Là gì?

Giấy chứng nhận học sinh đoạt giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia do ai cấp? Học sinh đoạt giải trong Cuộc thi được hưởng những quyền lợi gì?

Bạn đang xem: Giấy chứng nhận học sinh đoạt giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia do ai cấp? Học sinh đoạt giải trong Cuộc thi được hưởng những quyền lợi gì? tại ĐH KD & CN Hà Nội


Cho tôi hỏi, Giấy chứng nhận học sinh đoạt giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia do ai cấp? Nếu phát hiện học sinh đoạt giải được cấp Giấy chứng nhận vi phạm quy chế Cuộc thi thì xử lý như thế nào? Mỗi học sinh đoạt giải trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia được hưởng những quyền lợi gì? Câu hỏi của chị Hoàng Quyên tại Đồng Nai.

Giấy chứng nhận học sinh đoạt giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia do ai cấp?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 21 Quy chế thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông Ban hành kèm theo Thông tư 38/2012/TT-BGDĐT quy định về Giấy chứng nhận học sinh đoạt giải Cuộc thi như sau:

Giấy chứng nhận học sinh đoạt giải Cuộc thi

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận học sinh đoạt giải của Cuộc thi (sau đây gọi tắt là giấy chứng nhận). Giấy chứng nhận chỉ được cấp một lần. Đối với các trường hợp học sinh để thất lạc giấy chứng nhận, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận kết quả thi theo đơn đề nghị của học sinh.

Theo quy định trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận học sinh đoạt giải của Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.

Giấy chứng nhận chỉ được cấp một lần. Đối với các trường hợp học sinh để thất lạc giấy chứng nhận, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận kết quả thi theo đơn đề nghị của học sinh.

cuộc thi 15

Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia (Hình từ Internet)

Nếu phát hiện học sinh đoạt giải được cấp Giấy chứng nhận vi phạm quy chế Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia thì xử lý như thế nào?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 21 Quy chế thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông Ban hành kèm theo Thông tư 38/2012/TT-BGDĐT quy định về Giấy chứng nhận học sinh đoạt giải Cuộc thi như sau:

Giấy chứng nhận học sinh đoạt giải Cuộc thi

2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có quyền thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận đã cấp nếu phát hiện người được cấp Giấy chứng nhận vi phạm quy chế Cuộc thi hoặc việc xếp giải và cấp giấy chứng nhận được thực hiện không đúng quy định.

Như vậy, theo quy định trên, nếu phát hiện người được cấp Giấy chứng nhận vi phạm quy chế Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia hoặc việc xếp giải và cấp giấy chứng nhận được thực hiện không đúng quy định thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có quyền thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận đã cấp đối với học sinh đó.

Mỗi học sinh đoạt giải trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia được hưởng những quyền lợi gì?

Căn cứ theo Điều 22 Quy chế thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông Ban hành kèm theo Thông tư 38/2012/TT-BGDĐT quy định về Quyền lợi của học sinh đoạt giải trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia như sau:

Quyền lợi của học sinh

1. Mỗi học sinh đoạt giải (tập thể hoặc cá nhân) trong Cuộc thi đều được cấp Giấy chứng nhận và được khen thưởng.

2. Học sinh đoạt giải trong Cuộc thi được hưởng các quyền lợi trong học tập và các quyền lợi khác theo các quy định hiện hành.

Như vậy, mỗi học sinh đoạt giải (tập thể hoặc cá nhân) trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia đều được cấp Giấy chứng nhận và được khen thưởng.

Học sinh đoạt giải trong Cuộc thi được hưởng các quyền lợi trong học tập và các quyền lợi khác theo các quy định hiện hành.

Tổ chức có thể trao các giải khác cho thí sinh tham dự Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo tiêu chí đánh giá riêng của mình không?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 19 Quy chế thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông Ban hành kèm theo Thông tư 38/2012/TT-BGDĐT, được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư 32/2017/TT-BGDĐT quy định về Xếp giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia như sau:

Xếp giải Cuộc thi

1. Các giải của Cuộc thi:

a) Giải lĩnh vực gồm có: giải Nhất, giải Nhì, giải Ba và giải Tư;

b) Ngoài các giải quy định tại điểm a của khoản này, khuyến khích các tổ chức, cá nhân lựa chọn và trao các giải khác cho thí sinh theo tiêu chí đánh giá riêng của mình sau khi được sự đồng ý của Ban Chỉ đạo Cuộc thi.

Theo đó, khuyến khích các tổ chức, cá nhân lựa chọn và trao các giải khác cho thí sinh tham dự Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo tiêu chí đánh giá riêng của mình sau khi được sự đồng ý của Ban Chỉ đạo Cuộc thi.

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Giấy chứng nhận học sinh đoạt giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia do ai cấp? Học sinh đoạt giải trong Cuộc thi được hưởng những quyền lợi gì?

Video về Giấy chứng nhận học sinh đoạt giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia do ai cấp? Học sinh đoạt giải trong Cuộc thi được hưởng những quyền lợi gì?

Wiki về Giấy chứng nhận học sinh đoạt giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia do ai cấp? Học sinh đoạt giải trong Cuộc thi được hưởng những quyền lợi gì?

