loại axit amin.

+ 3 bộ ba không mã hóa cho axit amin nào được gọi là bộ ba kết thúc.

Trong quá trình dịch mã, khi ribosome tiếp xúc với các bộ ba kết thúc, các tiểu đơn vị của ribosome tách ra và quá trình dịch mã kết thúc.

Tại sao mã di truyền là bộ ba?

* Về lý thuyết:

– Có 4 loại nuclêôtit tạo nên phân tử ADN (A, T, G, X) nhưng có hơn 20 loại axit amin (aa) tạo nên một loại prôtêin, do đó:

– Nếu 1 nuclêôtit xác định 1 aa thì có 4 ^ 1 = 4 tổ hợp, mã hóa không đủ cho 20 aa.

– Nếu 2 nucleotit quy định 1 aa thì có 4 ^ 2 = 16 tổ hợp, mã hóa không đủ cho 20 aa.

– Nếu 4 nucleotit xác định 1 aa thì có 4 ^ 4 = 256 tổ hợp, quá nhiều để mã hóa 20 aa.

– Vậy 3 nuclêôtit xác định 1 aa thì có 4 ^ 3 = 64 tổ hợp đủ mã hóa 20 aa.

→ Do đó, mã di truyền bộ ba sẽ có ý nghĩa nhất.

* Về thí nghiệm:

– Năm 1966, 64 bộ ba trên mARN (codon) tương ứng với 64 bộ ba trên ADN (Bộ ba) được giải mã.

– Có 64 bộ ba, trong đó 3 bộ 3 không mã hóa aa nhưng làm nhiệm vụ kết thúc dịch mã (UAA, UAG, UGA), 1 bộ 3 vừa làm nhiệm vụ mở đầu vừa làm nhiệm vụ mã hóa aa Metionin (AUG) .

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Sinh học lớp 12, Sinh học 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Đặc điểm thoái hóa của mã bộ ba có nghĩa là

Video về Đặc điểm thoái hóa của mã bộ ba có nghĩa là

Wiki về Đặc điểm thoái hóa của mã bộ ba có nghĩa là

Đặc điểm thoái hóa của mã bộ ba có nghĩa là

Đặc điểm thoái hóa của mã bộ ba có nghĩa là -

Câu hỏi: Đặc điểm thoái hóa của mã bộ ba có ý nghĩa gì:

A. bộ ba đọc theo một chiều và liên tục.

B. một bộ ba mã cho nhiều axit amin.

C. nhiều bộ ba mã hóa cho cùng một loại axit amin.

D. một bộ ba mã hóa cho một axit amin duy nhất.

Câu trả lời

Câu trả lời: C. nhiều bộ ba mã hóa cho cùng một loại axit amin.


Đặc điểm thoái hóa của mã bộ ba có nghĩa là nhiều bộ ba mã hóa cho cùng một loại axit amin.

Giải thích

Mã di truyền có tính thoái hóa (dư thừa), nghĩa là có nhiều bộ ba khác nhau có thể mã cho một axit amin, ngoại trừ AUG và UGG. (theo SNC tr. 8.)

Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội mở rộng kiến ​​thức về mã di truyền để trả lời câu hỏi Đặc điểm thoái hóa của mã bộ ba có ý nghĩa gì?

Mã di truyền là gì?

Mã di truyền là trình tự các nuclêôtit trong gen (trong sợi khuôn) quyết định trình tự các axit amin trong prôtêin.

Mã di truyền bao gồm một bộ ba mã cơ sở trong DNA và một bộ ba bản sao trong mRNA.

Ví dụ, mã cơ sở là 3'-TAX-5 '→ mã sao là: 5'-AUG… -3' → mã truy cập là UAX - Met.

- Bộ ba mã di truyền là bộ 3 nuclêôtit nằm kề nhau trên phân tử axit nuclêic mang thông tin về axit amin và quá trình dịch mã.

Đặc điểm của mã di truyền

- Mã di truyền là mã bộ ba: Bộ ba là mã di truyền (1 codon)

Tính đặc hiệu: một bộ ba chỉ mã hóa một axit amin.

- Thoái hóa: nhiều bộ ba khác nhau mã hóa cho cùng một loại axit amin, trừ AUG và UGG.

- Tính phổ quát: tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền, ít có ngoại lệ, phản ánh tính thống nhất của thế giới sống.

- Tính liên tục: mã di truyền được đọc từ một điểm xác định, ở dạng bộ ba (không trùng lặp).

* Bằng thực nghiệm, các nhà khoa học đã xác định được chính xác 64 trường hợp sinh ba. Trong đó:

+ 61 codon cho 20 loại axit amin.

+ 3 bộ ba không mã hóa cho axit amin nào được gọi là bộ ba kết thúc.

Trong quá trình dịch mã, khi ribosome tiếp xúc với các bộ ba kết thúc, các tiểu đơn vị của ribosome tách ra và quá trình dịch mã kết thúc.

Tại sao mã di truyền là bộ ba?

* Về lý thuyết:

- Có 4 loại nuclêôtit tạo nên phân tử ADN (A, T, G, X) nhưng có hơn 20 loại axit amin (aa) tạo nên một loại prôtêin, do đó:

- Nếu 1 nuclêôtit xác định 1 aa thì có 4 ^ 1 = 4 tổ hợp, mã hóa không đủ cho 20 aa.

- Nếu 2 nucleotit quy định 1 aa thì có 4 ^ 2 = 16 tổ hợp, mã hóa không đủ cho 20 aa.

