Giáo Dục

Giải Trắc nghiệm Tin học 12: Bài 12 (có đáp án)

Bài 12. Kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu

Câu hỏi 1: Cơ sở dữ liệu được đặt tại một máy, các thành phần của hệ quản trị cơ sở dữ liệu tương tác với nhau tạo nên một hệ thống bao gồm thành phần yêu cầu tài nguyên và thành phần cấp tài nguyên, theo kiến ​​trúc hệ cơ sở dữ liệu nào?

A. Hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán

B. Hệ thống cơ sở dữ liệu máy khách-máy chủ

C. Hệ thống cơ sở dữ liệu trung tâm

D. Hệ thống cơ sở dữ liệu cá nhân

Câu trả lời: Hệ cơ sở dữ liệu client-server là các thành phần của DBMS tương tác với nhau để tạo ra một hệ thống bao gồm thành phần yêu cầu tài nguyên và thành phần cấp tài nguyên, hai thành phần này không nhất thiết phải được cài đặt trên cùng một máy.


Trả lời: BỎ

Câu 2: Hệ thống đăng ký và bán vé máy bay sử dụng kiến ​​trúc hệ thống cơ sở dữ liệu nào?

A. Hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán

B. Hệ thống cơ sở dữ liệu máy khách-máy chủ

C. Hệ thống cơ sở dữ liệu trung tâm

D. Hệ thống cơ sở dữ liệu cá nhân

Câu trả lời: Hệ thống đăng ký và bán vé của hãng hàng không sử dụng kiến ​​trúc hệ thống cơ sở dữ liệu trung tâm. Hệ thống cơ sở dữ liệu trung tâm là hệ thống cơ sở dữ liệu được cài đặt trên máy tính trung tâm. Nhiều người dùng từ xa có thể truy cập cơ sở dữ liệu này thông qua thiết bị đầu cuối và phương tiện.

Câu trả lời:

Câu hỏi 3: “Một người dùng máy tính cá nhân để quản lý thu chi của gia đình”, kiến ​​trúc của hệ thống cơ sở dữ liệu nào là phù hợp?

A. Nồng độ

B. Sự phân tán

C. Tập trung và phân tán cùng một lúc

D. Kiểu kiến ​​trúc nhiều tầng

Câu trả lời: Hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung là nơi tất cả dữ liệu được lưu trữ trong một máy hoặc một máy. Người dùng từ xa có thể truy cập cơ sở dữ liệu thông qua các phương tiện truyền thông. Có ba loại kiến ​​trúc tập trung: hệ thống cơ sở dữ liệu cá nhân, trung tâm và máy khách-máy chủ. Vì vậy “Một người dùng máy tính cá nhân để quản lý thu chi của gia đình” là hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung.

Trả lời: A

Câu hỏi 4: Xin vui lòng cho tôi biết cái nào là chính xác. Trong giờ ôn tập về hệ thống cơ sở dữ liệu, các bạn trong lớp đã thảo luận rất sôi nổi. Đề cập đến vai trò của client trong hệ thống cơ sở dữ liệu client-server, nhiều bạn cho rằng:

A. Có nhiệm vụ kiểm tra quyền truy cập cơ sở dữ liệu

B. Có quyền xin tài nguyên

C. Không được phép quản lý các giao diện khi thực hiện các chương trình ứng dụng khai thác cơ sở dữ liệu

D. Không được phép cài đặt thêm bất kỳ cơ sở dữ liệu cá nhân nào

Câu trả lời: Vai trò của máy khách trong hệ thống cơ sở dữ liệu máy khách-máy chủ là yêu cầu cấp phát tài nguyên.

Trả lời: BỎ

Câu hỏi 5: Chọn phát biểu đúng về hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung:

A. Trong hệ thống cơ sở dữ liệu máy khách-máy chủ, các máy khách dễ dàng được thêm vào

B. Hệ thống cơ sở dữ liệu máy khách-máy chủ có hiệu suất thấp hơn hệ thống cơ sở dữ liệu trung tâm

C. Hệ thống cơ sở dữ liệu cá nhân an toàn hơn hệ thống cơ sở dữ liệu trung tâm

D. Hệ thống cơ sở dữ liệu cá nhân có thể được nhiều người truy cập cùng một lúc

Câu trả lời: Ưu điểm trong hệ thống cơ sở dữ liệu máy khách-máy chủ: máy khách có thể được thêm vào dễ dàng, giảm chi phí phần cứng và cải thiện hiệu suất.

