Giáo Dục

Đề thi Học kì 2 Địa lí 10 có đáp án – Đề 6

Đề thi học kì 2 môn Địa lý 10 có đáp án – Câu 6

CHỦ ĐỀ

A. Trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm)

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau (4,0 điểm)

Câu hỏi 1: Sản lượng điện của nước ta trong những năm gần đây tăng nhanh là do:

một. Nhiều công trình thủy điện lớn đã được xây dựng.

b. Xây dựng thêm nhiều nhà máy điện có công suất lớn.

c. Trình độ kỹ thuật và công nghệ của ngành năng lượng được nâng cao.


d. Nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Câu 2: Điều nào sau đây không đúng với ngành điện tử?

một. Không cần diện tích lớn, không tốn nhiều kim loại, điện, nước.

b. Nó là thước đo trình độ phát triển kinh tế – kỹ thuật của mọi quốc gia trên thế giới.

c. Chỉ có ở các nước phát triển.

d. Sản phẩm rất đa dạng

Câu hỏi 3: Ý nghĩa lớn nhất của việc phát triển ngành du lịch ở nước ta là.

một. Đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí cho người dân.

b. Tạo việc làm cho người lao động, khai thác hợp lý tài nguyên du lịch

c. Thúc đẩy sự phát triển của các thành phần kinh tế khác.

d. Tạo nguồn thu ngoại tệ cho đất nước.

Câu hỏi 4: Điều nào sau đây không đúng về môi trường tự nhiên?

một. Nó liên quan trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.

b. Xuất hiện trên bề mặt Trái đất không phụ thuộc vào con người.

c. Nó có vai trò quyết định đối với sự phát triển của xã hội loài người.

d. Nó đóng một vai trò rất quan trọng trong xã hội loài người.

B. Phần tự luận (6,0 điểm)

Câu hỏi 1: Dựa vào bảng số liệu sau, hãy tính quãng đường vận chuyển hàng hoá bình quân của các phương tiện vận tải ở nước ta. (3,0 điểm)

Phương tiện giao thông vận tải

Khối lượng vận chuyển

(nghìn tấn)

Khối lượng xoay

(nghìn tấn.km)

Khoảng cách vận chuyển trung bình (km)

Đường sắt

8.385.0

2.725.400

…………………….

Đường xa lộ

175.856,2

9.402.800

…………………… ..

Đường sông

55.258,6

5.140.500

…………………….

Đường biển

21.811,6

43.542.600

…………………….

Hãng hàng không

89,7

210.700

…………………….

toàn bộ

261.401,1

600.992.000 won

…………………….

Câu 2: Tại sao người ta nói: Muốn phát triển kinh tế, văn hoá miền núi thì giao thông vận tải phải đi trước một bước? (3,0 điểm)

TRẢ LỜI VÀ PHẠM VI

A. Trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm)

Câu hỏi 1 (b) Câu 2 (c) Câu 3 (b) Câu 4 (c) Mỗi ​​câu hỏi được 1,0 điểm.

B. Phần tự luận (6,0 điểm)

Câu hỏi 1: Khoảng cách vận chuyển hàng hóa trung bình của các phương tiện giao thông ở nước ta (Trung bình mỗi loại phương tiện cho 0,5 điểm)

Phương tiện giao thông vận tải

Khối lượng vận chuyển

(nghìn tấn)

Khối lượng xoay

(nghìn tấn.km)

Khoảng cách vận chuyển trung bình (km)

Đường sắt

8.385.0

2.725.400

325.0

Đường xa lộ

175.856,2

9.402.800

53,5

Đường sông

55.258,6

5.140.500

93.0

Đường biển

21.811,6

43.542.600

1996,3

Hãng hàng không

89,7

210.700

2,4

toàn bộ

261.401,1

600.992.000 won

2.3

Câu 2: Để phát triển kinh tế, văn hoá miền núi, giao thông vận tải phải đi trước một bước? (3,0 điểm)

Giao thông miền núi phát triển sẽ thúc đẩy giao lưu giữa các địa phương miền núi còn nhiều trở ngại do địa hình, giữa miền núi với đồng bằng, từ đó giúp phá thế “cô lập”. , “tự cung tự cấp” của nền kinh tế. (1,0 điểm)

Có điều kiện khai thác các thế mạnh lớn của miền núi, hình thành các nông, lâm trường, thúc đẩy phát triển công nghiệp và đô thị, đẩy mạnh thu hút dân cư từ đồng bằng về nông thôn. khu vực miền núi. (1,0 điểm)

Thúc đẩy sự phân công lao động theo lãnh thổ, hình thành cơ cấu kinh tế miền núi. Các hoạt động dịch vụ (bao gồm cả văn hóa, giáo dục, y tế) cũng có điều kiện phát triển. (1,0 điểm)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Đề thi Học kì 2 Địa lí 10 có đáp án – Đề 6

