Là gì?

Điều kiện đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số năm 2023 được quy định như thế nào?

Bạn đang xem: Điều kiện đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số năm 2023 được quy định như thế nào? tại ĐH KD & CN Hà Nội


Tôi muốn hỏi điều kiện đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số năm 2023 được quy định như thế nào? – câu hỏi của chị Linh (Bình Dương)

Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng có ngành đào tạo giáo viên bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số phải đáp ứng điều kiện nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 09/2023/TT-BGDĐT quy định như sau:

Điều kiện đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số

1. Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng có ngành đào tạo giáo viên phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Đội ngũ giảng viên có trình độ đại học trở lên thuộc nhóm ngành ngôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam đồng thời có hiểu biết về ngôn ngữ, văn hóa dân tộc thiểu số phù hợp với chương trình dự kiến tổ chức đào tạo, bồi dưỡng;

b) Chương trình chi tiết và tài liệu đào tạo, bồi dưỡng được xây dựng theo Chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Cơ sở vật chất, thư viện, phòng học, phòng chức năng, phòng thực hành và các thiết bị khác đáp ứng yêu cầu chương trình đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số;

d) Có đề án tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số.

Theo đó, điều kiện đối với cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng có ngành đào tạo giáo viên bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số phải đáp ứng các điều kiện theo quy định trên về:

– Đội ngũ giảng viên

– Chương trình chi tiết và tài liệu đào tạo, bồi dưỡng

– Cơ sở vật chất, thư viện, phòng học, phòng chức năng, phòng thực hành và các thiết bị khác

Điều kiện đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số năm 2023 được quy định như thế nào?

Điều kiện đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số năm 2023 được quy định như thế nào?

Trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số phải đáp ứng điều kiện nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 09/2023/TT-BGDĐT quy định như sau:

Điều kiện đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số

….

2. Đối với trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Đội ngũ giáo viên có trình độ cao đẳng trở lên; có chứng chỉ đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số hoặc có hiểu biết về ngôn ngữ, văn hóa dân tộc thiểu số phù hợp với chương trình dự kiến bồi dưỡng;

b) Chương trình chi tiết và tài liệu bồi dưỡng được xây dựng theo Chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được cơ quan có thẩm quyền ban hành;

c) Cơ sở vật chất, thiết bị, phòng học đáp ứng yêu cầu chương trình bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số;

d) Có đề án tổ chức bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số.

Theo đó, điều kiện đối với trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên phải đáp ứng các điều kiện theo quy định trên về:

– Đội ngũ giáo viên

– Chương trình chi tiết và tài liệu bồi dưỡng

– Cơ sở vật chất, thiết bị, phòng học

– Có đề án tổ chức bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số.

Đề án xây dựng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số gồm những nội dung nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 09/2023/TT-BGDĐT quy định như sau

Thông báo việc đủ điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng

1. Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng có ngành đào tạo giáo viên và trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên có nhu cầu tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số xây dựng đề án. Đề án bao gồm các nội dung: Sự cần thiết, mục đích, yêu cầu của việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng; thuyết minh đầy đủ thông tin, minh chứng đáp ứng yêu cầu tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo Điều 3 của Quy định này; chỉ tiêu tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, ưu tiên trong tuyển sinh (nếu có); hình thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá.

Theo như quy định trên, đề án xây dựng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số xây dựng bao gồm những nội dung:

– Sự cần thiết, mục đích, yêu cầu của việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng

– Thuyết minh đầy đủ thông tin, minh chứng đáp ứng yêu cầu tổ chức đào tạo, bồi dưỡng:

+ Đối với cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng có ngành đào tạo giáo viên bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số phải đáp ứng các điều kiện theo quy định về:

++ Đội ngũ giảng viên

++ Chương trình chi tiết và tài liệu đào tạo, bồi dưỡng

++ Cơ sở vật chất, thư viện, phòng học, phòng chức năng, phòng thực hành và các thiết bị khác

+ Đối với trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên phải đáp ứng các điều kiện theo quy định trên về:

++ Đội ngũ giáo viên

++ Chương trình chi tiết và tài liệu bồi dưỡng

++ Cơ sở vật chất, thiết bị, phòng học

++ Có đề án tổ chức bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số.

– Chỉ tiêu tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, ưu tiên trong tuyển sinh (nếu có)

– Hình thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá.

Thông tư 09/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 6 năm 2023

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Điều kiện đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số năm 2023 được quy định như thế nào?

Video về Điều kiện đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số năm 2023 được quy định như thế nào?

Wiki về Điều kiện đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số năm 2023 được quy định như thế nào?

