Giáo Dục

GDQP 12 bài 9: Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc | Lý Thuyết GDQP 12

Bài 9: Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ AN NINH QUỐC GIA

1. An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia

một. An ninh quốc gia:

– Là sự ổn định và phát triển của chế độ và Nhà nước; quyền bất khả xâm phạm, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

– Bao gồm an ninh trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hóa, xã hội, quốc phòng, đối ngoại …

b. Bảo vệ an ninh quốc gia:


Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh làm thất bại các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia:

Hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia là hành vi xâm phạm.

– Mục tiêu an ninh quốc gia là: đối tượng, địa điểm, công trình, phương tiện … theo quy định của pháp luật.

Bảo vệ an ninh quốc gia là nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi công dân.

2. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia

– Bảo vệ chế độ, Nhà nước, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

– Bảo vệ an ninh tư tưởng, văn hóa, khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bảo vệ an ninh kinh tế, quốc phòng, đối ngoại và các lợi ích khác.

– Bảo vệ bí mật Nhà nước.

– Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại và loại bỏ các hoạt động vi phạm.

3. Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia

một. Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ

Đó là nội dung quan trọng nhất, thường xuyên và cấp thiết nhất.

– Bảo vệ chế độ, Nhà nước và Đảng.

– Giữ gìn sự trong sạch của tổ chức Đảng và Nhà nước.

– Bảo vệ các cơ quan, người Việt Nam đang làm việc và học tập ở nước ngoài.

– Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá.

b. Bảo vệ an ninh kinh tế

– Bảo vệ sự ổn định và phát triển của nền kinh tế thị trường.

– Bảo vệ đội ngũ các nhà quản lý kinh tế, nhà khoa học và nhà kinh doanh.

c. Bảo vệ an ninh văn hóa, tư tưởng

– Bảo vệ sự ổn định và phát triển bền vững của văn hóa, tư tưởng.

– Bảo vệ tính đúng đắn, vai trò chủ đạo của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Bảo vệ các giá trị đạo đức truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc.

– Bảo vệ đội ngũ văn nghệ sĩ, những người làm công tác văn hóa.

d. Bảo vệ an ninh quốc gia

– Bảo vệ quyền bình đẳng của các dân tộc.

– Phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc.

e. Bảo vệ an ninh tôn giáo

– Bảo đảm chính sách tự do tín ngưỡng.

– Đấu tranh với các đối tượng, thế lực lợi dụng vấn đề tôn giáo.

– Thực hành đoàn kết, bình đẳng, giúp nhau cùng phát triển.

g. Bảo vệ an ninh biên giới

– Bảo vệ an ninh, trật tự khu vực biên giới quốc gia, trên bộ và trên biển.

– Ngăn chặn các hành vi xâm phạm chủ quyền biên giới.

H. Bảo vệ an toàn thông tin

– Đảm bảo an toàn, nhanh chóng, chính xác và bí mật.

– Chống lộ, lọt thông tin bí mật của Nhà nước.

– Ngăn chặn các hoạt động khai thác, phát hiện lấy cắp thông tin trên mạng.

II. SINH VIÊN CÓ NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA

1. Nâng cao ý thức và trách nhiệm

– Nhận thức đúng tính chất, nhiệm vụ, nội dung của công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Từ đó, xác định trách nhiệm là lực lượng tuyên truyền tích cực cho nhiệm vụ này.

Tích cực học tập nâng cao kiến ​​thức về Hiến pháp, pháp luật, hiểu rõ những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia.

– Luôn nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2. Thực hiện tốt các nội dung bảo vệ an ninh quốc gia

– Luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, tự giác chấp hành pháp luật và các quy định của nhà trường, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

– Thực hiện tốt phương châm: Học sinh 3 không.

– Không tự phát thành lập các hội, câu lạc bộ, đăng báo, bản tin, tạp chí và các hình thức khác trái với quy định của pháp luật. Cảnh giác và đề phòng những âm mưu, thủ đoạn phá hoại.

– Đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và rèn luyện.

– Tích cực tham gia tuyên truyền, hướng dẫn, cùng mọi người thực hiện các nhiệm vụ, nội dung bảo vệ an ninh Tổ quốc.

3. Nâng cao cảnh giác, chủ động, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc

– Luôn nâng cao cảnh giác, phát hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác và đưa tin sai sự thật.

– Chủ động đề phòng, không để bị kẻ xấu kích động, lôi kéo. Tích cực, tự giác tham gia giải quyết công việc theo yêu cầu.

– Động viên, giúp đỡ những em mắc lỗi, sa ngã để giúp các em nhanh chóng tiến bộ. Hãy kiên quyết không che đậy khuyết điểm của mình.

