Giáo Dục

Em hãy đọc thông tin, tình huống và trả lời câu hỏi: Thông tin 1. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập

Câu hỏi: Em hãy đọc thông tin, tình huống và trả lời câu hỏi

Thông tin 1. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác, hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm. đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng, dân chủ trong quản lý HTX.

(Theo Điều 3, Luật Hợp tác xã, Luật số 23/2012/QH13)

Hãy căn cứ vào thông tin 1 để xác định chủ thể của mô hình kinh tế hợp tác? Theo ông, mô hình kinh tế hợp tác được hình thành như thế nào? Mục đích các thành viên tham gia hợp tác xã là gì?

Em hãy đọc thông tin, tình huống và trả lời câu hỏi

Câu trả lời:

– Chủ thể của mô hình kinh tế hợp tác: tổ chức, tập thể.


– Mô hình kinh tế hợp tác được hình thành: Do ít nhất 7 thành viên tự nguyện thành lập, hợp tác hỗ trợ nhau sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm đáp ứng nhu cầu chung của các thành viên. , trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng, dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

Mục đích tham gia hợp tác xã của xã viên:

+ Tìm việc, vì nhu cầu chung.

+ Hợp tác với nhau để phát triển phong trào hợp tác xã trên quy mô địa phương, khu vực, cả nước và quốc tế.

* Hợp tác xã là gì?

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, sở hữu chung, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác, hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm. đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng, dân chủ trong quản lý HTX.

Hợp tác xã là mô hình tổ chức kinh tế đã phổ biến từ lâu và được khuyến khích phát triển ở Việt Nam, cùng tồn tại với các loại hình doanh nghiệp khác ở Việt Nam.

Việc thành lập hợp tác xã cũng giống như việc thành lập công ty phải đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.

Theo quy định tại Điều 29 Luật HTX 2012, cơ cấu tổ chức của HTX gồm đại hội thành viên, hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc) và ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên.

* Hộ kinh doanh là gì?

Hộ kinh doanh là hình thức kinh doanh khá phổ biến và được nhiều người lựa chọn khi tiến hành kinh doanh nhỏ lẻ.

Theo quy định tại Khoản 10 Điều 4 Luật Doanh nghiệp: “Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh”.

Như vậy, có thể thấy doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có trụ sở và tài sản riêng, được thành lập theo quy định của pháp luật. Ở Việt Nam hiện nay có nhiều loại hình doanh nghiệp với nhiều loại hình kinh doanh khác nhau như công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc các thành phần kinh tế. , nhóm công ty, v.v.

>>>Xem tất cả: Soạn Kinh tế Pháp luật 10 Bài 7: Sản xuất kinh doanh và mô hình sản xuất kinh doanh

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10 , GDCD 10

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Em hãy đọc thông tin, tình huống và trả lời câu hỏi: Thông tin 1. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập

Video về Em hãy đọc thông tin, tình huống và trả lời câu hỏi: Thông tin 1. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập

Wiki về Em hãy đọc thông tin, tình huống và trả lời câu hỏi: Thông tin 1. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập

Em hãy đọc thông tin, tình huống và trả lời câu hỏi: Thông tin 1. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập

Em hãy đọc thông tin, tình huống và trả lời câu hỏi: Thông tin 1. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập -

Câu hỏi: Em hãy đọc thông tin, tình huống và trả lời câu hỏi

Thông tin 1. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác, hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm. đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng, dân chủ trong quản lý HTX.

(Theo Điều 3, Luật Hợp tác xã, Luật số 23/2012/QH13)

Hãy căn cứ vào thông tin 1 để xác định chủ thể của mô hình kinh tế hợp tác? Theo ông, mô hình kinh tế hợp tác được hình thành như thế nào? Mục đích các thành viên tham gia hợp tác xã là gì?

Em hãy đọc thông tin, tình huống và trả lời câu hỏi

Câu trả lời:

- Chủ thể của mô hình kinh tế hợp tác: tổ chức, tập thể.


– Mô hình kinh tế hợp tác được hình thành: Do ít nhất 7 thành viên tự nguyện thành lập, hợp tác hỗ trợ nhau sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm đáp ứng nhu cầu chung của các thành viên. , trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng, dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

Mục đích tham gia hợp tác xã của xã viên:

+ Tìm việc, vì nhu cầu chung.

+ Hợp tác với nhau để phát triển phong trào hợp tác xã trên quy mô địa phương, khu vực, cả nước và quốc tế.

* Hợp tác xã là gì?

