Kiến thức chung

Hệ phương trình đối xứng loại 1

Bạn đang xem: Hệ phương trình đối xứng loại 1 tại ĐH KD & CN Hà Nội

Bài viết giúp bạn nhận diện được hệ phương trình đối xứng loại 1 và cách giải nhanh nhất. Đây là loại hệ phương trình khá phổ biến trong chương trình toán THCS, lên đến bậc THPT các em vẫn thường gặp với vai trò là các bài toán nhỏ trong một bài toán lớn. Cùng Verbalearn theo dõi để đưa ra phương pháp giải nhanh chóng nhất.

Mục lục1.Lý thuyết hệ phương trình đối xứng loại 12.Bài tập mẫu về hệ phương trình đối xứng loại 13.Kết luận

Nội dung chủ đề này tôi đề cập đến phương pháp chung giải hệ phương trình đối xứng loại I và một số hệ đưa được về hệ đối xứng loại I thông qua các phép đặt ẩn phụ cơ bản. Ngoài ra đề cập ứng dụng của hệ đối xứng loại I trong giải phương trình vô tỷ và chứng minh bất đẳng thức.

Đa thức đối xứng: Xét đa thức hai biến $x,y$ là $Pleft( {x;y} right)$

Nếu $Pleft( {x;y} right) = Pleft( {y;x} right)$ với mọi $x,y in R$ thì ta nói $Pleft( {x;y} right)$ là đa thức đối xứng.

Hệ phương trình đối xứng loại I là hệ phương trình có dạng: $left{ begin{array}{l}Fleft( {x;y} right) = 0\Gleft( {x;y} right) = 0end{array} right.$

Trong đó: $Fleft( {x;y} right);Gleft( {x;y} right)$ là các đa thức đối xứng với $x,y$.

– Hệ đối xứng loại I là hệ mà vai trò của $x,y$ trong mỗi phương trình của hệ là như nhau.

– Nếu $left( {{x_0},{y_0}} right)$ là nghiệm của hệ thì $left( {{y_0},{x_0}} right)$ cũng là nghiệm của hệ.

Ví dụ 1. Hệ phương trình $left{ begin{array}{l}{x^2} + {y^2} = xy + x + y\xy = x + y – 1end{array} right.$

Với hệ này đổi vay trò của $x,y$ thì hệ không thay đổi.

Đặt $left{ begin{array}{l}S = x + y\P = xyend{array} right.$ với điều kiện ${S^2} ge 4P$ tìm được $S,P$

Khi đó theo định lý Vi-ét $x,y$ là hai nghiệm của phương trình: ${t^2} – St + P = 0$.

Lưu ý: Một số trường hợp ta phải đặt $S = x – y,P = xy$ và lúc này ta phải có ${S^2} ge – 4P$ thực chất là hệ được suy ra từ hệ đối xứng loại 1 khi thay $y$ bởi $ – y$. Một số bài toán đơn giản mà khi biến đổi $S,P$ chỉ có dạng bậc nhất hoặc dạng bậc hai ta có thể không cần đặt ẩn phụ và cứ thế tiến hành biến đổi tương đương. Khi tìm được $S,P$ việc tìm $x,y$ không cần chi tiết mà chỉ ra chỉ ra nghiệm $left( {x;y} right)$ bằng bao nhiêu.

Một số hằng đẳng thức hay được sử dụng:

${x^2} + {y^2} = {left( {x + y} right)^2} – 2xy = {S^2} – 2P$

${x^2} – xy + {y^2} = {left( {x + y} right)^2} – 3xy = {S^2} – 3P$

${x^2} + xy + {y^2} = {left( {x + y} right)^2} – xy = {S^2} – P$

${x^3} + {y^3} = left( {x + y} right)left[ {{{left( {x + y} right)}^2} – 3xy} right] = Sleft( {{S^2} – 3P} right)$

${x^4} + {y^4} = {left[ {{{left( {x + y} right)}^2} – 2xy} right]^2} – 2{x^2}{y^2} = {left( {{S^2} – 2P} right)^2} – 2{P^2}$

${x^4} + {y^4} + {x^2}{y^2} = left( {{x^2} + {y^2} – xy} right)left( {{x^2} + {y^2} + xy} right) = {left( {{S^2} – 2P} right)^2} – {P^2}$

$frac{1}{x} + frac{1}{y} = frac{{x + y}}{{xy}} = frac{S}{P}$

$frac{1}{{{x^2}}} + frac{1}{{{y^2}}} = frac{{{x^2} + {y^2}}}{{{x^2}{y^2}}} = frac{{{S^2} – 2P}}{{{P^2}}}$

Đặc điểm của dạng toán này là đôi khi số nghiệm của hệ thì chỉ có nghiệm duy nhất hoặc có số nhiệm chẵn và đôi khi rất nhiều nghiệm có khi đến 8 hoặc 16 nghiệm.

