Giáo Dục

Giải bài tập Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ | Sách bài tập Vật Lí 12

Giải SBT Vật lý 12: Bài 7. Sóng cơ và sự lan truyền của chúng

Bài 7.1 trang 18 sách bài tập Vật Lí 12:

Chọn câu đúng.

A. Sóng là một dao động và phương trình sóng là phương trình dao động.

B. Sóng là dao động và phương trình sóng khác phương trình dao động.

C. Sóng là phương truyền của dao động nên phương trình sóng cũng là phương trình dao động.

D. Sóng là phương truyền dao động và phương trình sóng khác phương trình dao động.

Câu trả lời:


CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 7.2 trang 18 Sách bài tập Vật Lí 12:

Sóng cơ ngang không truyền được trong chất

A. rắn, lỏng và khí.

B. rắn và lỏng,

C. rắn và khí.

D. chất lỏng và chất khí.

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 7.3 trang 18 Sách bài tập Vật Lí 12:

Sóng cơ dọc không thể truyền trong

Kim loại.

B. nước.

C. không khí.

D. chân không.

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 7.4 trang 18 Sách bài tập Vật Lí 12:

Công thức liên hệ giữa tốc độ sóng u, bước sóng λ, chu kỳ T và tần số f của sóng:

Câu trả lời:

ĐÁP ÁN C

Bài 7.5 trang 08 Sách bài tập Vật Lí 12:

Một sóng có tần số 120 Hz truyền qua môi trường với tốc độ 60 m / s thì bước sóng của nó là bao nhiêu?

A. 1,0 m.

B.2,0m.

C. 0,5 m.

D. 0,25 m.

Câu trả lời:

ĐÁP ÁN C

Bài 7.6 trang 19 Sách bài tập Vật Lí 12:

Phát biểu nào sau đây về sóng cơ là sai?

A. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương sóng mà tại hai điểm đó ngược pha nhau.

B. Sóng mà các hạt của môi trường dao động có phương song song với phương truyền sóng gọi là sóng dọc.

C. Tại mỗi điểm của môi trường truyền sóng, biên độ của sóng là biên độ dao động của hạt trong môi trường.

D. Sóng mà các hạt của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền gọi là sóng ngang.

Câu trả lời:

Đáp án A

Bài 7.7 trang 19 Sách bài tập Vật Lí 12:

Một sóng sin truyền trên trục Ox. Theo phương truyền sóng, khoảng cách ngắn nhất giữa các điểm mà các hạt của môi trường tại hai điểm đó dao động cùng pha với nhau là 0,4 m. Bước sóng của sóng này là

A. 0,4 m.

B. 0,8 m.

C. 0,4 cm.

D. 0,8 cm.

Câu trả lời:

Câu trả lời là không

Bài 7.8 trang 19 Sách bài tập Vật Lí 12:

Khi nói về sóng cơ trong môi trường, phát biểu nào sau đây chắc chắn đúng?

A. Hai hạt của môi trường cách nhau nửa bước sóng thì dao động cùng pha.

B. Các hạt của môi trường cùng phương truyền và cách nhau một số nguyên bước sóng thì dao động cùng pha.

C. Các phần tử của môi trường cách nhau một số nguyên bước sóng thì dao động cùng pha.

D. Hai hạt của môi trường cách nhau một phần tư bước sóng thì dao động 90. ngoài giai đoạno.

Câu trả lời:

Câu trả lời là không

Bài 7.9 trang 19 Sách bài tập Vật Lí 12:

Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, tốc độ sóng trong khoảng 0,7 m / s đến 1 m / s. Gọi A và B là hai điểm trên Ox, cùng phía đối với O và cách nhau 10 cm. Hai phần tử của môi trường tại A và B luôn dao động cùng pha với nhau. Tốc độ sóng là

A. 90 cm / s.

B. 80 cm / s.

C. 85 cm / s.

D. 100 cm / s.

Câu trả lời:

Câu trả lời là không

Bài 7.10 trang 20 Sách bài tập Vật Lí 12:

Phương trình sóng là u = 0,25cos (20t – 5x) (m; s). Khẳng định nào sau đây là sai ?

