Là gì?

Giáo viên có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường khi đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập hay không?

Bạn đang xem: Giáo viên có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường khi đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập hay không? tại ĐH KD & CN Hà Nội


Hiện tôi đang là giáo viên trung học phổ thông của một trường công lập và muốn dạy thêm ngoài nhà trường. Vậy cho tôi hỏi giáo viên có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường khi đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập hay không? Câu hỏi của chị Diễm từ Hải Dương.

Giáo viên có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường khi đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập hay không?

Căn cứ Điều 4 Quy định kèm theo Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT quy định về các trường hợp không được dạy thêm như sau:

Các trường hợp không được dạy thêm

1. Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

2. Không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.

3. Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trường dạy nghề không tổ chức dạy thêm, học thêm các nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông.

4. Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập:

a) Không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường;

b) Không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của Thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó.

Như vậy, theo quy định trên thì giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập không được tổ chức dạy thêm học thêm ngoài nhà trường.

Tuy nhiên, giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường.

Giáo viên có thể tham gia dạy thêm học thêm ngoài nhà trường khi đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập hay không?

Giáo viên có thể tham gia dạy thêm học thêm ngoài nhà trường khi đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập hay không? (Hình từ Internet)

Giáo viên có được dạy thêm trước những nội dung trong chương trình chính khoá hay không?

Căn cứ Điều 3 Quy định kèm theo Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT quy định về nguyên tắc dạy thêm, học thêm như sau:

Nguyên tắc dạy thêm, học thêm

1. Hoạt động dạy thêm, học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách của học sinh; phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và không gây nên tình trạng vượt quá sức tiếp thu của người học.

2. Không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá.

3. Đối tượng học thêm là học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm và được gia đình đồng ý; không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm.

4. Không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo các lớp học chính khóa; học sinh trong cùng một lớp dạy thêm, học thêm phải có học lực tương đương nhau; khi xếp học sinh vào các lớp dạy thêm, học thêm phải căn cứ vào học lực của học sinh.

5. Tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm phải chịu trách nhiệm về các nội dung đăng ký và xin phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

Như vậy, theo nguyên tắc dạy thêm học thêm thì giáo viên không được dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá.

Cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường nếu tạm ngừng hoạt động thì có cần báo cáo với cơ quan đã cấp phép hay không?

Căn cứ Điều 20 Quy định kèm theo Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường như sau:

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

1. Thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

2. Quản lý và đảm bảo quyền của người học thêm, người dạy thêm. Nếu tạm ngừng hoặc chấm dứt dạy thêm phải báo cáo cơ quan cấp phép và thông báo công khai cho người học thêm biết trước ít nhất là 30 ngày. Hoàn trả các khoản tiền đã thu của người học thêm tương ứng với phần dạy thêm không thực hiện, thanh toán đầy đủ kinh phí với người dạy thêm và các tổ chức, cá nhân liên quan.

3. Quản lý, lưu giữ và xuất trình khi được thanh tra, kiểm tra hồ sơ dạy thêm, học thêm bao gồm: hồ sơ cấp giấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; danh sách người dạy thêm; danh sách người học thêm; thời khóa biểu dạy thêm; đơn xin học thêm, hồ sơ tài chính theo quy định hiện hành.

4. Chịu sự thanh tra, kiểm tra của chính quyền, của cơ quan có trách nhiệm quản lý giáo dục các cấp trong việc thực hiện qui định về dạy thêm, học thêm; thực hiện báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý.

Như vậy, nếu cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường tạm ngừng hoạt động thì phải báo cáo cơ quan cấp phép và thông báo công khai cho người học thêm biết trước ít nhất là 30 ngày.

Đồng thời, phải hoàn trả các khoản tiền đã thu của người học thêm tương ứng với phần dạy thêm không thực hiện, thanh toán đầy đủ kinh phí với người dạy thêm và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Giáo viên có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường khi đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập hay không?

Video về Giáo viên có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường khi đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập hay không?

Wiki về Giáo viên có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường khi đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập hay không?

Giáo viên có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường khi đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập hay không?