Trả lời: A

Câu hỏi 6: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán là một hệ thống… I… cho phép quản trị… II… và làm cho người dùng vô hình với bản phân phối. Chọn từ thích hợp cho chỗ trống.

A. I là hệ thống cơ sở dữ liệu; II là cơ sở dữ liệu

B. Tôi là phần mềm; II là một cơ sở dữ liệu phân tán

C. Tôi là chương trình; II là hệ thống cơ sở dữ liệu

D. Tôi là cơ sở dữ liệu; II là một cơ sở dữ liệu phân tán

Câu trả lời: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán là một hệ thống phần mềm cho phép quản lý cơ sở dữ liệu phân tán và làm cho người dùng biết về sự phân phối.

Trả lời: BỎ

Câu 7: Khi dữ liệu tập trung ở một trạm, người dùng ở các trạm khác có thể truy cập dữ liệu này, ta nói đó là hệ thống cơ sở dữ liệu nào?

A. Hệ thống cơ sở dữ liệu cá nhân

B. Hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán để xử lý tập trung

C. Hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung để xử lý phân tán

D. Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu phân tán

Câu trả lời: Hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung để xử lý phân tán là khi dữ liệu được tập trung tại một trạm, người dùng ở các trạm khác có thể truy cập dữ liệu này.

Câu trả lời:

Câu 8: Cơ sở dữ liệu phân tán là một tập hợp các dữ liệu liên quan (về… I…) được chia sẻ và phân phối về… II… qua mạng máy tính. Chọn từ đúng để điền vào hai chỗ trống.

A. Tôi là lý thuyết; II là vật lý

B. Tôi là lôgic; II là hình thức

C. Tôi là tổ chức; II là cài đặt

D. Tôi là lôgic; II là vật lý

Câu trả lời: Cơ sở dữ liệu phân tán là tập hợp dữ liệu liên quan (về mặt logic) được chia sẻ và phân phối vật lý qua mạng máy tính.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 9: Hệ thống cơ sở dữ liệu một người dùng được gọi là gì?

A. Hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán

B. Hệ thống cơ sở dữ liệu trung tâm

C. Hệ thống cơ sở dữ liệu cá nhân

D. Hệ thống cơ sở dữ liệu máy khách-máy chủ

Câu trả lời: Hệ thống cơ sở dữ liệu với một người dùng duy nhất được gọi là hệ thống cơ sở dữ liệu cá nhân. Thông thường người này đang thiết kế, tạo, bảo trì, vận hành, tạo và hiển thị báo cáo. Cá nhân này vừa đóng vai trò là người quản trị cơ sở dữ liệu, người lập trình ứng dụng vừa là người dùng cuối của hệ thống.

Câu trả lời:

Câu 10: Xin vui lòng cho tôi biết cái nào là chính xác. Trong giờ ôn tập về hệ thống cơ sở dữ liệu, các bạn trong lớp đã thảo luận rất sôi nổi. Đề cập đến vai trò của client trong hệ thống cơ sở dữ liệu client-server, nhiều bạn cho rằng:

A. Có thể được sử dụng để lưu trữ một phần của cơ sở dữ liệu

B. Có nhiệm vụ kiểm tra quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu

C. Không được phép cài đặt thêm bất kỳ cơ sở dữ liệu cá nhân nào

D. Tất cả đều sai

Câu trả lời: Vai trò của máy khách trong hệ thống cơ sở dữ liệu máy khách-máy chủ là một thành phần yêu cầu tài nguyên có thể được cài đặt trên nhiều máy.

