Giáo Dục

Giải Vật lí 11 Bài: Phản xạ toàn phần

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 27. Phản xạ toàn phần

Bài 27.1 trang 71 Sách bài tập Vật Lí 11:

Chiếu một tia sáng từ nước tới mặt phân cách giữa nước (chỉ số 4/3) và không khí theo góc tới là 50o

Góc khúc xạ sẽ vào khoảng

A. 60o

B. 70o

C. 80o

D. Không có tia khúc xạ


Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 27.2 trang 71 Sách bài tập Vật Lí 11:

Một học sinh nêu: phản xạ toàn phần là phản xạ ánh sáng khi không có khúc xạ. Trong ba trường hợp truyền ánh sáng sau đây (hình 27.1), trường hợp nào có hiện tượng phản xạ toàn phần?

A. Trường hợp (1).

B. Trường hợp (2).

C. Trường hợp (3).

D. Không có trường hợp nào là phản xạ toàn phần.

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 27.3 trang 72 Sách bài tập Vật Lí 11:

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 27. Phản xạ toàn phần | Lời giải sách bài tập Vật lý 11 (ảnh 2)


Phản xạ toàn phần bên trong có thể xảy ra khi ánh sáng truyền trong cặp phương tiện nào sau đây?

A. Từ (2) đến (1).

B. Từ (3) đến (1).

C. Từ (3) đến (2).

D. Từ (1) đến (2).

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 27.4 trang 72 Sách bài tập Vật Lí 11:

Tiếp đến câu 27.3. Phản xạ toàn phần bên trong không thể xảy ra khi ánh sáng truyền trong cặp phương tiện nào sau đây?

A. Từ (1) đến (2).

B. Từ (2) đến (3).

C. Từ (1) đến (3).

D. Từ (3) đến (1).

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 27.5 trang 72 Sách bài tập Vật Lí 11:

Một tia sáng truyền trong hai môi trường theo một đường như hình 27.3.

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 27. Phản xạ toàn phần | Giải bài tập Vật lý 11 (ảnh 3)

Chỉ ra câu sai.

A. α là góc tới hạn.

B. Với i> α sẽ có phản xạ toàn phần.

C. Nếu ánh sáng truyền từ (2) đến (1) thì chỉ có phản xạ bình thường.

D. A, B, C đều sai.

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 27.6 trang 72 Sách bài tập Vật Lí 11:

Ba môi trường trong suốt là không khí và hai môi trường kia có chiết suất tuyệt đối n.Đầu tiên ; N2 (với n2 > nĐầu tiên). Cho phép ánh sáng lần lượt truyền tới giao diện của tất cả các cặp phương tiện có thể có.

Giá trị nào sau đây không thể là sin của góc tới hạn igh đối với cặp môi trường tương ứng?

A. 1 / nĐầu tiên

B. 1 / n2

CNĐầu tiên/N2

D. n2/NĐầu tiên

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 27.7 trang 73 Sách bài tập Vật Lí 11:

Có ba môi trường (1), (2) và (3). Với cùng một góc tới, nếu ánh sáng đi từ (trong) vào (2) thì góc khúc xạ là 30 °, nếu ánh sáng đi từ (1) vào (3) thì góc khúc xạ là 45 °.

a) Hai môi trường (2) và (3), môi trường nào chiết quang hơn?

b) Tính góc tới hạn của phản xạ toàn phần trong giữa (2) và (3).

Câu trả lời:

NĐầu tiên.sini = n2.sin30o = n3.sin 45o

=> n2/N3 = sin 45o/ sin 30o

(2) khúc xạ hơn (3)

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 27. Phản xạ toàn phần | Lời giải sách bài tập Vật lý 11 (ảnh 4)

Bài 27.8 trang 73 Sách bài tập Vật Lí 11:

Một bán trụ có chiết suất n = 1,41 √2

Trong mặt phẳng có thiết diện vuông góc, hai tia tới song song gặp mặt phẳng của nửa hình trụ có góc tới i = 45 ° tại A và O (Hình 27.4).

