Là gì?Tổng Hợp

Doanh thu là gì? Nội dung doanh thu hoạt động kinh doanh

Bạn đang xem: Doanh thu là gì? Nội dung doanh thu hoạt động kinh doanh tại hubm.edu.vn


(Cập nhật lần cuối vào: 20/11/2021 bởi Lytuong.net)

1. Khái niệm doanh thu

Doanh thu là một chỉ số tài chính quan trọng trong một doanh nghiệp. Căn cứ vào chỉ tiêu doanh thu, hàng loạt các chỉ tiêu tài chính khác của doanh nghiệp được xây dựng nhằm hướng tới mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận của doanh nghiệp. Vậy doanh thu là gì?

“Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp”.

2. Nội dung doanh thu

2.1. Doanh thu hoạt động kinh doanh

Doanh thu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính.

– Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền thu được hoặc nhận được từ việc tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá và cung ứng dịch vụ trong một thời kỳ. Đây là mảng doanh thu chính của doanh nghiệp. Doanh thu bán hàng bao gồm: Tiền bán hàng, phụ thu, trợ cấp, giá trị sản phẩm, hàng hoá biếu, tặng, trao đổi, tiêu dùng nội bộ.

Doanh thu thuần về bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền doanh nghiệp thu được sau khi trừ các khoản chiết khấu thương mại, chiết khấu hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, … Thuế GTGT (đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp).

+ Chiết khấu thương mại là khoản giảm giá hàng bán trên giá bán niêm yết cho khách hàng trong trường hợp người mua mua hàng với số lượng lớn và phải ghi rõ khoản chiết khấu này trên hóa đơn bán hàng.

+ Chiết khấu bán hàng là khoản doanh nghiệp khấu trừ cho người mua trên giá bán thoả thuận do sản phẩm, hàng hoá kém, không đạt chất lượng, không đạt chất lượng theo quy định trong hợp đồng kinh tế sau khi hàng hoá được bán. hóa đơn bán hàng.

+ Hàng bán bị trả lại là phần trị giá của khối lượng hàng bán đã được xác định là tiêu thụ nhưng bị khách hàng trả lại, từ chối thanh toán do vi phạm các điều kiện đã cam kết trong hợp đồng kinh tế như hàng kém chất lượng, sai quy cách, loại hình…

Doanh nghiệp chỉ ghi giảm doanh thu khi khoản giảm giá hàng bán phát sinh sau khi đã lập hóa đơn bán hàng, chiết khấu thương mại.

Doanh thu bán hàng là một chỉ tiêu tài chính quan trọng, thường chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này không chỉ có ý nghĩa đối với bản thân doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Đặc biệt:

+ Doanh thu bán hàng phản ánh quy mô quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp, phản ánh trình độ quản lý, chỉ đạo kinh doanh, tổ chức thanh toán của doanh nghiệp. Có doanh thu bán hàng chứng tỏ doanh nghiệp đã kinh doanh đúng hướng, lựa chọn đúng sản phẩm, hàng hoá có chất lượng, giá cả phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của thị trường. Đối với một doanh nghiệp sản xuất, có doanh thu tiêu thụ chứng tỏ doanh nghiệp đã sản xuất ra một sản phẩm được người tiêu dùng chấp nhận không chỉ về mặt giá trị mà còn cả về giá trị sử dụng của sản phẩm.

+ Trong các doanh nghiệp, doanh thu bán hàng thường chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu của doanh nghiệp. Do đó, doanh thu bán hàng là nguồn thu nhập quan trọng của doanh nghiệp để trang trải các chi phí đã bỏ ra trong quá trình hoạt động kinh doanh như chi trả tiền lương, tiền công và các khoản trích theo lương, đồng thời hoàn thành các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước…

+ Thực hiện doanh thu bán hàng là khâu cuối cùng của quá trình luân chuyển vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình kinh doanh sau. Vì vậy, việc thực hiện chỉ tiêu doanh thu bán hàng có ảnh hưởng lớn đến tình hình tài chính của doanh nghiệp và quá trình tái sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu vì lý do nào đó mà doanh nghiệp không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu bán hàng hoặc thực hiện chậm sẽ làm cho tình hình tài chính của doanh nghiệp gặp khó khăn, ảnh hưởng xấu đến quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo quy định hiện hành, doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đáp ứng đồng thời 5 điều kiện sau:

+ Doanh nghiệp đã chuyển giao cơ bản toàn bộ rủi ro và phần thưởng của quyền sở hữu sản phẩm, hàng hoá cho người mua.