Trả lời: A

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tin học lớp 12, Tin học 12

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Giải Trắc nghiệm Tin học 12: Bài 12 (có đáp án)

Video về Giải Trắc nghiệm Tin học 12: Bài 12 (có đáp án)

Wiki về Giải Trắc nghiệm Tin học 12: Bài 12 (có đáp án)

Giải Trắc nghiệm Tin học 12: Bài 12 (có đáp án)

Giải Trắc nghiệm Tin học 12: Bài 12 (có đáp án) -

Bài 12. Kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu

Câu hỏi 1: Cơ sở dữ liệu được đặt tại một máy, các thành phần của hệ quản trị cơ sở dữ liệu tương tác với nhau tạo nên một hệ thống bao gồm thành phần yêu cầu tài nguyên và thành phần cấp tài nguyên, theo kiến ​​trúc hệ cơ sở dữ liệu nào?

A. Hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán

B. Hệ thống cơ sở dữ liệu máy khách-máy chủ

C. Hệ thống cơ sở dữ liệu trung tâm

D. Hệ thống cơ sở dữ liệu cá nhân

Câu trả lời: Hệ cơ sở dữ liệu client-server là các thành phần của DBMS tương tác với nhau để tạo ra một hệ thống bao gồm thành phần yêu cầu tài nguyên và thành phần cấp tài nguyên, hai thành phần này không nhất thiết phải được cài đặt trên cùng một máy.


Trả lời: BỎ

Câu 2: Hệ thống đăng ký và bán vé máy bay sử dụng kiến ​​trúc hệ thống cơ sở dữ liệu nào?

A. Hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán

B. Hệ thống cơ sở dữ liệu máy khách-máy chủ

C. Hệ thống cơ sở dữ liệu trung tâm

D. Hệ thống cơ sở dữ liệu cá nhân

Câu trả lời: Hệ thống đăng ký và bán vé của hãng hàng không sử dụng kiến ​​trúc hệ thống cơ sở dữ liệu trung tâm. Hệ thống cơ sở dữ liệu trung tâm là hệ thống cơ sở dữ liệu được cài đặt trên máy tính trung tâm. Nhiều người dùng từ xa có thể truy cập cơ sở dữ liệu này thông qua thiết bị đầu cuối và phương tiện.

Câu trả lời:

Câu hỏi 3: “Một người dùng máy tính cá nhân để quản lý thu chi của gia đình”, kiến ​​trúc của hệ thống cơ sở dữ liệu nào là phù hợp?

A. Nồng độ

B. Sự phân tán

C. Tập trung và phân tán cùng một lúc

D. Kiểu kiến ​​trúc nhiều tầng

Câu trả lời: Hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung là nơi tất cả dữ liệu được lưu trữ trong một máy hoặc một máy. Người dùng từ xa có thể truy cập cơ sở dữ liệu thông qua các phương tiện truyền thông. Có ba loại kiến ​​trúc tập trung: hệ thống cơ sở dữ liệu cá nhân, trung tâm và máy khách-máy chủ. Vì vậy “Một người dùng máy tính cá nhân để quản lý thu chi của gia đình” là hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung.

Trả lời: A

Câu hỏi 4: Xin vui lòng cho tôi biết cái nào là chính xác. Trong giờ ôn tập về hệ thống cơ sở dữ liệu, các bạn trong lớp đã thảo luận rất sôi nổi. Đề cập đến vai trò của client trong hệ thống cơ sở dữ liệu client-server, nhiều bạn cho rằng:

A. Có nhiệm vụ kiểm tra quyền truy cập cơ sở dữ liệu

B. Có quyền xin tài nguyên

C. Không được phép quản lý các giao diện khi thực hiện các chương trình ứng dụng khai thác cơ sở dữ liệu

D. Không được phép cài đặt thêm bất kỳ cơ sở dữ liệu cá nhân nào

Câu trả lời: Vai trò của máy khách trong hệ thống cơ sở dữ liệu máy khách-máy chủ là yêu cầu cấp phát tài nguyên.

