Giáo Dục

Giải bài tập Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp Fre-Nen | Sách bài tập Vật Lí 12

Giải SBT Vật lý 12: Bài 5. Tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp Fre-Nen

Bài 5.1 trang 13 Sách bài tập Vật Lí 12:

Sử dụng phương pháp giản đồ Fre-nen, có thể biểu diễn dao động tổng hợp của hai dao động

A. cùng phương, cùng chu kỳ.

B. cùng chiều, khác chu kì.

C. ngược chiều, cùng chu kì.

D. khác chiều, khác chu kỳ.

Câu trả lời:


Đáp án A

Bài 5.2 trang 13 Sách bài tập Vật Lí 12:

Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình là xĐầu tiên = AĐầu tiênchi phí và x2 = A2cos (ωt + π / 2). Biên độ tổng hợp của hai dao động này là

Câu trả lời:

Câu trả lời là không

Bài 5.3 trang 14 Sách bài tập Vật Lí 12:

Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình là xĐầu tiên = 4cos (πt – / 6) (cm) và x2 = 4cos (πt – π / 2) (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là

A. 8 cm.

B. 2 cm.

C. 4√3.

D. 4√2.

Câu trả lời:

ĐÁP ÁN C

Bài 5.4 trang 14 Sách bài tập Vật Lí 12:

Hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình dịch chuyển là xĐầu tiên = 5cos (100πt + / 2) (cm) và x2 = 12cos (100πt) (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là

A. 17 cm.

B. 8,5 cm.

C. 13 cm.

D. 7 cm.

Câu trả lời:

ĐÁP ÁN C

Bài 5.5 trang 14 Sách bài tập Vật Lí 12:

Hai dao động điều hòa cùng phương và cùng chu kì có phương trình lần lượt là: xĐầu tiên = 4cos (4πt + / 2) (cm) và x2 = 3cos (4πt + π) (cm). Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp là

A. 5 cm; 36,9o.

B. 5 cm; 0,7π rad.

C. 5 cm; 0,2π rad.

D. 5 cm; 0,3π rad.

Câu trả lời:

Câu trả lời là không

Bài 5,6 trang 14 Sách bài tập Vật Lí 12:

Hai dao động điều hòa cùng phương và cùng tần số có phương trình lần lượt là: xĐầu tiên = 5cos (πt / 2 + / 4) (cm) và x2 = 5cos (πt / 2 + 3π / 4) (cm). Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp là

A. 5 cm; π / 2 rad.

B. 7,1 cm; 0 rads.

C. 7,1 cm; π / 2 rad.

D. 7,1 cm; π / 4 rad.

Câu trả lời:

ĐÁP ÁN C

Bài 5.7 trang 14 Sách bài tập Vật Lí 12:

Hai dao động điều hòa cùng phương và cùng tần số có phương trình lần lượt là: xĐầu tiên = 3cos (5πt / 2 + / 6) (cm) và x2 = 3cos (5πt / 2 + 3π / 3) (cm). Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp là

A. 6 cm; π / 4 rad.

B. 5,2 cm; π / 4 rad.

C. 5,2 cm; π / 3 rad.

D. 5,8 cm; π / 4 rad.

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 5.8 trang 15 Sách bài tập Vật Lí 12:

Hai dao động điều hòa cùng phương và cùng chu kì có phương trình lần lượt là: xĐầu tiên = 4cos (10πt + π / 3) (cm); x2 = 2cos (10πt + π) (cm). Tìm phương trình của dao động tổng hợp.

Câu trả lời:

Xem Hình 5.4G

Bài 5.8 trang 15 Sách bài tập Vật Lí 12 | Giải SBT Vật lý 12 (Hình 1)


Từ giản đồ Fre-nen chúng ta thấy vectơ Bài 5.8 trang 15 Sách bài tập Vật Lí 12 | Giải SBT Vật lý 12 (Hình 2) nằm trên trục Oy

Suy ra: OM = 2√3cm; = / 2

x = 2√cos (10πt + / 2) cm

Bài 5.9 trang 15 Sách bài tập Vật Lí 12:

Hai dao động điều hòa cùng phương và cùng chu kì có phương trình lần lượt là: xĐầu tiên = 6sin5πt / 2 (cm); x2 = 6cos5πt / 2 (cm). Tìm phương trình của dao động tổng hợp.