Biên độ của sóng là 25 cm.B. Tốc độ truyền sóng là 0,2 m / sC Chu kỳ của sóng là π / 10 (s) D. Tần số của sóng là 10 / π (Hz)

Câu trả lời:

ĐÁP ÁN C

Bài 7.11 trang 20 Sách bài tập Vật Lí 12:

Một nguồn sóng o dao động theo phương trình u0

A. uHoa Kỳ

B. uHoa Kỳ

C. uHoa Kỳ

D. uHoa Kỳ

Bài 7.12 trang 20 Sách bài tập Vật Lí 12:

Chỉ ra tuyên bố không chính xác.

A. Bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai bề mặt đồng pha kề nhau.

B. Bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động cùng pha trên cùng một phương truyền sóng.

C. Bước sóng là quãng đường sóng truyền được trong một chu kì.

D. Bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên cùng pha.

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 7.13 trang 20 Sách bài tập Vật Lí 12:

Với máy dò siêu âm, chỉ những vật thể có kích thước bằng bước sóng của sóng siêu âm mới có thể được phát hiện. Siêu âm trong máy dò có tần số 5 MHz. Với máy dò này, có thể phát hiện các vật thể lớn đến milimet, trong hai trường hợp.

a) Vật ở trong không khí.

b) Các vật ở trong nước.

Cho biết tốc độ âm thanh trong không khí và trong nước lần lượt là 340 m / s và 1500 m / s.

Câu trả lời:

a) Bước sóng của siêu âm trong không khí λ = 340 / (5.106) = 68,10-6m = 68μm hoặc 0,068mm

Vì vậy, nếu đối tượng ở trong không khí, máy dò chỉ có thể phát hiện các đối tượng lớn hơn 0,07 mm

b) Bước sóng của siêu âm trong nước

‘= 1500 / (5,106) = 300,10-6m = 300μm hoặc 0,3 mm

Vì vậy, nếu vật thể ở trong nước (ví dụ, thai nhi trong nước ối, sỏi trong bàng quang, v.v.), chỉ có thể phát hiện hoặc quan sát các chi tiết lớn hơn 0,3 mm trên vật thể.

Để phát hiện và quan sát các vật thể và chi tiết nhỏ hơn, phải sử dụng sóng siêu âm tần số cao hơn.

Bài 7.14 trang 20 Sách bài tập Vật Lí 12:

Một âm thoa, có một đầu gắn với đầu nhọn để ánh sáng tiếp xúc với mặt chất lỏng. Gõ nhẹ cho âm thoa dao động thì khoảng cách ngắn nhất từ ​​một gợn sóng mà ta coi (là gợn thứ nhất) đến gợn thứ 11 là 2 cm. Tần số của âm thoa là 100 Hz. Tính tốc độ sóng.

Câu trả lời:

Theo đề bài ta có: λ = 2/10 = 0,2cm ⇒ v = λf = 0,2.100 = 20cm / s

Vậy tốc độ sóng v = 20 cm / s

Bài 7.15 trang 21 Sách bài tập Vật Lí 12:

Một sóng hình sin có tần số 110 Hz truyền trong không khí theo một phương với tốc độ 340 m / s. Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm dao động cùng pha; dao động ngược pha.

Câu trả lời:

Khoảng cách giữa hai điểm dao động cùng pha, gần nhau nhất là λ = 340/110 ≈ 3,1m; và khoảng cách giữa hai điểm dao động ngược pha gần nhau nhất là λ / 2 = 1,5m.

Bài 7.16 trang 21 Sách bài tập Vật Lí 12:

Một sóng sin truyền trên một sợi dây dài mất 0,17 s để đưa một phần tử của sợi dây từ biên đến vị trí cân bằng.

a) Tính chu kỳ của sóng.

b) Tính tần số của sóng.

c) Nếu bước sóng là 1,4 m thì tốc độ của sóng là bao nhiêu?