Giấy chứng nhận học sinh đoạt giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia do ai cấp? Học sinh đoạt giải trong Cuộc thi được hưởng những quyền lợi gì?

Giấy chứng nhận học sinh đoạt giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia do ai cấp? Học sinh đoạt giải trong Cuộc thi được hưởng những quyền lợi gì? -

Cho tôi hỏi, Giấy chứng nhận học sinh đoạt giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia do ai cấp? Nếu phát hiện học sinh đoạt giải được cấp Giấy chứng nhận vi phạm quy chế Cuộc thi thì xử lý như thế nào? Mỗi học sinh đoạt giải trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia được hưởng những quyền lợi gì? Câu hỏi của chị Hoàng Quyên tại Đồng Nai.

Giấy chứng nhận học sinh đoạt giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia do ai cấp?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 21 Quy chế thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông Ban hành kèm theo Thông tư 38/2012/TT-BGDĐT quy định về Giấy chứng nhận học sinh đoạt giải Cuộc thi như sau:

Giấy chứng nhận học sinh đoạt giải Cuộc thi

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận học sinh đoạt giải của Cuộc thi (sau đây gọi tắt là giấy chứng nhận). Giấy chứng nhận chỉ được cấp một lần. Đối với các trường hợp học sinh để thất lạc giấy chứng nhận, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận kết quả thi theo đơn đề nghị của học sinh.

...

Theo quy định trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận học sinh đoạt giải của Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.

Giấy chứng nhận chỉ được cấp một lần. Đối với các trường hợp học sinh để thất lạc giấy chứng nhận, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận kết quả thi theo đơn đề nghị của học sinh.

cuộc thi 15

Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia (Hình từ Internet)

Nếu phát hiện học sinh đoạt giải được cấp Giấy chứng nhận vi phạm quy chế Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia thì xử lý như thế nào?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 21 Quy chế thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông Ban hành kèm theo Thông tư 38/2012/TT-BGDĐT quy định về Giấy chứng nhận học sinh đoạt giải Cuộc thi như sau:

Giấy chứng nhận học sinh đoạt giải Cuộc thi

...

2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có quyền thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận đã cấp nếu phát hiện người được cấp Giấy chứng nhận vi phạm quy chế Cuộc thi hoặc việc xếp giải và cấp giấy chứng nhận được thực hiện không đúng quy định.

Như vậy, theo quy định trên, nếu phát hiện người được cấp Giấy chứng nhận vi phạm quy chế Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia hoặc việc xếp giải và cấp giấy chứng nhận được thực hiện không đúng quy định thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có quyền thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận đã cấp đối với học sinh đó.

Mỗi học sinh đoạt giải trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia được hưởng những quyền lợi gì?

Căn cứ theo Điều 22 Quy chế thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông Ban hành kèm theo Thông tư 38/2012/TT-BGDĐT quy định về Quyền lợi của học sinh đoạt giải trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia như sau:

Quyền lợi của học sinh

1. Mỗi học sinh đoạt giải (tập thể hoặc cá nhân) trong Cuộc thi đều được cấp Giấy chứng nhận và được khen thưởng.

2. Học sinh đoạt giải trong Cuộc thi được hưởng các quyền lợi trong học tập và các quyền lợi khác theo các quy định hiện hành.

Như vậy, mỗi học sinh đoạt giải (tập thể hoặc cá nhân) trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia đều được cấp Giấy chứng nhận và được khen thưởng.

Học sinh đoạt giải trong Cuộc thi được hưởng các quyền lợi trong học tập và các quyền lợi khác theo các quy định hiện hành.

Tổ chức có thể trao các giải khác cho thí sinh tham dự Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo tiêu chí đánh giá riêng của mình không?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 19 Quy chế thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông Ban hành kèm theo Thông tư 38/2012/TT-BGDĐT, được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư 32/2017/TT-BGDĐT quy định về Xếp giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia như sau:

Xếp giải Cuộc thi

1. Các giải của Cuộc thi:

a) Giải lĩnh vực gồm có: giải Nhất, giải Nhì, giải Ba và giải Tư;

b) Ngoài các giải quy định tại điểm a của khoản này, khuyến khích các tổ chức, cá nhân lựa chọn và trao các giải khác cho thí sinh theo tiêu chí đánh giá riêng của mình sau khi được sự đồng ý của Ban Chỉ đạo Cuộc thi.

...

Theo đó, khuyến khích các tổ chức, cá nhân lựa chọn và trao các giải khác cho thí sinh tham dự Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo tiêu chí đánh giá riêng của mình sau khi được sự đồng ý của Ban Chỉ đạo Cuộc thi.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Giấy chứng nhận học sinh đoạt giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia do ai cấp? Học sinh đoạt giải trong Cuộc thi được hưởng những quyền lợi gì? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Giấy chứng nhận học sinh đoạt giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia do ai cấp? Học sinh đoạt giải trong Cuộc thi được hưởng những quyền lợi gì? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội

#Giấy #chứng #nhận #học #sinh #đoạt #giải #Cuộc #thi #khoa #học #kỹ #thuật #cấp #quốc #gia #cấp #Học #sinh #đoạt #giải #trong #Cuộc #thi #được #hưởng #những #quyền #lợi #gì

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button