Câu trả lời:

Xem Hình 5.5 GỖ

Bài 5.9 trang 15 Sách bài tập Vật Lí 12 | Giải SBT Vật lý 12 (Hình 1)

xĐầu tiên = 6sin5πt / 2 = 6cos (sin5πt / 2 – / 2) (cm)

x2 = 6cos5πt / 2 (cm)

A = AĐầu tiên√2 = 8,485 ≈ 8,5 cm; = -π / 4

x = 8,5cos (5πt / 2 – π / 4) cm

Bài 5.10 trang 15 Sách bài tập Vật Lí 12:

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là: xĐầu tiên = 6cos (ωt – / 4) (cm) và x2 = 6cos (ωt – 5π / 12) (cm). Tìm phương trình của dao động tổng hợp.

Câu trả lời:

Xem biểu đồ Fre-nen (H.5.6G)

Bài 5.10 trang 15 Sách bài tập Vật Lí 12 | Giải SBT Vật lý 12 (Hình 1)

Bài 5.10 trang 15 Sách bài tập Vật Lí 12 | Giải SBT Vật lý 12 (Hình 4) = 6cm trọng lượng COD

Bài 5.10 trang 15 Sách bài tập Vật Lí 12 | Giải SBT Vật lý 12 (Hình 2)

Pha ban đầu của dao động tổng hợp là:

Bài 5.10 trang 15 Sách bài tập Vật Lí 12 | Giải SBT Vật lý 12 (Hình 3)

Bài 5.10 trang 15 Sách bài tập Vật Lí 12 | Giải SBT Vật lý 12 (Hình 5)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Vật lý 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Giải bài tập Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp Fre-Nen

| Sách bài tập Vật Lí 12

Video về Giải bài tập Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp Fre-Nen

| Sách bài tập Vật Lí 12

Wiki về Giải bài tập Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp Fre-Nen

| Sách bài tập Vật Lí 12

Giải bài tập Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp Fre-Nen

| Sách bài tập Vật Lí 12

Giải bài tập Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp Fre-Nen

| Sách bài tập Vật Lí 12 -

Giải SBT Vật lý 12: Bài 5. Tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp Fre-Nen

Bài 5.1 trang 13 Sách bài tập Vật Lí 12:

Sử dụng phương pháp giản đồ Fre-nen, có thể biểu diễn dao động tổng hợp của hai dao động

A. cùng phương, cùng chu kỳ.

B. cùng chiều, khác chu kì.

C. ngược chiều, cùng chu kì.

D. khác chiều, khác chu kỳ.

Câu trả lời:


Đáp án A

Bài 5.2 trang 13 Sách bài tập Vật Lí 12:

Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình là xĐầu tiên = AĐầu tiênchi phí và x2 = A2cos (ωt + π / 2). Biên độ tổng hợp của hai dao động này là

Câu trả lời:

Câu trả lời là không

Bài 5.3 trang 14 Sách bài tập Vật Lí 12:

Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình là xĐầu tiên = 4cos (πt - / 6) (cm) và x2 = 4cos (πt - π / 2) (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là

A. 8 cm.

B. 2 cm.

C. 4√3.

D. 4√2.

Câu trả lời:

ĐÁP ÁN C

Bài 5.4 trang 14 Sách bài tập Vật Lí 12:

Hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình dịch chuyển là xĐầu tiên = 5cos (100πt + / 2) (cm) và x2 = 12cos (100πt) (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là

A. 17 cm.

B. 8,5 cm.

C. 13 cm.

D. 7 cm.

Câu trả lời:

ĐÁP ÁN C

Bài 5.5 trang 14 Sách bài tập Vật Lí 12:

Hai dao động điều hòa cùng phương và cùng chu kì có phương trình lần lượt là: xĐầu tiên = 4cos (4πt + / 2) (cm) và x2 = 3cos (4πt + π) (cm). Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp là

A. 5 cm; 36,9o.

B. 5 cm; 0,7π rad.

C. 5 cm; 0,2π rad.

D. 5 cm; 0,3π rad.

Câu trả lời:

Câu trả lời là không

Bài 5,6 trang 14 Sách bài tập Vật Lí 12:

Hai dao động điều hòa cùng phương và cùng tần số có phương trình lần lượt là: xĐầu tiên = 5cos (πt / 2 + / 4) (cm) và x2 = 5cos (πt / 2 + 3π / 4) (cm). Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp là

A. 5 cm; π / 2 rad.

B. 7,1 cm; 0 rads.

C. 7,1 cm; π / 2 rad.

D. 7,1 cm; π / 4 rad.

Câu trả lời:

ĐÁP ÁN C

Bài 5.7 trang 14 Sách bài tập Vật Lí 12:

Hai dao động điều hòa cùng phương và cùng tần số có phương trình lần lượt là: xĐầu tiên = 3cos (5πt / 2 + / 6) (cm) và x2 = 3cos (5πt / 2 + 3π / 3) (cm). Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp là

A. 6 cm; π / 4 rad.

B. 5,2 cm; π / 4 rad.

C. 5,2 cm; π / 3 rad.

D. 5,8 cm; π / 4 rad.

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 5.8 trang 15 Sách bài tập Vật Lí 12:

Hai dao động điều hòa cùng phương và cùng chu kì có phương trình lần lượt là: xĐầu tiên = 4cos (10πt + π / 3) (cm); x2 = 2cos (10πt + π) (cm). Tìm phương trình của dao động tổng hợp.

