Giáo Dục

Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh sự

Câu hỏi: Định luật Hardy-Vanbec phản ánh thực tế rằng

A. Tính không ổn định về tần số của các thể đồng hợp trong một quần thể giao phối.

B. sự ổn định về tần số alen và thành phần kiểu gen trong quần thể giao phối

C. làm mất ổn định tần số tương đối của các alen trong quần thể giao phối

D. mất cân bằng thành phần kiểu gen trong quần thể giao phối.

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng: B – ổn định về tần số alen và thành phần kiểu gen trong quần thể giao phối


Định nghĩa: Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh sự ổn định của tần số alen và thành phần kiểu gen trong một quần thể giao phối. Trong một quần thể giao phối lớn, nếu không có các yếu tố làm thay đổi tần số alen thì thành phần kiểu gen của quần thể không đổi qua các thế hệ.

Kiến thức sâu rộng:

I. Đặc điểm của quần thể giao phối

1. Các khái niệm: Quần thể giao phối là quần thể trong đó các cá thể giao phối ngẫu nhiên với nhau và cách ly ở một mức độ nhất định với các nhóm cá thể lân cận của loài đó.

– Tạo ra lượng biến dị di truyền khổng lồ trong quần thể làm nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hoá và chọn giống.

– Có thể duy trì tần số các kiểu gen khác nhau trong quần thể không đổi trong những điều kiện nhất định nên duy trì được tính đa dạng di truyền của quần thể.

– Có tính đa hình về gen nên có nhiều tiềm năng thích nghi.

2. Tính đa hình của quần thể giao phối

– Ý tưởng: Tính đa hình là kiểu gen và kiểu hình của các cá thể trong quần thể. Các cá thể trong quần thể chỉ giống nhau về những nét cơ bản, chúng khác nhau ở nhiều chi tiết.

– Lý do: Quần thể giao phối là quần thể đa hình vì:

Quá trình đột biến: tạo ra nhiều alen khác nhau của một gen → tạo ra nhiều kiểu gen khác nhau trong một quần thể.

Quá trình giao hàng: Các kiểu gen khác nhau trong một quần thể tạo ra các giao tử khác nhau. Qua quá trình giao phối, các giao tử kết hợp với nhau một cách tự do, ngẫu nhiên → tạo ra một lượng lớn biến dị tổ hợp.

+ Hiện tượng hoán vị gen, tương tác gen: tăng biến dị tổ hợp.

Hiện tượng di nhập gen: tăng số lượng alen và thay đổi tần số alen.

3. Dân số loài người:

Có thể coi đây là một quần thể ngẫu nhiên kết hôn một cách ngẫu nhiên. Ví dụ, việc lựa chọn bạn đời không phụ thuộc vào nhóm máu.

Có thể coi đây là một quần thể giao phối không ngẫu nhiên khi kết hôn dựa trên các đặc điểm hình thái của cơ thể hoặc tính khí, tôn giáo, trình độ học vấn, v.v.

II. Trạng thái cân bằng di truyền của một quần thể (Luật Hardi-Vanbec)

1. Hardy – Định luật Vanbec

Trong một quần thể giao phối lớn, nếu không có yếu tố nào làm thay đổi tần số alen thì thành phần kiểu gen của quần thể không đổi qua các thế hệ theo phương trình:

– Nếu một quần thể gen chỉ có 2 alen A và a với tần số alen A, a lần lượt là p và q thì quần thể đó được cho là ở trạng thái cân bằng di truyền khi thỏa mãn công thức: p2AA + 2pqAa + q2aa = 1

2. Điều kiện để có giải pháp đúng đắn của pháp luật

– Quần thể phải có quy mô lớn

– Các cá thể trong quần thể phải giao phối ngẫu nhiên.

– Các cá thể có kiểu gen khác nhau phải có sức sống và khả năng sinh sản như nhau (không có chọn lọc tự nhiên).

– Không xảy ra đột biến, nếu có thì tần số đột biến thuận bằng tần số đột biến nghịch.