Câu trả lời:

a) Chu kì của sóng là chu kì dao động của một phần tử của dây và bằng: T = 4.0,17 = 0,68s

b) Tần số của sóng: f = 1 / T = 1 / 0,68 = 1,5Hz

c) Với bước sóng 1,4 m, tốc độ của sóng là: v = λ / T = 1,4 / 0,68 = 2,1m / s

Bài 7.17 trang 21 Sách bài tập Vật Lí 12:

Một sóng hình sin ngang truyền trên một sợi dây mềm, dài. Sóng có bước sóng 10 cm, tần số 400 Hz và biên độ 2,0 cm.

a) Tốc độ của sóng là bao nhiêu?

b) Viết phương trình của sóng này. Lấy gốc tọa độ tại một trong những điểm có pha ban đầu bằng không.

Câu trả lời:

a) Tốc độ của sóng là: v = λf = 0,1.400 = 40m / s

b) Viết phương trình của sóng

u = Acos (t – x / v) = 0,02cos800 (t – x / 40) m

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Vật lý 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Giải bài tập Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

| Sách bài tập Vật Lí 12

Video về Giải bài tập Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

| Sách bài tập Vật Lí 12

Wiki về Giải bài tập Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

| Sách bài tập Vật Lí 12

Giải bài tập Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

| Sách bài tập Vật Lí 12

Giải bài tập Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

| Sách bài tập Vật Lí 12 -

Giải SBT Vật lý 12: Bài 7. Sóng cơ và sự lan truyền của chúng

Bài 7.1 trang 18 sách bài tập Vật Lí 12:

Chọn câu đúng.

A. Sóng là một dao động và phương trình sóng là phương trình dao động.

B. Sóng là dao động và phương trình sóng khác phương trình dao động.

C. Sóng là phương truyền của dao động nên phương trình sóng cũng là phương trình dao động.

D. Sóng là phương truyền dao động và phương trình sóng khác phương trình dao động.

Câu trả lời:


CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 7.2 trang 18 Sách bài tập Vật Lí 12:

Sóng cơ ngang không truyền được trong chất

A. rắn, lỏng và khí.

B. rắn và lỏng,

C. rắn và khí.

D. chất lỏng và chất khí.

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 7.3 trang 18 Sách bài tập Vật Lí 12:

Sóng cơ dọc không thể truyền trong

Kim loại.

B. nước.

C. không khí.

D. chân không.

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 7.4 trang 18 Sách bài tập Vật Lí 12:

Công thức liên hệ giữa tốc độ sóng u, bước sóng λ, chu kỳ T và tần số f của sóng:

Câu trả lời:

ĐÁP ÁN C

Bài 7.5 trang 08 Sách bài tập Vật Lí 12:

Một sóng có tần số 120 Hz truyền qua môi trường với tốc độ 60 m / s thì bước sóng của nó là bao nhiêu?

A. 1,0 m.

B.2,0m.

C. 0,5 m.

D. 0,25 m.

Câu trả lời:

ĐÁP ÁN C

Bài 7.6 trang 19 Sách bài tập Vật Lí 12:

Phát biểu nào sau đây về sóng cơ là sai?

A. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương sóng mà tại hai điểm đó ngược pha nhau.

B. Sóng mà các hạt của môi trường dao động có phương song song với phương truyền sóng gọi là sóng dọc.

C. Tại mỗi điểm của môi trường truyền sóng, biên độ của sóng là biên độ dao động của hạt trong môi trường.

D. Sóng mà các hạt của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền gọi là sóng ngang.

Câu trả lời:

Đáp án A

Bài 7.7 trang 19 Sách bài tập Vật Lí 12:

Một sóng sin truyền trên trục Ox. Theo phương truyền sóng, khoảng cách ngắn nhất giữa các điểm mà các hạt của môi trường tại hai điểm đó dao động cùng pha với nhau là 0,4 m. Bước sóng của sóng này là

A. 0,4 m.

B. 0,8 m.

C. 0,4 cm.

D. 0,8 cm.

Câu trả lời:

Câu trả lời là không

Bài 7.8 trang 19 Sách bài tập Vật Lí 12:

Khi nói về sóng cơ trong môi trường, phát biểu nào sau đây chắc chắn đúng?