Câu trả lời:

Xem Hình 5.4G

Bài 5.8 trang 15 Sách bài tập Vật Lí 12 | Giải SBT Vật lý 12 (Hình 1)


Từ giản đồ Fre-nen chúng ta thấy vectơ Bài 5.8 trang 15 Sách bài tập Vật Lí 12 | Giải SBT Vật lý 12 (Hình 2) nằm trên trục Oy

Suy ra: OM = 2√3cm; = / 2

x = 2√cos (10πt + / 2) cm

Bài 5.9 trang 15 Sách bài tập Vật Lí 12:

Hai dao động điều hòa cùng phương và cùng chu kì có phương trình lần lượt là: xĐầu tiên = 6sin5πt / 2 (cm); x2 = 6cos5πt / 2 (cm). Tìm phương trình của dao động tổng hợp.

Câu trả lời:

Xem Hình 5.5 GỖ

Bài 5.9 trang 15 Sách bài tập Vật Lí 12 | Giải SBT Vật lý 12 (Hình 1)

xĐầu tiên = 6sin5πt / 2 = 6cos (sin5πt / 2 - / 2) (cm)

x2 = 6cos5πt / 2 (cm)

A = AĐầu tiên√2 = 8,485 ≈ 8,5 cm; = -π / 4

x = 8,5cos (5πt / 2 - π / 4) cm

Bài 5.10 trang 15 Sách bài tập Vật Lí 12:

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là: xĐầu tiên = 6cos (ωt - / 4) (cm) và x2 = 6cos (ωt - 5π / 12) (cm). Tìm phương trình của dao động tổng hợp.

Câu trả lời:

Xem biểu đồ Fre-nen (H.5.6G)

Bài 5.10 trang 15 Sách bài tập Vật Lí 12 | Giải SBT Vật lý 12 (Hình 1)

Bài 5.10 trang 15 Sách bài tập Vật Lí 12 | Giải SBT Vật lý 12 (Hình 4) = 6cm trọng lượng COD

Bài 5.10 trang 15 Sách bài tập Vật Lí 12 | Giải SBT Vật lý 12 (Hình 2)

Pha ban đầu của dao động tổng hợp là:

Bài 5.10 trang 15 Sách bài tập Vật Lí 12 | Giải SBT Vật lý 12 (Hình 3)

Bài 5.10 trang 15 Sách bài tập Vật Lí 12 | Giải SBT Vật lý 12 (Hình 5)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Vật lý 12

[rule_{ruleNumber}]

Giải SBT Vật lý 12: Bài 5. Tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp Fre-Nen

Bài 5.1 trang 13 Sách bài tập Vật Lí 12:

Sử dụng phương pháp giản đồ Fre-nen, có thể biểu diễn dao động tổng hợp của hai dao động

A. cùng phương, cùng chu kỳ.

B. cùng chiều, khác chu kì.

C. ngược chiều, cùng chu kì.

D. khác chiều, khác chu kỳ.

Câu trả lời:


Đáp án A

Bài 5.2 trang 13 Sách bài tập Vật Lí 12:

Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình là xĐầu tiên = AĐầu tiênchi phí và x2 = A2cos (ωt + π / 2). Biên độ tổng hợp của hai dao động này là

Câu trả lời:

Câu trả lời là không

Bài 5.3 trang 14 Sách bài tập Vật Lí 12:

Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình là xĐầu tiên = 4cos (πt – / 6) (cm) và x2 = 4cos (πt – π / 2) (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là

A. 8 cm.

B. 2 cm.

C. 4√3.

D. 4√2.

Câu trả lời:

ĐÁP ÁN C

Bài 5.4 trang 14 Sách bài tập Vật Lí 12:

Hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình dịch chuyển là xĐầu tiên = 5cos (100πt + / 2) (cm) và x2 = 12cos (100πt) (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là

A. 17 cm.

B. 8,5 cm.

C. 13 cm.

D. 7 cm.

Câu trả lời:

ĐÁP ÁN C

Bài 5.5 trang 14 Sách bài tập Vật Lí 12:

Hai dao động điều hòa cùng phương và cùng chu kì có phương trình lần lượt là: xĐầu tiên = 4cos (4πt + / 2) (cm) và x2 = 3cos (4πt + π) (cm). Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp là

A. 5 cm; 36,9o.

B. 5 cm; 0,7π rad.

C. 5 cm; 0,2π rad.

D. 5 cm; 0,3π rad.

Câu trả lời:

Câu trả lời là không

Bài 5,6 trang 14 Sách bài tập Vật Lí 12:

Hai dao động điều hòa cùng phương và cùng tần số có phương trình lần lượt là: xĐầu tiên = 5cos (πt / 2 + / 4) (cm) và x2 = 5cos (πt / 2 + 3π / 4) (cm). Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp là

A. 5 cm; π / 2 rad.

B. 7,1 cm; 0 rads.

C. 7,1 cm; π / 2 rad.

D. 7,1 cm; π / 4 rad.

Câu trả lời:

ĐÁP ÁN C

Bài 5.7 trang 14 Sách bài tập Vật Lí 12:

Hai dao động điều hòa cùng phương và cùng tần số có phương trình lần lượt là: xĐầu tiên = 3cos (5πt / 2 + / 6) (cm) và x2 = 3cos (5πt / 2 + 3π / 3) (cm). Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp là

A. 6 cm; π / 4 rad.

B. 5,2 cm; π / 4 rad.

C. 5,2 cm; π / 3 rad.

D. 5,8 cm; π / 4 rad.

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 5.8 trang 15 Sách bài tập Vật Lí 12:

Hai dao động điều hòa cùng phương và cùng chu kì có phương trình lần lượt là: xĐầu tiên = 4cos (10πt + π / 3) (cm); x2 = 2cos (10πt + π) (cm). Tìm phương trình của dao động tổng hợp.

Câu trả lời:

Xem Hình 5.4G

Bài 5.8 trang 15 Sách bài tập Vật Lí 12 | Giải SBT Vật lý 12 (Hình 1)


Từ giản đồ Fre-nen chúng ta thấy vectơ Bài 5.8 trang 15 Sách bài tập Vật Lí 12 | Giải SBT Vật lý 12 (Hình 2) nằm trên trục Oy

Suy ra: OM = 2√3cm; = / 2

x = 2√cos (10πt + / 2) cm

Bài 5.9 trang 15 Sách bài tập Vật Lí 12:

Hai dao động điều hòa cùng phương và cùng chu kì có phương trình lần lượt là: xĐầu tiên = 6sin5πt / 2 (cm); x2 = 6cos5πt / 2 (cm). Tìm phương trình của dao động tổng hợp.

Câu trả lời:

Xem Hình 5.5 GỖ

Bài 5.9 trang 15 Sách bài tập Vật Lí 12 | Giải SBT Vật lý 12 (Hình 1)

xĐầu tiên = 6sin5πt / 2 = 6cos (sin5πt / 2 – / 2) (cm)

x2 = 6cos5πt / 2 (cm)

A = AĐầu tiên√2 = 8,485 ≈ 8,5 cm; = -π / 4

x = 8,5cos (5πt / 2 – π / 4) cm

Bài 5.10 trang 15 Sách bài tập Vật Lí 12:

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là: xĐầu tiên = 6cos (ωt – / 4) (cm) và x2 = 6cos (ωt – 5π / 12) (cm). Tìm phương trình của dao động tổng hợp.

Câu trả lời:

Xem biểu đồ Fre-nen (H.5.6G)

Bài 5.10 trang 15 Sách bài tập Vật Lí 12 | Giải SBT Vật lý 12 (Hình 1)

Bài 5.10 trang 15 Sách bài tập Vật Lí 12 | Giải SBT Vật lý 12 (Hình 4) = 6cm trọng lượng COD

Bài 5.10 trang 15 Sách bài tập Vật Lí 12 | Giải SBT Vật lý 12 (Hình 2)

Pha ban đầu của dao động tổng hợp là:

Bài 5.10 trang 15 Sách bài tập Vật Lí 12 | Giải SBT Vật lý 12 (Hình 3)

Bài 5.10 trang 15 Sách bài tập Vật Lí 12 | Giải SBT Vật lý 12 (Hình 5)

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Vật lý 12

Bạn thấy bài viết Giải bài tập Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp Fre-Nen

| Sách bài tập Vật Lí 12 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Giải bài tập Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp Fre-Nen

| Sách bài tập Vật Lí 12 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Giải #bài #tập #Bài #Tổng #hợp #hai #dao #động #điều #hòa #cùng #phương #cùng #tần #số #Phương #pháp #FreNen #Sách #bài #tập #Vật #Lí

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button