– Không có chuyển – nhập gen.

Bình luận:

+ Trong thực tế, một quần thể rất khó có đủ các điều kiện trên nên tần số alen và thành phần kiểu gen liên tục thay đổi, đó là trạng thái động của quần thể.

Một quần thể có thể ở trạng thái cân bằng về thành phần kiểu gen của một gen nhưng không cân bằng về thành phần kiểu gen của các gen khác.

3. Ý nghĩa của định luật Hardy-Valber:

Ý nghĩa lý thuyết: Định luật Hardy-Vanbec phản ánh trạng thái cân bằng di truyền trong một quần thể và giải thích tại sao một số quần thể lại ổn định trong thời gian dài.

Ý nghĩa thực tiễn: Khi biết một quần thể đạt trạng thái cân bằng, từ tần số các cá thể lặn có thể suy ra tần số tương đối của các alen và các kiểu gen trong quần thể; Ngược lại, biết tần số của một đột biến nào đó có thể dự đoán xác suất gặp thể đột biến đó hoặc khả năng xuất hiện các gen đột biến có hại trong quần thể (rất quan trọng trong y học và chọn giống). .

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Sinh học lớp 12, Sinh học 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh sự

Video về Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh sự

Wiki về Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh sự

Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh sự

Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh sự -

Câu hỏi: Định luật Hardy-Vanbec phản ánh thực tế rằng

A. Tính không ổn định về tần số của các thể đồng hợp trong một quần thể giao phối.

B. sự ổn định về tần số alen và thành phần kiểu gen trong quần thể giao phối

C. làm mất ổn định tần số tương đối của các alen trong quần thể giao phối

D. mất cân bằng thành phần kiểu gen trong quần thể giao phối.

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng: B - ổn định về tần số alen và thành phần kiểu gen trong quần thể giao phối


Định nghĩa: Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh sự ổn định của tần số alen và thành phần kiểu gen trong một quần thể giao phối. Trong một quần thể giao phối lớn, nếu không có các yếu tố làm thay đổi tần số alen thì thành phần kiểu gen của quần thể không đổi qua các thế hệ.

Kiến thức sâu rộng:

I. Đặc điểm của quần thể giao phối

1. Các khái niệm: Quần thể giao phối là quần thể trong đó các cá thể giao phối ngẫu nhiên với nhau và cách ly ở một mức độ nhất định với các nhóm cá thể lân cận của loài đó.

- Tạo ra lượng biến dị di truyền khổng lồ trong quần thể làm nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hoá và chọn giống.

- Có thể duy trì tần số các kiểu gen khác nhau trong quần thể không đổi trong những điều kiện nhất định nên duy trì được tính đa dạng di truyền của quần thể.

- Có tính đa hình về gen nên có nhiều tiềm năng thích nghi.

2. Tính đa hình của quần thể giao phối

- Ý tưởng: Tính đa hình là kiểu gen và kiểu hình của các cá thể trong quần thể. Các cá thể trong quần thể chỉ giống nhau về những nét cơ bản, chúng khác nhau ở nhiều chi tiết.

- Lý do: Quần thể giao phối là quần thể đa hình vì:

Quá trình đột biến: tạo ra nhiều alen khác nhau của một gen → tạo ra nhiều kiểu gen khác nhau trong một quần thể.

Quá trình giao hàng: Các kiểu gen khác nhau trong một quần thể tạo ra các giao tử khác nhau. Qua quá trình giao phối, các giao tử kết hợp với nhau một cách tự do, ngẫu nhiên → tạo ra một lượng lớn biến dị tổ hợp.

+ Hiện tượng hoán vị gen, tương tác gen: tăng biến dị tổ hợp.

Hiện tượng di nhập gen: tăng số lượng alen và thay đổi tần số alen.

3. Dân số loài người:

Có thể coi đây là một quần thể ngẫu nhiên kết hôn một cách ngẫu nhiên. Ví dụ, việc lựa chọn bạn đời không phụ thuộc vào nhóm máu.

