Giáo Dục

GDCD 11: Bài 6. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Bài 6. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

1. Khái niệm công nghiệp hoá, hiện đại hoá; tất yếu khách quan và tác dụng của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

một. Khái niệm công nghiệp hoá, hiện đại hoá

– Công nghiệp hóa là quá trình chuyển đổi căn bản và toàn diện hoạt động sản xuất từ ​​sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng lao động một cách phổ thông trên cơ sở phát triển của ngành cơ khí.

Hiện đại hóa là quá trình ứng dụng, trang bị các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế – xã hội.

– Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là quá trình chuyển đổi cơ bản và toàn diện các hoạt động kinh tế và quản lý kinh tế – xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chủ yếu sang sử dụng lao động phổ thông của con người. cùng với công nghệ, phương tiện, phương pháp tiên tiến, hiện đại để tạo ra năng suất lao động xã hội cao.

b. Sự cần thiết khách quan và tác dụng của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước


Sự cần thiết khách quan của công nghiệp hoá, hiện đại hoá

+ Do yêu cầu xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.

+ Do yêu cầu rút ngắn sự tụt hậu về kinh tế, kỹ thuật – công nghệ giữa nước ta với các nước trong khu vực và trên thế giới.

+ Do yêu cầu tạo ra năng suất lao động xã hội cao, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của chủ nghĩa xã hội.

– Tác dụng to lớn và toàn diện của công nghiệp hoá, hiện đại hoá

+ Tạo tiền đề để phát triển lực lượng sản xuất và tăng năng suất lao động xã hội, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống nhân dân.

+ Tạo ra lực lượng sản xuất mới, tạo tiền đề cho việc củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, củng cố mối quan hệ liên minh công nhân – nông dân – trí thức.

+ Tạo tiền đề cho sự hình thành và phát triển nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa – nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

+ Tạo cơ sở vật chất – kỹ thuật để xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, gắn với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, củng cố và tăng cường quốc phòng, an ninh.

2. Nội dung cơ bản của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

một. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất

– Cơ giới hoá nền sản xuất xã hội.

– Ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại vào các ngành của nền kinh tế quốc dân.

– Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

b. Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại và hiệu quả

– Cơ cấu kinh tế là tổng thể hữu cơ giữa cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu vùng kinh tế và cơ cấu các ngành kinh tế, trong đó cơ cấu ngành kinh tế là quan trọng nhất vì nó là cốt lõi của nền kinh tế. kết cấu. thuộc kinh tế.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là chuyển từ cơ cấu kinh tế lạc hậu, kém hiệu quả, bất hợp lý sang cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại và hiệu quả.

– Xu hướng chuyển từ cơ cấu kinh tế nông nghiệp sang cơ cấu kinh tế công nông nghiệp và phát triển sang cơ cấu kinh tế công, nông nghiệp và dịch vụ hiện đại.

– Chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển tri thức.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển KTTT là tiền đề chi phối xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động trong từng thời kỳ ở nước ta.

3. Trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Lý thuyết GDCD 11: Bài 6. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - Chi tiết, hay nhất


– Nhận thức đúng đắn về tính tất yếu khách quan và tác dụng to lớn của công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

– Lựa chọn ngành hàng, sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao, phù hợp với nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế.

– Tiếp thu và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất.

– Học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu về nguồn lao động có tay nghề cao cho nền kinh tế.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, GDCD 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về GDCD 11: Bài 6. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Video về GDCD 11: Bài 6. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Wiki về GDCD 11: Bài 6. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

GDCD 11: Bài 6. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

GDCD 11: Bài 6. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước -

Bài 6. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

1. Khái niệm công nghiệp hoá, hiện đại hoá; tất yếu khách quan và tác dụng của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

một. Khái niệm công nghiệp hoá, hiện đại hoá

- Công nghiệp hóa là quá trình chuyển đổi căn bản và toàn diện hoạt động sản xuất từ ​​sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng lao động một cách phổ thông trên cơ sở phát triển của ngành cơ khí.

Hiện đại hóa là quá trình ứng dụng, trang bị các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế - xã hội.

- Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là quá trình chuyển đổi cơ bản và toàn diện các hoạt động kinh tế và quản lý kinh tế - xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chủ yếu sang sử dụng lao động phổ thông của con người. cùng với công nghệ, phương tiện, phương pháp tiên tiến, hiện đại để tạo ra năng suất lao động xã hội cao.

b. Sự cần thiết khách quan và tác dụng của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước


Sự cần thiết khách quan của công nghiệp hoá, hiện đại hoá

+ Do yêu cầu xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.

+ Do yêu cầu rút ngắn sự tụt hậu về kinh tế, kỹ thuật - công nghệ giữa nước ta với các nước trong khu vực và trên thế giới.

+ Do yêu cầu tạo ra năng suất lao động xã hội cao, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của chủ nghĩa xã hội.

- Tác dụng to lớn và toàn diện của công nghiệp hoá, hiện đại hoá

+ Tạo tiền đề để phát triển lực lượng sản xuất và tăng năng suất lao động xã hội, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống nhân dân.

+ Tạo ra lực lượng sản xuất mới, tạo tiền đề cho việc củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, củng cố mối quan hệ liên minh công nhân - nông dân - trí thức.

