Giáo Dục

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Chương 6 – Đề 3

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 10 Chương 6 – Đề số 3

CHỦ ĐỀ

Câu hỏi 1: Trong phòng thí nghiệm, người ta có thể điều chế oxy bằng cách

A. nhiệt phân hợp chất giàu oxi.

B. chưng cất phân đoạn không khí lỏng.

C. Điện phân CuSO. dung dịch4.

D. điện phân nước có hòa tan H2VÌ THẾ4.

Câu 2: Các số oxi hóa có thể có của lưu huỳnh là:


A. -2, 0, +2, +6

B. 0, +2, +4, +6

C. -2, 0, +4, +6

D. -2, 0, +3, +6

Câu hỏi 3: Lưu huỳnh tà ác (S)một) và lưu huỳnh đơn tà (Sb) được

A. hai đồng vị của lưu huỳnh.

B. hai hợp chất của lưu huỳnh.

C. hai dạng thù hình của lưu huỳnh.

D. hai chất đồng phân của lưu huỳnh.

Câu hỏi 4: Để pha loãng dd H2VÌ THẾ4 cô đặc, trong phòng thí nghiệm, được thực hiện theo bất kỳ cách nào sau đây:

A. Thêm nhanh nước vào axit và khuấy đều.

B. Cho từ từ nước vào axit và khuấy đều.

C. Cho nhanh axit vào nước và khuấy đều.

D. Cho từ từ axit vào nước và khuấy đều.

Câu hỏi 5: Phản ứng nào sau đây có thể dùng để điều chế SO.?2 trong phòng thí nghiệm?

A. S + O2 ® VẬY2

B. 2 Gia đình2S + 3O2 ® 2SO2 + 2 NHÀ Ở2O

C. Na2VÌ THẾ3 + BẠN BÈ2VÌ THẾ4 ® Na2VÌ THẾ4 + VẬY2 + BẠN BÈ2O

D. 4FeS2 + 11O2 ® 2Fe2O3 + 8SO2

Câu hỏi 6: Tính chất hóa học đặc trưng của dd H2S là:

A. Tính axit yếu, tính khử mạnh

B. Tính axit yếu, tính oxi hoá mạnh

C. Tính axit mạnh, tính khử yếu

D. Tính axit mạnh, tính oxi hóa yếu.

Câu 7: Cho m gam Fe phản ứng hết với H. dung dịch2VÌ THẾ4 đặc, nóng (dư) thu được 6,72 lít SO. khí ga2 (tính bằng dtc). Giá trị của m là:

A. 16,8 gam

B. 1,68 gam

C. 1,12 gam

D. 11,2 gam

Câu 8: Kết luận gì? không đúng khi nói về CHÚNG2VÌ THẾ4:

A. HỌ2VÌ THẾ4 bẩn thỉu có tất cả các tính chất của axit.

B. Khi tiếp xúc với CHÚNG2VÌ THẾ4 dễ gây bỏng nặng.

C. Khi pha loãng axit sunfuric, chỉ cho từ từ nước vào axit.

D. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ4 đặc biệt là thấm hút mạnh.

Câu 9: Cho 20,2 gam hỗn hợp Zn và Mg vào dd H2VÌ THẾ4 Pha loãng dư thu được 11,2 lít khí (dktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì khối lượng muối khan thu được là:

A. 68,2 gam.

B. 70,25 gam.

C. 60,0 gam.

D. 80,5 gam.

Câu 10: VÌ THẾ2 vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử vì trong SO2

AS có trạng thái oxy hóa trung gian.

BS có trạng thái oxy hóa thấp nhất.

CS cũng có một cặp electron tự do.

DS có trạng thái oxi hóa cao nhất.

