Giáo Dục

Giải bài tập Bài 4. Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức | Sách bài tập Vật Lí 12

Giải SBT Vật lý 12: Bài 4. Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

Bài 4.1 trang 12 Sách bài tập Vật Lí 12:

Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì biên độ giảm 3%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần?

A. 6%.

B. 3%.

C. 9%.

D. 94%.

Câu trả lời:


Đáp án A

Chúng ta có:

Phần cơ năng của con lắc bị mất đi trong một khoảng thời gian là 6%.

Bài 4.2 trang 12 Sách bài tập Vật Lí 12:

Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa. Biên độ giảm tương đối trong ba chu kỳ đầu tiên được đo là 10%. Độ giảm tương đối của thế năng tương ứng là bao nhiêu?

A. 10%

B. 19%.

C. 0,1%.

D. Không xác định được vì chưa biết độ cứng của lò xo.

Câu trả lời:

Câu trả lời là không

(MỘT0 – MỘT3)/MỘT0 = 10% = 0,1 A3/MỘT0 = 0,9

(Wt0 – Wt3) / Wt0 = 1 – Wt3/ Wt0 = 1 – (A3/MỘT0)2 = 1 – 0,81 = 0,19 = 19%

Bài 4.3 trang 12 Sách bài tập Vật Lí 12:

Một con lắc đơn dài 0,3 m được treo trên trần một toa xe lửa. Con lắc dao động mỗi khi bánh xe của toa xe gặp chỗ giao nhau của đường ray. Khi đoàn tàu chuyển động thẳng đều với vận tốc là bao nhiêu thì biên độ dao động của con lắc sẽ lớn nhất? Cho biết khoảng cách giữa hai khớp là 12,5 m. Lấy g = 9,8 m / s2.

A. 60 km / h.

B. 11,5km / h.

C. 41 km / h.

D. 12,5 km / h.

Câu trả lời:

ĐÁP ÁN C

Bài 4.3 trang 12 Sách bài tập Vật Lí 12 |  Giải SBT Vật lý 12 (Hình 1)


v = 12,5 / 1,09 = 11,47 m / s ≈ 41 km / h

Bài 4.4 trang 12 Sách bài tập Vật Lí 12:

Phát biểu nào sau đây về dao động cưỡng bức là sai?

A. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức.

B. Biên độ của dao động cưỡng bức càng lớn khi tần số của ngoại lực cưỡng bức càng gần tần số riêng của hệ dao động.

C. Tần số của dao động cưỡng bức lớn hơn tần số của ngoại lực cưỡng bức.

D. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.

Câu trả lời:

ĐÁP ÁN C

Bài 4,5 trang 12 Sách bài tập Vật Lí 12:

Dao động tắt dần

A. có biên độ không thay đổi theo thời gian.

B. luôn có hại.

C. luôn có lợi.

D. có biên độ giảm dần theo thời gian.

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Vật lý 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Giải bài tập Bài 4. Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

| Sách bài tập Vật Lí 12

Video về Giải bài tập Bài 4. Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

| Sách bài tập Vật Lí 12

Wiki về Giải bài tập Bài 4. Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

| Sách bài tập Vật Lí 12

Giải bài tập Bài 4. Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

| Sách bài tập Vật Lí 12

Giải bài tập Bài 4. Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

| Sách bài tập Vật Lí 12 -

Giải SBT Vật lý 12: Bài 4. Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

Bài 4.1 trang 12 Sách bài tập Vật Lí 12:

Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì biên độ giảm 3%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần?

A. 6%.

B. 3%.

C. 9%.

D. 94%.

Câu trả lời:


Đáp án A

Chúng ta có:

Phần cơ năng của con lắc bị mất đi trong một khoảng thời gian là 6%.

Bài 4.2 trang 12 Sách bài tập Vật Lí 12:

Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa. Biên độ giảm tương đối trong ba chu kỳ đầu tiên được đo là 10%. Độ giảm tương đối của thế năng tương ứng là bao nhiêu?

A. 10%

B. 19%.

C. 0,1%.

D. Không xác định được vì chưa biết độ cứng của lò xo.

Câu trả lời:

Câu trả lời là không

(MỘT0 - MỘT3)/MỘT0 = 10% = 0,1 A3/MỘT0 = 0,9

(Wt0 - Wt3) / Wt0 = 1 - Wt3/ Wt0 = 1 - (A3/MỘT0)2 = 1 - 0,81 = 0,19 = 19%

Bài 4.3 trang 12 Sách bài tập Vật Lí 12:

Một con lắc đơn dài 0,3 m được treo trên trần một toa xe lửa. Con lắc dao động mỗi khi bánh xe của toa xe gặp chỗ giao nhau của đường ray. Khi đoàn tàu chuyển động thẳng đều với vận tốc là bao nhiêu thì biên độ dao động của con lắc sẽ lớn nhất? Cho biết khoảng cách giữa hai khớp là 12,5 m. Lấy g = 9,8 m / s2.