+ Doanh nghiệp không còn quyền quản lý hàng hoá với tư cách là chủ sở hữu hàng hoá, quyền kiểm soát hàng hoá.

Doanh thu có thể được đo lường một cách tương đối chắc chắn.

+ Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch mua bán.

+ Xác định chi phí liên quan đến giao dịch mua bán.

– Doanh thu hoạt động tài chính là toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, bao gồm:

+ Lãi cho vay, lãi tiền gửi ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu.

+ Thu nhập từ việc cho thuê tài sản, cho người khác sử dụng tài sản: bằng sáng chế, bản quyền, v.v.

+ Cổ tức và lợi nhuận được chia.

+ Thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh chứng khoán ngắn hạn và dài hạn.

+ Được hưởng chiết khấu thanh toán khi mua hàng hóa, dịch vụ.

+ Lãi chênh lệch do bán ngoại tệ, chênh lệch tỷ giá hối đoái

Doanh thu bán hàng và doanh thu tài chính là các khoản thu nhập thông thường về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, gọi chung là doanh thu kinh doanh. Ngoài ra, trong quá trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp còn có những khoản thu nhập không định kỳ, gọi là thu nhập khác.

2.2. Thu nhập khác

Thu nhập khác là các khoản thu góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu từ các hoạt động không phải là hoạt động tạo doanh thu, phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như: thu từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ, thu nhượng bán. dụng cụ, vật tư đã được cấp phát phí, đã thu, bán tài sản thừa không rõ lý do; thu tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế; thu các khoản phải thu đến hạn không trả được, thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý đến hạn có khả năng thu hồi; thu từ quà tặng bằng tiền, hiện vật do tổ chức, cá nhân tặng và các khoản thu nhập khác …

Bài trước
Bài tiếp theo

Tài chính và tiền tệ

Tài chính kinh doanh

Xem thêm thông tin chi tiết về Doanh thu là gì? Nội dung doanh thu hoạt động kinh doanh

Hình Ảnh về Doanh thu là gì? Nội dung doanh thu hoạt động kinh doanh

Video về Doanh thu là gì? Nội dung doanh thu hoạt động kinh doanh

Wiki về Doanh thu là gì? Nội dung doanh thu hoạt động kinh doanh

Doanh thu là gì? Nội dung doanh thu hoạt động kinh doanh

Doanh thu là gì? Nội dung doanh thu hoạt động kinh doanh -


(Cập nhật lần cuối vào: 20/11/2021 bởi Lytuong.net)

1. Khái niệm doanh thu

Doanh thu là một chỉ số tài chính quan trọng trong một doanh nghiệp. Căn cứ vào chỉ tiêu doanh thu, hàng loạt các chỉ tiêu tài chính khác của doanh nghiệp được xây dựng nhằm hướng tới mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận của doanh nghiệp. Vậy doanh thu là gì?

“Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp”.

2. Nội dung doanh thu

2.1. Doanh thu hoạt động kinh doanh

Doanh thu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính.

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền thu được hoặc nhận được từ việc tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá và cung ứng dịch vụ trong một thời kỳ. Đây là mảng doanh thu chính của doanh nghiệp. Doanh thu bán hàng bao gồm: Tiền bán hàng, phụ thu, trợ cấp, giá trị sản phẩm, hàng hoá biếu, tặng, trao đổi, tiêu dùng nội bộ.

Doanh thu thuần về bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền doanh nghiệp thu được sau khi trừ các khoản chiết khấu thương mại, chiết khấu hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, ... Thuế GTGT (đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp).

+ Chiết khấu thương mại là khoản giảm giá hàng bán trên giá bán niêm yết cho khách hàng trong trường hợp người mua mua hàng với số lượng lớn và phải ghi rõ khoản chiết khấu này trên hóa đơn bán hàng.

+ Chiết khấu bán hàng là khoản doanh nghiệp khấu trừ cho người mua trên giá bán thoả thuận do sản phẩm, hàng hoá kém, không đạt chất lượng, không đạt chất lượng theo quy định trong hợp đồng kinh tế sau khi hàng hoá được bán. hóa đơn bán hàng.

+ Hàng bán bị trả lại là phần trị giá của khối lượng hàng bán đã được xác định là tiêu thụ nhưng bị khách hàng trả lại, từ chối thanh toán do vi phạm các điều kiện đã cam kết trong hợp đồng kinh tế như hàng kém chất lượng, sai quy cách, loại hình…

Doanh nghiệp chỉ ghi giảm doanh thu khi khoản giảm giá hàng bán phát sinh sau khi đã lập hóa đơn bán hàng, chiết khấu thương mại.

