Là gì?

Định mức tiết dạy của giáo viên ngữ văn trường trung học phổ thông khi tham gia bồi dưỡng cho đội tuyển dự thi học sinh giỏi được quy định như thế nào?

Bạn đang xem: Định mức tiết dạy của giáo viên ngữ văn trường trung học phổ thông khi tham gia bồi dưỡng cho đội tuyển dự thi học sinh giỏi được quy định như thế nào? tại ĐH KD & CN Hà Nội


Tôi hiện đang là giáo viên dạy ngữ văn tại một trường trung học phổ thông, sắp tới tôi được nhà trường phân công bồi dưỡng cho nhóm học sinh trong đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh, tôi muốn biết khi đào tạo cho đội tuyển thì tôi có được tính định mức tiết dạy hay không hay là tôi vẫn phải hoàn thành đủ định mức tiết dạy đồng thời phải tham gia bồi dưỡng cho đội tuyển.

Nhiệm vụ chung của giáo viên trường trung học phổ thông là gì?

Định mức tiết dạy của giáo viên ngữ văn trường trung học phổ thông (Hình từ Internet)

Tại Điều 27 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT như sau:

Nhiệm vụ của giáo viên

1. Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục theo kế hoạch giáo dục của nhà trường và kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục.

2. Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh; thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

3. Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục.

4. Tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

5. Tham gia công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở địa phương.

6. Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành Giáo dục, các quyết định của hiệu trưởng; thực hiện nhiệm vụ do hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra, đánh giá của hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.

7. Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, gia đình học sinh và các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức hoạt động giáo dục.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy giáo viên trường trung học phổ thông cần đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chung có quy định cụ thể tại Điều lệ trường trung học phổ thông.

Giáo viên làm chủ nhiệm lớp còn có những nhiệm vụ nào?

Theo Điều 4 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông được ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT có quy định ngoài các nhiệm vụ đối với giáo viên quy định tại Điều 3 của Quy định này, giáo viên làm chủ nhiệm lớp còn có những nhiệm vụ sau:

Nhiệm vụ của giáo viên làm chủ nhiệm lớp

Ngoài các nhiệm vụ đối với giáo viên quy định tại Điều 3 của Quy định này, giáo viên làm chủ nhiệm lớp còn có những nhiệm vụ sau:

1. Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát với đối tượng nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của từng học sinh và của cả lớp;

2. Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, chủ động phối hợp với các giáo viên bộ môn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các đoàn thể và các tổ chức xã hội khác có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh của lớp mình chủ nhiệm;

3. Nhận xét, đánh giá xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học, đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh, đề nghị danh sách học sinh được lên lớp, danh sách học sinh phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp, hoàn chỉnh việc ghi vào sổ điểm và học bạ học sinh;

4. Tham gia hướng dẫn hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục và rèn luyện học sinh do nhà trường tổ chức;

5. Báo cáo thường kì hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng.

Định mức tiết dạy của giáo viên ngữ văn trường trung học phổ thông khi tham gia bồi dưỡng cho đội tuyển dự thi học sinh giỏi được quy định như thế nào?

Tại Điều 6 Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT được bổ sung bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông quy định như sau:

Định mức tiết dạy

Định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần, cụ thể như sau:

1. Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết;

2. Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú là 17 tiết ở cấp trung học cơ sở, 15 tiết ở cấp trung học phổ thông;

Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú là 21 tiết ở cấp tiểu học, 17 tiết ở cấp trung học cơ sở;

Định mức tiết dạy của giáo viên trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật là 21 tiết đối với giáo viên ở cấp tiểu học, 17 tiết đối với giáo viên ở cấp trung học cơ sở.

2a. Định mức tiết dạy của giáo viên trường dự bị đại học là 12 tiết

3. Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường hạng I dạy 2 tiết một tuần, trường hạng II dạy 1/3 định mức tiết dạy, trường hạng III dạy 1/2 định mức tiết dạy của giáo viên cùng cấp học. Việc phân hạng các trường phổ thông theo quy định hiện hành.