Điều kiện đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số năm 2023 được quy định như thế nào?

Điều kiện đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số năm 2023 được quy định như thế nào? -

Tôi muốn hỏi điều kiện đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số năm 2023 được quy định như thế nào? - câu hỏi của chị Linh (Bình Dương)

Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng có ngành đào tạo giáo viên bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số phải đáp ứng điều kiện nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 09/2023/TT-BGDĐT quy định như sau:

Điều kiện đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số

1. Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng có ngành đào tạo giáo viên phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Đội ngũ giảng viên có trình độ đại học trở lên thuộc nhóm ngành ngôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam đồng thời có hiểu biết về ngôn ngữ, văn hóa dân tộc thiểu số phù hợp với chương trình dự kiến tổ chức đào tạo, bồi dưỡng;

b) Chương trình chi tiết và tài liệu đào tạo, bồi dưỡng được xây dựng theo Chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Cơ sở vật chất, thư viện, phòng học, phòng chức năng, phòng thực hành và các thiết bị khác đáp ứng yêu cầu chương trình đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số;

d) Có đề án tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số.

Theo đó, điều kiện đối với cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng có ngành đào tạo giáo viên bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số phải đáp ứng các điều kiện theo quy định trên về:

- Đội ngũ giảng viên

- Chương trình chi tiết và tài liệu đào tạo, bồi dưỡng

- Cơ sở vật chất, thư viện, phòng học, phòng chức năng, phòng thực hành và các thiết bị khác

Điều kiện đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số năm 2023 được quy định như thế nào?

Điều kiện đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số năm 2023 được quy định như thế nào?

Trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số phải đáp ứng điều kiện nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 09/2023/TT-BGDĐT quy định như sau:

Điều kiện đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số

....

2. Đối với trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Đội ngũ giáo viên có trình độ cao đẳng trở lên; có chứng chỉ đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số hoặc có hiểu biết về ngôn ngữ, văn hóa dân tộc thiểu số phù hợp với chương trình dự kiến bồi dưỡng;

b) Chương trình chi tiết và tài liệu bồi dưỡng được xây dựng theo Chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được cơ quan có thẩm quyền ban hành;

c) Cơ sở vật chất, thiết bị, phòng học đáp ứng yêu cầu chương trình bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số;

d) Có đề án tổ chức bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số.

Theo đó, điều kiện đối với trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên phải đáp ứng các điều kiện theo quy định trên về:

- Đội ngũ giáo viên

- Chương trình chi tiết và tài liệu bồi dưỡng

- Cơ sở vật chất, thiết bị, phòng học

- Có đề án tổ chức bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số.

Đề án xây dựng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số gồm những nội dung nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 09/2023/TT-BGDĐT quy định như sau

Thông báo việc đủ điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng

1. Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng có ngành đào tạo giáo viên và trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên có nhu cầu tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số xây dựng đề án. Đề án bao gồm các nội dung: Sự cần thiết, mục đích, yêu cầu của việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng; thuyết minh đầy đủ thông tin, minh chứng đáp ứng yêu cầu tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo Điều 3 của Quy định này; chỉ tiêu tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, ưu tiên trong tuyển sinh (nếu có); hình thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá.

Theo như quy định trên, đề án xây dựng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số xây dựng bao gồm những nội dung:

- Sự cần thiết, mục đích, yêu cầu của việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng

- Thuyết minh đầy đủ thông tin, minh chứng đáp ứng yêu cầu tổ chức đào tạo, bồi dưỡng:

+ Đối với cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng có ngành đào tạo giáo viên bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số phải đáp ứng các điều kiện theo quy định về:

++ Đội ngũ giảng viên

++ Chương trình chi tiết và tài liệu đào tạo, bồi dưỡng

++ Cơ sở vật chất, thư viện, phòng học, phòng chức năng, phòng thực hành và các thiết bị khác

+ Đối với trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên phải đáp ứng các điều kiện theo quy định trên về:

++ Đội ngũ giáo viên

++ Chương trình chi tiết và tài liệu bồi dưỡng

++ Cơ sở vật chất, thiết bị, phòng học

++ Có đề án tổ chức bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số.

- Chỉ tiêu tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, ưu tiên trong tuyển sinh (nếu có)

- Hình thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá.

Thông tư 09/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 6 năm 2023

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Điều kiện đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số năm 2023 được quy định như thế nào? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Điều kiện đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số năm 2023 được quy định như thế nào? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Điều #kiện #đối #với #cơ #sở #đào #tạo #bồi #dưỡng #tiếng #dân #tộc #thiểu #số #năm #được #quy #định #như #thế #nào

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button