Câu 11: Cho phản ứng: SO2 + Br2 + 2 NHÀ Ở2O → X + 2HBr. X là chất nào trong số các chất sau:

A. HỌ2S

B. VẬY3

C. SẼ

D. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ4

Câu 12: Kim loại bị thụ động hóa trong dd H2VÌ THẾ4 rắn, mát là

A. Cu, Ag

B. Al, Fe

C. Fe, Ag

D. Au, Pt

Câu 13: Cho 20g oxit kim loại hoá trị II phản ứng với 500 ml dd H.2VÌ THẾ4 1 triệu. Công thức phân tử của oxit là:

Tôi đi

B. FeO

C. CuO

D. CaO

Câu 14: Thuốc thử được sử dụng để phát hiện ion sunfat là:

A. dd AgNO3

B. dd NaOH

C. dd BaCl2

D. dd Na2CO3

Câu 15: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít SO2 (dktc) vào 250 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng muối thu được là:

A. 31,5 g

B. 21,9 g

C. 25,2 g

D. 6,3 g

Câu 16: Phương trình phản ứng thể hiện tính oxi hóa của SO.2 được

A. VẬY2 + 2 NHÀ Ở2S → 3S + 2H2O

B. VẬY2 + Cl2 + BẠN BÈ2O → CÁCH2VÌ THẾ4 + 2HCl

C. VẬY2 + KOH → KHSO3

D. VẬY2 + BẠN BÈ2O → CÁCH2VÌ THẾ3

Câu 17: Cho 4 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu phản ứng hết với H. dung dịch2VÌ THẾ4 Sau khi pha loãng thu được 1,12 lít khí. Thành phần% theo khối lượng của Fe và Cu trong hỗn hợp là:

A. 30% và 70%

B. 60% và 40%

C. 40% và 60%

D. 70% và 30%

Câu 18: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít SO2 (dktc) vào 300 ml dd NaOH 1M. Sản phẩm muối thu được là:

A. Na2VÌ THẾ3

B. Na2VÌ THẾ4NaHSO4

C. NaHSO3

D. Na2VÌ THẾ3NaHSO3

Câu 19: Chất nào tác dụng được với H?2VÌ THẾ4 Loãng để giải phóng hiđro?

A. Ag

B. Fe

C. Cu

D. FeO

Câu 20: Dãy kim loại đều phản ứng với dd H2VÌ THẾ4 độ pha loãng là:

A. Mg, Al, Fe

B. Fe, Zn, Ag

C. Cu, Al, Fe

D. Zn, Cu, Mg

Câu 21: Cho phản ứng: Al + H2VÌ THẾ4 dày, nóng ® Al2(VÌ THẾ)4)3 + VẬY2 + BẠN BÈ2O. Hệ số cân bằng của phản ứng trên lần lượt là:

A. 4, 9, 2, 3, 9

B. 1, 6, 1, 3, 6

C. 2, 6, 2, 3, 6

D. 2, 6, 1, 3, 6

Câu 22: Chất nào sau đây phản ứng được ngay với bột S ở điều kiện thường:

A. HỌ2

B. O2

C. Hg

D. Fe

Câu 23: Khi cọ rửa SO2 vào dung dịch H2S rồi:

A. Không có gì xảy ra

B. Tạo thành chất rắn màu nâu đỏ

C. Dung dịch chuyển sang màu nâu đen

D. Dung dịch bị vẩn đục màu

Câu 24: Oxi là một phi kim hoạt động có tính oxi hóa mạnh

A. Khí oxi có nhiều trong tự nhiên.

B. Oxi có độ âm điện lớn.

C. Ôxi là chất khí.

D. Khí oxi có 6 electron ở lớp vỏ ngoài cùng.

Câu 25: Chọn một phản ứng không bên phảing trong các phản ứng sau:

A. C + 2 NỮ2VÌ THẾ4 đặc biệt → CO2 + 2SO2 + 2 NHÀ Ở2Ô.

B. Cu + 2H2VÌ THẾ4 độ pha loãng → CuSO4 + VẬY2 + 2H2Ô.

C. 2Fe + 6H2VÌ THẾ4 đặc biệt → Fe2(VÌ THẾ)4)3 + 3SO2 + 6 NHÀ2Ô.

D. FeO + HO2VÌ THẾ4 độ pha loãng → FeSO4 + BẠN BÈ2Ô.

Câu 26: Sục khí SO2 dư vào dung dịch brom:

A. Dung dịch chuyển sang màu vàng.

B. Dung dịch bị vẩn đục

C. Dung dịch vẫn có màu nâu.

D. Dung dịch mất màu.

Câu 27: Những chất vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá là:

A. HỌ2S

B. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ4 đặc biệt

C. VẬY2

LÀM2

Câu 28: Số oxi hóa của lưu huỳnh trong các hợp chất: SO2H2S2VÌ THẾ4 CuSO4 tương ứng:

A. 0, + 4, + 6, + 6

B. + 4, -2, + 6, + 6

C. 0, + 4, + 6, -6

D. + 4, + 2, + 6, + 6

Câu 29: Những trường hợp nào hiệu quả với CHÚNG?2VÌ THẾ4 dày, nóng và KHỔNG LỒ2VÌ THẾ4 Pha loãng cho cùng một loại muối:

A. Fe

B. Fe2O3

C. Cu

D. FeO

Câu 30: Cho m gam Mg phản ứng hết với H. dung dịch2VÌ THẾ4 loãng, dư thu được 4,48 lít H. khí ga2 (dktc). Giá trị của m là:

A. 7,2 gam

B. 4,8 gam

C. 16,8 gam

D. 3,6 gam

CÂU TRẢ LỜI

1.A 2 C 3. CŨ 4. DỄ DÀNG 5. CŨ 6. A 7. DỄ DÀNG 8. CŨ 9. A 10. A
11. DỄ DÀNG 12. BỎ 13. A 14. CŨ 15. BỎ 16. A 17. DỄ DÀNG 18. DỄ DÀNG 19. BỎ 20. A
21. DỄ DÀNG 22. CŨ 23. DỄ DÀNG 24. BỎ LỠ 25. BỎ 26. DỄ DÀNG 27. CŨ 28. BỎ 29. BỎ 30. BỎ

  Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

  Chuyên mục: Lớp 10, Hóa 10

  Thông tin cần xem thêm:

  Hình Ảnh về Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Chương 6 – Đề 3

  Video về Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Chương 6 – Đề 3

  Wiki về Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Chương 6 – Đề 3

  Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Chương 6 – Đề 3

  Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Chương 6 – Đề 3 -

  Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 10 Chương 6 - Đề số 3

  CHỦ ĐỀ

  Câu hỏi 1: Trong phòng thí nghiệm, người ta có thể điều chế oxy bằng cách

  A. nhiệt phân hợp chất giàu oxi.

  B. chưng cất phân đoạn không khí lỏng.

  C. Điện phân CuSO. dung dịch4.

  D. điện phân nước có hòa tan H2VÌ THẾ4.

  Câu 2: Các số oxi hóa có thể có của lưu huỳnh là:


  A. -2, 0, +2, +6

  B. 0, +2, +4, +6

  C. -2, 0, +4, +6

  D. -2, 0, +3, +6

  Câu hỏi 3: Lưu huỳnh tà ác (S)một) và lưu huỳnh đơn tà (Sb) được

  A. hai đồng vị của lưu huỳnh.

  B. hai hợp chất của lưu huỳnh.

  C. hai dạng thù hình của lưu huỳnh.

  D. hai chất đồng phân của lưu huỳnh.

  Câu hỏi 4: Để pha loãng dd H2VÌ THẾ4 cô đặc, trong phòng thí nghiệm, được thực hiện theo bất kỳ cách nào sau đây:

  A. Thêm nhanh nước vào axit và khuấy đều.

  B. Cho từ từ nước vào axit và khuấy đều.

  C. Cho nhanh axit vào nước và khuấy đều.

  D. Cho từ từ axit vào nước và khuấy đều.

  Câu hỏi 5: Phản ứng nào sau đây có thể dùng để điều chế SO.?2 trong phòng thí nghiệm?