Bài 1. Giải hệ phương trình $left{ begin{array}{l}{x^2} + {y^2} + x + y = 4\xleft( {x + y + 1} right) + yleft( {y + 1} right) = 2end{array} right.$

Lời giải

Hệ phương trình đã cho tương đương với:

$left{ begin{array}{l}{x^2} + {y^2} + x + y = 4\{x^2} + {y^2} + x + y + xy = 2end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}{x^2} + {y^2} + x + y = 4\xy = – 2end{array} right.$

$ Leftrightarrow left{ begin{array}{l}{left( {x + y} right)^2} – 2xy + x + y = 4\xy = – 2end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}{left( {x + y} right)^2} + x + y = 0\xy = – 2end{array} right.$

$ Leftrightarrow left[ begin{array}{l}left{ begin{array}{l}x + y = 0\xy = – 2end{array} right.\left{ begin{array}{l}x + y = – 1\xy = – 2end{array} right.end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x = sqrt 2 \y = – sqrt 2 end{array} right. vee left{ begin{array}{l}x = – sqrt 2 \y = sqrt 2 end{array} right. vee left{ begin{array}{l}x = 1\y = – 2end{array} right. vee left{ begin{array}{l}x = – 2\y = 1end{array} right.$

Vậy hệ phương trình có bốn nghiệm là: $left( {x;y} right) = left( {sqrt 2 ; – sqrt 2 } right);left( { – sqrt 2 ;sqrt 2 } right);left( {1; – 2} right);left( { – 2;1} right)$

Bài 2. Giải hệ phương trình $left{ begin{array}{l}x + y + 2xy = 2\{x^3} + {y^3} = 8end{array} right.$

Lời giải

Đặt $left{ begin{array}{l}S = x + y\P = xyend{array} right.,left( {{S^2} ge 4P} right)$. Khi đó hệ phương trình trở thành:

$left{ begin{array}{l}S + 2P = 2\Sleft( {{S^2} – 3P} right) = 8end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}P = frac{{2 – S}}{2}\Sleft( {{S^2} – frac{{6 – 3S}}{2}} right) = 8end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}2{S^3} + 3{S^2} – 6S – 16 = 0\P = frac{{2 – S}}{2}end{array} right.$

$ Leftrightarrow left{ begin{array}{l}left( {S – 2} right)left( {2{S^2} + 7S + 8} right) = 0\P = frac{{2 – S}}{2}end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}S = 2\P = 0end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x + y = 2\xy = 0end{array} right. Leftrightarrow left[ begin{array}{l}left{ begin{array}{l}x = 2\y = 0end{array} right.\left{ begin{array}{l}x = 0\y = 2end{array} right.end{array} right.$

Vậy hệ phương trình có hai nghiệm là: $left( {x;y} right) = left( {2;0} right);left( {0;2} right)$

Bài 3. Giải hệ phương trình $left{ begin{array}{l}{x^3} + {y^3} = 19\left( {x + y} right)left( {8 + xy} right) = 2end{array} right.$

Lời giải

Đặt $left{ begin{array}{l}S = x + y\P = xyend{array} right.,left( {{S^2} ge 4P} right)$. Khi đó hệ phương trình trở thành:

$left{ begin{array}{l}Sleft( {{S^2} – 3P} right) = 19\Sleft( {8 + P} right) = 2end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}{S^3} – 3left( {2 – 8S} right) = 19\SP = 2 – 8Send{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}{S^3} + 24S – 25 = 0\P = frac{{2 – 8S}}{S}end{array} right.$

$ Leftrightarrow left{ begin{array}{l}left( {S – 1} right)left( {{S^2} + S + 25} right) = 0\P = frac{{2 – 8S}}{S}end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}S = 1\P = – 6end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x + y = 1\xy = – 6end{array} right.$

$ Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x = 3\y = – 2end{array} right. vee left{ begin{array}{l}x = – 2\y = 3end{array} right.$

Vậy hệ phương trình có hai nghiệm là: $left( {x;y} right) = left( {3; – 2} right);left( { – 2;3} right)$

Bài 4. Giải hệ phương trình $left{ begin{array}{l}2left( {x + y} right) = 3left( {sqrt[3]{{{x^2}y}} + sqrt[3]{{x{y^2}}}} right)\sqrt[3]{x} + sqrt[3]{y} = 6end{array} right.$

Lời giải

Đặt $sqrt[3]{x} = a,sqrt[3]{y} = b$. Khi đó hệ phương trình trở thành: $left{ begin{array}{l}2left( {{a^3} + {b^3}} right) = 3left( {{a^2}b + {b^2}a} right)\a + b = 6end{array} right.$

Đặt $left{ begin{array}{l}S = a + b\P = abend{array} right.,left( {{S^2} ge 4P} right)$. Khi đó hệ phương trình trở thành:

$left{ begin{array}{l}2Sleft( {{S^2} – 3P} right) = 3SP\S = 6end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}S = 6\P = 8end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}a + b = 6\ab = 8end{array} right.$

$ Leftrightarrow left{ begin{array}{l}a = 4\b = 2end{array} right. vee left{ begin{array}{l}a = 2\b = 4end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x = 64\y = 8end{array} right. vee left{ begin{array}{l}x = 8\y = 64end{array} right.$

Vậy hệ phương trình có hai nghiệm là: $left( {x;y} right) = left( {64;8} right);left( {8;64} right)$

Bài 5. Giải hệ phương trình $left{ begin{array}{l}sqrt {{x^2} + {y^2}} + sqrt {2xy} = 8sqrt 2 \sqrt x + sqrt y = 4end{array} right.$

Lời giải

Cách 1: Bình phương hai vế phương trình hai của hệ và rút $x + y$ theo $xy$ thế vào phương trình đầu của hệ.

Điều kiện $x ge 0,y ge 0$

Khi đó hệ phương trình đã cho tương đương với:

$left{ begin{array}{l}sqrt {{{left[ {{{left( {sqrt x + sqrt y } right)}^2} – 2sqrt {xy} } right]}^2} – 2xy} + sqrt {2xy} = 8sqrt 2 \sqrt x + sqrt y = 4end{array} right.$

$ Leftrightarrow left{ begin{array}{l}sqrt {{{left[ {16 – 2sqrt {xy} } right]}^2} – 2xy} + sqrt {2xy} = 8sqrt 2 \sqrt x + sqrt y = 4end{array} right.$

$ Leftrightarrow left{ begin{array}{l}sqrt {2xy – 64sqrt {xy} + 256} + sqrt {2xy} = 8sqrt 2 \sqrt x + sqrt y = 4end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}sqrt {xy – 32sqrt {xy} + 128} = 8 – sqrt {xy} \sqrt x + sqrt y = 4end{array} right.$

$ Leftrightarrow left{ begin{array}{l}xy – 32sqrt {xy} + 128 = 64 – 16sqrt {xy} + xy\sqrt {xy} le 8\sqrt x + sqrt y = 4end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x + y = 8\xy = 16end{array} right. Leftrightarrow x = y = 4$

Vậy hệ có nghiệm duy nhất $left( {x;y} right) = left( {4;4} right).$

Cách 2: Từ hai phương trình của hệ ta có

$sqrt {2left( {{x^2} + {y^2}} right)} + 2sqrt {xy} = {left( {sqrt x + sqrt y } right)^2}$

$ Leftrightarrow sqrt {2left( {{x^2} + {y^2}} right)} = x + y Leftrightarrow 2left( {{x^2} + {y^2}} right) = {x^2} + 2xy + {y^2}$

$ Leftrightarrow {left( {x – y} right)^2} = 0 Leftrightarrow x = y$

Thay $x = y$ vào phương trình thứ hai của hệ ta có kết quả tương tự.

