Tổng Hợp

Đối tượng nghiên cứu của Mỹ học Mác – Lênin

(Cập nhật lần cuối vào: 15/08/2021 bởi Lytuong.net)

Từ khi hình thành khoa học triết học cho đến thế kỷ XVIII, tư tưởng mỹ học không có đối tượng riêng biệt mà chỉ là một bộ phận của triết học. Cùng với sự phát triển của xã hội loài người nói chung, đời sống thẩm mỹ, đời sống nghệ thuật của – cũng phát triển và nở rộ vào thời Phục hưng và Khai sáng. Khi đó, những nguyên lý chung của triết học không thể giải quyết được hết những vấn đề cụ thể của đời sống thẩm mỹ, nhất là hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Từ đó nảy sinh nhu cầu về một khoa học mới – mỹ học. Năm 1750, Baumgacten xuất bản cuốn sách thẩm mỹ đầu tiên, nơi ông định nghĩa chủ đề là nghiên cứu nhận thức thế giới bằng cảm xúc.

Trong thời kỳ cổ điển Đức, Kant coi đối tượng của mỹ học là lĩnh vực phán đoán thị hiếu thẩm mỹ nên chỉ nhấn mạnh đến yếu tố chủ quan và giảm bớt yếu tố khách quan cũng quan trọng như nhau. tầm quan trọng của chủ thể thẩm mỹ.

Giữa thế kỷ XIX, Trecnexevski coi đối tượng của mỹ học là quan hệ thẩm mỹ của con người với hiện thực và khẳng định “cái đẹp là cuộc sống” mà không xem xét nghệ thuật một cách thỏa đáng trong hệ thống thẩm mỹ của mình. .

Trên cơ sở phương pháp luận của phép biện chứng duy vật và tiền đề của sự phát triển phong phú, đa dạng của đời sống văn hóa thẩm mỹ của thế giới mà tập trung cao nhất là tình hình hoạt động văn hóa nghệ thuật. được phản ánh một cách sâu sắc, nhanh chóng, kịp thời và sinh động qua các phương tiện thông tin đại chúng cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI, có thể thấy mỹ học phải nghiên cứu mặt thẩm mỹ của đời sống xã hội.

Mặt thẩm mỹ của đời sống xã hội là sự thể hiện mối quan hệ thẩm mỹ của con người với hiện thực. Hai mặt đối lập trong quan hệ thẩm mỹ lúc này là khách thể thẩm mỹ và chủ thể thẩm mỹ. Họ tương tác với nhau ở mức độ cao nhất, tập trung nhất trong nghệ thuật. Vì vậy, nghệ thuật với tư cách là phương thức và là kết quả cao nhất của sự tác động qua lại giữa khách thể thẩm mỹ và chủ thể thẩm mỹ.

Đối tượng thẩm mỹ mà mỹ học quan tâm nghiên cứu bao gồm các hiện tượng thẩm mỹ và các phạm trù thẩm mỹ như kết quả nhận thức các hiện tượng thẩm mỹ ở mức độ cao nhất, các mối liên hệ chung nhất, bản chất nhất. của các hiện tượng thẩm mỹ như các phạm trù cái đẹp, cái bi kịch, cái hài, cái cao siêu.

Chủ thể thẩm mỹ mà mỹ học khảo sát là con người ở thời điểm con người dường như bước ra khỏi mối quan hệ thực dụng – thực dụng và đắm mình trong các hoạt động thưởng thức, đánh giá và sáng tạo các giá trị thẩm mỹ. Châu Mỹ. Đối tượng mà đối tượng hướng tới là tự do, không lệ thuộc vào những ràng buộc thực dụng, những sở thích bên ngoài mà chủ yếu dựa trên cơ sở thỏa mãn tình cảm, những thú vui tinh thần. Vì vậy, mỹ học khái quát những nét cơ bản thuộc bản chất của chủ thể thẩm mỹ, tức là ý thức thẩm mỹ cùng với những yếu tố cơ bản của nó như tình cảm thẩm mỹ, thị hiếu thẩm mỹ, lý tưởng thẩm mỹ …