Theo đó, định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải đảm bảo dạy trong một tuần, tùy thuộc vào từng cấp học mà định mức tiết dạy của giáo viên sẽ khác nhau.

Đồng thời, khoản 2 Điều 11 Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi khoản 11 Điều 1 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT quy định như sau:

Quy đổi các hoạt động chuyên môn khác ra tiết dạy

2. Ngoài nhiệm vụ giảng dạy chính ở trên lớp, giáo viên phải thực hiện những hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác theo sự phân công của hiệu trưởng. Việc quy đổi những hoạt động này ra tiết dạy để tính số giờ giảng dạy cho từng giáo viên được thực hiện như sau:

b) Đối với giáo viên được huy động tham gia công tác hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thì 1 tiết hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn thực tế được tính bằng 1,5 tiết định mức;

Theo quy định trên, nếu giáo viên được huy động tham gia hướng dẫn học sinh giỏi thì một tiết hướng dẫn, bồi dưỡng sẽ được tính bằng 1,5 tiết định mức theo quy định. Căn cứ vào số tiết dạy bồi dưỡng thực tế để quy đổi sang định mức tiết dạy đúng quy định.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Định mức tiết dạy của giáo viên ngữ văn trường trung học phổ thông khi tham gia bồi dưỡng cho đội tuyển dự thi học sinh giỏi được quy định như thế nào?

Video về Định mức tiết dạy của giáo viên ngữ văn trường trung học phổ thông khi tham gia bồi dưỡng cho đội tuyển dự thi học sinh giỏi được quy định như thế nào?

Wiki về Định mức tiết dạy của giáo viên ngữ văn trường trung học phổ thông khi tham gia bồi dưỡng cho đội tuyển dự thi học sinh giỏi được quy định như thế nào?

Định mức tiết dạy của giáo viên ngữ văn trường trung học phổ thông khi tham gia bồi dưỡng cho đội tuyển dự thi học sinh giỏi được quy định như thế nào?

Định mức tiết dạy của giáo viên ngữ văn trường trung học phổ thông khi tham gia bồi dưỡng cho đội tuyển dự thi học sinh giỏi được quy định như thế nào? -

Tôi hiện đang là giáo viên dạy ngữ văn tại một trường trung học phổ thông, sắp tới tôi được nhà trường phân công bồi dưỡng cho nhóm học sinh trong đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh, tôi muốn biết khi đào tạo cho đội tuyển thì tôi có được tính định mức tiết dạy hay không hay là tôi vẫn phải hoàn thành đủ định mức tiết dạy đồng thời phải tham gia bồi dưỡng cho đội tuyển.

Nhiệm vụ chung của giáo viên trường trung học phổ thông là gì?

Định mức tiết dạy của giáo viên ngữ văn trường trung học phổ thông (Hình từ Internet)

Tại Điều 27 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT như sau:

Nhiệm vụ của giáo viên

1. Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục theo kế hoạch giáo dục của nhà trường và kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục.

2. Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh; thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

3. Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục.

4. Tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

5. Tham gia công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở địa phương.

6. Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành Giáo dục, các quyết định của hiệu trưởng; thực hiện nhiệm vụ do hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra, đánh giá của hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.

7. Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, gia đình học sinh và các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức hoạt động giáo dục.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy giáo viên trường trung học phổ thông cần đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chung có quy định cụ thể tại Điều lệ trường trung học phổ thông.

Giáo viên làm chủ nhiệm lớp còn có những nhiệm vụ nào?