+ Tạo tiền đề cho sự hình thành và phát triển nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa - nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

+ Tạo cơ sở vật chất - kỹ thuật để xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, gắn với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, củng cố và tăng cường quốc phòng, an ninh.

2. Nội dung cơ bản của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

một. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất

- Cơ giới hoá nền sản xuất xã hội.

- Ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại vào các ngành của nền kinh tế quốc dân.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

b. Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại và hiệu quả

- Cơ cấu kinh tế là tổng thể hữu cơ giữa cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu vùng kinh tế và cơ cấu các ngành kinh tế, trong đó cơ cấu ngành kinh tế là quan trọng nhất vì nó là cốt lõi của nền kinh tế. kết cấu. thuộc kinh tế.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là chuyển từ cơ cấu kinh tế lạc hậu, kém hiệu quả, bất hợp lý sang cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại và hiệu quả.

- Xu hướng chuyển từ cơ cấu kinh tế nông nghiệp sang cơ cấu kinh tế công nông nghiệp và phát triển sang cơ cấu kinh tế công, nông nghiệp và dịch vụ hiện đại.

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển tri thức.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển KTTT là tiền đề chi phối xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động trong từng thời kỳ ở nước ta.

3. Trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Lý thuyết GDCD 11: Bài 6. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - Chi tiết, hay nhất


- Nhận thức đúng đắn về tính tất yếu khách quan và tác dụng to lớn của công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

- Lựa chọn ngành hàng, sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao, phù hợp với nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế.

- Tiếp thu và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất.

- Học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu về nguồn lao động có tay nghề cao cho nền kinh tế.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, GDCD 11

[rule_{ruleNumber}]

Bài 6. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

1. Khái niệm công nghiệp hoá, hiện đại hoá; tất yếu khách quan và tác dụng của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

một. Khái niệm công nghiệp hoá, hiện đại hoá

– Công nghiệp hóa là quá trình chuyển đổi căn bản và toàn diện hoạt động sản xuất từ ​​sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng lao động một cách phổ thông trên cơ sở phát triển của ngành cơ khí.

Hiện đại hóa là quá trình ứng dụng, trang bị các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế – xã hội.

– Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là quá trình chuyển đổi cơ bản và toàn diện các hoạt động kinh tế và quản lý kinh tế – xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chủ yếu sang sử dụng lao động phổ thông của con người. cùng với công nghệ, phương tiện, phương pháp tiên tiến, hiện đại để tạo ra năng suất lao động xã hội cao.

b. Sự cần thiết khách quan và tác dụng của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước


Sự cần thiết khách quan của công nghiệp hoá, hiện đại hoá

+ Do yêu cầu xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.

+ Do yêu cầu rút ngắn sự tụt hậu về kinh tế, kỹ thuật – công nghệ giữa nước ta với các nước trong khu vực và trên thế giới.

+ Do yêu cầu tạo ra năng suất lao động xã hội cao, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của chủ nghĩa xã hội.

– Tác dụng to lớn và toàn diện của công nghiệp hoá, hiện đại hoá

+ Tạo tiền đề để phát triển lực lượng sản xuất và tăng năng suất lao động xã hội, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống nhân dân.

+ Tạo ra lực lượng sản xuất mới, tạo tiền đề cho việc củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, củng cố mối quan hệ liên minh công nhân – nông dân – trí thức.

+ Tạo tiền đề cho sự hình thành và phát triển nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa – nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

+ Tạo cơ sở vật chất – kỹ thuật để xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, gắn với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, củng cố và tăng cường quốc phòng, an ninh.

2. Nội dung cơ bản của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

một. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất

– Cơ giới hoá nền sản xuất xã hội.

– Ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại vào các ngành của nền kinh tế quốc dân.

– Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

b. Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại và hiệu quả

– Cơ cấu kinh tế là tổng thể hữu cơ giữa cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu vùng kinh tế và cơ cấu các ngành kinh tế, trong đó cơ cấu ngành kinh tế là quan trọng nhất vì nó là cốt lõi của nền kinh tế. kết cấu. thuộc kinh tế.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là chuyển từ cơ cấu kinh tế lạc hậu, kém hiệu quả, bất hợp lý sang cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại và hiệu quả.

– Xu hướng chuyển từ cơ cấu kinh tế nông nghiệp sang cơ cấu kinh tế công nông nghiệp và phát triển sang cơ cấu kinh tế công, nông nghiệp và dịch vụ hiện đại.

– Chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển tri thức.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển KTTT là tiền đề chi phối xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động trong từng thời kỳ ở nước ta.

3. Trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Lý thuyết GDCD 11: Bài 6. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - Chi tiết, hay nhất


– Nhận thức đúng đắn về tính tất yếu khách quan và tác dụng to lớn của công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

– Lựa chọn ngành hàng, sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao, phù hợp với nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế.

– Tiếp thu và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất.

– Học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu về nguồn lao động có tay nghề cao cho nền kinh tế.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, GDCD 11

Bạn thấy bài viết GDCD 11: Bài 6. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về GDCD 11: Bài 6. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#GDCD #Bài #Công #nghiệp #hoá #hiện #đại #hoá #đất #nước

Xem thêm bài viết hay:  Bài 7 trang 122 SGK Đại số 11

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button