A. 60 km / h.

B. 11,5km / h.

C. 41 km / h.

D. 12,5 km / h.

Câu trả lời:

ĐÁP ÁN C

Bài 4.3 trang 12 Sách bài tập Vật Lí 12 |  Giải SBT Vật lý 12 (Hình 1)


v = 12,5 / 1,09 = 11,47 m / s ≈ 41 km / h

Bài 4.4 trang 12 Sách bài tập Vật Lí 12:

Phát biểu nào sau đây về dao động cưỡng bức là sai?

A. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức.

B. Biên độ của dao động cưỡng bức càng lớn khi tần số của ngoại lực cưỡng bức càng gần tần số riêng của hệ dao động.

C. Tần số của dao động cưỡng bức lớn hơn tần số của ngoại lực cưỡng bức.

D. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.

Câu trả lời:

ĐÁP ÁN C

Bài 4,5 trang 12 Sách bài tập Vật Lí 12:

Dao động tắt dần

A. có biên độ không thay đổi theo thời gian.

B. luôn có hại.

C. luôn có lợi.

D. có biên độ giảm dần theo thời gian.

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Vật lý 12

[rule_{ruleNumber}]

Giải SBT Vật lý 12: Bài 4. Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

Bài 4.1 trang 12 Sách bài tập Vật Lí 12:

Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì biên độ giảm 3%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần?

A. 6%.

B. 3%.

C. 9%.

D. 94%.

Câu trả lời:


Đáp án A

Chúng ta có:

Phần cơ năng của con lắc bị mất đi trong một khoảng thời gian là 6%.

Bài 4.2 trang 12 Sách bài tập Vật Lí 12:

Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa. Biên độ giảm tương đối trong ba chu kỳ đầu tiên được đo là 10%. Độ giảm tương đối của thế năng tương ứng là bao nhiêu?

A. 10%

B. 19%.

C. 0,1%.

D. Không xác định được vì chưa biết độ cứng của lò xo.

Câu trả lời:

Câu trả lời là không

(MỘT0 – MỘT3)/MỘT0 = 10% = 0,1 A3/MỘT0 = 0,9

(Wt0 – Wt3) / Wt0 = 1 – Wt3/ Wt0 = 1 – (A3/MỘT0)2 = 1 – 0,81 = 0,19 = 19%

Bài 4.3 trang 12 Sách bài tập Vật Lí 12:

Một con lắc đơn dài 0,3 m được treo trên trần một toa xe lửa. Con lắc dao động mỗi khi bánh xe của toa xe gặp chỗ giao nhau của đường ray. Khi đoàn tàu chuyển động thẳng đều với vận tốc là bao nhiêu thì biên độ dao động của con lắc sẽ lớn nhất? Cho biết khoảng cách giữa hai khớp là 12,5 m. Lấy g = 9,8 m / s2.

A. 60 km / h.

B. 11,5km / h.

C. 41 km / h.

D. 12,5 km / h.

Câu trả lời:

ĐÁP ÁN C

Bài 4.3 trang 12 Sách bài tập Vật Lí 12 |  Giải SBT Vật lý 12 (Hình 1)


v = 12,5 / 1,09 = 11,47 m / s ≈ 41 km / h

Bài 4.4 trang 12 Sách bài tập Vật Lí 12:

Phát biểu nào sau đây về dao động cưỡng bức là sai?

A. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức.

B. Biên độ của dao động cưỡng bức càng lớn khi tần số của ngoại lực cưỡng bức càng gần tần số riêng của hệ dao động.

C. Tần số của dao động cưỡng bức lớn hơn tần số của ngoại lực cưỡng bức.

D. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.

Câu trả lời:

ĐÁP ÁN C

Bài 4,5 trang 12 Sách bài tập Vật Lí 12:

Dao động tắt dần

A. có biên độ không thay đổi theo thời gian.

B. luôn có hại.

C. luôn có lợi.

D. có biên độ giảm dần theo thời gian.

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Vật lý 12

Bạn thấy bài viết Giải bài tập Bài 4. Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

| Sách bài tập Vật Lí 12 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Giải bài tập Bài 4. Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

| Sách bài tập Vật Lí 12 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Giải #bài #tập #Bài #Dao #động #tắt #dần #Dao #động #cưỡng #bức #Sách #bài #tập #Vật #Lí

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button