Theo Điều 4 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông được ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT có quy định ngoài các nhiệm vụ đối với giáo viên quy định tại Điều 3 của Quy định này, giáo viên làm chủ nhiệm lớp còn có những nhiệm vụ sau:

Nhiệm vụ của giáo viên làm chủ nhiệm lớp

Ngoài các nhiệm vụ đối với giáo viên quy định tại Điều 3 của Quy định này, giáo viên làm chủ nhiệm lớp còn có những nhiệm vụ sau:

1. Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát với đối tượng nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của từng học sinh và của cả lớp;

2. Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, chủ động phối hợp với các giáo viên bộ môn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các đoàn thể và các tổ chức xã hội khác có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh của lớp mình chủ nhiệm;

3. Nhận xét, đánh giá xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học, đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh, đề nghị danh sách học sinh được lên lớp, danh sách học sinh phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp, hoàn chỉnh việc ghi vào sổ điểm và học bạ học sinh;

4. Tham gia hướng dẫn hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục và rèn luyện học sinh do nhà trường tổ chức;

5. Báo cáo thường kì hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng.

Định mức tiết dạy của giáo viên ngữ văn trường trung học phổ thông khi tham gia bồi dưỡng cho đội tuyển dự thi học sinh giỏi được quy định như thế nào?

Tại Điều 6 Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT được bổ sung bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông quy định như sau:

Định mức tiết dạy

Định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần, cụ thể như sau:

1. Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết;

2. Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú là 17 tiết ở cấp trung học cơ sở, 15 tiết ở cấp trung học phổ thông;

Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú là 21 tiết ở cấp tiểu học, 17 tiết ở cấp trung học cơ sở;

Định mức tiết dạy của giáo viên trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật là 21 tiết đối với giáo viên ở cấp tiểu học, 17 tiết đối với giáo viên ở cấp trung học cơ sở.

2a. Định mức tiết dạy của giáo viên trường dự bị đại học là 12 tiết

3. Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường hạng I dạy 2 tiết một tuần, trường hạng II dạy 1/3 định mức tiết dạy, trường hạng III dạy 1/2 định mức tiết dạy của giáo viên cùng cấp học. Việc phân hạng các trường phổ thông theo quy định hiện hành.

Theo đó, định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải đảm bảo dạy trong một tuần, tùy thuộc vào từng cấp học mà định mức tiết dạy của giáo viên sẽ khác nhau.

Đồng thời, khoản 2 Điều 11 Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi khoản 11 Điều 1 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT quy định như sau:

Quy đổi các hoạt động chuyên môn khác ra tiết dạy

...

2. Ngoài nhiệm vụ giảng dạy chính ở trên lớp, giáo viên phải thực hiện những hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác theo sự phân công của hiệu trưởng. Việc quy đổi những hoạt động này ra tiết dạy để tính số giờ giảng dạy cho từng giáo viên được thực hiện như sau:

...

b) Đối với giáo viên được huy động tham gia công tác hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thì 1 tiết hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn thực tế được tính bằng 1,5 tiết định mức;

...

Theo quy định trên, nếu giáo viên được huy động tham gia hướng dẫn học sinh giỏi thì một tiết hướng dẫn, bồi dưỡng sẽ được tính bằng 1,5 tiết định mức theo quy định. Căn cứ vào số tiết dạy bồi dưỡng thực tế để quy đổi sang định mức tiết dạy đúng quy định.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Định mức tiết dạy của giáo viên ngữ văn trường trung học phổ thông khi tham gia bồi dưỡng cho đội tuyển dự thi học sinh giỏi được quy định như thế nào? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Định mức tiết dạy của giáo viên ngữ văn trường trung học phổ thông khi tham gia bồi dưỡng cho đội tuyển dự thi học sinh giỏi được quy định như thế nào? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Định #mức #tiết #dạy #của #giáo #viên #ngữ #văn #trường #trung #học #phổ #thông #khi #tham #gia #bồi #dưỡng #cho #đội #tuyển #dự #thi #học #sinh #giỏi #được #quy #định #như #thế #nào

Xem thêm bài viết hay:  Hoạt động sản xuất kinh doanh là gì?

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button