Nghệ thuật là một lĩnh vực tinh thần của đời sống xã hội được nhiều loại hình hoạt động lý luận quan tâm như: sử học, xã hội học. Mỗi kiểu lập luận nêu trên đều có những mục đích nghiên cứu khác nhau, những vấn đề của nghệ thuật và đánh giá chúng theo những cách khác nhau. Nghệ thuật chiếm một bộ phận quan trọng nhất trong đối tượng nghiên cứu của mỹ học, nó được xem xét trên hai phương diện cơ bản: bản chất xã hội của nghệ thuật với tư cách là sự thể hiện những mặt chung nhất của hoạt động thẩm mỹ và đặc trưng thẩm mỹ của nghệ thuật là phương thức, phương tiện sự phản xạ.

Như vậy, tuy có thể có những biểu hiện khác nhau về thẩm mỹ nhưng vẫn có chung một đặc điểm cơ bản là quan niệm về Mỹ học với tư cách là một khoa học triết học, nghiên cứu mối quan hệ thẩm mỹ của con người với hiện thực, trong đó cái đẹp là trung tâm, nghệ thuật là đỉnh cao của mối quan hệ đó.

Với tư cách là một khoa học triết học, mỹ học có mối quan hệ đầu tiên với triết học, nó tiếp nhận thế giới quan, phương pháp luận từ triết học. Đối với nghệ thuật, tức là, các ngành khoa học nghiên cứu hình thức nghệ thuật cụ thể tương ứng, mỹ học cung cấp các nguyên tắc chung cho chúng. Ngược lại, nghệ thuật học bằng cách bám sát thực tế sinh động, cung cấp cho mỹ học những tài liệu, dữ liệu trong loại hình nghệ thuật của mình cho mỹ học, từ đó mỹ học có thể khái quát các xu hướng vận động. sự vận động và phát triển của đời sống văn hóa nghệ thuật xã hội. Những nhận định của mỹ học giúp triết học xây dựng một bức tranh tổng thể theo quy luật của cả tự nhiên, xã hội và tư tưởng.

Mỹ học còn có mối quan hệ chặt chẽ với các khoa học khác như văn hoá, tâm lý học, chính trị học, xã hội học, giáo dục học, tôn giáo… các mối quan hệ này đều dựa trên cơ sở chung là giống nhau. nghiên cứu một chủ thể cơ bản: con người với những khía cạnh tinh tế và phức tạp của nó. Vì vậy, khi xem xét bất cứ vấn đề gì, mỹ học không thể không tính đến những nhận định của các ngành khoa học xã hội và nhân văn khác.

Mỹ học Mác – Lê-nin là một hệ thống tri thức hoàn chỉnh với ba lĩnh vực chính: lịch sử phát triển tư tưởng mỹ học, lý luận cơ bản và nghiên cứu triết học – mỹ học phi Mác. Lịch sử tư tưởng mỹ học từ việc tìm ra “mối quan hệ giữa các thời đại” giải thích sự ra đời, phát triển và suy tàn của các tư tưởng mỹ học cùng với sự tái tạo cơ bản của các hệ thống lý luận nền tảng. phiên bản mới với các đối tượng, danh mục và nguyên tắc mới. Trên cơ sở những nguyên tắc đó, chúng tôi đánh giá lại những mặt tích cực và hạn chế của trường phái thẩm mỹ trong lịch sử.