A. Hai hạt của môi trường cách nhau nửa bước sóng thì dao động cùng pha.

B. Các hạt của môi trường cùng phương truyền và cách nhau một số nguyên bước sóng thì dao động cùng pha.

C. Các phần tử của môi trường cách nhau một số nguyên bước sóng thì dao động cùng pha.

D. Hai hạt của môi trường cách nhau một phần tư bước sóng thì dao động 90. ngoài giai đoạno.

Câu trả lời:

Câu trả lời là không

Bài 7.9 trang 19 Sách bài tập Vật Lí 12:

Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, tốc độ sóng trong khoảng 0,7 m / s đến 1 m / s. Gọi A và B là hai điểm trên Ox, cùng phía đối với O và cách nhau 10 cm. Hai phần tử của môi trường tại A và B luôn dao động cùng pha với nhau. Tốc độ sóng là

A. 90 cm / s.

B. 80 cm / s.

C. 85 cm / s.

D. 100 cm / s.

Câu trả lời:

Câu trả lời là không

Bài 7.10 trang 20 Sách bài tập Vật Lí 12:

Phương trình sóng là u = 0,25cos (20t - 5x) (m; s). Khẳng định nào sau đây là sai ?

Biên độ của sóng là 25 cm.B. Tốc độ truyền sóng là 0,2 m / sC Chu kỳ của sóng là π / 10 (s) D. Tần số của sóng là 10 / π (Hz)

Câu trả lời:

ĐÁP ÁN C

Bài 7.11 trang 20 Sách bài tập Vật Lí 12:

Một nguồn sóng o dao động theo phương trình u0

A. uHoa Kỳ

B. uHoa Kỳ

C. uHoa Kỳ

D. uHoa Kỳ

Bài 7.12 trang 20 Sách bài tập Vật Lí 12:

Chỉ ra tuyên bố không chính xác.

A. Bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai bề mặt đồng pha kề nhau.

B. Bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động cùng pha trên cùng một phương truyền sóng.

C. Bước sóng là quãng đường sóng truyền được trong một chu kì.

D. Bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên cùng pha.

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 7.13 trang 20 Sách bài tập Vật Lí 12:

Với máy dò siêu âm, chỉ những vật thể có kích thước bằng bước sóng của sóng siêu âm mới có thể được phát hiện. Siêu âm trong máy dò có tần số 5 MHz. Với máy dò này, có thể phát hiện các vật thể lớn đến milimet, trong hai trường hợp.

a) Vật ở trong không khí.

b) Các vật ở trong nước.

Cho biết tốc độ âm thanh trong không khí và trong nước lần lượt là 340 m / s và 1500 m / s.

Câu trả lời:

a) Bước sóng của siêu âm trong không khí λ = 340 / (5.106) = 68,10-6m = 68μm hoặc 0,068mm

Vì vậy, nếu đối tượng ở trong không khí, máy dò chỉ có thể phát hiện các đối tượng lớn hơn 0,07 mm

b) Bước sóng của siêu âm trong nước

'= 1500 / (5,106) = 300,10-6m = 300μm hoặc 0,3 mm

Vì vậy, nếu vật thể ở trong nước (ví dụ, thai nhi trong nước ối, sỏi trong bàng quang, v.v.), chỉ có thể phát hiện hoặc quan sát các chi tiết lớn hơn 0,3 mm trên vật thể.

Để phát hiện và quan sát các vật thể và chi tiết nhỏ hơn, phải sử dụng sóng siêu âm tần số cao hơn.

