Giáo Dục

Giải bài tập Bài 23. Luyện tâp: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại | Sách bài tập Hóa 12

Giải SBT Hóa 12: Bài 23. Thực hành: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

Bài 23.1 trang 52 Sách bài tập Hóa học 12

Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp CuO, Al2O3 và MgO (đun nóng). Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, một chất rắn gồm. thu được

A. Cu, Al, Mg.

B. Cu, Al, MgO.

C. Cu, Al2O3Mg.

D. Cu, Al2O3MgO.

Câu trả lời:


Chọn câu trả lời DỄ DÀNG

Bài 23.2 trang 52 Sách bài tập Hóa học 12

Hòa tan 28 g Fe trong AgNO. dung dịch3 dư cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được là

A. 108 gam.

B. 162 g.

C. 216 g.

D. 154 g.

Câu trả lời:

Chọn câu trả lời KHÔNG

Bài 23.3 trang 53 Sách bài tập Hóa học 12

Điện phân 400 ml CuSO. dung dịch4 0,2M với cường độ dòng điện 10A một thời gian thu được 0,224 lít khí (dktc) ở anot. Biết rằng điện cực đã dùng là điện cực trơ và hiệu suất điện phân là 100%. Khối lượng catot tăng lên là

A. 1,28 g.

B. 0,32 g.

C. 0,64 g.

D. 3,2 g.

Câu trả lời:

Chọn câu trả lời A

Bài 23.4 trang 53 Sách bài tập Hóa học 12

Quấn một sợi dây vào một thanh kim loại rồi nhúng vào dung dịch H.2VÌ THẾ4 bẩn thỉu. Quan sát thấy bọt khí bay ra rất nhanh từ dây thép. Thanh kim loại đã qua sử dụng có thể được

A. Cu.

B. Ni.

C. Zn.

D. Pt.

Câu trả lời:

Chọn câu trả lời C

Bài 23.5 trang 53 Sách bài tập Hóa học 12

Ngâm một lá Zn trong dung dịch HCl thấy bọt khí thoát ra ít và chậm. Thêm vài giọt dung dịch X thì thấy bọt khí bay ra nhiều và nhanh. Chất tan trong dung dịch X là

A. HỌ2VÌ THẾ4.

B. FeSO4.

C. NaOH.

D. MgSO4.

Câu trả lời:

Chọn câu trả lời KHÔNG

Bài 23.6 trang 53 Sách bài tập Hóa học 12

Cắm 2 lá kim loại Zn và Cu được nối bằng dây dẫn vào cốc. Đổ dung dịch H2VÌ THẾ4 Pha loãng trong cốc thấy có khí H2 được giải phóng từ lá Cu. Điều nào sau đây không đúng về thí nghiệm trên?

A. Cu tác dụng lên H2VÌ THẾ4gia đình sinh ra2.

B. Ở anot xảy ra quá trình khử H +: 2H++ 2e → TIỂU PHỤ.2.

C. Ở catot xảy ra quá trình oxi hóa Zn: Zn → Zn2++ 2e.

D. Zn bị ăn mòn điện hoá và sinh ra dòng điện.

Câu trả lời:

Chọn câu trả lời A

Bài 23.7 trang 53 Sách bài tập Hóa học 12

Cho hợp kim: Cu-Fe (1); Fe-C (2); Fe-Zn (3) trong không khí ẩm. Hợp kim mà sắt bị ăn mòn là

A. (1), (2)

B. (2), (3)

C. (1), (3)

D. (1), (2), (3)

Câu trả lời:

Chọn câu trả lời A

Bài 23.8 trang 53 Sách bài tập Hóa học 12

Nêu phương pháp hoá học để tách từng kim loại ra khỏi dung dịch chứa các muối:

a) FeSO4và CuSO4.

b) NaCl và CuCl2.

Câu trả lời:

Bài 23.9 trang 53 Sách bài tập Hóa học 12

Trình bày sơ đồ tách từng kim loại ra khỏi hỗn hợp các kim loại: Cu, Fe, Al, Ag.

Câu trả lời:

SBT Hóa 12: Bài 23. Thực hành: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại - (ảnh 2)


Bài 23.10 trang 53 Sách bài tập Hóa học 12

Hòa tan hiđroxit kim loại M (OH)2 với một lượng H vừa đủ. dung dịch2VÌ THẾ4 20% để được dung dịch muối có nồng độ 27,21%. Xác định kim loại M.