  A. S + O2 ® VẬY2

  B. 2 Gia đình2S + 3O2 ® 2SO2 + 2 NHÀ Ở2O

  C. Na2VÌ THẾ3 + BẠN BÈ2VÌ THẾ4 ® Na2VÌ THẾ4 + VẬY2 + BẠN BÈ2O

  D. 4FeS2 + 11O2 ® 2Fe2O3 + 8SO2

  Câu hỏi 6: Tính chất hóa học đặc trưng của dd H2S là:

  A. Tính axit yếu, tính khử mạnh

  B. Tính axit yếu, tính oxi hoá mạnh

  C. Tính axit mạnh, tính khử yếu

  D. Tính axit mạnh, tính oxi hóa yếu.

  Câu 7: Cho m gam Fe phản ứng hết với H. dung dịch2VÌ THẾ4 đặc, nóng (dư) thu được 6,72 lít SO. khí ga2 (tính bằng dtc). Giá trị của m là:

  A. 16,8 gam

  B. 1,68 gam

  C. 1,12 gam

  D. 11,2 gam

  Câu 8: Kết luận gì? không đúng khi nói về CHÚNG2VÌ THẾ4:

  A. HỌ2VÌ THẾ4 bẩn thỉu có tất cả các tính chất của axit.

  B. Khi tiếp xúc với CHÚNG2VÌ THẾ4 dễ gây bỏng nặng.

  C. Khi pha loãng axit sunfuric, chỉ cho từ từ nước vào axit.

  D. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ4 đặc biệt là thấm hút mạnh.

  Câu 9: Cho 20,2 gam hỗn hợp Zn và Mg vào dd H2VÌ THẾ4 Pha loãng dư thu được 11,2 lít khí (dktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì khối lượng muối khan thu được là:

  A. 68,2 gam.

  B. 70,25 gam.

  C. 60,0 gam.

  D. 80,5 gam.

  Câu 10: VÌ THẾ2 vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử vì trong SO2

  AS có trạng thái oxy hóa trung gian.

  BS có trạng thái oxy hóa thấp nhất.

  CS cũng có một cặp electron tự do.

  DS có trạng thái oxi hóa cao nhất.

  Câu 11: Cho phản ứng: SO2 + Br2 + 2 NHÀ Ở2O → X + 2HBr. X là chất nào trong số các chất sau:

  A. HỌ2S

  B. VẬY3

  C. SẼ

  D. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ4

  Câu 12: Kim loại bị thụ động hóa trong dd H2VÌ THẾ4 rắn, mát là

  A. Cu, Ag

  B. Al, Fe

  C. Fe, Ag

  D. Au, Pt

  Câu 13: Cho 20g oxit kim loại hoá trị II phản ứng với 500 ml dd H.2VÌ THẾ4 1 triệu. Công thức phân tử của oxit là:

  Tôi đi

  B. FeO

  C. CuO

  D. CaO

  Câu 14: Thuốc thử được sử dụng để phát hiện ion sunfat là:

  A. dd AgNO3

  B. dd NaOH

  C. dd BaCl2

  D. dd Na2CO3

  Câu 15: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít SO2 (dktc) vào 250 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng muối thu được là:

  A. 31,5 g

  B. 21,9 g

  C. 25,2 g

  D. 6,3 g

  Câu 16: Phương trình phản ứng thể hiện tính oxi hóa của SO.2 được

  A. VẬY2 + 2 NHÀ Ở2S → 3S + 2H2O

  B. VẬY2 + Cl2 + BẠN BÈ2O → CÁCH2VÌ THẾ4 + 2HCl

  C. VẬY2 + KOH → KHSO3

  D. VẬY2 + BẠN BÈ2O → CÁCH2VÌ THẾ3

  Câu 17: Cho 4 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu phản ứng hết với H. dung dịch2VÌ THẾ4 Sau khi pha loãng thu được 1,12 lít khí. Thành phần% theo khối lượng của Fe và Cu trong hỗn hợp là:

  A. 30% và 70%

  B. 60% và 40%

  C. 40% và 60%

  D. 70% và 30%

  Câu 18: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít SO2 (dktc) vào 300 ml dd NaOH 1M. Sản phẩm muối thu được là:

  A. Na2VÌ THẾ3

  B. Na2VÌ THẾ4NaHSO4

  C. NaHSO3

  D. Na2VÌ THẾ3NaHSO3

  Câu 19: Chất nào tác dụng được với H?2VÌ THẾ4 Loãng để giải phóng hiđro?

  A. Ag

  B. Fe

  C. Cu

  D. FeO

  Câu 20: Dãy kim loại đều phản ứng với dd H2VÌ THẾ4 độ pha loãng là:

  A. Mg, Al, Fe

  B. Fe, Zn, Ag

  C. Cu, Al, Fe

  D. Zn, Cu, Mg

  Câu 21: Cho phản ứng: Al + H2VÌ THẾ4 dày, nóng ® Al2(VÌ THẾ)4)3 + VẬY2 + BẠN BÈ2O. Hệ số cân bằng của phản ứng trên lần lượt là:

  A. 4, 9, 2, 3, 9

  B. 1, 6, 1, 3, 6

  C. 2, 6, 2, 3, 6

  D. 2, 6, 1, 3, 6

  Câu 22: Chất nào sau đây phản ứng được ngay với bột S ở điều kiện thường:

  A. HỌ2

  B. O2

  C. Hg

  D. Fe

  Câu 23: Khi cọ rửa SO2 vào dung dịch H2S rồi:

  A. Không có gì xảy ra

  B. Tạo thành chất rắn màu nâu đỏ

  C. Dung dịch chuyển sang màu nâu đen

  D. Dung dịch bị vẩn đục màu

  Câu 24: Oxi là một phi kim hoạt động có tính oxi hóa mạnh

  A. Khí oxi có nhiều trong tự nhiên.

  B. Oxi có độ âm điện lớn.

  C. Ôxi là chất khí.

  D. Khí oxi có 6 electron ở lớp vỏ ngoài cùng.

  Câu 25: Chọn một phản ứng không bên phảing trong các phản ứng sau:

  A. C + 2 NỮ2VÌ THẾ4 đặc biệt → CO2 + 2SO2 + 2 NHÀ Ở2Ô.

  B. Cu + 2H2VÌ THẾ4 độ pha loãng → CuSO4 + VẬY2 + 2H2Ô.

  C. 2Fe + 6H2VÌ THẾ4 đặc biệt → Fe2(VÌ THẾ)4)3 + 3SO2 + 6 NHÀ2Ô.

  D. FeO + HO2VÌ THẾ4 độ pha loãng → FeSO4 + BẠN BÈ2Ô.

  Câu 26: Sục khí SO2 dư vào dung dịch brom:

  A. Dung dịch chuyển sang màu vàng.

  B. Dung dịch bị vẩn đục

  C. Dung dịch vẫn có màu nâu.

  D. Dung dịch mất màu.

  Câu 27: Những chất vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá là:

  A. HỌ2S

  B. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ4 đặc biệt

  C. VẬY2

  LÀM2

  Câu 28: Số oxi hóa của lưu huỳnh trong các hợp chất: SO2H2S2VÌ THẾ4 CuSO4 tương ứng:

  A. 0, + 4, + 6, + 6

  B. + 4, -2, + 6, + 6

  C. 0, + 4, + 6, -6

  D. + 4, + 2, + 6, + 6

  Câu 29: Những trường hợp nào hiệu quả với CHÚNG?2VÌ THẾ4 dày, nóng và KHỔNG LỒ2VÌ THẾ4 Pha loãng cho cùng một loại muối:

  A. Fe

  B. Fe2O3

  C. Cu

  D. FeO

  Câu 30: Cho m gam Mg phản ứng hết với H. dung dịch2VÌ THẾ4 loãng, dư thu được 4,48 lít H. khí ga2 (dktc). Giá trị của m là:

  A. 7,2 gam

  B. 4,8 gam

  C. 16,8 gam

  D. 3,6 gam

  CÂU TRẢ LỜI

  1.A 2 C 3. CŨ 4. DỄ DÀNG 5. CŨ 6. A 7. DỄ DÀNG 8. CŨ 9. A 10. A
  11. DỄ DÀNG 12. BỎ 13. A 14. CŨ 15. BỎ 16. A 17. DỄ DÀNG 18. DỄ DÀNG 19. BỎ 20. A
  21. DỄ DÀNG 22. CŨ 23. DỄ DÀNG 24. BỎ LỠ 25. BỎ 26. DỄ DÀNG 27. CŨ 28. BỎ 29. BỎ 30. BỎ

   Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

   Chuyên mục: Lớp 10, Hóa 10

   [rule_{ruleNumber}]

   Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 10 Chương 6 – Đề số 3

   CHỦ ĐỀ

   Câu hỏi 1: Trong phòng thí nghiệm, người ta có thể điều chế oxy bằng cách

   A. nhiệt phân hợp chất giàu oxi.

   B. chưng cất phân đoạn không khí lỏng.

   C. Điện phân CuSO. dung dịch4.

   D. điện phân nước có hòa tan H2VÌ THẾ4.

   Câu 2: Các số oxi hóa có thể có của lưu huỳnh là:


   A. -2, 0, +2, +6

   B. 0, +2, +4, +6

   C. -2, 0, +4, +6

   D. -2, 0, +3, +6

   Câu hỏi 3: Lưu huỳnh tà ác (S)một) và lưu huỳnh đơn tà (Sb) được

   A. hai đồng vị của lưu huỳnh.

   B. hai hợp chất của lưu huỳnh.

   C. hai dạng thù hình của lưu huỳnh.

   D. hai chất đồng phân của lưu huỳnh.

   Câu hỏi 4: Để pha loãng dd H2VÌ THẾ4 cô đặc, trong phòng thí nghiệm, được thực hiện theo bất kỳ cách nào sau đây:

   A. Thêm nhanh nước vào axit và khuấy đều.

   B. Cho từ từ nước vào axit và khuấy đều.

   C. Cho nhanh axit vào nước và khuấy đều.

   D. Cho từ từ axit vào nước và khuấy đều.

   Câu hỏi 5: Phản ứng nào sau đây có thể dùng để điều chế SO.?2 trong phòng thí nghiệm?

   A. S + O2 ® VẬY2

   B. 2 Gia đình2S + 3O2 ® 2SO2 + 2 NHÀ Ở2O

   C. Na2VÌ THẾ3 + BẠN BÈ2VÌ THẾ4 ® Na2VÌ THẾ4 + VẬY2 + BẠN BÈ2O

   D. 4FeS2 + 11O2 ® 2Fe2O3 + 8SO2

   Câu hỏi 6: Tính chất hóa học đặc trưng của dd H2S là:

   A. Tính axit yếu, tính khử mạnh

   B. Tính axit yếu, tính oxi hoá mạnh

   C. Tính axit mạnh, tính khử yếu

   D. Tính axit mạnh, tính oxi hóa yếu.

   Câu 7: Cho m gam Fe phản ứng hết với H. dung dịch2VÌ THẾ4 đặc, nóng (dư) thu được 6,72 lít SO. khí ga2 (tính bằng dtc). Giá trị của m là:

   A. 16,8 gam

   B. 1,68 gam

   C. 1,12 gam

   D. 11,2 gam

   Câu 8: Kết luận gì? không đúng khi nói về CHÚNG2VÌ THẾ4:

   A. HỌ2VÌ THẾ4 bẩn thỉu có tất cả các tính chất của axit.

   B. Khi tiếp xúc với CHÚNG2VÌ THẾ4 dễ gây bỏng nặng.

   C. Khi pha loãng axit sunfuric, chỉ cho từ từ nước vào axit.

   D. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ4 đặc biệt là thấm hút mạnh.

