Văn Mẫu

Đề thi TOPIK tiếng Hàn kỳ 64 phần ĐỌC

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Đề thi TOPIK tiếng Hàn kỳ 64 phần ĐỌC phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các ứng dụng học trực tuyến khác tại đây => Hoc trực tuyến

Bạn đang tìm kiếm một chủ đề về => Đề thi tiếng Hàn TOPIK 64 phần ĐỌC Phải? Nếu vậy, xin vui lòng kiểm tra nó ra ngay tại đây. Xem thêm ứng dụng học trực tuyến tại đây => Học tiếng Hàn

TOPIK I (31 70번》

[31 〜33] ? < 보기 > 와 같이 알맞은 을 고르

십시오. 2)

. .

©

topik

31. . .

① 사람

② 나이

③ 계절

④ 시간

32. . 쉽니다.

① 나라

② 휴일

③ 쇼핑

④ 직업

33. . .

① 옷 ② 값 ③ ④ 집

[34〜39]같이 (……)에 들어갈 가장 .

. ( )을 씁니다.

©

34. (2점)

저는 ( )에 갑니다. .

① 약국

② 학교

③ 여행사

④ 편의점

35. (2점)

. ( ).

① 씁니다

② 줍니다

③ 읽습니다

④ 이야기 합니다

36. (2점)

( ). .

① 넓습니다

② 가깝습니다

③ 깨끗합니다

④ 시원 합니다

37. . ( ………….. ) 탑니다.

① 가끔 ② 빨리 ③ ④ 항상

38.3점)

. ……)

① 도 ② 를 ③ ④ 에게

39. (2점)

(………….)

① 압니다 ② 보냅니다 ③ ④ 가르첩니다

S [40〜42] . 3점)

40

: 6시 a : 운동장

① 금요일 에 합니다

.

③ 모임 은 에 있습니다

.

41.

!

. . . .

42.

bạn, ? . . .

.

.

.

.

S [43〜45] .

43. 3점)

. . .

.

.

.

.

44. 2점)

. . .

.

.

.

.

45. 3점)

. . .

.

.

.

.

S [46〜49] .

46. ​​3점)

. . .

.

.

.

.

47. 3점)

. . .

.

.

.

.

48. 2점)

. . .

.

.

.

.

S [49〜50] . 2)

. . Q). . .

49.

.

_러

③ 보거 않았습니다 ④ 수 없었습니다

50. .

.

.

.

.

S [51 〜52] .

. . . 0)

. .

51. . 3점)

① 그리고

② 그래서

③ 그러면

① 그렇지만

52. . 2)

① 열쇠 가 되는 곳

② 열쇠로 할 있는 일

③ 문 을 여는 가지 방법

④ 문 을 열 때 카드 쓰는 이유

S [53〜54] .

. . . . .

53. . 2)

① 졸업 해도 졸업 하거나

③ 졸업 하고 나서 ④ 하게 되면

54. . 3점)

.

.

.

.

S [55〜56] .

. 이곳에는 70년이 . . . .

55. . 2)

① 일 할 자리 가 나서 바뀐 이 이 없어서

③ 없는 물건 이 없어서 ④ 사람 이 많아져서

56. . 3점)

.

.

.

.

S [57〜58] .

57. 3점)

.

.

.

.

-(다)-(나)-(라)

-(다)-(라)-(가)

-(라)-(다)-(나)

-(라)-(가)-(다)

58. 2점)

회사_원들의 .

.

.

.

-(나)-(라)-(다)

-(가)-(나)-(다)

(가)-(다)-(나)-(라)

-(다)-(나)-(가)

S [59〜60] .

피아노 3년이 되었습니다. ( 0 ) 지금은 . ( © ) . ( © )

( @ )

59. . (2점)

.

60. . (3점)

.

.

.

.

S [61 〜62] . (각 2점)

. . . . 매일 보는 동생이지만 ( ) ) 새로운 기분이 .

61. Hỏi) .

① 편하고

② 반갑고

③ 복잡 하고

④ 비슷하고

62. .

.

.

.

.

S [63〜64] .

한국 아파트 게시판

、 시

행사 안내

공지 사항

지하 주차장 청소 안내

. . .