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 27. Phản xạ toàn phần | Lời giải sách bài tập Vật lý 11 (ảnh 5)

a) Tính góc lệch so với tia tới sau khi tia sáng khúc xạ ra không khí.

b) Xác định đường đi của tia tới SA.

Câu trả lời:

a) Tia SO với tia khúc xạ OJ truyền theo phương bán kính (hình 27.1G). Do đó tại J, góc tới là 0. Tia sáng truyền thẳng trong không khí.

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 27. Phản xạ toàn phần | Lời giải sách bài tập Vật lý 11 (ảnh 6)

Ta có D = i – r = 45o – 30o = 15o

b) Đối với tia tới SA, môi trường bán trụ có thể coi là có hai pháp tuyến vuông góc.

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 27. Phản xạ toàn phần | Lời giải sách bài tập Vật lý 11 (ảnh 7)

Trong hai trường hợp, ta luôn có: i = 45or = 30o

Do đó, kết hợp các tính chất hình học, chúng ta có hai đường đi của ánh sáng sau (Hình 27.2G):

+ SABCA’S ‘

+ SACR

(A, B, C, A ‘chia hình bán nguyệt thành ba phần bằng nhau).

Bài 27.9 trang 73 Sách bài tập Vật Lí 11:

Một khối thủy tinh có tiết diện thẳng như hình 27.5 được đặt trong không khí (ABCD là hình vuông; CDE là tam giác vuông cân). Trong mặt phẳng tiết diện thẳng, chiếu chùm ánh sáng đơn sắc hẹp SI vuông góc với DE (IE

Chiết suất của thủy tinh là n = 1,5. Vẽ đường đi của tia sáng trong khối thủy tinh. Phương của tia phản xạ so với pháp tuyến so với bề mặt mà tia ló sẽ bằng một góc nào?

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 27. Phản xạ toàn phần | Lời giải sách bài tập Vật lý 11 (ảnh 8)

Câu trả lời:

Tia SI truyền thẳng tới mặt EC tại J.

sinigh = 1 / n = 2/3 → iGH 420

tôiJ > tôiGH: tổng phản xạ nội bộ

Tia phản xạ từ J tới sẽ bị phản xạ toàn phần lần lượt tại DA, AB, BC và ló ra khỏi DE tại N theo phương vuông góc (tức là song song với SI nhưng ngược chiều (Hình 27.3G) là 00.

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 27. Phản xạ toàn phần | Lời giải sách bài tập Vật lý 11 (ảnh 9)

Bài 27.10 trang 74 Sách bài tập Vật Lí 11:

Một sợi quang hình trụ có lõi chiết suất nĐầu tiên = 1,5 và vỏ bọc có chiết suất n2 = 1,41. Chùm tia tới hội tụ ở mặt trước của sợi quang một góc 2α (Hình 27.6).

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 27. Phản xạ toàn phần | Lời giải sách bài tập Vật lý 11 (ảnh 10)

Xác định góc α để mọi tia sáng trong chùm đều truyền qua sợi quang.

Câu trả lời:

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 27. Phản xạ toàn phần | Lời giải sách bài tập Vật lý 11 (ảnh 11)

Chúng ta phải có: i> igh

sini> n2/NĐầu tiên → cosr> n2/NĐầu tiên

Nhưng mà:

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 27. Phản xạ toàn phần | Lời giải sách bài tập Vật lý 11 (ảnh 12)

Vì vậy

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 27. Phản xạ toàn phần | Lời giải sách bài tập Vật lý 11 (ảnh 13)

=> 2α o

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Giải Vật lí 11 Bài: Phản xạ toàn phần