Xem thêm thông tin chi tiết về Đối tượng nghiên cứu của Mỹ học Mác – Lênin

Hình Ảnh về Đối tượng nghiên cứu của Mỹ học Mác – Lênin

Video về Đối tượng nghiên cứu của Mỹ học Mác – Lênin

Wiki về Đối tượng nghiên cứu của Mỹ học Mác – Lênin

Đối tượng nghiên cứu của Mỹ học Mác – Lênin

Đối tượng nghiên cứu của Mỹ học Mác – Lênin -

(Cập nhật lần cuối vào: 15/08/2021 bởi Lytuong.net)

Từ khi hình thành khoa học triết học cho đến thế kỷ XVIII, tư tưởng mỹ học không có đối tượng riêng biệt mà chỉ là một bộ phận của triết học. Cùng với sự phát triển của xã hội loài người nói chung, đời sống thẩm mỹ, đời sống nghệ thuật của - cũng phát triển và nở rộ vào thời Phục hưng và Khai sáng. Khi đó, những nguyên lý chung của triết học không thể giải quyết được hết những vấn đề cụ thể của đời sống thẩm mỹ, nhất là hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Từ đó nảy sinh nhu cầu về một khoa học mới - mỹ học. Năm 1750, Baumgacten xuất bản cuốn sách thẩm mỹ đầu tiên, nơi ông định nghĩa chủ đề là nghiên cứu nhận thức thế giới bằng cảm xúc.

Trong thời kỳ cổ điển Đức, Kant coi đối tượng của mỹ học là lĩnh vực phán đoán thị hiếu thẩm mỹ nên chỉ nhấn mạnh đến yếu tố chủ quan và giảm bớt yếu tố khách quan cũng quan trọng như nhau. tầm quan trọng của chủ thể thẩm mỹ.

Giữa thế kỷ XIX, Trecnexevski coi đối tượng của mỹ học là quan hệ thẩm mỹ của con người với hiện thực và khẳng định “cái đẹp là cuộc sống” mà không xem xét nghệ thuật một cách thỏa đáng trong hệ thống thẩm mỹ của mình. .

Trên cơ sở phương pháp luận của phép biện chứng duy vật và tiền đề của sự phát triển phong phú, đa dạng của đời sống văn hóa thẩm mỹ của thế giới mà tập trung cao nhất là tình hình hoạt động văn hóa nghệ thuật. được phản ánh một cách sâu sắc, nhanh chóng, kịp thời và sinh động qua các phương tiện thông tin đại chúng cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI, có thể thấy mỹ học phải nghiên cứu mặt thẩm mỹ của đời sống xã hội.

Mặt thẩm mỹ của đời sống xã hội là sự thể hiện mối quan hệ thẩm mỹ của con người với hiện thực. Hai mặt đối lập trong quan hệ thẩm mỹ lúc này là khách thể thẩm mỹ và chủ thể thẩm mỹ. Họ tương tác với nhau ở mức độ cao nhất, tập trung nhất trong nghệ thuật. Vì vậy, nghệ thuật với tư cách là phương thức và là kết quả cao nhất của sự tác động qua lại giữa khách thể thẩm mỹ và chủ thể thẩm mỹ.

Đối tượng thẩm mỹ mà mỹ học quan tâm nghiên cứu bao gồm các hiện tượng thẩm mỹ và các phạm trù thẩm mỹ như kết quả nhận thức các hiện tượng thẩm mỹ ở mức độ cao nhất, các mối liên hệ chung nhất, bản chất nhất. của các hiện tượng thẩm mỹ như các phạm trù cái đẹp, cái bi kịch, cái hài, cái cao siêu.

Chủ thể thẩm mỹ mà mỹ học khảo sát là con người ở thời điểm con người dường như bước ra khỏi mối quan hệ thực dụng - thực dụng và đắm mình trong các hoạt động thưởng thức, đánh giá và sáng tạo các giá trị thẩm mỹ. Châu Mỹ. Đối tượng mà đối tượng hướng tới là tự do, không lệ thuộc vào những ràng buộc thực dụng, những sở thích bên ngoài mà chủ yếu dựa trên cơ sở thỏa mãn tình cảm, những thú vui tinh thần. Vì vậy, mỹ học khái quát những nét cơ bản thuộc bản chất của chủ thể thẩm mỹ, tức là ý thức thẩm mỹ cùng với những yếu tố cơ bản của nó như tình cảm thẩm mỹ, thị hiếu thẩm mỹ, lý tưởng thẩm mỹ ...