Có thể coi đây là một quần thể giao phối không ngẫu nhiên khi kết hôn dựa trên các đặc điểm hình thái của cơ thể hoặc tính khí, tôn giáo, trình độ học vấn, v.v.

II. Trạng thái cân bằng di truyền của một quần thể (Luật Hardi-Vanbec)

1. Hardy - Định luật Vanbec

Trong một quần thể giao phối lớn, nếu không có yếu tố nào làm thay đổi tần số alen thì thành phần kiểu gen của quần thể không đổi qua các thế hệ theo phương trình:

- Nếu một quần thể gen chỉ có 2 alen A và a với tần số alen A, a lần lượt là p và q thì quần thể đó được cho là ở trạng thái cân bằng di truyền khi thỏa mãn công thức: p2AA + 2pqAa + q2aa = 1

2. Điều kiện để có giải pháp đúng đắn của pháp luật

- Quần thể phải có quy mô lớn

- Các cá thể trong quần thể phải giao phối ngẫu nhiên.

- Các cá thể có kiểu gen khác nhau phải có sức sống và khả năng sinh sản như nhau (không có chọn lọc tự nhiên).

- Không xảy ra đột biến, nếu có thì tần số đột biến thuận bằng tần số đột biến nghịch.

- Không có chuyển - nhập gen.

Bình luận:

+ Trong thực tế, một quần thể rất khó có đủ các điều kiện trên nên tần số alen và thành phần kiểu gen liên tục thay đổi, đó là trạng thái động của quần thể.

Một quần thể có thể ở trạng thái cân bằng về thành phần kiểu gen của một gen nhưng không cân bằng về thành phần kiểu gen của các gen khác.

3. Ý nghĩa của định luật Hardy-Valber:

Ý nghĩa lý thuyết: Định luật Hardy-Vanbec phản ánh trạng thái cân bằng di truyền trong một quần thể và giải thích tại sao một số quần thể lại ổn định trong thời gian dài.

Ý nghĩa thực tiễn: Khi biết một quần thể đạt trạng thái cân bằng, từ tần số các cá thể lặn có thể suy ra tần số tương đối của các alen và các kiểu gen trong quần thể; Ngược lại, biết tần số của một đột biến nào đó có thể dự đoán xác suất gặp thể đột biến đó hoặc khả năng xuất hiện các gen đột biến có hại trong quần thể (rất quan trọng trong y học và chọn giống). .

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Sinh học lớp 12, Sinh học 12

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Định luật Hardy-Vanbec phản ánh thực tế rằng

A. Tính không ổn định về tần số của các thể đồng hợp trong một quần thể giao phối.

B. sự ổn định về tần số alen và thành phần kiểu gen trong quần thể giao phối

C. làm mất ổn định tần số tương đối của các alen trong quần thể giao phối

D. mất cân bằng thành phần kiểu gen trong quần thể giao phối.

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng: B – ổn định về tần số alen và thành phần kiểu gen trong quần thể giao phối


Định nghĩa: Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh sự ổn định của tần số alen và thành phần kiểu gen trong một quần thể giao phối. Trong một quần thể giao phối lớn, nếu không có các yếu tố làm thay đổi tần số alen thì thành phần kiểu gen của quần thể không đổi qua các thế hệ.

Kiến thức sâu rộng:

I. Đặc điểm của quần thể giao phối

1. Các khái niệm: Quần thể giao phối là quần thể trong đó các cá thể giao phối ngẫu nhiên với nhau và cách ly ở một mức độ nhất định với các nhóm cá thể lân cận của loài đó.

– Tạo ra lượng biến dị di truyền khổng lồ trong quần thể làm nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hoá và chọn giống.

– Có thể duy trì tần số các kiểu gen khác nhau trong quần thể không đổi trong những điều kiện nhất định nên duy trì được tính đa dạng di truyền của quần thể.

