Kiến thức chung

Đồng vị, nguyên tử khối trung bình

Bạn đang xem: Đồng vị, nguyên tử khối trung bình tại ĐH KD & CN Hà Nội

Bài báo trình bày với người đọc hai kiến ​​thức cơ bản về nguyên tử. đồng vịkhối lượng nguyên tử trung bìnhĐây là 2 khái niệm bắt buộc phải nắm được trong học phần Hóa Học Nguyên Tử Lớp 10.

Mục lục 1. Tóm tắt kiến ​​thức cơ bản 2. Hướng dẫn giải bài tập trong SGK 3. Bài tập tự giải 4. Tổng kết

Các nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học có thể có khối lượng khác nhau. Vì hạt nhân nguyên tử của các nguyên tố đó có cùng số proton. nhưng với một số neutron khác Những nguyên tử như vậy được gọi là đồng vị.

Do đó, đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton. nhưng với các neutron khác nhau Do đó, số khối là khác nhau.

thí dụ:

– Hiđro có ba đồng vị: $ {} _ 1 ^ 1H $, $ {} _ 1 ^ 2H $, $ {} _ 1 ^ 3H $.

– Cacbon có ba đồng vị: $ {} _ 6 ^ {12} C $, $ {} _ 6 ^ {13} C $, $ {} _ 6 ^ {14} C $.

Hầu hết các nguyên tố hóa học là hỗn hợp của một số đồng vị.

Nhưng các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học có số nơtron trong hạt nhân khác nhau. Do đó, chúng có các tính chất vật lý khác nhau. (tính chất hóa học giống nhau)

Điều này là do phần lớn thành phần hóa học là hỗn hợp của nhiều đồng vị. Do đó, khối lượng nguyên tử của một nguyên tố là khối lượng nguyên tử trung bình của hỗn hợp các đồng vị tính theo phần trăm của mỗi đồng vị.

Ví dụ: Clo là hỗn hợp của hai đồng vị: $ {} _ {17} ^ {35} Cl $ (75,53%) và $ {} _ {17} ^ {37} Cl $ (24,47%).

Do đó, nguyên tử khối trung bình của clo là:

A = 35. $ Frac {{75,53}} {{100}} $ + 37. $ Frac {{24,47}} {{100}} $ = 35,5đvC.

để dễ sử dụng Chỉ các blogger nguyên tử.

a) – Nguyên tử khối trung bình của hiđro:

$ {A_H} $ = 1. $ Frac {{99,985}} {{100}} $ + 2. $ Frac {{0,015}} {{100}} $ = 1,02985 đơn vị

Nguyên tử khối trung bình của clo:

$ {A_ {Cl}} $ = 35. $ Frac {{75,53}} {{100}} $ + 37. $ Frac {{24,47}} {{100}} $ = 35,5đvC.

b) Kí hiệu $ {} _ 1 ^ 2H $ là D.

c) Phân tử khối: 36 38 37 39

Gọi x là phần trăm nguyên tử của đồng vị. $ {} _ {29} ^ {63} Phần trăm nguyên tử Cu $ ​​của đồng vị $ {} _ {29} ^ {65} Cu $ ​​là (100-x)

Ta có: 63. $ Frac {x} {{100}} $ + 65. $ Frac {{(100 – x)}} {{100}} $ = 63.546 đơn vị $ đến $ x.

a) C $ {{A_X}} $ Công thức phân tử có thể có của hydro: $ {H_2} $ HD $ {D_2} $

b) Phân tử khối: 2, 3, 4 đvC

c)% D = 0,12%:% H = 99,88%

Kết quả trên được tính từ phương trình: 1. $ Frac {x} {{100}} $ + 2. $ Frac {{(100 – x)}} {{100}} $ = 0,1.22.4 .

3.1 Theo thứ tự ký hiệu nguyên tử của các nguyên tố sau:

$ {} _ 6 ^ {12} A $; $ {} _ {17} ^ {35} B $; $ {} _ 7 ^ {14} C $; $ {} _ 8 ^ {16} D $; $ {} _6 ^ {13} E $; $ {} _ {17} ^ {36} G $; $ {} _ 7 ^ {13} H $; $ {} _ 8 ^ {17} i $; $ {} _ {17} ^ {38} K $; $ {} _ 8 ^ {18} M $

a) Kí hiệu nào chỉ nguyên tố hoá học giống nhau? Đó là yếu tố nào?

b) Cho số hạt p, n, e trong nguyên tử của nguyên tố mới xác định.