Trả lời: BỎ

Câu hỏi 5: Chọn phát biểu đúng về hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung:

A. Trong hệ thống cơ sở dữ liệu máy khách-máy chủ, các máy khách dễ dàng được thêm vào

B. Hệ thống cơ sở dữ liệu máy khách-máy chủ có hiệu suất thấp hơn hệ thống cơ sở dữ liệu trung tâm

C. Hệ thống cơ sở dữ liệu cá nhân an toàn hơn hệ thống cơ sở dữ liệu trung tâm

D. Hệ thống cơ sở dữ liệu cá nhân có thể được nhiều người truy cập cùng một lúc

Câu trả lời: Ưu điểm trong hệ thống cơ sở dữ liệu máy khách-máy chủ: máy khách có thể được thêm vào dễ dàng, giảm chi phí phần cứng và cải thiện hiệu suất.

Trả lời: A

Câu hỏi 6: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán là một hệ thống… I… cho phép quản trị… II… và làm cho người dùng vô hình với bản phân phối. Chọn từ thích hợp cho chỗ trống.

A. I là hệ thống cơ sở dữ liệu; II là cơ sở dữ liệu

B. Tôi là phần mềm; II là một cơ sở dữ liệu phân tán

C. Tôi là chương trình; II là hệ thống cơ sở dữ liệu

D. Tôi là cơ sở dữ liệu; II là một cơ sở dữ liệu phân tán

Câu trả lời: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán là một hệ thống phần mềm cho phép quản lý cơ sở dữ liệu phân tán và làm cho người dùng biết về sự phân phối.

Trả lời: BỎ

Câu 7: Khi dữ liệu tập trung ở một trạm, người dùng ở các trạm khác có thể truy cập dữ liệu này, ta nói đó là hệ thống cơ sở dữ liệu nào?

A. Hệ thống cơ sở dữ liệu cá nhân

B. Hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán để xử lý tập trung

C. Hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung để xử lý phân tán

D. Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu phân tán

Câu trả lời: Hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung để xử lý phân tán là khi dữ liệu được tập trung tại một trạm, người dùng ở các trạm khác có thể truy cập dữ liệu này.

Câu trả lời:

Câu 8: Cơ sở dữ liệu phân tán là một tập hợp các dữ liệu liên quan (về… I…) được chia sẻ và phân phối về… II… qua mạng máy tính. Chọn từ đúng để điền vào hai chỗ trống.

A. Tôi là lý thuyết; II là vật lý

B. Tôi là lôgic; II là hình thức

C. Tôi là tổ chức; II là cài đặt

D. Tôi là lôgic; II là vật lý

Câu trả lời: Cơ sở dữ liệu phân tán là tập hợp dữ liệu liên quan (về mặt logic) được chia sẻ và phân phối vật lý qua mạng máy tính.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 9: Hệ thống cơ sở dữ liệu một người dùng được gọi là gì?

A. Hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán

B. Hệ thống cơ sở dữ liệu trung tâm

C. Hệ thống cơ sở dữ liệu cá nhân

D. Hệ thống cơ sở dữ liệu máy khách-máy chủ

Câu trả lời: Hệ thống cơ sở dữ liệu với một người dùng duy nhất được gọi là hệ thống cơ sở dữ liệu cá nhân. Thông thường người này đang thiết kế, tạo, bảo trì, vận hành, tạo và hiển thị báo cáo. Cá nhân này vừa đóng vai trò là người quản trị cơ sở dữ liệu, người lập trình ứng dụng vừa là người dùng cuối của hệ thống.

Câu trả lời:

Câu 10: Xin vui lòng cho tôi biết cái nào là chính xác. Trong giờ ôn tập về hệ thống cơ sở dữ liệu, các bạn trong lớp đã thảo luận rất sôi nổi. Đề cập đến vai trò của client trong hệ thống cơ sở dữ liệu client-server, nhiều bạn cho rằng:

A. Có thể được sử dụng để lưu trữ một phần của cơ sở dữ liệu

B. Có nhiệm vụ kiểm tra quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu

C. Không được phép cài đặt thêm bất kỳ cơ sở dữ liệu cá nhân nào

D. Tất cả đều sai

Câu trả lời: Vai trò của máy khách trong hệ thống cơ sở dữ liệu máy khách-máy chủ là một thành phần yêu cầu tài nguyên có thể được cài đặt trên nhiều máy.