Bài 6. Giải hệ phương trình $left{ begin{array}{l}{x^4} + {y^4} + 6{x^2}{y^2} = 41\xyleft( {{x^2} + {y^2}} right) = 10end{array} right.$

Lời giải

Cách 1: Từ phương trình thứ hai của hệ suy ra $xy > 0$

Khi đó hệ phương trình đã cho tương đương với:

$left{ begin{array}{l}{left( {{x^2} + {y^2}} right)^2} + 4{x^2}{y^2} = 41\xyleft( {{x^2} + {y^2}} right) = 10end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}frac{{100}}{{{x^2}{y^2}}} + 4{x^2}{y^2} = 41\xyleft( {{x^2} + {y^2}} right) = 10end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}4{x^4}{y^4} – 41{x^2}{y^2} + 100 = 0\xyleft[ {{{left( {x – y} right)}^2} – 2xy} right] = 10end{array} right.$

$ Leftrightarrow left{ begin{gathered}left[ begin{gathered}xy = 2 hfill \xy = frac{5}{2} hfill \ end{gathered} right. hfill \xyleft[ {{{left( {x + y} right)}^2} – 2xy} right] = 10 hfill \ end{gathered} right. Leftrightarrow left[ begin{gathered}left{ begin{gathered}x + y = pm 3 hfill \xy = 2 hfill \ end{gathered} right. hfill \left{ begin{gathered}x + y = pm 3 hfill \xy = frac{5}{2} hfill \ end{gathered} right. hfill \ end{gathered} right.$

Với $left{ begin{gathered}x + y = pm 3 hfill \xy = 2 hfill \ end{gathered} right. Leftrightarrow left[ begin{gathered}x = 1;y = 2 hfill \x = 2;y = 1 hfill \x = – 1;y = – 2 hfill \x = – 2;y = – 1 hfill \ end{gathered} right.$

Với $left{ begin{gathered}x + y = pm 3 hfill \xy = frac{5}{2} hfill \ end{gathered} right.$ trường hợp này không thỏa mãn ${left( {x + y} right)^2} ge 4xy$ nên vô nghiệm.

Vậy hệ có bốn nghiệm là $left( {x;y} right) = left( {1;2} right);left( {2;1} right);left( { – 1; – 2} right);left( { – 2; – 1} right)$

Cách 2: Nhận thấy hai phương trình của hệ vế trái đều cùng bậc 4.

Ta đưa về phương trình:

${x^4} + {y^4} + 6{x^2}{y^2} = frac{{41}}{{10}}xyleft( {{x^2} + {y^2}} right) Leftrightarrow left( {2x – y} right)left( {x – 2y} right)left( {{x^2} – frac{8}{5}xy + {y^2}} right) = 0$

Do $xy ne 0 Rightarrow {x^2} – frac{8}{5}xy + {y^2} > 0$

Do đó hoặc $y = 2x$ hoặc $x = 2y$

Chỉ việc thế vào một trong hai phương trình của hệ ta tìm được $left( {x;y} right)$

Bài 7. Giải hệ phương trình $left{ begin{gathered}left( {{x^2} + {y^2}} right)left( {1 + frac{1}{{{x^2}{y^2}}}} right) = 49 hfill \left( {x + y} right)left( {1 + frac{1}{{xy}}} right) = 5 hfill \ end{gathered} right.$

Lời giải

Điều kiện $xy ne 0$

Hệ phương trình đã cho tương ứng với:

$left{ begin{gathered}{x^2} + {y^2} + frac{1}{{{x^2}}} + frac{1}{{{y^2}}} = 49 hfill \x + y + frac{1}{x} + frac{1}{y} = 5 hfill \ end{gathered} right. Leftrightarrow left{ begin{gathered}{left( {x + frac{1}{x}} right)^2} + {left( {y + frac{1}{y}} right)^2} = 53 hfill \x + y + frac{1}{x} + frac{1}{y} = 5 hfill \ end{gathered} right.$

$ Leftrightarrow left{ begin{gathered}{left( {x + frac{1}{x} + y + frac{1}{y}} right)^2} – 2left( {x + frac{1}{x}} right)left( {y + frac{1}{y}} right) = 53 hfill \x + y + frac{1}{x} + frac{1}{y} = 5 hfill \ end{gathered} right. Leftrightarrow left{ begin{gathered}left( {x + frac{1}{x}} right)left( {y + frac{1}{y}} right) = – 14 hfill \x + y + frac{1}{x} + frac{1}{y} = 5 hfill \ end{gathered} right.$

