Giáo Dục

Giải bài 32, 33, 34, 35, 36, 37 trang 50, 51 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Bạn đang xem: Giải bài 32, 33, 34, 35, 36, 37 trang 50, 51 sách giáo khoa toán 8 tập 1 tại TRƯỜNG ĐH KD & CN Hà Nội

Giải bài tập trang 50, 51 bài 6 Phép trừ đại số , SGK toán 8, Câu 32: Trắc nghiệm. Đoán tôi có thể nhanh chóng tính tổng sau khi…

Bài 32 trang 50 sgk toán 8 tập 1

Đố. Em hãy tính nhanh tổng sau:

( frac{1}{x(x+1)}+frac{1}{(x+1)(x+2)}+frac{1}{(x+2)(x+3) }+frac{1}{(x+3)(x+4)})

Bạn đang xem: Giải bài 32, 33, 34, 35, 36, 37 trang 50, 51 sgk toán 8 tập 1

(+frac{1}{(x+4)(x+5)}+frac{1}{(x+5)(x+6)})

Hướng dẫn giải:

Áp dụng kết quả bài 31.a) ta được:

( frac{1}{x(x+1)}=frac{1}{x}-frac{1}{x+1})

( frac{1}{(x+2)(x+1)}=frac{1}{x+1}-frac{1}{x+2})

……………………

( frac{1}{(x+5)(x+6)}=frac{1}{x+5}-frac{1}{x+6})

Do đó: ( frac{1}{x(x+1)}+frac{1}{(x+1)(x+2)}+frac{1}{(x+2)(x) +3)}+frac{1}{(x+3)(x+4)})

(+frac{1}{(x+4)(x+5)}+frac{1}{(x+5)(x+6)})

( = frac{1}{x}-frac{1}{x+1}+frac{1}{x+1}-frac{1}{x+2}+….+ frac {1}{x+5}-frac{1}{x+6})

( =frac{1}{x}-frac{1}{x+6}=frac{x+6-x}{x(x+6)}=frac{6}{x(x ) +6)})

Bài 33 trang 50 sgk toán 8 tập 1

Thực hiện các phép tính sau:

a)({{4xy – 5} over {10{x^3}y}} – {{6{y^2} – 5} over {10{x^3}y}};)

b)({{7x + 6} over {2xleft( {x + 7} right)}} – {{3x + 6} over {2{x^2} + 14x}})

Hướng dẫn làm bài tập về nhà:

a)({{4xy – 5} over {10{x^3}y}} – {{6{y^2} – 5} over {10{x^3}y}} = {{4xy – 5 – left( {6{y^2} – 5} right)} over {10{x^3}y}})

( = {{4xy – 5 – 6{y^2} + 5} over {10{x^3}y}} = {{4xy – 6{y^2}} over {10{x^3 }y}})

( = {{2yleft( {2x – 3y} right)} over {10{x^3}y}} = {{2x – 3y} over {5{x^3}}})

b)({{7x + 6} over {2xleft( {x + 7} right)}} – {{3x + 6} over {2{x^2} + 14x}} = {{ 7x + 6} over {2xleft( {x + 7} right)}} + {{ – left( {3x + 6} right)} over {2xleft( {x + 7} Phải)}})

( = {{7x + 6 – 3x – 6} over {2xleft( {x + 7} right)}} = {{4x} over {2xleft( {x + 7} right) }} = {2 trên {x + 7}})

Bài 34 trang 50 sgk toán 8 tập 1

Sử dụng quy tắc đổi dấu rồi thực hiện phép tính:

a)({{4x + 13} over {5xleft( {x – 7} right)}} – {{x – 48} over {5xleft( {7 – x} right)} };)

b)({1 over {x – 5{x^2}}} – {{25 – 15} over {25{x^2} – 1}})

Hướng dẫn làm bài tập về nhà:

a) ({{4x + 13} over {5xleft( {x – 7} right)}} – {{x – 48} over {5xleft( {7 – x} right)} } = {{4x + 13} over {5xleft( {x – 7} right)}} + {{x – 48} over { – 5xleft( {7 – x} right)}} )

( = {{4x + 13} over {5xleft( {x – 7} right)}} + {{x – 48} over {5xleft( {x – 7} right)}} = {{4x + 13 + x – 48} over {5xleft( {x – 7} right)}})

( = {{5x – 35} over {5xleft( {x – 7} right)}} = {{5left( {x – 7} right)} over {5xleft( { x – 7} right)}} = {1 over x})

b) ({1 over {x – 5{x^2}}} – {{25 – 15} over {25{x^2} – 1}} = {1 over {xleft( { 1 – 5x} right)}} + {{25x – 15} over { – left( {25{x^2} – 1} right)}})