Nghệ thuật là một lĩnh vực tinh thần của đời sống xã hội được nhiều loại hình hoạt động lý luận quan tâm như: sử học, xã hội học. Mỗi kiểu lập luận nêu trên đều có những mục đích nghiên cứu khác nhau, những vấn đề của nghệ thuật và đánh giá chúng theo những cách khác nhau. Nghệ thuật chiếm một bộ phận quan trọng nhất trong đối tượng nghiên cứu của mỹ học, nó được xem xét trên hai phương diện cơ bản: bản chất xã hội của nghệ thuật với tư cách là sự thể hiện những mặt chung nhất của hoạt động thẩm mỹ và đặc trưng thẩm mỹ của nghệ thuật là phương thức, phương tiện sự phản xạ.

Như vậy, tuy có thể có những biểu hiện khác nhau về thẩm mỹ nhưng vẫn có chung một đặc điểm cơ bản là quan niệm về Mỹ học với tư cách là một khoa học triết học, nghiên cứu mối quan hệ thẩm mỹ của con người với hiện thực, trong đó cái đẹp là trung tâm, nghệ thuật là đỉnh cao của mối quan hệ đó.

Với tư cách là một khoa học triết học, mỹ học có mối quan hệ đầu tiên với triết học, nó tiếp nhận thế giới quan, phương pháp luận từ triết học. Đối với nghệ thuật, tức là, các ngành khoa học nghiên cứu hình thức nghệ thuật cụ thể tương ứng, mỹ học cung cấp các nguyên tắc chung cho chúng. Ngược lại, nghệ thuật học bằng cách bám sát thực tế sinh động, cung cấp cho mỹ học những tài liệu, dữ liệu trong loại hình nghệ thuật của mình cho mỹ học, từ đó mỹ học có thể khái quát các xu hướng vận động. sự vận động và phát triển của đời sống văn hóa nghệ thuật xã hội. Những nhận định của mỹ học giúp triết học xây dựng một bức tranh tổng thể theo quy luật của cả tự nhiên, xã hội và tư tưởng.

Mỹ học còn có mối quan hệ chặt chẽ với các khoa học khác như văn hoá, tâm lý học, chính trị học, xã hội học, giáo dục học, tôn giáo… các mối quan hệ này đều dựa trên cơ sở chung là giống nhau. nghiên cứu một chủ thể cơ bản: con người với những khía cạnh tinh tế và phức tạp của nó. Vì vậy, khi xem xét bất cứ vấn đề gì, mỹ học không thể không tính đến những nhận định của các ngành khoa học xã hội và nhân văn khác.

Mỹ học Mác - Lê-nin là một hệ thống tri thức hoàn chỉnh với ba lĩnh vực chính: lịch sử phát triển tư tưởng mỹ học, lý luận cơ bản và nghiên cứu triết học - mỹ học phi Mác. Lịch sử tư tưởng mỹ học từ việc tìm ra “mối quan hệ giữa các thời đại” giải thích sự ra đời, phát triển và suy tàn của các tư tưởng mỹ học cùng với sự tái tạo cơ bản của các hệ thống lý luận nền tảng. phiên bản mới với các đối tượng, danh mục và nguyên tắc mới. Trên cơ sở những nguyên tắc đó, chúng tôi đánh giá lại những mặt tích cực và hạn chế của trường phái thẩm mỹ trong lịch sử.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Đối tượng nghiên cứu của Mỹ học Mác – Lênin có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Đối tượng nghiên cứu của Mỹ học Mác – Lênin bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Đối #tượng #nghiên #cứu #của #Mỹ #học #Mác #Lênin

Xem thêm bài viết hay:  Ngày 5/5/2022 là ngày gì? - Trường THPT TP Sóc Trăng

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button