   Câu 9: Cho 20,2 gam hỗn hợp Zn và Mg vào dd H2VÌ THẾ4 Pha loãng dư thu được 11,2 lít khí (dktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì khối lượng muối khan thu được là:

   A. 68,2 gam.

   B. 70,25 gam.

   C. 60,0 gam.

   D. 80,5 gam.

   Câu 10: VÌ THẾ2 vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử vì trong SO2

   AS có trạng thái oxy hóa trung gian.

   BS có trạng thái oxy hóa thấp nhất.

   CS cũng có một cặp electron tự do.

   DS có trạng thái oxi hóa cao nhất.

   Câu 11: Cho phản ứng: SO2 + Br2 + 2 NHÀ Ở2O → X + 2HBr. X là chất nào trong số các chất sau:

   A. HỌ2S

   B. VẬY3

   C. SẼ

   D. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ4

   Câu 12: Kim loại bị thụ động hóa trong dd H2VÌ THẾ4 rắn, mát là

   A. Cu, Ag

   B. Al, Fe

   C. Fe, Ag

   D. Au, Pt

   Câu 13: Cho 20g oxit kim loại hoá trị II phản ứng với 500 ml dd H.2VÌ THẾ4 1 triệu. Công thức phân tử của oxit là:

   Tôi đi

   B. FeO

   C. CuO

   D. CaO

   Câu 14: Thuốc thử được sử dụng để phát hiện ion sunfat là:

   A. dd AgNO3

   B. dd NaOH

   C. dd BaCl2

   D. dd Na2CO3

   Câu 15: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít SO2 (dktc) vào 250 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng muối thu được là:

   A. 31,5 g

   B. 21,9 g

   C. 25,2 g

   D. 6,3 g

   Câu 16: Phương trình phản ứng thể hiện tính oxi hóa của SO.2 được

   A. VẬY2 + 2 NHÀ Ở2S → 3S + 2H2O

   B. VẬY2 + Cl2 + BẠN BÈ2O → CÁCH2VÌ THẾ4 + 2HCl

   C. VẬY2 + KOH → KHSO3

   D. VẬY2 + BẠN BÈ2O → CÁCH2VÌ THẾ3

   Câu 17: Cho 4 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu phản ứng hết với H. dung dịch2VÌ THẾ4 Sau khi pha loãng thu được 1,12 lít khí. Thành phần% theo khối lượng của Fe và Cu trong hỗn hợp là:

   A. 30% và 70%

   B. 60% và 40%

   C. 40% và 60%

   D. 70% và 30%

   Câu 18: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít SO2 (dktc) vào 300 ml dd NaOH 1M. Sản phẩm muối thu được là:

   A. Na2VÌ THẾ3

   B. Na2VÌ THẾ4NaHSO4

   C. NaHSO3

   D. Na2VÌ THẾ3NaHSO3

   Câu 19: Chất nào tác dụng được với H?2VÌ THẾ4 Loãng để giải phóng hiđro?

   A. Ag

   B. Fe

   C. Cu

   D. FeO

   Câu 20: Dãy kim loại đều phản ứng với dd H2VÌ THẾ4 độ pha loãng là:

   A. Mg, Al, Fe

   B. Fe, Zn, Ag

   C. Cu, Al, Fe

   D. Zn, Cu, Mg

   Câu 21: Cho phản ứng: Al + H2VÌ THẾ4 dày, nóng ® Al2(VÌ THẾ)4)3 + VẬY2 + BẠN BÈ2O. Hệ số cân bằng của phản ứng trên lần lượt là:

   A. 4, 9, 2, 3, 9

   B. 1, 6, 1, 3, 6

   C. 2, 6, 2, 3, 6

   D. 2, 6, 1, 3, 6

   Câu 22: Chất nào sau đây phản ứng được ngay với bột S ở điều kiện thường:

   A. HỌ2

   B. O2

   C. Hg

   D. Fe

   Câu 23: Khi cọ rửa SO2 vào dung dịch H2S rồi:

   A. Không có gì xảy ra

   B. Tạo thành chất rắn màu nâu đỏ

   C. Dung dịch chuyển sang màu nâu đen

   D. Dung dịch bị vẩn đục màu

   Câu 24: Oxi là một phi kim hoạt động có tính oxi hóa mạnh

   A. Khí oxi có nhiều trong tự nhiên.

   B. Oxi có độ âm điện lớn.

   C. Ôxi là chất khí.

   D. Khí oxi có 6 electron ở lớp vỏ ngoài cùng.

   Câu 25: Chọn một phản ứng không bên phảing trong các phản ứng sau:

   A. C + 2 NỮ2VÌ THẾ4 đặc biệt → CO2 + 2SO2 + 2 NHÀ Ở2Ô.

   B. Cu + 2H2VÌ THẾ4 độ pha loãng → CuSO4 + VẬY2 + 2H2Ô.

   C. 2Fe + 6H2VÌ THẾ4 đặc biệt → Fe2(VÌ THẾ)4)3 + 3SO2 + 6 NHÀ2Ô.

   D. FeO + HO2VÌ THẾ4 độ pha loãng → FeSO4 + BẠN BÈ2Ô.

   Câu 26: Sục khí SO2 dư vào dung dịch brom:

   A. Dung dịch chuyển sang màu vàng.

   B. Dung dịch bị vẩn đục

   C. Dung dịch vẫn có màu nâu.

   D. Dung dịch mất màu.

   Câu 27: Những chất vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá là:

   A. HỌ2S

   B. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ4 đặc biệt

   C. VẬY2

   LÀM2

   Câu 28: Số oxi hóa của lưu huỳnh trong các hợp chất: SO2H2S2VÌ THẾ4 CuSO4 tương ứng:

   A. 0, + 4, + 6, + 6

   B. + 4, -2, + 6, + 6

   C. 0, + 4, + 6, -6

   D. + 4, + 2, + 6, + 6

   Câu 29: Những trường hợp nào hiệu quả với CHÚNG?2VÌ THẾ4 dày, nóng và KHỔNG LỒ2VÌ THẾ4 Pha loãng cho cùng một loại muối:

   A. Fe

   B. Fe2O3

   C. Cu

   D. FeO

   Câu 30: Cho m gam Mg phản ứng hết với H. dung dịch2VÌ THẾ4 loãng, dư thu được 4,48 lít H. khí ga2 (dktc). Giá trị của m là:

   A. 7,2 gam

   B. 4,8 gam

   C. 16,8 gam

   D. 3,6 gam

   CÂU TRẢ LỜI

   1.A 2 C 3. CŨ 4. DỄ DÀNG 5. CŨ 6. A 7. DỄ DÀNG 8. CŨ 9. A 10. A
   11. DỄ DÀNG 12. BỎ 13. A 14. CŨ 15. BỎ 16. A 17. DỄ DÀNG 18. DỄ DÀNG 19. BỎ 20. A
   21. DỄ DÀNG 22. CŨ 23. DỄ DÀNG 24. BỎ LỠ 25. BỎ 26. DỄ DÀNG 27. CŨ 28. BỎ 29. BỎ 30. BỎ

    Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

    Chuyên mục: Lớp 10, Hóa 10

    Bạn thấy bài viết Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Chương 6 – Đề 3 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Chương 6 – Đề 3 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

    Nguồn: hubm.edu.vn

    #Đề #kiểm #tra #tiết #Hóa #Chương #Đề

    ĐH KD & CN Hà Nội

    Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

    Related Articles

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    Back to top button