Video về Giải Vật lí 11 Bài: Phản xạ toàn phần

Wiki về Giải Vật lí 11 Bài: Phản xạ toàn phần

Giải Vật lí 11 Bài: Phản xạ toàn phần

Giải Vật lí 11 Bài: Phản xạ toàn phần -

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 27. Phản xạ toàn phần

Bài 27.1 trang 71 Sách bài tập Vật Lí 11:

Chiếu một tia sáng từ nước tới mặt phân cách giữa nước (chỉ số 4/3) và không khí theo góc tới là 50o

Góc khúc xạ sẽ vào khoảng

A. 60o

B. 70o

C. 80o

D. Không có tia khúc xạ


Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 27.2 trang 71 Sách bài tập Vật Lí 11:

Một học sinh nêu: phản xạ toàn phần là phản xạ ánh sáng khi không có khúc xạ. Trong ba trường hợp truyền ánh sáng sau đây (hình 27.1), trường hợp nào có hiện tượng phản xạ toàn phần?

A. Trường hợp (1).

B. Trường hợp (2).

C. Trường hợp (3).

D. Không có trường hợp nào là phản xạ toàn phần.

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 27.3 trang 72 Sách bài tập Vật Lí 11:

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 27. Phản xạ toàn phần | Lời giải sách bài tập Vật lý 11 (ảnh 2)


Phản xạ toàn phần bên trong có thể xảy ra khi ánh sáng truyền trong cặp phương tiện nào sau đây?

A. Từ (2) đến (1).

B. Từ (3) đến (1).

C. Từ (3) đến (2).

D. Từ (1) đến (2).

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 27.4 trang 72 Sách bài tập Vật Lí 11:

Tiếp đến câu 27.3. Phản xạ toàn phần bên trong không thể xảy ra khi ánh sáng truyền trong cặp phương tiện nào sau đây?

A. Từ (1) đến (2).

B. Từ (2) đến (3).

C. Từ (1) đến (3).

D. Từ (3) đến (1).

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 27.5 trang 72 Sách bài tập Vật Lí 11:

Một tia sáng truyền trong hai môi trường theo một đường như hình 27.3.

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 27. Phản xạ toàn phần | Giải bài tập Vật lý 11 (ảnh 3)

Chỉ ra câu sai.

A. α là góc tới hạn.

B. Với i> α sẽ có phản xạ toàn phần.

C. Nếu ánh sáng truyền từ (2) đến (1) thì chỉ có phản xạ bình thường.

D. A, B, C đều sai.

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 27.6 trang 72 Sách bài tập Vật Lí 11:

Ba môi trường trong suốt là không khí và hai môi trường kia có chiết suất tuyệt đối n.Đầu tiên ; N2 (với n2 > nĐầu tiên). Cho phép ánh sáng lần lượt truyền tới giao diện của tất cả các cặp phương tiện có thể có.

Giá trị nào sau đây không thể là sin của góc tới hạn igh đối với cặp môi trường tương ứng?

A. 1 / nĐầu tiên

B. 1 / n2

CNĐầu tiên/N2

D. n2/NĐầu tiên

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 27.7 trang 73 Sách bài tập Vật Lí 11:

Có ba môi trường (1), (2) và (3). Với cùng một góc tới, nếu ánh sáng đi từ (trong) vào (2) thì góc khúc xạ là 30 °, nếu ánh sáng đi từ (1) vào (3) thì góc khúc xạ là 45 °.

a) Hai môi trường (2) và (3), môi trường nào chiết quang hơn?

b) Tính góc tới hạn của phản xạ toàn phần trong giữa (2) và (3).

Câu trả lời:

NĐầu tiên.sini = n2.sin30o = n3.sin 45o

=> n2/N3 = sin 45o/ sin 30o

(2) khúc xạ hơn (3)

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 27. Phản xạ toàn phần | Lời giải sách bài tập Vật lý 11 (ảnh 4)

Bài 27.8 trang 73 Sách bài tập Vật Lí 11:

Một bán trụ có chiết suất n = 1,41 √2

Trong mặt phẳng có thiết diện vuông góc, hai tia tới song song gặp mặt phẳng của nửa hình trụ có góc tới i = 45 ° tại A và O (Hình 27.4).