– Phát huy tốt vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Giáo dục phổ thông 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về GDQP 12 bài 9: Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc

| Lý Thuyết GDQP 12

Video về GDQP 12 bài 9: Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc

| Lý Thuyết GDQP 12

Wiki về GDQP 12 bài 9: Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc

| Lý Thuyết GDQP 12

GDQP 12 bài 9: Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc

| Lý Thuyết GDQP 12

GDQP 12 bài 9: Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc

| Lý Thuyết GDQP 12 -

Bài 9: Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ AN NINH QUỐC GIA

1. An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia

một. An ninh quốc gia:

- Là sự ổn định và phát triển của chế độ và Nhà nước; quyền bất khả xâm phạm, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

- Bao gồm an ninh trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hóa, xã hội, quốc phòng, đối ngoại ...

b. Bảo vệ an ninh quốc gia:


Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh làm thất bại các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia:

Hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia là hành vi xâm phạm.

- Mục tiêu an ninh quốc gia là: đối tượng, địa điểm, công trình, phương tiện ... theo quy định của pháp luật.

Bảo vệ an ninh quốc gia là nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi công dân.

2. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia

- Bảo vệ chế độ, Nhà nước, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

- Bảo vệ an ninh tư tưởng, văn hóa, khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bảo vệ an ninh kinh tế, quốc phòng, đối ngoại và các lợi ích khác.

- Bảo vệ bí mật Nhà nước.

- Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại và loại bỏ các hoạt động vi phạm.

3. Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia

một. Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ

Đó là nội dung quan trọng nhất, thường xuyên và cấp thiết nhất.

- Bảo vệ chế độ, Nhà nước và Đảng.

- Giữ gìn sự trong sạch của tổ chức Đảng và Nhà nước.

- Bảo vệ các cơ quan, người Việt Nam đang làm việc và học tập ở nước ngoài.

- Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá.

b. Bảo vệ an ninh kinh tế

- Bảo vệ sự ổn định và phát triển của nền kinh tế thị trường.

- Bảo vệ đội ngũ các nhà quản lý kinh tế, nhà khoa học và nhà kinh doanh.

c. Bảo vệ an ninh văn hóa, tư tưởng

- Bảo vệ sự ổn định và phát triển bền vững của văn hóa, tư tưởng.

- Bảo vệ tính đúng đắn, vai trò chủ đạo của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Bảo vệ các giá trị đạo đức truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc.

- Bảo vệ đội ngũ văn nghệ sĩ, những người làm công tác văn hóa.

d. Bảo vệ an ninh quốc gia

- Bảo vệ quyền bình đẳng của các dân tộc.

- Phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc.

e. Bảo vệ an ninh tôn giáo

- Bảo đảm chính sách tự do tín ngưỡng.

- Đấu tranh với các đối tượng, thế lực lợi dụng vấn đề tôn giáo.

- Thực hành đoàn kết, bình đẳng, giúp nhau cùng phát triển.

g. Bảo vệ an ninh biên giới

- Bảo vệ an ninh, trật tự khu vực biên giới quốc gia, trên bộ và trên biển.

- Ngăn chặn các hành vi xâm phạm chủ quyền biên giới.

H. Bảo vệ an toàn thông tin

- Đảm bảo an toàn, nhanh chóng, chính xác và bí mật.

- Chống lộ, lọt thông tin bí mật của Nhà nước.

- Ngăn chặn các hoạt động khai thác, phát hiện lấy cắp thông tin trên mạng.

II. SINH VIÊN CÓ NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA

1. Nâng cao ý thức và trách nhiệm

- Nhận thức đúng tính chất, nhiệm vụ, nội dung của công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Từ đó, xác định trách nhiệm là lực lượng tuyên truyền tích cực cho nhiệm vụ này.

Tích cực học tập nâng cao kiến ​​thức về Hiến pháp, pháp luật, hiểu rõ những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia.

- Luôn nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2. Thực hiện tốt các nội dung bảo vệ an ninh quốc gia

- Luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, tự giác chấp hành pháp luật và các quy định của nhà trường, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

- Thực hiện tốt phương châm: Học sinh 3 không.

- Không tự phát thành lập các hội, câu lạc bộ, đăng báo, bản tin, tạp chí và các hình thức khác trái với quy định của pháp luật. Cảnh giác và đề phòng những âm mưu, thủ đoạn phá hoại.

- Đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và rèn luyện.

- Tích cực tham gia tuyên truyền, hướng dẫn, cùng mọi người thực hiện các nhiệm vụ, nội dung bảo vệ an ninh Tổ quốc.

3. Nâng cao cảnh giác, chủ động, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc

- Luôn nâng cao cảnh giác, phát hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác và đưa tin sai sự thật.

- Chủ động đề phòng, không để bị kẻ xấu kích động, lôi kéo. Tích cực, tự giác tham gia giải quyết công việc theo yêu cầu.

- Động viên, giúp đỡ những em mắc lỗi, sa ngã để giúp các em nhanh chóng tiến bộ. Hãy kiên quyết không che đậy khuyết điểm của mình.