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, sở hữu chung, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác, hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm. đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng, dân chủ trong quản lý HTX.

Hợp tác xã là mô hình tổ chức kinh tế đã phổ biến từ lâu và được khuyến khích phát triển ở Việt Nam, cùng tồn tại với các loại hình doanh nghiệp khác ở Việt Nam.

Việc thành lập hợp tác xã cũng giống như việc thành lập công ty phải đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.

Theo quy định tại Điều 29 Luật HTX 2012, cơ cấu tổ chức của HTX gồm đại hội thành viên, hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc) và ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên.

* Hộ kinh doanh là gì?

Hộ kinh doanh là hình thức kinh doanh khá phổ biến và được nhiều người lựa chọn khi tiến hành kinh doanh nhỏ lẻ.

Theo quy định tại Khoản 10 Điều 4 Luật Doanh nghiệp: “Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh”.

Như vậy, có thể thấy doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có trụ sở và tài sản riêng, được thành lập theo quy định của pháp luật. Ở Việt Nam hiện nay có nhiều loại hình doanh nghiệp với nhiều loại hình kinh doanh khác nhau như công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc các thành phần kinh tế. , nhóm công ty, v.v.

>>>Xem tất cả: Soạn Kinh tế Pháp luật 10 Bài 7: Sản xuất kinh doanh và mô hình sản xuất kinh doanh

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10 , GDCD 10

[rule_{ruleNumber}]

Câu hỏi: Em hãy đọc thông tin, tình huống và trả lời câu hỏi

Thông tin 1. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác, hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm. đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng, dân chủ trong quản lý HTX.

(Theo Điều 3, Luật Hợp tác xã, Luật số 23/2012/QH13)

Hãy căn cứ vào thông tin 1 để xác định chủ thể của mô hình kinh tế hợp tác? Theo ông, mô hình kinh tế hợp tác được hình thành như thế nào? Mục đích các thành viên tham gia hợp tác xã là gì?

Em hãy đọc thông tin, tình huống và trả lời câu hỏi

Câu trả lời:

– Chủ thể của mô hình kinh tế hợp tác: tổ chức, tập thể.


– Mô hình kinh tế hợp tác được hình thành: Do ít nhất 7 thành viên tự nguyện thành lập, hợp tác hỗ trợ nhau sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm đáp ứng nhu cầu chung của các thành viên. , trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng, dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

Mục đích tham gia hợp tác xã của xã viên:

+ Tìm việc, vì nhu cầu chung.

+ Hợp tác với nhau để phát triển phong trào hợp tác xã trên quy mô địa phương, khu vực, cả nước và quốc tế.

* Hợp tác xã là gì?

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, sở hữu chung, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác, hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm. đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng, dân chủ trong quản lý HTX.

Hợp tác xã là mô hình tổ chức kinh tế đã phổ biến từ lâu và được khuyến khích phát triển ở Việt Nam, cùng tồn tại với các loại hình doanh nghiệp khác ở Việt Nam.

Việc thành lập hợp tác xã cũng giống như việc thành lập công ty phải đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.

Theo quy định tại Điều 29 Luật HTX 2012, cơ cấu tổ chức của HTX gồm đại hội thành viên, hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc) và ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên.

* Hộ kinh doanh là gì?

Hộ kinh doanh là hình thức kinh doanh khá phổ biến và được nhiều người lựa chọn khi tiến hành kinh doanh nhỏ lẻ.

Theo quy định tại Khoản 10 Điều 4 Luật Doanh nghiệp: “Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh”.

Như vậy, có thể thấy doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có trụ sở và tài sản riêng, được thành lập theo quy định của pháp luật. Ở Việt Nam hiện nay có nhiều loại hình doanh nghiệp với nhiều loại hình kinh doanh khác nhau như công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc các thành phần kinh tế. , nhóm công ty, v.v.

>>>Xem tất cả: Soạn Kinh tế Pháp luật 10 Bài 7: Sản xuất kinh doanh và mô hình sản xuất kinh doanh

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 10 , GDCD 10

Bạn thấy bài viết Em hãy đọc thông tin, tình huống và trả lời câu hỏi: Thông tin 1. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Em hãy đọc thông tin, tình huống và trả lời câu hỏi: Thông tin 1. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#hãy #đọc #thông #tin #tình #huống #và #trả #lời #câu #hỏi #Thông #tin #1Hợp #tác #xã #là #tổ #chức #kinh #tế #tập #thể #đồng #sở #hữu #có #tư #cách #pháp #nhân #ít #nhất #thành #viên #tự #nguyện #thành #lập

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button