– Có tính đa hình về gen nên có nhiều tiềm năng thích nghi.

2. Tính đa hình của quần thể giao phối

– Ý tưởng: Tính đa hình là kiểu gen và kiểu hình của các cá thể trong quần thể. Các cá thể trong quần thể chỉ giống nhau về những nét cơ bản, chúng khác nhau ở nhiều chi tiết.

– Lý do: Quần thể giao phối là quần thể đa hình vì:

Quá trình đột biến: tạo ra nhiều alen khác nhau của một gen → tạo ra nhiều kiểu gen khác nhau trong một quần thể.

Quá trình giao hàng: Các kiểu gen khác nhau trong một quần thể tạo ra các giao tử khác nhau. Qua quá trình giao phối, các giao tử kết hợp với nhau một cách tự do, ngẫu nhiên → tạo ra một lượng lớn biến dị tổ hợp.

+ Hiện tượng hoán vị gen, tương tác gen: tăng biến dị tổ hợp.

Hiện tượng di nhập gen: tăng số lượng alen và thay đổi tần số alen.

3. Dân số loài người:

Có thể coi đây là một quần thể ngẫu nhiên kết hôn một cách ngẫu nhiên. Ví dụ, việc lựa chọn bạn đời không phụ thuộc vào nhóm máu.

Có thể coi đây là một quần thể giao phối không ngẫu nhiên khi kết hôn dựa trên các đặc điểm hình thái của cơ thể hoặc tính khí, tôn giáo, trình độ học vấn, v.v.

II. Trạng thái cân bằng di truyền của một quần thể (Luật Hardi-Vanbec)

1. Hardy – Định luật Vanbec

Trong một quần thể giao phối lớn, nếu không có yếu tố nào làm thay đổi tần số alen thì thành phần kiểu gen của quần thể không đổi qua các thế hệ theo phương trình:

– Nếu một quần thể gen chỉ có 2 alen A và a với tần số alen A, a lần lượt là p và q thì quần thể đó được cho là ở trạng thái cân bằng di truyền khi thỏa mãn công thức: p2AA + 2pqAa + q2aa = 1

2. Điều kiện để có giải pháp đúng đắn của pháp luật

– Quần thể phải có quy mô lớn

– Các cá thể trong quần thể phải giao phối ngẫu nhiên.

– Các cá thể có kiểu gen khác nhau phải có sức sống và khả năng sinh sản như nhau (không có chọn lọc tự nhiên).

– Không xảy ra đột biến, nếu có thì tần số đột biến thuận bằng tần số đột biến nghịch.

– Không có chuyển – nhập gen.

Bình luận:

+ Trong thực tế, một quần thể rất khó có đủ các điều kiện trên nên tần số alen và thành phần kiểu gen liên tục thay đổi, đó là trạng thái động của quần thể.

Một quần thể có thể ở trạng thái cân bằng về thành phần kiểu gen của một gen nhưng không cân bằng về thành phần kiểu gen của các gen khác.

3. Ý nghĩa của định luật Hardy-Valber:

Ý nghĩa lý thuyết: Định luật Hardy-Vanbec phản ánh trạng thái cân bằng di truyền trong một quần thể và giải thích tại sao một số quần thể lại ổn định trong thời gian dài.

Ý nghĩa thực tiễn: Khi biết một quần thể đạt trạng thái cân bằng, từ tần số các cá thể lặn có thể suy ra tần số tương đối của các alen và các kiểu gen trong quần thể; Ngược lại, biết tần số của một đột biến nào đó có thể dự đoán xác suất gặp thể đột biến đó hoặc khả năng xuất hiện các gen đột biến có hại trong quần thể (rất quan trọng trong y học và chọn giống). .

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Sinh học lớp 12, Sinh học 12

Bạn thấy bài viết Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh sự có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh sự bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Định #luật #HacđiVanbec #phản #ánh #sự

Xem thêm bài viết hay:  Giải Bài 4 trang 25 SGK Hóa 12

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button