( = {1 over {xleft( {1 – 5x} right)}} + {{25x – 15} over {1 – 25{x^2}}} = {1 over {x left( {1 – 5x} right)}} + {{25x – 15} over {left( {1 – 5x} right)left( {1 + 5x} right)}})

( = {{1 + 5x + xleft( {25x – 15} right)} over {xleft( {1 – 5x} right)left( {1 + 5x} right)}} = {{1 + 5x + 25{x^2} – 15} over {xleft( {1 – 5x} right)left( {1 + 5x} right)}})

( = {{1 – 10x + 25{x^2}} over {xleft( {1 – 5x} right)left( {1 + 5x} right)}} = {{{{ left( {1 – 5x} right)}^2}} over {xleft( {1 – 5x} right)left( {1 + 5x} right)}} = {{1 – 5x} over {xleft( {1 + 5x} right)}})

Bài 35 trang 50 sgk toán 8 tập 1

Thực hiện các phép tính:

a)({{x + 1} over {x – 3}} – {{1 – x} over {x + 3}} – {{2xleft( {1 – x} right)} trên {9 – {x^2}}})

b)({{3x + 1} over {{{left( {x – 1} right)}^2}}} – {1 over {x + 1}} + {{x + 3} over {1 – {x^2}}})

Hướng dẫn làm bài tập về nhà:

a)({{x + 1} over {x – 3}} – {{1 – x} over {x + 3}} – {{2xleft( {1 – x} right)} trên {9 – {x^2}}} = {{x + 1} over {x – 3}} + {{ – left( {1 – x} right)} over {x + 3}} + {{2xleft( {1 – x} right)} over { – left( {9 – {x^2}} right)}})

( = {{x + 1} over {x – 3}} + {{x – 1} over {x + 3}} + {{2xleft( {1 – x} right)} over {{x^2} – 9}} = {{x + 1} over {x – 3}} + {{x – 1} over {x + 3}} + {{2x – 2{x^2 }} over {left( {x – 3} right)left( {x + 3} right)}})

( = {{left( {x + 1} right)left( {x + 3} right) + left( {x – 1} right)left( {x – 3} right) + 2x – 2{x^2}} over {left( {x – 3} right)left( {x + 3} right)}})

( = {{{x^2} + 4x + 3 + {x^2} – 4x + 3 + 2x – 2{x^2}} over {left( {x – 3} right)left ( {x + 3} right)}})

( = {{2x + 6} over {left( {x – 3} right)left( {x + 3} right)}} = {{2left( {x + 3} right )} over {left( {x – 3} right)left( {x + 3} right)}} = {2 over {x – 3}})

b)({{3x + 1} over {{{left( {x – 1} right)}^2}}} – {1 over {x + 1}} + {{x + 3} over {1 – {x^2}}} = {{3x + 1} over {{{left( {x – 1} right)}^2}}} + {{ – 1} over { x + 1}})

(+ {{ – left( {x + 3} right)} over { – left( {1 – {x^2}} right)}})

( = {{3x + 1} over {{{left( {x – 1} right)}^2}}} + {{ – 1} over {x + 1}} + {{ – left( {x + 3} right)} over {{x^2} – 1}} = {{3x + 1} over {{{left( {x – 1} right)}^2} }} + {{ – 1} over {x + 1}} )

(+ {{ – left( {x + 3} right)} over {left( {x – 1} right)left( {x + 1} right)}})

( = {{left( {3x + 1} right)left( {x + 1} right) – {{left( {x – 1} right)}^2} – left( { x + 3} right)left( {x – 1} right)} over {{{left( {x – 1} right)}^2}left( {x + 1} right) }})

( = {{3{x^2} + 4x + 1 – left( {{x^2} – 2x + 1} right) – left( {{x^2} + 2x – 3} right ) )} over {{{left( {x – 1} right)}^2}left( {x + 1} right)}})

( = {{3{x^2} + 4x + 1 – {x^2} + 2x – 1 – {x^2} – 2x + 3} over {{{left( {x – 1} ) phải)}^2}left( {x + 1} right)}})

( = {{{x^2} + 4x + 3} over {{left( {x – 1} right)}^2}left( {x + 1} right)}} = { { {x^2} + x + 3x + 3} over {{{left( {x – 1} right)}^2}left( {x + 1} right)}})

( = {{xleft( {x + 1} right) + 3left( {x + 1} right)} over {{{left( {x – 1} right)}^2 }left( {x + 1} right)}} = {{left( {x + 1} right)left( {x + 3} right)} over {{{left( {x ) – 1} right)}^2}left( {x + 1} right)}} = {{x + 3} over {{{left( {x – 1} right)}^2 } }})

Bài 36 trang 51 sgk toán 8 tập 1

Một công ty may phải sản xuất 10.000 cái trong x ngày. Khi làm xong, không những xong sớm một ngày mà còn làm thêm được 80 sản phẩm.

a) Hãy biểu diễn x :

-Số lượng sản phẩm sản xuất trong ngày theo kế hoạch;

-Số lượng sản phẩm thực tế làm trong ngày;

-Số sản phẩm làm tăng ca trong ngày.

b) Tính số sản phẩm làm thêm trong ngày với x=25.