Giáo viên có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường khi đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập hay không? -

Hiện tôi đang là giáo viên trung học phổ thông của một trường công lập và muốn dạy thêm ngoài nhà trường. Vậy cho tôi hỏi giáo viên có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường khi đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập hay không? Câu hỏi của chị Diễm từ Hải Dương.

Giáo viên có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường khi đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập hay không?

Căn cứ Điều 4 Quy định kèm theo Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT quy định về các trường hợp không được dạy thêm như sau:

Các trường hợp không được dạy thêm

1. Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

2. Không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.

3. Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trường dạy nghề không tổ chức dạy thêm, học thêm các nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông.

4. Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập:

a) Không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường;

b) Không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của Thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó.

Như vậy, theo quy định trên thì giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập không được tổ chức dạy thêm học thêm ngoài nhà trường.

Tuy nhiên, giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường.

Giáo viên có thể tham gia dạy thêm học thêm ngoài nhà trường khi đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập hay không?

Giáo viên có thể tham gia dạy thêm học thêm ngoài nhà trường khi đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập hay không? (Hình từ Internet)

Giáo viên có được dạy thêm trước những nội dung trong chương trình chính khoá hay không?

Căn cứ Điều 3 Quy định kèm theo Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT quy định về nguyên tắc dạy thêm, học thêm như sau:

Nguyên tắc dạy thêm, học thêm

1. Hoạt động dạy thêm, học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách của học sinh; phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và không gây nên tình trạng vượt quá sức tiếp thu của người học.

2. Không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá.

3. Đối tượng học thêm là học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm và được gia đình đồng ý; không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm.

4. Không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo các lớp học chính khóa; học sinh trong cùng một lớp dạy thêm, học thêm phải có học lực tương đương nhau; khi xếp học sinh vào các lớp dạy thêm, học thêm phải căn cứ vào học lực của học sinh.

5. Tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm phải chịu trách nhiệm về các nội dung đăng ký và xin phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

Như vậy, theo nguyên tắc dạy thêm học thêm thì giáo viên không được dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá.

Cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường nếu tạm ngừng hoạt động thì có cần báo cáo với cơ quan đã cấp phép hay không?

Căn cứ Điều 20 Quy định kèm theo Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường như sau:

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

1. Thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

2. Quản lý và đảm bảo quyền của người học thêm, người dạy thêm. Nếu tạm ngừng hoặc chấm dứt dạy thêm phải báo cáo cơ quan cấp phép và thông báo công khai cho người học thêm biết trước ít nhất là 30 ngày. Hoàn trả các khoản tiền đã thu của người học thêm tương ứng với phần dạy thêm không thực hiện, thanh toán đầy đủ kinh phí với người dạy thêm và các tổ chức, cá nhân liên quan.

3. Quản lý, lưu giữ và xuất trình khi được thanh tra, kiểm tra hồ sơ dạy thêm, học thêm bao gồm: hồ sơ cấp giấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; danh sách người dạy thêm; danh sách người học thêm; thời khóa biểu dạy thêm; đơn xin học thêm, hồ sơ tài chính theo quy định hiện hành.

4. Chịu sự thanh tra, kiểm tra của chính quyền, của cơ quan có trách nhiệm quản lý giáo dục các cấp trong việc thực hiện qui định về dạy thêm, học thêm; thực hiện báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý.

Như vậy, nếu cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường tạm ngừng hoạt động thì phải báo cáo cơ quan cấp phép và thông báo công khai cho người học thêm biết trước ít nhất là 30 ngày.

Đồng thời, phải hoàn trả các khoản tiền đã thu của người học thêm tương ứng với phần dạy thêm không thực hiện, thanh toán đầy đủ kinh phí với người dạy thêm và các tổ chức, cá nhân liên quan.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Giáo viên có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường khi đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập hay không? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Giáo viên có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường khi đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập hay không? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Giáo #viên #có #thể #tham #gia #dạy #thêm #ngoài #nhà #trường #khi #đang #hưởng #lương #từ #quỹ #lương #của #đơn #vị #sự #nghiệp #công #lập #hay #không

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button