Trả lời: A

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tin học lớp 12, Tin học 12

[rule_{ruleNumber}]

Bài 12. Kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu

Câu hỏi 1: Cơ sở dữ liệu được đặt tại một máy, các thành phần của hệ quản trị cơ sở dữ liệu tương tác với nhau tạo nên một hệ thống bao gồm thành phần yêu cầu tài nguyên và thành phần cấp tài nguyên, theo kiến ​​trúc hệ cơ sở dữ liệu nào?

A. Hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán

B. Hệ thống cơ sở dữ liệu máy khách-máy chủ

C. Hệ thống cơ sở dữ liệu trung tâm

D. Hệ thống cơ sở dữ liệu cá nhân

Câu trả lời: Hệ cơ sở dữ liệu client-server là các thành phần của DBMS tương tác với nhau để tạo ra một hệ thống bao gồm thành phần yêu cầu tài nguyên và thành phần cấp tài nguyên, hai thành phần này không nhất thiết phải được cài đặt trên cùng một máy.


Trả lời: BỎ

Câu 2: Hệ thống đăng ký và bán vé máy bay sử dụng kiến ​​trúc hệ thống cơ sở dữ liệu nào?

A. Hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán

B. Hệ thống cơ sở dữ liệu máy khách-máy chủ

C. Hệ thống cơ sở dữ liệu trung tâm

D. Hệ thống cơ sở dữ liệu cá nhân

Câu trả lời: Hệ thống đăng ký và bán vé của hãng hàng không sử dụng kiến ​​trúc hệ thống cơ sở dữ liệu trung tâm. Hệ thống cơ sở dữ liệu trung tâm là hệ thống cơ sở dữ liệu được cài đặt trên máy tính trung tâm. Nhiều người dùng từ xa có thể truy cập cơ sở dữ liệu này thông qua thiết bị đầu cuối và phương tiện.

Câu trả lời:

Câu hỏi 3: “Một người dùng máy tính cá nhân để quản lý thu chi của gia đình”, kiến ​​trúc của hệ thống cơ sở dữ liệu nào là phù hợp?

A. Nồng độ

B. Sự phân tán

C. Tập trung và phân tán cùng một lúc

D. Kiểu kiến ​​trúc nhiều tầng

Câu trả lời: Hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung là nơi tất cả dữ liệu được lưu trữ trong một máy hoặc một máy. Người dùng từ xa có thể truy cập cơ sở dữ liệu thông qua các phương tiện truyền thông. Có ba loại kiến ​​trúc tập trung: hệ thống cơ sở dữ liệu cá nhân, trung tâm và máy khách-máy chủ. Vì vậy “Một người dùng máy tính cá nhân để quản lý thu chi của gia đình” là hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung.

Trả lời: A

Câu hỏi 4: Xin vui lòng cho tôi biết cái nào là chính xác. Trong giờ ôn tập về hệ thống cơ sở dữ liệu, các bạn trong lớp đã thảo luận rất sôi nổi. Đề cập đến vai trò của client trong hệ thống cơ sở dữ liệu client-server, nhiều bạn cho rằng:

A. Có nhiệm vụ kiểm tra quyền truy cập cơ sở dữ liệu

B. Có quyền xin tài nguyên

C. Không được phép quản lý các giao diện khi thực hiện các chương trình ứng dụng khai thác cơ sở dữ liệu

D. Không được phép cài đặt thêm bất kỳ cơ sở dữ liệu cá nhân nào

Câu trả lời: Vai trò của máy khách trong hệ thống cơ sở dữ liệu máy khách-máy chủ là yêu cầu cấp phát tài nguyên.

Trả lời: BỎ

Câu hỏi 5: Chọn phát biểu đúng về hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung:

A. Trong hệ thống cơ sở dữ liệu máy khách-máy chủ, các máy khách dễ dàng được thêm vào

B. Hệ thống cơ sở dữ liệu máy khách-máy chủ có hiệu suất thấp hơn hệ thống cơ sở dữ liệu trung tâm

C. Hệ thống cơ sở dữ liệu cá nhân an toàn hơn hệ thống cơ sở dữ liệu trung tâm

D. Hệ thống cơ sở dữ liệu cá nhân có thể được nhiều người truy cập cùng một lúc

Câu trả lời: Ưu điểm trong hệ thống cơ sở dữ liệu máy khách-máy chủ: máy khách có thể được thêm vào dễ dàng, giảm chi phí phần cứng và cải thiện hiệu suất.