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 27. Phản xạ toàn phần | Lời giải sách bài tập Vật lý 11 (ảnh 5)

a) Tính góc lệch so với tia tới sau khi tia sáng khúc xạ ra không khí.

b) Xác định đường đi của tia tới SA.

Câu trả lời:

a) Tia SO với tia khúc xạ OJ truyền theo phương bán kính (hình 27.1G). Do đó tại J, góc tới là 0. Tia sáng truyền thẳng trong không khí.

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 27. Phản xạ toàn phần | Lời giải sách bài tập Vật lý 11 (ảnh 6)

Ta có D = i - r = 45o - 30o = 15o

b) Đối với tia tới SA, môi trường bán trụ có thể coi là có hai pháp tuyến vuông góc.

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 27. Phản xạ toàn phần | Lời giải sách bài tập Vật lý 11 (ảnh 7)

Trong hai trường hợp, ta luôn có: i = 45or = 30o

Do đó, kết hợp các tính chất hình học, chúng ta có hai đường đi của ánh sáng sau (Hình 27.2G):

+ SABCA'S '

+ SACR

(A, B, C, A 'chia hình bán nguyệt thành ba phần bằng nhau).

Bài 27.9 trang 73 Sách bài tập Vật Lí 11:

Một khối thủy tinh có tiết diện thẳng như hình 27.5 được đặt trong không khí (ABCD là hình vuông; CDE là tam giác vuông cân). Trong mặt phẳng tiết diện thẳng, chiếu chùm ánh sáng đơn sắc hẹp SI vuông góc với DE (IE

Chiết suất của thủy tinh là n = 1,5. Vẽ đường đi của tia sáng trong khối thủy tinh. Phương của tia phản xạ so với pháp tuyến so với bề mặt mà tia ló sẽ bằng một góc nào?

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 27. Phản xạ toàn phần | Lời giải sách bài tập Vật lý 11 (ảnh 8)

Câu trả lời:

Tia SI truyền thẳng tới mặt EC tại J.

sinigh = 1 / n = 2/3 → iGH 420

tôiJ > tôiGH: tổng phản xạ nội bộ

Tia phản xạ từ J tới sẽ bị phản xạ toàn phần lần lượt tại DA, AB, BC và ló ra khỏi DE tại N theo phương vuông góc (tức là song song với SI nhưng ngược chiều (Hình 27.3G) là 00.

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 27. Phản xạ toàn phần | Lời giải sách bài tập Vật lý 11 (ảnh 9)

Bài 27.10 trang 74 Sách bài tập Vật Lí 11:

Một sợi quang hình trụ có lõi chiết suất nĐầu tiên = 1,5 và vỏ bọc có chiết suất n2 = 1,41. Chùm tia tới hội tụ ở mặt trước của sợi quang một góc 2α (Hình 27.6).

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 27. Phản xạ toàn phần | Lời giải sách bài tập Vật lý 11 (ảnh 10)

Xác định góc α để mọi tia sáng trong chùm đều truyền qua sợi quang.

Câu trả lời:

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 27. Phản xạ toàn phần | Lời giải sách bài tập Vật lý 11 (ảnh 11)

Chúng ta phải có: i> igh

sini> n2/NĐầu tiên → cosr> n2/NĐầu tiên

Nhưng mà:

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 27. Phản xạ toàn phần | Lời giải sách bài tập Vật lý 11 (ảnh 12)

Vì vậy

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 27. Phản xạ toàn phần | Lời giải sách bài tập Vật lý 11 (ảnh 13)

=> 2α o

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 27. Phản xạ toàn phần

Bài 27.1 trang 71 Sách bài tập Vật Lí 11:

Chiếu một tia sáng từ nước tới mặt phân cách giữa nước (chỉ số 4/3) và không khí theo góc tới là 50o

Góc khúc xạ sẽ vào khoảng

A. 60o

B. 70o

C. 80o

D. Không có tia khúc xạ


Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 27.2 trang 71 Sách bài tập Vật Lí 11:

Một học sinh nêu: phản xạ toàn phần là phản xạ ánh sáng khi không có khúc xạ. Trong ba trường hợp truyền ánh sáng sau đây (hình 27.1), trường hợp nào có hiện tượng phản xạ toàn phần?

A. Trường hợp (1).

B. Trường hợp (2).

C. Trường hợp (3).

D. Không có trường hợp nào là phản xạ toàn phần.

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 27.3 trang 72 Sách bài tập Vật Lí 11:

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 27. Phản xạ toàn phần | Lời giải sách bài tập Vật lý 11 (ảnh 2)


Phản xạ toàn phần bên trong có thể xảy ra khi ánh sáng truyền trong cặp phương tiện nào sau đây?

A. Từ (2) đến (1).

B. Từ (3) đến (1).

C. Từ (3) đến (2).

D. Từ (1) đến (2).

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 27.4 trang 72 Sách bài tập Vật Lí 11:

Tiếp đến câu 27.3. Phản xạ toàn phần bên trong không thể xảy ra khi ánh sáng truyền trong cặp phương tiện nào sau đây?

A. Từ (1) đến (2).

B. Từ (2) đến (3).

C. Từ (1) đến (3).

D. Từ (3) đến (1).

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 27.5 trang 72 Sách bài tập Vật Lí 11:

Một tia sáng truyền trong hai môi trường theo một đường như hình 27.3.

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 27. Phản xạ toàn phần | Giải bài tập Vật lý 11 (ảnh 3)

Chỉ ra câu sai.

A. α là góc tới hạn.

B. Với i> α sẽ có phản xạ toàn phần.

C. Nếu ánh sáng truyền từ (2) đến (1) thì chỉ có phản xạ bình thường.

D. A, B, C đều sai.

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 27.6 trang 72 Sách bài tập Vật Lí 11:

Ba môi trường trong suốt là không khí và hai môi trường kia có chiết suất tuyệt đối n.Đầu tiên ; N2 (với n2 > nĐầu tiên). Cho phép ánh sáng lần lượt truyền tới giao diện của tất cả các cặp phương tiện có thể có.

Giá trị nào sau đây không thể là sin của góc tới hạn igh đối với cặp môi trường tương ứng?

A. 1 / nĐầu tiên

B. 1 / n2

CNĐầu tiên/N2

D. n2/NĐầu tiên

Câu trả lời:

CÂU TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 27.7 trang 73 Sách bài tập Vật Lí 11:

Có ba môi trường (1), (2) và (3). Với cùng một góc tới, nếu ánh sáng đi từ (trong) vào (2) thì góc khúc xạ là 30 °, nếu ánh sáng đi từ (1) vào (3) thì góc khúc xạ là 45 °.

a) Hai môi trường (2) và (3), môi trường nào chiết quang hơn?

b) Tính góc tới hạn của phản xạ toàn phần trong giữa (2) và (3).

Câu trả lời:

NĐầu tiên.sini = n2.sin30o = n3.sin 45o

=> n2/N3 = sin 45o/ sin 30o

(2) khúc xạ hơn (3)

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 27. Phản xạ toàn phần | Lời giải sách bài tập Vật lý 11 (ảnh 4)

Bài 27.8 trang 73 Sách bài tập Vật Lí 11:

Một bán trụ có chiết suất n = 1,41 √2

Trong mặt phẳng có thiết diện vuông góc, hai tia tới song song gặp mặt phẳng của nửa hình trụ có góc tới i = 45 ° tại A và O (Hình 27.4).