Bài 7.14 trang 20 Sách bài tập Vật Lí 12:

Một âm thoa, có một đầu gắn với đầu nhọn để ánh sáng tiếp xúc với mặt chất lỏng. Gõ nhẹ cho âm thoa dao động thì khoảng cách ngắn nhất từ ​​một gợn sóng mà ta coi (là gợn thứ nhất) đến gợn thứ 11 là 2 cm. Tần số của âm thoa là 100 Hz. Tính tốc độ sóng.

Câu trả lời:

Theo đề bài ta có: λ = 2/10 = 0,2cm ⇒ v = λf = 0,2.100 = 20cm / s

Vậy tốc độ sóng v = 20 cm / s

Bài 7.15 trang 21 Sách bài tập Vật Lí 12:

Một sóng hình sin có tần số 110 Hz truyền trong không khí theo một phương với tốc độ 340 m / s. Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm dao động cùng pha; dao động ngược pha.

Câu trả lời:

Khoảng cách giữa hai điểm dao động cùng pha, gần nhau nhất là λ = 340/110 ≈ 3,1m; và khoảng cách giữa hai điểm dao động ngược pha gần nhau nhất là λ / 2 = 1,5m.

Bài 7.16 trang 21 Sách bài tập Vật Lí 12:

Một sóng sin truyền trên một sợi dây dài mất 0,17 s để đưa một phần tử của sợi dây từ biên đến vị trí cân bằng.

a) Tính chu kỳ của sóng.

b) Tính tần số của sóng.

c) Nếu bước sóng là 1,4 m thì tốc độ của sóng là bao nhiêu?

Câu trả lời:

a) Chu kì của sóng là chu kì dao động của một phần tử của dây và bằng: T = 4.0,17 = 0,68s

b) Tần số của sóng: f = 1 / T = 1 / 0,68 = 1,5Hz

c) Với bước sóng 1,4 m, tốc độ của sóng là: v = λ / T = 1,4 / 0,68 = 2,1m / s

Bài 7.17 trang 21 Sách bài tập Vật Lí 12:

Một sóng hình sin ngang truyền trên một sợi dây mềm, dài. Sóng có bước sóng 10 cm, tần số 400 Hz và biên độ 2,0 cm.

a) Tốc độ của sóng là bao nhiêu?

b) Viết phương trình của sóng này. Lấy gốc tọa độ tại một trong những điểm có pha ban đầu bằng không.

Câu trả lời:

a) Tốc độ của sóng là: v = λf = 0,1.400 = 40m / s

b) Viết phương trình của sóng

u = Acos (t - x / v) = 0,02cos800 (t - x / 40) m

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Vật lý 12

[rule_{ruleNumber}]

Giải SBT Vật lý 12: Bài 7. Sóng cơ và sự lan truyền của chúng

Bài 7.1 trang 18 sách bài tập Vật Lí 12:

Chọn câu đúng.

A. Sóng là một dao động và phương trình sóng là phương trình dao động.

B. Sóng là dao động và phương trình sóng khác phương trình dao động.

C. Sóng là phương truyền của dao động nên phương trình sóng cũng là phương trình dao động.

D. Sóng là phương truyền dao động và phương trình sóng khác phương trình dao động.

Câu trả lời:


CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 7.2 trang 18 Sách bài tập Vật Lí 12:

Sóng cơ ngang không truyền được trong chất

A. rắn, lỏng và khí.

B. rắn và lỏng,

C. rắn và khí.

D. chất lỏng và chất khí.

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 7.3 trang 18 Sách bài tập Vật Lí 12:

Sóng cơ dọc không thể truyền trong

Kim loại.

B. nước.

C. không khí.

D. chân không.

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 7.4 trang 18 Sách bài tập Vật Lí 12:

Công thức liên hệ giữa tốc độ sóng u, bước sóng λ, chu kỳ T và tần số f của sóng:

Câu trả lời:

ĐÁP ÁN C

Bài 7.5 trang 08 Sách bài tập Vật Lí 12:

Một sóng có tần số 120 Hz truyền qua môi trường với tốc độ 60 m / s thì bước sóng của nó là bao nhiêu?