- Phát huy tốt vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Giáo dục phổ thông 12

[rule_{ruleNumber}]

Bài 9: Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ AN NINH QUỐC GIA

1. An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia

một. An ninh quốc gia:

– Là sự ổn định và phát triển của chế độ và Nhà nước; quyền bất khả xâm phạm, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

– Bao gồm an ninh trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hóa, xã hội, quốc phòng, đối ngoại …

b. Bảo vệ an ninh quốc gia:


Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh làm thất bại các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia:

Hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia là hành vi xâm phạm.

– Mục tiêu an ninh quốc gia là: đối tượng, địa điểm, công trình, phương tiện … theo quy định của pháp luật.

Bảo vệ an ninh quốc gia là nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi công dân.

2. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia

– Bảo vệ chế độ, Nhà nước, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

– Bảo vệ an ninh tư tưởng, văn hóa, khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bảo vệ an ninh kinh tế, quốc phòng, đối ngoại và các lợi ích khác.

– Bảo vệ bí mật Nhà nước.

– Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại và loại bỏ các hoạt động vi phạm.

3. Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia

một. Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ

Đó là nội dung quan trọng nhất, thường xuyên và cấp thiết nhất.

– Bảo vệ chế độ, Nhà nước và Đảng.

– Giữ gìn sự trong sạch của tổ chức Đảng và Nhà nước.

– Bảo vệ các cơ quan, người Việt Nam đang làm việc và học tập ở nước ngoài.

– Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá.

b. Bảo vệ an ninh kinh tế

– Bảo vệ sự ổn định và phát triển của nền kinh tế thị trường.

– Bảo vệ đội ngũ các nhà quản lý kinh tế, nhà khoa học và nhà kinh doanh.

c. Bảo vệ an ninh văn hóa, tư tưởng

– Bảo vệ sự ổn định và phát triển bền vững của văn hóa, tư tưởng.

– Bảo vệ tính đúng đắn, vai trò chủ đạo của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Bảo vệ các giá trị đạo đức truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc.

– Bảo vệ đội ngũ văn nghệ sĩ, những người làm công tác văn hóa.

d. Bảo vệ an ninh quốc gia

– Bảo vệ quyền bình đẳng của các dân tộc.

– Phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc.

e. Bảo vệ an ninh tôn giáo

– Bảo đảm chính sách tự do tín ngưỡng.

– Đấu tranh với các đối tượng, thế lực lợi dụng vấn đề tôn giáo.

– Thực hành đoàn kết, bình đẳng, giúp nhau cùng phát triển.

g. Bảo vệ an ninh biên giới

– Bảo vệ an ninh, trật tự khu vực biên giới quốc gia, trên bộ và trên biển.

– Ngăn chặn các hành vi xâm phạm chủ quyền biên giới.

H. Bảo vệ an toàn thông tin

– Đảm bảo an toàn, nhanh chóng, chính xác và bí mật.

– Chống lộ, lọt thông tin bí mật của Nhà nước.

– Ngăn chặn các hoạt động khai thác, phát hiện lấy cắp thông tin trên mạng.

II. SINH VIÊN CÓ NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA

1. Nâng cao ý thức và trách nhiệm

– Nhận thức đúng tính chất, nhiệm vụ, nội dung của công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Từ đó, xác định trách nhiệm là lực lượng tuyên truyền tích cực cho nhiệm vụ này.

Tích cực học tập nâng cao kiến ​​thức về Hiến pháp, pháp luật, hiểu rõ những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia.

– Luôn nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2. Thực hiện tốt các nội dung bảo vệ an ninh quốc gia

– Luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, tự giác chấp hành pháp luật và các quy định của nhà trường, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

– Thực hiện tốt phương châm: Học sinh 3 không.

– Không tự phát thành lập các hội, câu lạc bộ, đăng báo, bản tin, tạp chí và các hình thức khác trái với quy định của pháp luật. Cảnh giác và đề phòng những âm mưu, thủ đoạn phá hoại.

– Đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và rèn luyện.

– Tích cực tham gia tuyên truyền, hướng dẫn, cùng mọi người thực hiện các nhiệm vụ, nội dung bảo vệ an ninh Tổ quốc.

3. Nâng cao cảnh giác, chủ động, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc

– Luôn nâng cao cảnh giác, phát hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác và đưa tin sai sự thật.

– Chủ động đề phòng, không để bị kẻ xấu kích động, lôi kéo. Tích cực, tự giác tham gia giải quyết công việc theo yêu cầu.

– Động viên, giúp đỡ những em mắc lỗi, sa ngã để giúp các em nhanh chóng tiến bộ. Hãy kiên quyết không che đậy khuyết điểm của mình.

– Phát huy tốt vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Giáo dục phổ thông 12

Bạn thấy bài viết GDQP 12 bài 9: Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc

| Lý Thuyết GDQP 12 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về GDQP 12 bài 9: Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc

| Lý Thuyết GDQP 12 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#GDQP #bài #Trách #nhiệm #của #học #sinh #với #nhiệm #vụ #bảo #vệ #ninh #Tổ #quốc #Lý #Thuyết #GDQP

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button