Video về Đề thi Học kì 2 Địa lí 10 có đáp án – Đề 6

Wiki về Đề thi Học kì 2 Địa lí 10 có đáp án – Đề 6

Đề thi Học kì 2 Địa lí 10 có đáp án – Đề 6

Đề thi Học kì 2 Địa lí 10 có đáp án – Đề 6 -

Đề thi học kì 2 môn Địa lý 10 có đáp án - Câu 6

CHỦ ĐỀ

A. Trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm)

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau (4,0 điểm)

Câu hỏi 1: Sản lượng điện của nước ta trong những năm gần đây tăng nhanh là do:

một. Nhiều công trình thủy điện lớn đã được xây dựng.

b. Xây dựng thêm nhiều nhà máy điện có công suất lớn.

c. Trình độ kỹ thuật và công nghệ của ngành năng lượng được nâng cao.


d. Nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Câu 2: Điều nào sau đây không đúng với ngành điện tử?

một. Không cần diện tích lớn, không tốn nhiều kim loại, điện, nước.

b. Nó là thước đo trình độ phát triển kinh tế - kỹ thuật của mọi quốc gia trên thế giới.

c. Chỉ có ở các nước phát triển.

d. Sản phẩm rất đa dạng

Câu hỏi 3: Ý nghĩa lớn nhất của việc phát triển ngành du lịch ở nước ta là.

một. Đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí cho người dân.

b. Tạo việc làm cho người lao động, khai thác hợp lý tài nguyên du lịch

c. Thúc đẩy sự phát triển của các thành phần kinh tế khác.

d. Tạo nguồn thu ngoại tệ cho đất nước.

Câu hỏi 4: Điều nào sau đây không đúng về môi trường tự nhiên?

một. Nó liên quan trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.

b. Xuất hiện trên bề mặt Trái đất không phụ thuộc vào con người.

c. Nó có vai trò quyết định đối với sự phát triển của xã hội loài người.

d. Nó đóng một vai trò rất quan trọng trong xã hội loài người.

B. Phần tự luận (6,0 điểm)

Câu hỏi 1: Dựa vào bảng số liệu sau, hãy tính quãng đường vận chuyển hàng hoá bình quân của các phương tiện vận tải ở nước ta. (3,0 điểm)

Phương tiện giao thông vận tải

Khối lượng vận chuyển

(nghìn tấn)

Khối lượng xoay

(nghìn tấn.km)

Khoảng cách vận chuyển trung bình (km)

Đường sắt

8.385.0

2.725.400

…………………….

Đường xa lộ

175.856,2

9.402.800

…………………… ..

Đường sông

55.258,6

5.140.500

…………………….

Đường biển

21.811,6

43.542.600

…………………….

Hãng hàng không

89,7

210.700

…………………….

toàn bộ

261.401,1

600.992.000 won

…………………….

Câu 2: Tại sao người ta nói: Muốn phát triển kinh tế, văn hoá miền núi thì giao thông vận tải phải đi trước một bước? (3,0 điểm)

TRẢ LỜI VÀ PHẠM VI

A. Trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm)

Câu hỏi 1 (b) Câu 2 (c) Câu 3 (b) Câu 4 (c) Mỗi ​​câu hỏi được 1,0 điểm.

B. Phần tự luận (6,0 điểm)

Câu hỏi 1: Khoảng cách vận chuyển hàng hóa trung bình của các phương tiện giao thông ở nước ta (Trung bình mỗi loại phương tiện cho 0,5 điểm)

Phương tiện giao thông vận tải

Khối lượng vận chuyển

(nghìn tấn)

Khối lượng xoay

(nghìn tấn.km)

Khoảng cách vận chuyển trung bình (km)

Đường sắt

8.385.0

2.725.400

325.0

Đường xa lộ

175.856,2

9.402.800

53,5

Đường sông

55.258,6

5.140.500

93.0

Đường biển

21.811,6

43.542.600

1996,3

Hãng hàng không

89,7

210.700

2,4

toàn bộ

261.401,1

600.992.000 won

2.3

Câu 2: Để phát triển kinh tế, văn hoá miền núi, giao thông vận tải phải đi trước một bước? (3,0 điểm)

Giao thông miền núi phát triển sẽ thúc đẩy giao lưu giữa các địa phương miền núi còn nhiều trở ngại do địa hình, giữa miền núi với đồng bằng, từ đó giúp phá thế “cô lập”. , "tự cung tự cấp" của nền kinh tế. (1,0 điểm)

Có điều kiện khai thác các thế mạnh lớn của miền núi, hình thành các nông, lâm trường, thúc đẩy phát triển công nghiệp và đô thị, đẩy mạnh thu hút dân cư từ đồng bằng về nông thôn. khu vực miền núi. (1,0 điểm)

Thúc đẩy sự phân công lao động theo lãnh thổ, hình thành cơ cấu kinh tế miền núi. Các hoạt động dịch vụ (bao gồm cả văn hóa, giáo dục, y tế) cũng có điều kiện phát triển. (1,0 điểm)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Đề thi học kì 2 môn Địa lý 10 có đáp án – Câu 6

