Giáo Dục

Địa Lí 11 Bài 2. Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế

Bài 2. Xu hướng toàn cầu hoá và khu vực hoá kinh tế

I. XU HƯỚNG TOÀN CẦU KINH TẾ

Toàn cầu hoá là quá trình liên kết các quốc gia trên thế giới về nhiều mặt (Kinh tế, Văn hoá, Khoa học …).

1. Biểu hiện của toàn cầu hoá kinh tế

a) Thương mại thế giới phát triển mạnh

– Tốc độ tăng trao đổi hàng hóa thế giới nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng GDP.

– Hình thành Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

b) Đầu tư nước ngoài tăng nhanh


– Từ 1990 → 2000 tổng vốn đầu tư nước ngoài tăng từ 1.774 tỷ USD lên 8.895 tỷ USD (tăng hơn 5 lần)

– Trong đó, dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng lớn, đặc biệt là tài chính – ngân hàng – bảo hiểm …

c) Thị trường tài chính quốc tế mở rộng

– Hình thành mạng lưới liên kết tài chính.

– Các tổ chức tài chính toàn cầu IMF, WB … có vai trò to lớn đối với nền kinh tế – xã hội thế giới.

d) Các công ty xuyên quốc gia ngày càng có vai trò lớn

– Số lượng ngày càng tăng.

– Vai diễn:

+ Hoạt động ở nhiều quốc gia.

+ Nắm trong tay nguồn của cải vật chất to lớn.

+ Chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng.

2. Hệ quả của toàn cầu hóa kinh tế

a) Tích cực

– Thúc đẩy phát triển sản xuất và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

– Đẩy nhanh đầu tư và khai thác triệt để khoa học công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế.

b) Tiêu cực

– Gia tăng nhanh chóng khoảng cách giàu nghèo trong từng quốc gia và giữa các quốc gia trên thế giới.

II. XU HƯỚNG KINH TẾ VÙNG

1. Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực được hình thành

– Nguyên nhân: Do sự phát triển không đồng đều và sức ép cạnh tranh giữa các khu vực trên thế giới, các quốc gia có đặc điểm văn hóa, xã hội, địa lý tương đồng hoặc có chung mục tiêu, lợi ích. kết nối với nhau.

– Ví dụ: EU, APEC, ASEAN, NAFTA…

2. Hệ quả của quá trình khu vực hóa kinh tế

a) Tạo cơ hội

– Thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế.

– Tăng cường tự do hóa thương mại và đầu tư vào dịch vụ.

– Mở rộng thị trường, đẩy nhanh quá trình toàn cầu hoá kinh tế thế giới.

b) Tạo thử thách

– Đặt ra nhiều vấn đề như bảo đảm quyền độc lập, tự chủ về kinh tế, chính trị …

xem thêm Vị trí thứ 11: Bài 2. Toàn cầu hóa và các xu hướng khu vực hóa kinh tế

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Địa Lí 11 Bài 2. Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế

Video về Địa Lí 11 Bài 2. Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế

Wiki về Địa Lí 11 Bài 2. Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế

Địa Lí 11 Bài 2. Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế

Địa Lí 11 Bài 2. Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế -

Bài 2. Xu hướng toàn cầu hoá và khu vực hoá kinh tế

I. XU HƯỚNG TOÀN CẦU KINH TẾ

Toàn cầu hoá là quá trình liên kết các quốc gia trên thế giới về nhiều mặt (Kinh tế, Văn hoá, Khoa học ...).

1. Biểu hiện của toàn cầu hoá kinh tế

a) Thương mại thế giới phát triển mạnh

- Tốc độ tăng trao đổi hàng hóa thế giới nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng GDP.

- Hình thành Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

b) Đầu tư nước ngoài tăng nhanh


- Từ 1990 → 2000 tổng vốn đầu tư nước ngoài tăng từ 1.774 tỷ USD lên 8.895 tỷ USD (tăng hơn 5 lần)

- Trong đó, dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng lớn, đặc biệt là tài chính - ngân hàng - bảo hiểm ...

c) Thị trường tài chính quốc tế mở rộng

- Hình thành mạng lưới liên kết tài chính.

- Các tổ chức tài chính toàn cầu IMF, WB ... có vai trò to lớn đối với nền kinh tế - xã hội thế giới.

d) Các công ty xuyên quốc gia ngày càng có vai trò lớn

- Số lượng ngày càng tăng.

- Vai diễn:

+ Hoạt động ở nhiều quốc gia.

+ Nắm trong tay nguồn của cải vật chất to lớn.

+ Chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng.

2. Hệ quả của toàn cầu hóa kinh tế

a) Tích cực

- Thúc đẩy phát triển sản xuất và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

- Đẩy nhanh đầu tư và khai thác triệt để khoa học công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế.

b) Tiêu cực

- Gia tăng nhanh chóng khoảng cách giàu nghèo trong từng quốc gia và giữa các quốc gia trên thế giới.

II. XU HƯỚNG KINH TẾ VÙNG

1. Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực được hình thành

- Nguyên nhân: Do sự phát triển không đồng đều và sức ép cạnh tranh giữa các khu vực trên thế giới, các quốc gia có đặc điểm văn hóa, xã hội, địa lý tương đồng hoặc có chung mục tiêu, lợi ích. kết nối với nhau.

- Ví dụ: EU, APEC, ASEAN, NAFTA…

2. Hệ quả của quá trình khu vực hóa kinh tế

a) Tạo cơ hội

- Thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế.

- Tăng cường tự do hóa thương mại và đầu tư vào dịch vụ.

- Mở rộng thị trường, đẩy nhanh quá trình toàn cầu hoá kinh tế thế giới.

b) Tạo thử thách

- Đặt ra nhiều vấn đề như bảo đảm quyền độc lập, tự chủ về kinh tế, chính trị ...

xem thêm Vị trí thứ 11: Bài 2. Toàn cầu hóa và các xu hướng khu vực hóa kinh tế

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Bài 2. Xu hướng toàn cầu hoá và khu vực hoá kinh tế

I. XU HƯỚNG TOÀN CẦU KINH TẾ

Toàn cầu hoá là quá trình liên kết các quốc gia trên thế giới về nhiều mặt (Kinh tế, Văn hoá, Khoa học …).

1. Biểu hiện của toàn cầu hoá kinh tế

a) Thương mại thế giới phát triển mạnh

– Tốc độ tăng trao đổi hàng hóa thế giới nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng GDP.

– Hình thành Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

b) Đầu tư nước ngoài tăng nhanh


– Từ 1990 → 2000 tổng vốn đầu tư nước ngoài tăng từ 1.774 tỷ USD lên 8.895 tỷ USD (tăng hơn 5 lần)

– Trong đó, dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng lớn, đặc biệt là tài chính – ngân hàng – bảo hiểm …

c) Thị trường tài chính quốc tế mở rộng

– Hình thành mạng lưới liên kết tài chính.

– Các tổ chức tài chính toàn cầu IMF, WB … có vai trò to lớn đối với nền kinh tế – xã hội thế giới.

d) Các công ty xuyên quốc gia ngày càng có vai trò lớn

– Số lượng ngày càng tăng.

– Vai diễn:

+ Hoạt động ở nhiều quốc gia.

+ Nắm trong tay nguồn của cải vật chất to lớn.

+ Chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng.

2. Hệ quả của toàn cầu hóa kinh tế

a) Tích cực

– Thúc đẩy phát triển sản xuất và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

– Đẩy nhanh đầu tư và khai thác triệt để khoa học công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế.

b) Tiêu cực

– Gia tăng nhanh chóng khoảng cách giàu nghèo trong từng quốc gia và giữa các quốc gia trên thế giới.

II. XU HƯỚNG KINH TẾ VÙNG

1. Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực được hình thành

– Nguyên nhân: Do sự phát triển không đồng đều và sức ép cạnh tranh giữa các khu vực trên thế giới, các quốc gia có đặc điểm văn hóa, xã hội, địa lý tương đồng hoặc có chung mục tiêu, lợi ích. kết nối với nhau.

– Ví dụ: EU, APEC, ASEAN, NAFTA…

2. Hệ quả của quá trình khu vực hóa kinh tế

a) Tạo cơ hội

– Thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế.

– Tăng cường tự do hóa thương mại và đầu tư vào dịch vụ.

– Mở rộng thị trường, đẩy nhanh quá trình toàn cầu hoá kinh tế thế giới.

b) Tạo thử thách

– Đặt ra nhiều vấn đề như bảo đảm quyền độc lập, tự chủ về kinh tế, chính trị …

xem thêm Vị trí thứ 11: Bài 2. Toàn cầu hóa và các xu hướng khu vực hóa kinh tế

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

Bạn thấy bài viết Địa Lí 11 Bài 2. Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Địa Lí 11 Bài 2. Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Địa #Lí #Bài #hướng #toàn #cầu #hóa #khu #vực #hóa #kinh #tế

Xem thêm bài viết hay:  According to me english is easier than maths

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button