3.2. Khoáng chất silic trong tự nhiên bao gồm $ {} _ {14} ^ {28} Si $ là 92%, $ {} _ {14} ^ {29} S $ là 5% và $ {} _ {14} ^ {30} Si $. Đến 3 %

a) Tính khối lượng nguyên tử của mỗi đồng vị.

b) Tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố silic.

c) Khi silic được điều chế từ các loại quặng khác nhau, người ta thấy khối lượng nguyên tử hơi khác nhau.

IV- Bài tập có hướng dẫn giải

3.3. Cacbon có hai đồng vị: $ {} _ 6 ^ {12} C $ chiếm 98,98%, $ {} _ 6 ^ {13} C $ chiếm 1,02%. Tính khối lượng nguyên tử trung bình của cacbon.

Điện thoại: 12,50 VND

3.4 Cho 5,85 g muối NaX phản ứng với dung dịch AgN {O_3} $ dư, sau khi phản ứng xong thu được 14,35 g kết tủa.

a) Xác định nguyên tử khối của nguyên tố X.

b) Nguyên tố X có hai đồng vị. Xác định số khối của mỗi đồng vị. trong đó đồng vị thứ nhất chứa một tỷ lệ phần trăm của đồng vị ba. Đồng vị thứ hai có số nơtron nhiều hơn đồng vị thứ nhất hai nơtron.

Điện thoại: a) $ {A_X} $ = 35,5 VNDC

b) Số khối của đồng vị thứ nhất là 35, đồng vị thứ hai là 37.

3.5. Nguyên tử khối trung bình của bo (B) là 10,81. Bo được tạo bởi hai đồng vị $ {} _ 5 ^ {10} B $ và $ {} _ 5 ^ {11} B $.

Phần trăm đồng vị là $ {} _ 5 ^ {11} B $ trong axit boric $ {H_3} B {O_3} $.

Điện thoại: 81%

Sau bài học hôm nay, bạn phải biết:

  • lý thuyết đồng vị
  • lý thuyết khối lượng nguyên tử trung bình
  • Nguyên tử khối trung bình của một số đơn chất và hợp chất thường gặp.
  • Bài tập về đồng vị và khối lượng nguyên tử trung bình

Thông tin cần xem thêm: Đồng vị, nguyên tử khối trung bình

Hình Ảnh về Đồng vị, nguyên tử khối trung bình

Video về Đồng vị, nguyên tử khối trung bình

Wiki về Đồng vị, nguyên tử khối trung bình

Đồng vị, nguyên tử khối trung bình

Đồng vị, nguyên tử khối trung bình -

Bài báo trình bày với người đọc hai kiến ​​thức cơ bản về nguyên tử. đồng vịkhối lượng nguyên tử trung bìnhĐây là 2 khái niệm bắt buộc phải nắm được trong học phần Hóa Học Nguyên Tử Lớp 10.

Mục lục 1. Tóm tắt kiến ​​thức cơ bản 2. Hướng dẫn giải bài tập trong SGK 3. Bài tập tự giải 4. Tổng kết

Các nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học có thể có khối lượng khác nhau. Vì hạt nhân nguyên tử của các nguyên tố đó có cùng số proton. nhưng với một số neutron khác Những nguyên tử như vậy được gọi là đồng vị.

Do đó, đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton. nhưng với các neutron khác nhau Do đó, số khối là khác nhau.

thí dụ:

- Hiđro có ba đồng vị: $ {} _ 1 ^ 1H $, $ {} _ 1 ^ 2H $, $ {} _ 1 ^ 3H $.

- Cacbon có ba đồng vị: $ {} _ 6 ^ {12} C $, $ {} _ 6 ^ {13} C $, $ {} _ 6 ^ {14} C $.

Hầu hết các nguyên tố hóa học là hỗn hợp của một số đồng vị.

Nhưng các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học có số nơtron trong hạt nhân khác nhau. Do đó, chúng có các tính chất vật lý khác nhau. (tính chất hóa học giống nhau)

Điều này là do phần lớn thành phần hóa học là hỗn hợp của nhiều đồng vị. Do đó, khối lượng nguyên tử của một nguyên tố là khối lượng nguyên tử trung bình của hỗn hợp các đồng vị tính theo phần trăm của mỗi đồng vị.

Ví dụ: Clo là hỗn hợp của hai đồng vị: $ {} _ {17} ^ {35} Cl $ (75,53%) và $ {} _ {17} ^ {37} Cl $ (24,47%).

Do đó, nguyên tử khối trung bình của clo là:

A = 35. $ Frac {{75,53}} {{100}} $ + 37. $ Frac {{24,47}} {{100}} $ = 35,5đvC.

