Giáo Dục

Fructozo có tham gia phản ứng tráng gương không

Fructozơ có tham gia phản ứng tráng gương không?

Câu trả lời:

Fructozo tham gia phản ứng tráng gương.

Giải thích

– Fructozơ là đồng phân của glucozơ, tuy nhiên fructozơ không có nhóm –CH = O nên không có phản ứng tráng gương ở nhiệt độ thường. Nhưng khi đun nóng trong môi trường kiềm, fructozơ chuyển thành glucozơ theo cân bằng: Fructozơ (OH–) ⇔ Glucozơ. Vậy có phản ứng tráng gương của fructozơ.

[CHUẨN NHẤT] Fructozơ có tham gia phản ứng tráng gương không?

– Phản ứng tráng gương là một phản ứng hóa học đặc trưng của các chất như anđehit, glucozơ, este, axit fomic… với hợp chất của kim loại bạc (Ag). Hợp chất của kim loại bạc là AgNO3  và Ag2O trong môi trường NH3 viết gọn là AgNO3/NH3. Phản ứng tạo thành kim loại bạc. Chính vì thế, phản ứng này có tên gọi khác là phản ứng tráng bạc.

Phản ứng tráng gương của glucoza fructoza và sacaroza

Phức hợp bạc amoniac sẽ oxy hóa glucozơ tạo thành amoni gluconat, tan trong dung dịch và giải phóng Ag kim loại.

CH2OH[CHOH]4CHO + 2[Ag(NH3)2]OH (t°)→ CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag ↓+ 3NH3 + H2O

– Fructozơ là đồng phân của glucozơ, tuy nhiên fructozơ không có nhóm –CH = O nên không có phản ứng tráng gương ở nhiệt độ thường. Nhưng khi đun nóng trong môi trường kiềm, fructozơ chuyển thành glucozơ theo cân bằng: Fructozơ (OH–) ⇔ Glucozơ. Vậy có phản ứng tráng gương của fructozơ.

– Đối với sacaroza, sacaroza là dung dịch không có tính khử. Tuy nhiên, khi đun nóng trong môi trường axit, nó bị thủy phân thành dung dịch có tính khử của glucozơ và fructozơ. Khi đó, glucozơ sẽ tham gia phản ứng tráng gương. Quá trình phân hủy như sau:

C12H22O11 (saccarozơ) + H2O → C6H12O6 (glucozơ) + C6H12O6 (fructozơ)

Chú ý: Những phản ứng tác dụng với ddAgNO3/NH3 nhưng không gọi là phản ứng tráng gương

Phương pháp giải bài Phản ứng tráng gương của glucozơ

Phương trình phản ứng:

C6H12O6 + Ag2O → C6H12O7 + 2Ag

Chú ý:  2nC6H12O6 = nAg

Phương pháp chung:

+ Phân tích đề để làm gì và yêu cầu gì

+ Tính n của chất đã cho. Tính số mol chất hỏi khối lượng chất hỏi

Bài tập vận dụng phản ứng tráng gương của glucozơ

Bài 1: Đun nóng 250 gam dung dịch glucozơ với dung dịch AgNO3 /NH3 thu được 15 gam Ag, nồng độ của dung dịch glucozơ là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

[CHUẨN NHẤT] Fructozo có tham gia phản ứng tráng gương không?

Bài 2: Để tráng bạc một chiếc gương soi, người ta phải đun nóng dung dịch chứa 36g glucozơ với lượng vừa đủ dung dịch AgNO3 trong amoniac. Khối lượng bạc đã sinh ra bám vào mặt kính của gương và khối lượng AgNO3 cần dùng lần lượt là bao nhiêu (biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn)

Hướng dẫn:

nglucozo = 36/180 = 0,2 mol

C6H12O6 + Ag2O → C6H12O7 + 2Ag

0,2 …………… .. → ……………… 0,4 mol

mAg = 0,4.108 = 43,2 gam

Bảo toàn nguyên tố Ag ta có: nAgNO3 = nAg = 0,4 mol

mAgNO3 = 0,4. (108 + 14 + 16,3) = 68 gam

Bài 3: Đun nóng dung dịch chứa 18 gam glucozo với AgNO3 đủ phản ứng trong dung dịch NH3 thấy Ag tách ra. Tính lượng Ag thu được và khối lượng AgNO3 cần dùng, biết rắng các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Hướng dẫn:

C5H11O5CHO + 2[Ag(NH3)2]OH → C5H11O5COONH4 + 2Ag + 3NH3 + H2O

nAg = 2nglucozo = 2.18/180 = 0,2 (mol)

mAg 0,2.108 = 21,6 (gam)

Bài 4: Đun 10ml dung dịch glucozo với một lượng dư AgNO3/NH3 thu được lượng Ag đúng bằng lượng Ag sinh ra khi cho 6,4g Cu tác dụng hết với dung dịch AgNO3. Nồng độ mol của dung dịch glucozo bao nhiêu?

Hướng dẫn:

[CHUẨN NHẤT] Fructozo có tham gia phản ứng tráng gương không?

 

Bài 5: Cho 50 ml dung dịch glucozo chưa rõ nồng độ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3|NH3 thu được 2,16 gam Ag kết tủa. Tính nồng độ mol / lít của dung dịch glucozo đã dùng.

Hướng dẫn:

[CHUẨN NHẤT] Fructozo có tham gia phản ứng tráng gương không?

Ta có: nAg = 2,16/108 = 0,02(mol)

Từ (1) nđường glucoza = 0,01 (mol) CM(glucose) = 0,01 / 0,05 = 0,2M

Bài 6: Cho 6,84 gam hỗn hợp saccarozo và mantozo tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3|NH3 thu được 1,08 gam Ag. Xác định số mol của saccarozo và mantozo trong hỗn hợp đầu?

Hướng dẫn:

Chỉ mantozơ tham gia phản ứng tráng gương.

[CHUẨN NHẤT] Fructozo có tham gia phản ứng tráng gương không?

TừN mantozo

= 0,005 (mol)N sacaroza

= 6,84 / 342 – 0,005 = 0,015 (mol)

Bài 7: Hỗn hợp m gam gồm glucozo và Fructozo tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3|NH3 tạo ra 4,32 gam Ag. Cũng m gam hỗn hợp này tác dụng vừa hết với 0,8 gam Br2 trong dung dịch nước. hãy tính số mol của glucozo và fructozo trong hỗn hợp ban đầu.

Hướng dẫn:

Phản ứng:

[CHUẨN NHẤT] Fructozo có tham gia phản ứng tráng gương không?

Chúng tôi thiên đườngAg = 4,32 / 108 = 0,04 (mol)

CH2OH(CHOH)4CHO + Br2 + H2O → CH2OH(CHOH)4COOH + 2HBr

Nđường glucoza = nBr2 = 0,8 / 160 = 0,005 (mol)

Nfructozo = 0,04 / 2 – 0,005 = 0,015 (mol)

Bài 8: Thủy phân hoàn toàn 62,5 gam dung dịch saccarozo 17,1% trong môi trường axit ta thu được dung dịch X. cho AgNO3|NH3 vào dung dịch X và đun nhẹ thu được khối lượng bạc là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

[CHUẨN NHẤT] Fructozo có tham gia phản ứng tráng gương không?

 

Nguồn: hubm.edu.vn

#Fructozo #có #tham #gia #phản #ứng #tráng #gương #không

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button