Hướng dẫn làm bài tập về nhà:

a) Số sản phẩm sản xuất trong ngày dự kiến ​​là ({{10000} over x}) (sản phẩm)

Số sản phẩm thực làm trong 1 ngày là ({{10080} over {x – 1}}) (sản phẩm)

Số sản phẩm làm thêm trong một ngày là ({{10080} over {x – 1}} – {{1000} over x}) (sản phẩm)

b) Với x = 25, biểu thức ({{10080} over {x – 1}} – {{1000} over x}) bằng:

({{10080} over {24}} – {{1000} over {25}} = 420 – 400 = 20) (sản phẩm)

Bài 37 trang 51 sgk toán 8 tập 1

Đố. Cho phân số ({{2x + 1} over {{x^2} – 3}}).

Em hãy tìm một phân số mà khi trừ phân số đã cho với phân số cần tìm thì được một phân số bằng phân số đối của phân số đã cho.

Hướng dẫn làm bài tập về nhà:

Gọi phân số cần tìm là ({C over D})

Từ đầu ta có::({{2x + 1} over {{x^2} – 3}} – {C over D} = – {{2x + 1} over {{x^2} –) 3}})

Cộng cả hai vế của đẳng thức với phân số ({{2x + 1} over {{x^2} – 3}} + {C over D}) ta được:

({{2x + 1} over {{x^2} – 3}} + {{2x + 1} over {{x^2} – 3}} = {C over D})

Vậy phân số cần tìm là: ({C over D} = {{2left( {2x + 1} right)} over {{x^2} – 3}})

ĐH KD & CN Hà Nội

Đăng bởi: ĐH KD & CN Hà Nội

Giải quyết vấn đề

Bản quyền bài viết thuộc về trường ĐH KD & CN Hà Nội. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: ĐH KD & CN Hà Nội (hubm.edu.vn) Tags Giải bài tập toán 8 SGK

Thông tin cần xem thêm:

Tóp 10 Giải bài 32, 33, 34, 35, 36, 37 trang 50, 51 sách giáo khoa toán 8 tập 1

#Giải #bài #trang #sách #giáo #khoa #toán #tập

Video Giải bài 32, 33, 34, 35, 36, 37 trang 50, 51 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Hình Ảnh Giải bài 32, 33, 34, 35, 36, 37 trang 50, 51 sách giáo khoa toán 8 tập 1

#Giải #bài #trang #sách #giáo #khoa #toán #tập

Tin tức Giải bài 32, 33, 34, 35, 36, 37 trang 50, 51 sách giáo khoa toán 8 tập 1

#Giải #bài #trang #sách #giáo #khoa #toán #tập

Review Giải bài 32, 33, 34, 35, 36, 37 trang 50, 51 sách giáo khoa toán 8 tập 1

#Giải #bài #trang #sách #giáo #khoa #toán #tập

Tham khảo Giải bài 32, 33, 34, 35, 36, 37 trang 50, 51 sách giáo khoa toán 8 tập 1

#Giải #bài #trang #sách #giáo #khoa #toán #tập

Mới nhất Giải bài 32, 33, 34, 35, 36, 37 trang 50, 51 sách giáo khoa toán 8 tập 1

#Giải #bài #trang #sách #giáo #khoa #toán #tập

Hướng dẫn Giải bài 32, 33, 34, 35, 36, 37 trang 50, 51 sách giáo khoa toán 8 tập 1

#Giải #bài #trang #sách #giáo #khoa #toán #tập

Tổng Hợp Giải bài 32, 33, 34, 35, 36, 37 trang 50, 51 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Wiki về Giải bài 32, 33, 34, 35, 36, 37 trang 50, 51 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Bạn thấy bài viết Giải bài 32, 33, 34, 35, 36, 37 trang 50, 51 sách giáo khoa toán 8 tập 1 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Giải bài 32, 33, 34, 35, 36, 37 trang 50, 51 sách giáo khoa toán 8 tập 1 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Giải #bài #trang #sách #giáo #khoa #toán #tập

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button