Trả lời: A

Câu hỏi 6: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán là một hệ thống… I… cho phép quản trị… II… và làm cho người dùng vô hình với bản phân phối. Chọn từ thích hợp cho chỗ trống.

A. I là hệ thống cơ sở dữ liệu; II là cơ sở dữ liệu

B. Tôi là phần mềm; II là một cơ sở dữ liệu phân tán

C. Tôi là chương trình; II là hệ thống cơ sở dữ liệu

D. Tôi là cơ sở dữ liệu; II là một cơ sở dữ liệu phân tán

Câu trả lời: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán là một hệ thống phần mềm cho phép quản lý cơ sở dữ liệu phân tán và làm cho người dùng biết về sự phân phối.

Trả lời: BỎ

Câu 7: Khi dữ liệu tập trung ở một trạm, người dùng ở các trạm khác có thể truy cập dữ liệu này, ta nói đó là hệ thống cơ sở dữ liệu nào?

A. Hệ thống cơ sở dữ liệu cá nhân

B. Hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán để xử lý tập trung

C. Hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung để xử lý phân tán

D. Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu phân tán

Câu trả lời: Hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung để xử lý phân tán là khi dữ liệu được tập trung tại một trạm, người dùng ở các trạm khác có thể truy cập dữ liệu này.

Câu trả lời:

Câu 8: Cơ sở dữ liệu phân tán là một tập hợp các dữ liệu liên quan (về… I…) được chia sẻ và phân phối về… II… qua mạng máy tính. Chọn từ đúng để điền vào hai chỗ trống.

A. Tôi là lý thuyết; II là vật lý

B. Tôi là lôgic; II là hình thức

C. Tôi là tổ chức; II là cài đặt

D. Tôi là lôgic; II là vật lý

Câu trả lời: Cơ sở dữ liệu phân tán là tập hợp dữ liệu liên quan (về mặt logic) được chia sẻ và phân phối vật lý qua mạng máy tính.

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 9: Hệ thống cơ sở dữ liệu một người dùng được gọi là gì?

A. Hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán

B. Hệ thống cơ sở dữ liệu trung tâm

C. Hệ thống cơ sở dữ liệu cá nhân

D. Hệ thống cơ sở dữ liệu máy khách-máy chủ

Câu trả lời: Hệ thống cơ sở dữ liệu với một người dùng duy nhất được gọi là hệ thống cơ sở dữ liệu cá nhân. Thông thường người này đang thiết kế, tạo, bảo trì, vận hành, tạo và hiển thị báo cáo. Cá nhân này vừa đóng vai trò là người quản trị cơ sở dữ liệu, người lập trình ứng dụng vừa là người dùng cuối của hệ thống.

Câu trả lời:

Câu 10: Xin vui lòng cho tôi biết cái nào là chính xác. Trong giờ ôn tập về hệ thống cơ sở dữ liệu, các bạn trong lớp đã thảo luận rất sôi nổi. Đề cập đến vai trò của client trong hệ thống cơ sở dữ liệu client-server, nhiều bạn cho rằng:

A. Có thể được sử dụng để lưu trữ một phần của cơ sở dữ liệu

B. Có nhiệm vụ kiểm tra quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu

C. Không được phép cài đặt thêm bất kỳ cơ sở dữ liệu cá nhân nào

D. Tất cả đều sai

Câu trả lời: Vai trò của máy khách trong hệ thống cơ sở dữ liệu máy khách-máy chủ là một thành phần yêu cầu tài nguyên có thể được cài đặt trên nhiều máy.

Trả lời: A

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Tin học lớp 12, Tin học 12

Bạn thấy bài viết Giải Trắc nghiệm Tin học 12: Bài 12 (có đáp án) có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Giải Trắc nghiệm Tin học 12: Bài 12 (có đáp án) bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Giải #Trắc #nghiệm #Tin #học #Bài #có #đáp #án

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button