A. 1,0 m.

B.2,0m.

C. 0,5 m.

D. 0,25 m.

Câu trả lời:

ĐÁP ÁN C

Bài 7.6 trang 19 Sách bài tập Vật Lí 12:

Phát biểu nào sau đây về sóng cơ là sai?

A. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương sóng mà tại hai điểm đó ngược pha nhau.

B. Sóng mà các hạt của môi trường dao động có phương song song với phương truyền sóng gọi là sóng dọc.

C. Tại mỗi điểm của môi trường truyền sóng, biên độ của sóng là biên độ dao động của hạt trong môi trường.

D. Sóng mà các hạt của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền gọi là sóng ngang.

Câu trả lời:

Đáp án A

Bài 7.7 trang 19 Sách bài tập Vật Lí 12:

Một sóng sin truyền trên trục Ox. Theo phương truyền sóng, khoảng cách ngắn nhất giữa các điểm mà các hạt của môi trường tại hai điểm đó dao động cùng pha với nhau là 0,4 m. Bước sóng của sóng này là

A. 0,4 m.

B. 0,8 m.

C. 0,4 cm.

D. 0,8 cm.

Câu trả lời:

Câu trả lời là không

Bài 7.8 trang 19 Sách bài tập Vật Lí 12:

Khi nói về sóng cơ trong môi trường, phát biểu nào sau đây chắc chắn đúng?

A. Hai hạt của môi trường cách nhau nửa bước sóng thì dao động cùng pha.

B. Các hạt của môi trường cùng phương truyền và cách nhau một số nguyên bước sóng thì dao động cùng pha.

C. Các phần tử của môi trường cách nhau một số nguyên bước sóng thì dao động cùng pha.

D. Hai hạt của môi trường cách nhau một phần tư bước sóng thì dao động 90. ngoài giai đoạno.

Câu trả lời:

Câu trả lời là không

Bài 7.9 trang 19 Sách bài tập Vật Lí 12:

Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, tốc độ sóng trong khoảng 0,7 m / s đến 1 m / s. Gọi A và B là hai điểm trên Ox, cùng phía đối với O và cách nhau 10 cm. Hai phần tử của môi trường tại A và B luôn dao động cùng pha với nhau. Tốc độ sóng là

A. 90 cm / s.

B. 80 cm / s.

C. 85 cm / s.

D. 100 cm / s.

Câu trả lời:

Câu trả lời là không

Bài 7.10 trang 20 Sách bài tập Vật Lí 12:

Phương trình sóng là u = 0,25cos (20t – 5x) (m; s). Khẳng định nào sau đây là sai ?

Biên độ của sóng là 25 cm.B. Tốc độ truyền sóng là 0,2 m / sC Chu kỳ của sóng là π / 10 (s) D. Tần số của sóng là 10 / π (Hz)

Câu trả lời:

ĐÁP ÁN C

Bài 7.11 trang 20 Sách bài tập Vật Lí 12:

Một nguồn sóng o dao động theo phương trình u0

A. uHoa Kỳ

B. uHoa Kỳ

C. uHoa Kỳ

D. uHoa Kỳ

Bài 7.12 trang 20 Sách bài tập Vật Lí 12:

Chỉ ra tuyên bố không chính xác.

A. Bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai bề mặt đồng pha kề nhau.

B. Bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động cùng pha trên cùng một phương truyền sóng.

C. Bước sóng là quãng đường sóng truyền được trong một chu kì.

D. Bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên cùng pha.

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 7.13 trang 20 Sách bài tập Vật Lí 12:

Với máy dò siêu âm, chỉ những vật thể có kích thước bằng bước sóng của sóng siêu âm mới có thể được phát hiện. Siêu âm trong máy dò có tần số 5 MHz. Với máy dò này, có thể phát hiện các vật thể lớn đến milimet, trong hai trường hợp.

a) Vật ở trong không khí.

b) Các vật ở trong nước.