CHỦ ĐỀ

A. Trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm)

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau (4,0 điểm)

Câu hỏi 1: Sản lượng điện của nước ta trong những năm gần đây tăng nhanh là do:

một. Nhiều công trình thủy điện lớn đã được xây dựng.

b. Xây dựng thêm nhiều nhà máy điện có công suất lớn.

c. Trình độ kỹ thuật và công nghệ của ngành năng lượng được nâng cao.


d. Nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Câu 2: Điều nào sau đây không đúng với ngành điện tử?

một. Không cần diện tích lớn, không tốn nhiều kim loại, điện, nước.

b. Nó là thước đo trình độ phát triển kinh tế – kỹ thuật của mọi quốc gia trên thế giới.

c. Chỉ có ở các nước phát triển.

d. Sản phẩm rất đa dạng

Câu hỏi 3: Ý nghĩa lớn nhất của việc phát triển ngành du lịch ở nước ta là.

một. Đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí cho người dân.

b. Tạo việc làm cho người lao động, khai thác hợp lý tài nguyên du lịch

c. Thúc đẩy sự phát triển của các thành phần kinh tế khác.

d. Tạo nguồn thu ngoại tệ cho đất nước.

Câu hỏi 4: Điều nào sau đây không đúng về môi trường tự nhiên?

một. Nó liên quan trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.

b. Xuất hiện trên bề mặt Trái đất không phụ thuộc vào con người.

c. Nó có vai trò quyết định đối với sự phát triển của xã hội loài người.

d. Nó đóng một vai trò rất quan trọng trong xã hội loài người.

B. Phần tự luận (6,0 điểm)

Câu hỏi 1: Dựa vào bảng số liệu sau, hãy tính quãng đường vận chuyển hàng hoá bình quân của các phương tiện vận tải ở nước ta. (3,0 điểm)

Phương tiện giao thông vận tải

Khối lượng vận chuyển

(nghìn tấn)

Khối lượng xoay

(nghìn tấn.km)

Khoảng cách vận chuyển trung bình (km)

Đường sắt

8.385.0

2.725.400

…………………….

Đường xa lộ

175.856,2

9.402.800

…………………… ..

Đường sông

55.258,6

5.140.500

…………………….

Đường biển

21.811,6

43.542.600

…………………….

Hãng hàng không

89,7

210.700

…………………….

toàn bộ

261.401,1

600.992.000 won

…………………….

Câu 2: Tại sao người ta nói: Muốn phát triển kinh tế, văn hoá miền núi thì giao thông vận tải phải đi trước một bước? (3,0 điểm)

TRẢ LỜI VÀ PHẠM VI

A. Trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm)

Câu hỏi 1 (b) Câu 2 (c) Câu 3 (b) Câu 4 (c) Mỗi ​​câu hỏi được 1,0 điểm.

B. Phần tự luận (6,0 điểm)

Câu hỏi 1: Khoảng cách vận chuyển hàng hóa trung bình của các phương tiện giao thông ở nước ta (Trung bình mỗi loại phương tiện cho 0,5 điểm)

Phương tiện giao thông vận tải

Khối lượng vận chuyển

(nghìn tấn)

Khối lượng xoay

(nghìn tấn.km)

Khoảng cách vận chuyển trung bình (km)

Đường sắt

8.385.0

2.725.400

325.0

Đường xa lộ

175.856,2

9.402.800

53,5

Đường sông

55.258,6

5.140.500

93.0

Đường biển

21.811,6

43.542.600

1996,3

Hãng hàng không

89,7

210.700

2,4

toàn bộ

261.401,1

600.992.000 won

2.3

Câu 2: Để phát triển kinh tế, văn hoá miền núi, giao thông vận tải phải đi trước một bước? (3,0 điểm)

Giao thông miền núi phát triển sẽ thúc đẩy giao lưu giữa các địa phương miền núi còn nhiều trở ngại do địa hình, giữa miền núi với đồng bằng, từ đó giúp phá thế “cô lập”. , “tự cung tự cấp” của nền kinh tế. (1,0 điểm)

Có điều kiện khai thác các thế mạnh lớn của miền núi, hình thành các nông, lâm trường, thúc đẩy phát triển công nghiệp và đô thị, đẩy mạnh thu hút dân cư từ đồng bằng về nông thôn. khu vực miền núi. (1,0 điểm)

Thúc đẩy sự phân công lao động theo lãnh thổ, hình thành cơ cấu kinh tế miền núi. Các hoạt động dịch vụ (bao gồm cả văn hóa, giáo dục, y tế) cũng có điều kiện phát triển. (1,0 điểm)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

Bạn thấy bài viết Đề thi Học kì 2 Địa lí 10 có đáp án – Đề 6 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Đề thi Học kì 2 Địa lí 10 có đáp án – Đề 6 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Đề #thi #Học #kì #Địa #lí #có #đáp #án #Đề

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button