Câu trả lời:

Ta có PTHH: M (OH)2 + BẠN BÈ2VÌ THẾ4 → MSO4 + 2 NHÀ Ở2O

x → x → x

m ddH2VÌ THẾ4 = 98x. 100/20 = 490x (g)

mdd sau phản ứng = (M + 34) x + 490x = (M + 524) x (gam)

Tôi lại có: mMSO4 = (M + 96) x

SBT Hóa 12: Bài 23. Thực hành: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại - (ảnh 3)

⟺ M = 64 Vậy kim loại cần tìm là Cu.

Bài 23.11 trang 53 Sách bài tập Hóa học 12

Nhiệt phân hoàn toàn 9,4 gam một muối nitrat của kim loại M hóa trị không đổi.4 gam oxit và hỗn hợp NO. khí2 đi vào2. Xác định công thức muối của kim loại M.

Câu trả lời:

Vì sau khi nhiệt phân thu được oxit kim loại là AgNO. bị xóa3.

Để đơn giản, chúng ta giả sử rằng M có hóa trị II:

2 triệu (KHÔNG3)2 → 2MO + KHÔNG2 + 1 / 2O2

Nhận thấy khối lượng chất rắn giảm bằng thể tích khí thoát ra

mKHÔNG2 + mO2 = 9,4 – 4 = 5,4 g

⟶ 46,2x + 16x = 5,4 x = 0,05

Hoa KỳM (KHÔNG3)2 = 9,4 / 0,05 = 188 => EMAHoa Kỳ = 64

Vậy muối đó là Cu (KHÔNG3)2.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Giải bài tập Bài 23. Luyện tâp: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

| Sách bài tập Hóa 12

Video về Giải bài tập Bài 23. Luyện tâp: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

| Sách bài tập Hóa 12

Wiki về Giải bài tập Bài 23. Luyện tâp: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

| Sách bài tập Hóa 12

Giải bài tập Bài 23. Luyện tâp: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

| Sách bài tập Hóa 12

Giải bài tập Bài 23. Luyện tâp: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

| Sách bài tập Hóa 12 -

Giải SBT Hóa 12: Bài 23. Thực hành: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

Bài 23.1 trang 52 Sách bài tập Hóa học 12

Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp CuO, Al2O3 và MgO (đun nóng). Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, một chất rắn gồm. thu được

A. Cu, Al, Mg.

B. Cu, Al, MgO.

C. Cu, Al2O3Mg.

D. Cu, Al2O3MgO.

Câu trả lời:


Chọn câu trả lời DỄ DÀNG

Bài 23.2 trang 52 Sách bài tập Hóa học 12

Hòa tan 28 g Fe trong AgNO. dung dịch3 dư cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được là

A. 108 gam.

B. 162 g.

C. 216 g.

D. 154 g.

Câu trả lời:

Chọn câu trả lời KHÔNG

Bài 23.3 trang 53 Sách bài tập Hóa học 12

Điện phân 400 ml CuSO. dung dịch4 0,2M với cường độ dòng điện 10A một thời gian thu được 0,224 lít khí (dktc) ở anot. Biết rằng điện cực đã dùng là điện cực trơ và hiệu suất điện phân là 100%. Khối lượng catot tăng lên là

A. 1,28 g.

B. 0,32 g.

C. 0,64 g.

D. 3,2 g.

Câu trả lời:

Chọn câu trả lời A

Bài 23.4 trang 53 Sách bài tập Hóa học 12

Quấn một sợi dây vào một thanh kim loại rồi nhúng vào dung dịch H.2VÌ THẾ4 bẩn thỉu. Quan sát thấy bọt khí bay ra rất nhanh từ dây thép. Thanh kim loại đã qua sử dụng có thể được

A. Cu.

B. Ni.

C. Zn.

D. Pt.

Câu trả lời:

Chọn câu trả lời C

Bài 23.5 trang 53 Sách bài tập Hóa học 12

Ngâm một lá Zn trong dung dịch HCl thấy bọt khí thoát ra ít và chậm. Thêm vài giọt dung dịch X thì thấy bọt khí bay ra nhiều và nhanh. Chất tan trong dung dịch X là

A. HỌ2VÌ THẾ4.

B. FeSO4.

C. NaOH.

D. MgSO4.

Câu trả lời:

Chọn câu trả lời KHÔNG

Bài 23.6 trang 53 Sách bài tập Hóa học 12

Cắm 2 lá kim loại Zn và Cu được nối bằng dây dẫn vào cốc. Đổ dung dịch H2VÌ THẾ4 Pha loãng trong cốc thấy có khí H2 được giải phóng từ lá Cu. Điều nào sau đây không đúng về thí nghiệm trên?