- Nếu 4 nucleotit xác định 1 aa thì có 4 ^ 4 = 256 tổ hợp, quá nhiều để mã hóa 20 aa.

- Vậy 3 nuclêôtit xác định 1 aa thì có 4 ^ 3 = 64 tổ hợp đủ mã hóa 20 aa.

→ Do đó, mã di truyền bộ ba sẽ có ý nghĩa nhất.

* Về thí nghiệm:

- Năm 1966, 64 bộ ba trên mARN (codon) tương ứng với 64 bộ ba trên ADN (Bộ ba) được giải mã.

- Có 64 bộ ba, trong đó 3 bộ 3 không mã hóa aa nhưng làm nhiệm vụ kết thúc dịch mã (UAA, UAG, UGA), 1 bộ 3 vừa làm nhiệm vụ mở đầu vừa làm nhiệm vụ mã hóa aa Metionin (AUG) .

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Sinh học lớp 12, Sinh học 12

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Đặc điểm thoái hóa của mã bộ ba có ý nghĩa gì:

A. bộ ba đọc theo một chiều và liên tục.

B. một bộ ba mã cho nhiều axit amin.

C. nhiều bộ ba mã hóa cho cùng một loại axit amin.

D. một bộ ba mã hóa cho một axit amin duy nhất.

Câu trả lời

Câu trả lời: C. nhiều bộ ba mã hóa cho cùng một loại axit amin.


Đặc điểm thoái hóa của mã bộ ba có nghĩa là nhiều bộ ba mã hóa cho cùng một loại axit amin.

Giải thích

Mã di truyền có tính thoái hóa (dư thừa), nghĩa là có nhiều bộ ba khác nhau có thể mã cho một axit amin, ngoại trừ AUG và UGG. (theo SNC tr. 8.)

Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội mở rộng kiến ​​thức về mã di truyền để trả lời câu hỏi Đặc điểm thoái hóa của mã bộ ba có ý nghĩa gì?

Mã di truyền là gì?

Mã di truyền là trình tự các nuclêôtit trong gen (trong sợi khuôn) quyết định trình tự các axit amin trong prôtêin.

Mã di truyền bao gồm một bộ ba mã cơ sở trong DNA và một bộ ba bản sao trong mRNA.

Ví dụ, mã cơ sở là 3′-TAX-5 ‘→ mã sao là: 5′-AUG… -3’ → mã truy cập là UAX – Met.

– Bộ ba mã di truyền là bộ 3 nuclêôtit nằm kề nhau trên phân tử axit nuclêic mang thông tin về axit amin và quá trình dịch mã.

Đặc điểm của mã di truyền

– Mã di truyền là mã bộ ba: Bộ ba là mã di truyền (1 codon)

Tính đặc hiệu: một bộ ba chỉ mã hóa một axit amin.

– Thoái hóa: nhiều bộ ba khác nhau mã hóa cho cùng một loại axit amin, trừ AUG và UGG.

– Tính phổ quát: tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền, ít có ngoại lệ, phản ánh tính thống nhất của thế giới sống.

– Tính liên tục: mã di truyền được đọc từ một điểm xác định, ở dạng bộ ba (không trùng lặp).

* Bằng thực nghiệm, các nhà khoa học đã xác định được chính xác 64 trường hợp sinh ba. Trong đó:

+ 61 codon cho 20 loại axit amin.

+ 3 bộ ba không mã hóa cho axit amin nào được gọi là bộ ba kết thúc.

Trong quá trình dịch mã, khi ribosome tiếp xúc với các bộ ba kết thúc, các tiểu đơn vị của ribosome tách ra và quá trình dịch mã kết thúc.

Tại sao mã di truyền là bộ ba?

* Về lý thuyết:

– Có 4 loại nuclêôtit tạo nên phân tử ADN (A, T, G, X) nhưng có hơn 20 loại axit amin (aa) tạo nên một loại prôtêin, do đó:

– Nếu 1 nuclêôtit xác định 1 aa thì có 4 ^ 1 = 4 tổ hợp, mã hóa không đủ cho 20 aa.

– Nếu 2 nucleotit quy định 1 aa thì có 4 ^ 2 = 16 tổ hợp, mã hóa không đủ cho 20 aa.

– Nếu 4 nucleotit xác định 1 aa thì có 4 ^ 4 = 256 tổ hợp, quá nhiều để mã hóa 20 aa.

– Vậy 3 nuclêôtit xác định 1 aa thì có 4 ^ 3 = 64 tổ hợp đủ mã hóa 20 aa.

→ Do đó, mã di truyền bộ ba sẽ có ý nghĩa nhất.

* Về thí nghiệm:

– Năm 1966, 64 bộ ba trên mARN (codon) tương ứng với 64 bộ ba trên ADN (Bộ ba) được giải mã.

– Có 64 bộ ba, trong đó 3 bộ 3 không mã hóa aa nhưng làm nhiệm vụ kết thúc dịch mã (UAA, UAG, UGA), 1 bộ 3 vừa làm nhiệm vụ mở đầu vừa làm nhiệm vụ mã hóa aa Metionin (AUG) .

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Sinh học lớp 12, Sinh học 12

Bạn thấy bài viết Đặc điểm thoái hóa của mã bộ ba có nghĩa là có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Đặc điểm thoái hóa của mã bộ ba có nghĩa là bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Đặc #điểm #thoái #hóa #của #mã #bộ #có #nghĩa #là

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button