7301′ 302동 : 7 29일(월)

• 303ì, 304-i : 7Ỉ 30Ỉ(ìỈ)

• 09:00~18:00

2019년 7월 22일(월)

한국 아파트 관리실

63. . 2)

① 청소 를 를 바꾸려고

② 청소 계획 물어 보려고

③ 청소 이유 설명 하려고

④ 청소 날짜 와 을 알리려고

64. . 3점)

.

.

.

④ 7월 22일까지 다른 주차장을 .

S [65〜66] .

. . . . 이런 얼음 을 넣으면 (() 처음 음료 의 을 오래 수 있습니다 있습니다

65. Q)에 들어갈 . 2)

① 마시지만 ② 마시려고

③ 마시기 때문 에 ④ 동안 에

66. . 3점)

.

.

.

.

S [67〜68] . 3점)

보통 7월부터 9월까지 많이 . . . 한국도 20⑴년부터 태풍의 이름을(O). .

67. .

① 부르려고 합니다

② 원 하고 있습니다

③ 바꾸기로 했습니다

④ 만들기 시작 했습니다

68. .

.

.

.

.

S [69〜7이 다음을 읽고 물음에 답하십시오. (각 3점)

몇 달 전,우리 집 앞에서 떨고 있는 작고 마른 강아지를 보았습니다. 저는 그 강아지가 너무 불쌍해 보였습니다. 저는 강아지를 집으로 데려와 먹을 것을 주고 잠도 재워 주었습니다. 그때부터 주인을 찾고 있는데 아직도 주인이 나타나지 않습니다. 그 강아지는 이제 ( Q ) 저의 좋은 친구가 되었습니다. 강아지와 헤어지기 싫습니다.

69.  Q)에 들어갈 알맞은 말을 고르십시오.

① 잠이 많아져서                                    ② 주인을 찾아서

③ 크고 건강해져서                                ④ 계속 떨고 있어서

70.  이 글의 내용으로 알 수 있는 것을 고르십시오.

①       저는 강아지의 주인을 만났습니다.

②       저는 이 강아지를 잃어버렸습니다.

③       저는 이 강아지를 키우는 것이 싫습니다.

④       저는 길에서 데려온 강아지를 키우고 있습니다.

//

//


Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Đề thi TOPIK tiếng Hàn kỳ 64 phần ĐỌC

Video về Đề thi TOPIK tiếng Hàn kỳ 64 phần ĐỌC

Wiki về Đề thi TOPIK tiếng Hàn kỳ 64 phần ĐỌC

Đề thi TOPIK tiếng Hàn kỳ 64 phần ĐỌC

#Đề #thi #TOPIK #tiếng #Hàn #kỳ #phần #ĐỌC

[rule_3_plain]

#Thi #TOPIK #Hàn Quốc #học kỳ #phần #ĐỌC

[rule_1_plain]

#Thi #TOPIK #Hàn Quốc #học kỳ #phần #ĐỌC

[rule_2_plain]

#Thi #TOPIK #Hàn Quốc #học kỳ #phần #ĐỌC

[rule_2_plain]

#Thi #TOPIK #Hàn Quốc #học kỳ #phần #ĐỌC

[rule_3_plain]

#Thi #TOPIK #Hàn Quốc #học kỳ #phần #ĐỌC

[rule_1_plain]

Bạn xem bài Đề thi tiếng Hàn TOPIK 64 phần ĐỌC Nó có giải quyết được vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu không, hãy bình luận thêm về Đề thi tiếng Hàn TOPIK 64 phần ĐỌC bên dưới để https://hubm.edu.vn/ chỉnh sửa & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ bạn đọc! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website https://hubm.edu.vn/

Nguồn: https://hubm.edu.vn/

#Thi #TOPIK #Hàn Quốc #học kỳ #phần #ĐỌC

Bạn thấy bài viết Đề thi TOPIK tiếng Hàn kỳ 64 phần ĐỌC có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Đề thi TOPIK tiếng Hàn kỳ 64 phần ĐỌC bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website https://hubm.edu.vn/

Nguồn: https://hubm.edu.vn/

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button