A. Cu tác dụng lên H2VÌ THẾ4gia đình sinh ra2.

B. Ở anot xảy ra quá trình khử H +: 2H++ 2e → TIỂU PHỤ.2.

C. Ở catot xảy ra quá trình oxi hóa Zn: Zn → Zn2++ 2e.

D. Zn bị ăn mòn điện hoá và sinh ra dòng điện.

Câu trả lời:

Chọn câu trả lời A

Bài 23.7 trang 53 Sách bài tập Hóa học 12

Cho hợp kim: Cu-Fe (1); Fe-C (2); Fe-Zn (3) trong không khí ẩm. Hợp kim mà sắt bị ăn mòn là

A. (1), (2)

B. (2), (3)

C. (1), (3)

D. (1), (2), (3)

Câu trả lời:

Chọn câu trả lời A

Bài 23.8 trang 53 Sách bài tập Hóa học 12

Nêu phương pháp hoá học để tách từng kim loại ra khỏi dung dịch chứa các muối:

a) FeSO4và CuSO4.

b) NaCl và CuCl2.

Câu trả lời:

Bài 23.9 trang 53 Sách bài tập Hóa học 12

Trình bày sơ đồ tách từng kim loại ra khỏi hỗn hợp các kim loại: Cu, Fe, Al, Ag.

Câu trả lời:

SBT Hóa 12: Bài 23. Thực hành: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại - (ảnh 2)


Bài 23.10 trang 53 Sách bài tập Hóa học 12

Hòa tan hiđroxit kim loại M (OH)2 với một lượng H vừa đủ. dung dịch2VÌ THẾ4 20% để được dung dịch muối có nồng độ 27,21%. Xác định kim loại M.

Câu trả lời:

Ta có PTHH: M (OH)2 + BẠN BÈ2VÌ THẾ4 → MSO4 + 2 NHÀ Ở2O

x → x → x

m ddH2VÌ THẾ4 = 98x. 100/20 = 490x (g)

mdd sau phản ứng = (M + 34) x + 490x = (M + 524) x (gam)

Tôi lại có: mMSO4 = (M + 96) x

SBT Hóa 12: Bài 23. Thực hành: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại - (ảnh 3)

⟺ M = 64 Vậy kim loại cần tìm là Cu.

Bài 23.11 trang 53 Sách bài tập Hóa học 12

Nhiệt phân hoàn toàn 9,4 gam một muối nitrat của kim loại M hóa trị không đổi.4 gam oxit và hỗn hợp NO. khí2 đi vào2. Xác định công thức muối của kim loại M.

Câu trả lời:

Vì sau khi nhiệt phân thu được oxit kim loại là AgNO. bị xóa3.

Để đơn giản, chúng ta giả sử rằng M có hóa trị II:

2 triệu (KHÔNG3)2 → 2MO + KHÔNG2 + 1 / 2O2

Nhận thấy khối lượng chất rắn giảm bằng thể tích khí thoát ra

mKHÔNG2 + mO2 = 9,4 - 4 = 5,4 g

⟶ 46,2x + 16x = 5,4 x = 0,05

Hoa KỳM (KHÔNG3)2 = 9,4 / 0,05 = 188 => EMAHoa Kỳ = 64

Vậy muối đó là Cu (KHÔNG3)2.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa 12

[rule_{ruleNumber}]

Giải SBT Hóa 12: Bài 23. Thực hành: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

Bài 23.1 trang 52 Sách bài tập Hóa học 12

Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp CuO, Al2O3 và MgO (đun nóng). Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, một chất rắn gồm. thu được

A. Cu, Al, Mg.

B. Cu, Al, MgO.

C. Cu, Al2O3Mg.

D. Cu, Al2O3MgO.

Câu trả lời:


Chọn câu trả lời DỄ DÀNG

Bài 23.2 trang 52 Sách bài tập Hóa học 12

Hòa tan 28 g Fe trong AgNO. dung dịch3 dư cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được là

A. 108 gam.

B. 162 g.

C. 216 g.

D. 154 g.

Câu trả lời:

Chọn câu trả lời KHÔNG

Bài 23.3 trang 53 Sách bài tập Hóa học 12

Điện phân 400 ml CuSO. dung dịch4 0,2M với cường độ dòng điện 10A một thời gian thu được 0,224 lít khí (dktc) ở anot. Biết rằng điện cực đã dùng là điện cực trơ và hiệu suất điện phân là 100%. Khối lượng catot tăng lên là

A. 1,28 g.

B. 0,32 g.

C. 0,64 g.

D. 3,2 g.

Câu trả lời:

Chọn câu trả lời A

Bài 23.4 trang 53 Sách bài tập Hóa học 12

Quấn một sợi dây vào một thanh kim loại rồi nhúng vào dung dịch H.2VÌ THẾ4 bẩn thỉu. Quan sát thấy bọt khí bay ra rất nhanh từ dây thép. Thanh kim loại đã qua sử dụng có thể được