Doanh thu bán hàng là một chỉ tiêu tài chính quan trọng, thường chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này không chỉ có ý nghĩa đối với bản thân doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Đặc biệt:

+ Doanh thu bán hàng phản ánh quy mô quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp, phản ánh trình độ quản lý, chỉ đạo kinh doanh, tổ chức thanh toán của doanh nghiệp. Có doanh thu bán hàng chứng tỏ doanh nghiệp đã kinh doanh đúng hướng, lựa chọn đúng sản phẩm, hàng hoá có chất lượng, giá cả phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của thị trường. Đối với một doanh nghiệp sản xuất, có doanh thu tiêu thụ chứng tỏ doanh nghiệp đã sản xuất ra một sản phẩm được người tiêu dùng chấp nhận không chỉ về mặt giá trị mà còn cả về giá trị sử dụng của sản phẩm.

+ Trong các doanh nghiệp, doanh thu bán hàng thường chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu của doanh nghiệp. Do đó, doanh thu bán hàng là nguồn thu nhập quan trọng của doanh nghiệp để trang trải các chi phí đã bỏ ra trong quá trình hoạt động kinh doanh như chi trả tiền lương, tiền công và các khoản trích theo lương, đồng thời hoàn thành các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước…

+ Thực hiện doanh thu bán hàng là khâu cuối cùng của quá trình luân chuyển vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình kinh doanh sau. Vì vậy, việc thực hiện chỉ tiêu doanh thu bán hàng có ảnh hưởng lớn đến tình hình tài chính của doanh nghiệp và quá trình tái sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu vì lý do nào đó mà doanh nghiệp không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu bán hàng hoặc thực hiện chậm sẽ làm cho tình hình tài chính của doanh nghiệp gặp khó khăn, ảnh hưởng xấu đến quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo quy định hiện hành, doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đáp ứng đồng thời 5 điều kiện sau:

+ Doanh nghiệp đã chuyển giao cơ bản toàn bộ rủi ro và phần thưởng của quyền sở hữu sản phẩm, hàng hoá cho người mua.

+ Doanh nghiệp không còn quyền quản lý hàng hoá với tư cách là chủ sở hữu hàng hoá, quyền kiểm soát hàng hoá.

Doanh thu có thể được đo lường một cách tương đối chắc chắn.

+ Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch mua bán.

+ Xác định chi phí liên quan đến giao dịch mua bán.

- Doanh thu hoạt động tài chính là toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, bao gồm:

+ Lãi cho vay, lãi tiền gửi ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu.

+ Thu nhập từ việc cho thuê tài sản, cho người khác sử dụng tài sản: bằng sáng chế, bản quyền, v.v.

+ Cổ tức và lợi nhuận được chia.

+ Thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh chứng khoán ngắn hạn và dài hạn.

+ Được hưởng chiết khấu thanh toán khi mua hàng hóa, dịch vụ.

+ Lãi chênh lệch do bán ngoại tệ, chênh lệch tỷ giá hối đoái

Doanh thu bán hàng và doanh thu tài chính là các khoản thu nhập thông thường về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, gọi chung là doanh thu kinh doanh. Ngoài ra, trong quá trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp còn có những khoản thu nhập không định kỳ, gọi là thu nhập khác.

2.2. Thu nhập khác

Thu nhập khác là các khoản thu góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu từ các hoạt động không phải là hoạt động tạo doanh thu, phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như: thu từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ, thu nhượng bán. dụng cụ, vật tư đã được cấp phát phí, đã thu, bán tài sản thừa không rõ lý do; thu tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế; thu các khoản phải thu đến hạn không trả được, thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý đến hạn có khả năng thu hồi; thu từ quà tặng bằng tiền, hiện vật do tổ chức, cá nhân tặng và các khoản thu nhập khác ...

Bài trước
Bài tiếp theo

Tài chính và tiền tệ

Tài chính kinh doanh

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Doanh thu là gì? Nội dung doanh thu hoạt động kinh doanh có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Doanh thu là gì? Nội dung doanh thu hoạt động kinh doanh bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Doanh #thu #là #gì #Nội #dung #doanh #thu #hoạt #động #kinh #doanh

Xem thêm bài viết hay:  MCB là gì? Những ý nghĩa của MCB

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button