Cho biết tốc độ âm thanh trong không khí và trong nước lần lượt là 340 m / s và 1500 m / s.

Câu trả lời:

a) Bước sóng của siêu âm trong không khí λ = 340 / (5.106) = 68,10-6m = 68μm hoặc 0,068mm

Vì vậy, nếu đối tượng ở trong không khí, máy dò chỉ có thể phát hiện các đối tượng lớn hơn 0,07 mm

b) Bước sóng của siêu âm trong nước

‘= 1500 / (5,106) = 300,10-6m = 300μm hoặc 0,3 mm

Vì vậy, nếu vật thể ở trong nước (ví dụ, thai nhi trong nước ối, sỏi trong bàng quang, v.v.), chỉ có thể phát hiện hoặc quan sát các chi tiết lớn hơn 0,3 mm trên vật thể.

Để phát hiện và quan sát các vật thể và chi tiết nhỏ hơn, phải sử dụng sóng siêu âm tần số cao hơn.

Bài 7.14 trang 20 Sách bài tập Vật Lí 12:

Một âm thoa, có một đầu gắn với đầu nhọn để ánh sáng tiếp xúc với mặt chất lỏng. Gõ nhẹ cho âm thoa dao động thì khoảng cách ngắn nhất từ ​​một gợn sóng mà ta coi (là gợn thứ nhất) đến gợn thứ 11 là 2 cm. Tần số của âm thoa là 100 Hz. Tính tốc độ sóng.

Câu trả lời:

Theo đề bài ta có: λ = 2/10 = 0,2cm ⇒ v = λf = 0,2.100 = 20cm / s

Vậy tốc độ sóng v = 20 cm / s

Bài 7.15 trang 21 Sách bài tập Vật Lí 12:

Một sóng hình sin có tần số 110 Hz truyền trong không khí theo một phương với tốc độ 340 m / s. Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm dao động cùng pha; dao động ngược pha.

Câu trả lời:

Khoảng cách giữa hai điểm dao động cùng pha, gần nhau nhất là λ = 340/110 ≈ 3,1m; và khoảng cách giữa hai điểm dao động ngược pha gần nhau nhất là λ / 2 = 1,5m.

Bài 7.16 trang 21 Sách bài tập Vật Lí 12:

Một sóng sin truyền trên một sợi dây dài mất 0,17 s để đưa một phần tử của sợi dây từ biên đến vị trí cân bằng.

a) Tính chu kỳ của sóng.

b) Tính tần số của sóng.

c) Nếu bước sóng là 1,4 m thì tốc độ của sóng là bao nhiêu?

Câu trả lời:

a) Chu kì của sóng là chu kì dao động của một phần tử của dây và bằng: T = 4.0,17 = 0,68s

b) Tần số của sóng: f = 1 / T = 1 / 0,68 = 1,5Hz

c) Với bước sóng 1,4 m, tốc độ của sóng là: v = λ / T = 1,4 / 0,68 = 2,1m / s

Bài 7.17 trang 21 Sách bài tập Vật Lí 12:

Một sóng hình sin ngang truyền trên một sợi dây mềm, dài. Sóng có bước sóng 10 cm, tần số 400 Hz và biên độ 2,0 cm.

a) Tốc độ của sóng là bao nhiêu?

b) Viết phương trình của sóng này. Lấy gốc tọa độ tại một trong những điểm có pha ban đầu bằng không.

Câu trả lời:

a) Tốc độ của sóng là: v = λf = 0,1.400 = 40m / s

b) Viết phương trình của sóng

u = Acos (t – x / v) = 0,02cos800 (t – x / 40) m

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 12, Vật lý 12

Bạn thấy bài viết Giải bài tập Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

| Sách bài tập Vật Lí 12 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Giải bài tập Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

| Sách bài tập Vật Lí 12 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Giải #bài #tập #Bài #Sóng #cơ #và #sự #truyền #sóng #cơ #Sách #bài #tập #Vật #Lí

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button