A. Cu.

B. Ni.

C. Zn.

D. Pt.

Câu trả lời:

Chọn câu trả lời C

Bài 23.5 trang 53 Sách bài tập Hóa học 12

Ngâm một lá Zn trong dung dịch HCl thấy bọt khí thoát ra ít và chậm. Thêm vài giọt dung dịch X thì thấy bọt khí bay ra nhiều và nhanh. Chất tan trong dung dịch X là

A. HỌ2VÌ THẾ4.

B. FeSO4.

C. NaOH.

D. MgSO4.

Câu trả lời:

Chọn câu trả lời KHÔNG

Bài 23.6 trang 53 Sách bài tập Hóa học 12

Cắm 2 lá kim loại Zn và Cu được nối bằng dây dẫn vào cốc. Đổ dung dịch H2VÌ THẾ4 Pha loãng trong cốc thấy có khí H2 được giải phóng từ lá Cu. Điều nào sau đây không đúng về thí nghiệm trên?

A. Cu tác dụng lên H2VÌ THẾ4gia đình sinh ra2.

B. Ở anot xảy ra quá trình khử H +: 2H++ 2e → TIỂU PHỤ.2.

C. Ở catot xảy ra quá trình oxi hóa Zn: Zn → Zn2++ 2e.

D. Zn bị ăn mòn điện hoá và sinh ra dòng điện.

Câu trả lời:

Chọn câu trả lời A

Bài 23.7 trang 53 Sách bài tập Hóa học 12

Cho hợp kim: Cu-Fe (1); Fe-C (2); Fe-Zn (3) trong không khí ẩm. Hợp kim mà sắt bị ăn mòn là

A. (1), (2)

B. (2), (3)

C. (1), (3)

D. (1), (2), (3)

Câu trả lời:

Chọn câu trả lời A

Bài 23.8 trang 53 Sách bài tập Hóa học 12

Nêu phương pháp hoá học để tách từng kim loại ra khỏi dung dịch chứa các muối:

a) FeSO4và CuSO4.

b) NaCl và CuCl2.

Câu trả lời:

Bài 23.9 trang 53 Sách bài tập Hóa học 12

Trình bày sơ đồ tách từng kim loại ra khỏi hỗn hợp các kim loại: Cu, Fe, Al, Ag.

Câu trả lời:

SBT Hóa 12: Bài 23. Thực hành: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại - (ảnh 2)


Bài 23.10 trang 53 Sách bài tập Hóa học 12

Hòa tan hiđroxit kim loại M (OH)2 với một lượng H vừa đủ. dung dịch2VÌ THẾ4 20% để được dung dịch muối có nồng độ 27,21%. Xác định kim loại M.

Câu trả lời:

Ta có PTHH: M (OH)2 + BẠN BÈ2VÌ THẾ4 → MSO4 + 2 NHÀ Ở2O

x → x → x

m ddH2VÌ THẾ4 = 98x. 100/20 = 490x (g)

mdd sau phản ứng = (M + 34) x + 490x = (M + 524) x (gam)

Tôi lại có: mMSO4 = (M + 96) x

SBT Hóa 12: Bài 23. Thực hành: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại - (ảnh 3)

⟺ M = 64 Vậy kim loại cần tìm là Cu.

Bài 23.11 trang 53 Sách bài tập Hóa học 12

Nhiệt phân hoàn toàn 9,4 gam một muối nitrat của kim loại M hóa trị không đổi.4 gam oxit và hỗn hợp NO. khí2 đi vào2. Xác định công thức muối của kim loại M.

Câu trả lời:

Vì sau khi nhiệt phân thu được oxit kim loại là AgNO. bị xóa3.

Để đơn giản, chúng ta giả sử rằng M có hóa trị II:

2 triệu (KHÔNG3)2 → 2MO + KHÔNG2 + 1 / 2O2

Nhận thấy khối lượng chất rắn giảm bằng thể tích khí thoát ra

mKHÔNG2 + mO2 = 9,4 – 4 = 5,4 g

⟶ 46,2x + 16x = 5,4 x = 0,05

Hoa KỳM (KHÔNG3)2 = 9,4 / 0,05 = 188 => EMAHoa Kỳ = 64

Vậy muối đó là Cu (KHÔNG3)2.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa 12

Bạn thấy bài viết Giải bài tập Bài 23. Luyện tâp: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

| Sách bài tập Hóa 12 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Giải bài tập Bài 23. Luyện tâp: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

| Sách bài tập Hóa 12 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Giải #bài #tập #Bài #Luyện #tâp #Điều #chế #kim #loại #và #sự #ăn #mòn #kim #loại #Sách #bài #tập #Hóa

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button