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 27. Phản xạ toàn phần | Lời giải sách bài tập Vật lý 11 (ảnh 5)

a) Tính góc lệch so với tia tới sau khi tia sáng khúc xạ ra không khí.

b) Xác định đường đi của tia tới SA.

Câu trả lời:

a) Tia SO với tia khúc xạ OJ truyền theo phương bán kính (hình 27.1G). Do đó tại J, góc tới là 0. Tia sáng truyền thẳng trong không khí.

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 27. Phản xạ toàn phần | Lời giải sách bài tập Vật lý 11 (ảnh 6)

Ta có D = i – r = 45o – 30o = 15o

b) Đối với tia tới SA, môi trường bán trụ có thể coi là có hai pháp tuyến vuông góc.

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 27. Phản xạ toàn phần | Lời giải sách bài tập Vật lý 11 (ảnh 7)

Trong hai trường hợp, ta luôn có: i = 45or = 30o

Do đó, kết hợp các tính chất hình học, chúng ta có hai đường đi của ánh sáng sau (Hình 27.2G):

+ SABCA’S ‘

+ SACR

(A, B, C, A ‘chia hình bán nguyệt thành ba phần bằng nhau).

Bài 27.9 trang 73 Sách bài tập Vật Lí 11:

Một khối thủy tinh có tiết diện thẳng như hình 27.5 được đặt trong không khí (ABCD là hình vuông; CDE là tam giác vuông cân). Trong mặt phẳng tiết diện thẳng, chiếu chùm ánh sáng đơn sắc hẹp SI vuông góc với DE (IE

Chiết suất của thủy tinh là n = 1,5. Vẽ đường đi của tia sáng trong khối thủy tinh. Phương của tia phản xạ so với pháp tuyến so với bề mặt mà tia ló sẽ bằng một góc nào?

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 27. Phản xạ toàn phần | Lời giải sách bài tập Vật lý 11 (ảnh 8)

Câu trả lời:

Tia SI truyền thẳng tới mặt EC tại J.

sinigh = 1 / n = 2/3 → iGH 420

tôiJ > tôiGH: tổng phản xạ nội bộ

Tia phản xạ từ J tới sẽ bị phản xạ toàn phần lần lượt tại DA, AB, BC và ló ra khỏi DE tại N theo phương vuông góc (tức là song song với SI nhưng ngược chiều (Hình 27.3G) là 00.

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 27. Phản xạ toàn phần | Lời giải sách bài tập Vật lý 11 (ảnh 9)

Bài 27.10 trang 74 Sách bài tập Vật Lí 11:

Một sợi quang hình trụ có lõi chiết suất nĐầu tiên = 1,5 và vỏ bọc có chiết suất n2 = 1,41. Chùm tia tới hội tụ ở mặt trước của sợi quang một góc 2α (Hình 27.6).

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 27. Phản xạ toàn phần | Lời giải sách bài tập Vật lý 11 (ảnh 10)

Xác định góc α để mọi tia sáng trong chùm đều truyền qua sợi quang.

Câu trả lời:

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 27. Phản xạ toàn phần | Lời giải sách bài tập Vật lý 11 (ảnh 11)

Chúng ta phải có: i> igh

sini> n2/NĐầu tiên → cosr> n2/NĐầu tiên

Nhưng mà:

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 27. Phản xạ toàn phần | Lời giải sách bài tập Vật lý 11 (ảnh 12)

Vì vậy

Giải SBT Vật Lý 11: Bài 27. Phản xạ toàn phần | Lời giải sách bài tập Vật lý 11 (ảnh 13)

=> 2α o

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Bạn thấy bài viết Giải Vật lí 11 Bài: Phản xạ toàn phần có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Giải Vật lí 11 Bài: Phản xạ toàn phần bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Giải #Vật #lí #Bài #Phản #xạ #toàn #phần

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button