để dễ sử dụng Chỉ các blogger nguyên tử.

a) - Nguyên tử khối trung bình của hiđro:

$ {A_H} $ = 1. $ Frac {{99,985}} {{100}} $ + 2. $ Frac {{0,015}} {{100}} $ = 1,02985 đơn vị

Nguyên tử khối trung bình của clo:

$ {A_ {Cl}} $ = 35. $ Frac {{75,53}} {{100}} $ + 37. $ Frac {{24,47}} {{100}} $ = 35,5đvC.

b) Kí hiệu $ {} _ 1 ^ 2H $ là D.

c) Phân tử khối: 36 38 37 39

Gọi x là phần trăm nguyên tử của đồng vị. $ {} _ {29} ^ {63} Phần trăm nguyên tử Cu $ ​​của đồng vị $ {} _ {29} ^ {65} Cu $ ​​là (100-x)

Ta có: 63. $ Frac {x} {{100}} $ + 65. $ Frac {{(100 - x)}} {{100}} $ = 63.546 đơn vị $ đến $ x.

a) C $ {{A_X}} $ Công thức phân tử có thể có của hydro: $ {H_2} $ HD $ {D_2} $

b) Phân tử khối: 2, 3, 4 đvC

c)% D = 0,12%:% H = 99,88%

Kết quả trên được tính từ phương trình: 1. $ Frac {x} {{100}} $ + 2. $ Frac {{(100 - x)}} {{100}} $ = 0,1.22.4 .

3.1 Theo thứ tự ký hiệu nguyên tử của các nguyên tố sau:

$ {} _ 6 ^ {12} A $; $ {} _ {17} ^ {35} B $; $ {} _ 7 ^ {14} C $; $ {} _ 8 ^ {16} D $; $ {} _6 ^ {13} E $; $ {} _ {17} ^ {36} G $; $ {} _ 7 ^ {13} H $; $ {} _ 8 ^ {17} i $; $ {} _ {17} ^ {38} K $; $ {} _ 8 ^ {18} M $

a) Kí hiệu nào chỉ nguyên tố hoá học giống nhau? Đó là yếu tố nào?

b) Cho số hạt p, n, e trong nguyên tử của nguyên tố mới xác định.

3.2. Khoáng chất silic trong tự nhiên bao gồm $ {} _ {14} ^ {28} Si $ là 92%, $ {} _ {14} ^ {29} S $ là 5% và $ {} _ {14} ^ {30} Si $. Đến 3 %

a) Tính khối lượng nguyên tử của mỗi đồng vị.

b) Tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố silic.

c) Khi silic được điều chế từ các loại quặng khác nhau, người ta thấy khối lượng nguyên tử hơi khác nhau.

IV- Bài tập có hướng dẫn giải

3.3. Cacbon có hai đồng vị: $ {} _ 6 ^ {12} C $ chiếm 98,98%, $ {} _ 6 ^ {13} C $ chiếm 1,02%. Tính khối lượng nguyên tử trung bình của cacbon.

Điện thoại: 12,50 VND

3.4 Cho 5,85 g muối NaX phản ứng với dung dịch AgN {O_3} $ dư, sau khi phản ứng xong thu được 14,35 g kết tủa.

a) Xác định nguyên tử khối của nguyên tố X.

b) Nguyên tố X có hai đồng vị. Xác định số khối của mỗi đồng vị. trong đó đồng vị thứ nhất chứa một tỷ lệ phần trăm của đồng vị ba. Đồng vị thứ hai có số nơtron nhiều hơn đồng vị thứ nhất hai nơtron.

Điện thoại: a) $ {A_X} $ = 35,5 VNDC

b) Số khối của đồng vị thứ nhất là 35, đồng vị thứ hai là 37.

3.5. Nguyên tử khối trung bình của bo (B) là 10,81. Bo được tạo bởi hai đồng vị $ {} _ 5 ^ {10} B $ và $ {} _ 5 ^ {11} B $.

Phần trăm đồng vị là $ {} _ 5 ^ {11} B $ trong axit boric $ {H_3} B {O_3} $.

Điện thoại: 81%

Sau bài học hôm nay, bạn phải biết:

  • lý thuyết đồng vị
  • lý thuyết khối lượng nguyên tử trung bình
  • Nguyên tử khối trung bình của một số đơn chất và hợp chất thường gặp.
  • Bài tập về đồng vị và khối lượng nguyên tử trung bình

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Đồng vị, nguyên tử khối trung bình có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Đồng vị, nguyên tử khối trung bình bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội
Chuyên mục: Kiến thức chung

#Đồng #vị #nguyên #tử #khối #trung #bình

Xem thêm bài viết hay:  Khoa Y – ĐHQG TP.HCM công bố phương án tuyển sinh 2017

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button