$ Leftrightarrow left[ begin{gathered}left{ begin{gathered}x + frac{1}{x} = 7 hfill \y + frac{1}{y} = – 2 hfill \ end{gathered} right. hfill \left{ begin{gathered}x + frac{1}{x} = – 2 hfill \y + frac{1}{y} = 7 hfill \ end{gathered} right. hfill \ end{gathered} right. Leftrightarrow left[ begin{gathered}left{ begin{gathered}x = – 1 hfill \y = frac{{7 pm 3sqrt 5 }}{2} hfill \ end{gathered} right. hfill \left{ begin{gathered}x = frac{{7 pm 3sqrt 5 }}{2} hfill \y = – 1 hfill \ end{gathered} right. hfill \ end{gathered} right.$

Vậy hệ phương trình có bốn nghiệm là $left( {x;y} right) = left( { – 1;frac{{7 pm 3sqrt 5 }}{2}} right);left( {frac{{7 pm 3sqrt 5 }}{2}; – 1} right)$

Bài 8. Giải hệ phương trình $left{ begin{gathered}left( {x + y} right)left( {1 + xy} right) = 18xy hfill \left( {{x^2} + {y^2}} right)left( {1 + {x^2}{y^2}} right) = 208{x^2}{y^2} hfill \ end{gathered} right.$

Lời giải

Nhận xét: Hệ phương trình này tương tự bài toán trên khi khử đi $xy$ và ${x^2}{y^2}$ bên vế phải của hệ phương trình của hệ.

Nhận thấy $left( {x;y} right) = left( {0;0} right)$ là nghiệm của hệ phương trình

Xét với $xy ne 0$ khi đó hệ phương trình tương đương với:

$left{ begin{gathered}left( {x + y} right)left( {1 + frac{1}{{xy}}} right) = 18 hfill \left( {{x^2} + {y^2}} right)left( {1 + frac{1}{{{x^2}{y^2}}}} right) = 208 hfill \ end{gathered} right. Leftrightarrow left{ begin{gathered}x + y + frac{1}{x} + frac{1}{y} = 18 hfill \{x^2} + {y^2} + frac{1}{{{x^2}}} + frac{1}{{{y^2}}} = 208 hfill \ end{gathered} right.$

$ Leftrightarrow left{ begin{gathered}x + y + frac{1}{x} + frac{1}{y} = 18 hfill \{left( {x + frac{1}{x}} right)^2} + {left( {y + frac{1}{y}} right)^2} = 212 hfill \ end{gathered} right. Leftrightarrow left{ begin{gathered}x + y + frac{1}{x} + frac{1}{y} = 18 hfill \{left( {x + frac{1}{x} + y + frac{1}{y}} right)^2} – 2left( {x + frac{1}{x}} right)left( {y + frac{1}{y}} right) = 212 hfill \ end{gathered} right.$

$ Leftrightarrow left{ begin{gathered}x + y + frac{1}{x} + frac{1}{y} = 18 hfill \left( {x + frac{1}{x}} right)left( {y + frac{1}{y}} right) = 56 hfill \ end{gathered} right. Leftrightarrow left[ begin{gathered}left{ begin{gathered}x + frac{1}{x} = 14 hfill \y + frac{1}{y} = 4 hfill \ end{gathered} right. hfill \left{ begin{gathered}x + frac{1}{x} = 4 hfill \y + frac{1}{y} = 14 hfill \ end{gathered} right. hfill \ end{gathered} right. Leftrightarrow left[ begin{gathered}left{ begin{gathered}x = 7 pm 4sqrt 3 hfill \y = 2 pm sqrt 3 hfill \ end{gathered} right. hfill \left{ begin{gathered}x = 2 pm sqrt 3 hfill \y = 7 pm 4sqrt 3 hfill \ end{gathered} right. hfill \ end{gathered} right.$

Vậy hệ phương trình có nghiệm là $left( {x;y} right) = left( {7 pm 4sqrt 3 ;2 pm sqrt 3 } right);left( {2 pm sqrt 3 ;7 pm 4sqrt 3 } right)$

Bài 9. Giải hệ phương trình (TSĐH Khối A 2006) $left{ begin{gathered}x + y – sqrt {xy} = 3 hfill \sqrt {x + 1} + sqrt {y + 1} = 4 hfill \ end{gathered} right.$

Lời giải

Điều kiện: $left{ begin{array}{l}xy ge 0\x,y ge – 1end{array} right.$

Đặt $begin{array}{*{20}{c}}{left{ begin{array}{l}S = x + y\P = xyend{array} right.,}&{left( {{S^2} ge 4P} right)}end{array}$. Khi đó hệ phương trình trở thành:

$begin{array}{*{20}{c}}{{A^2} = {B^2},}&{{A^3} = {B^3},}&{{A^4} = {B^4},}end{array}…left{ begin{array}{l}frac{3}{y}left( {x – 1} right)left( {sqrt {{x^3} + 2} + 1} right)\y = {x^2} + x + 1end{array} right.left{ begin{array}{l}1 – {y^2} = 4xy\4{x^2} + {y^4} – 4x{y^3} = 1end{array} right.$

$4sqrt {{x^2} + 1} – {x^2} + {y^3} – 3y – 2 ge 0$

$left{ begin{array}{l}S – sqrt P = 3\S + 2 + 2sqrt {S + P + 1} = 16end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}begin{array}{*{20}{c}}{P = {{left( {S – 3} right)}^2},}&{S ge 3}end{array}\2sqrt {S + {{left( {S – 3} right)}^2} + 1} = 14 – Send{array} right.$

$ Leftrightarrow left{ begin{array}{l}begin{array}{*{20}{c}}{P = {{left( {S – 3} right)}^2},}&{S ge 3}end{array}\2sqrt {{S^2} – 5S + 10} = 14 – Send{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}begin{array}{*{20}{c}}{P = {{left( {S – 3} right)}^2},}&{S ge 3}end{array}\4left( {{S^2} – 5S + 10} right) = {S^2} – 28S + 196end{array} right.$

$ Leftrightarrow left{ begin{array}{l}begin{array}{*{20}{c}}{P = {{left( {S – 3} right)}^2},}&{S ge 3}end{array}\3{S^2} + 8S – 156 = 0end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}S = 6\P = 9end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x + y = 6\xy = 9end{array} right. Leftrightarrow x = y = 3$

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất $left( {x;y} right) = left( {3;3} right)$

Bài 10. Giải hệ phương trình $left{ begin{array}{l}sqrt {{x^2} – 1} + sqrt {{y^2} – 1} = sqrt {xy + 2} \frac{1}{{{x^2}}} + frac{1}{{{y^2}}} = 1end{array} right.$

Lời giải

Điều kiện: $begin{array}{*{20}{c}}{left| x right| ge 1,}&{left| y right| ge 1,}&{xy + 2 ge 0}end{array}$

Hệ phương trình đã cho tương đương với:

$left{ begin{array}{l}{x^2} – 1 + 2sqrt {left( {{x^2} – 1} right)left( {{y^2} – 1} right)} + {y^2} – 1 = xy + 2\{x^2} + {y^2} = {x^2}{y^2}end{array} right.$

$ Leftrightarrow left{ begin{array}{l}{x^2} + {y^2} – xy – 4 + 2sqrt {{x^2}{y^2} – {x^2} – {y^2} + 1} = 0\{x^2} + {y^2} = {x^2}{y^2}end{array} right.$

Đặt $begin{array}{*{20}{c}}{u = {x^2} + {y^2},}&{v = xy,}&{left( {u ge 2,v ge – 2} right)}end{array}$ hệ phương trình trở thành:

$left{ begin{array}{l}u – v – 4 + 2sqrt {{v^2} – u + 1} = 0\u = {v^2}end{array} right. Leftrightarrow left[ begin{array}{l}u = 1,v = – 1\u = 4,v = 2end{array} right.$

Đối chiếu với điều kiện suy ra $left{ begin{array}{l}u = 4\v = 2end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}{x^2} + {y^2} = 4\xy = 2end{array} right. Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = – sqrt 2 ;y = – sqrt 2 \x = sqrt 2 ;y = sqrt 2 end{array} right.$

Vậy hệ phương trình có hai nghiệm là $left( {x;y} right) = left( { – sqrt 2 ; – sqrt 2 } right);left( {sqrt 2 ;sqrt 2 } right)$

Trên đây là một số cách giải hệ phương trình đối xứng loại 1 và các bài tập vận dụng tương ứng. Lý thuyết đa phần khá ngắn gọn, tuy nhiên để hiểu rõ và áp dụng vào bài tập thì bạn cần phải thực hiện càng nhiều càng tốt các bài tập mẫu mà chúng tôi đưa ra, điều này sẽ giúp bạn làm quen với hầu hết các biến thể có khả năng ra trong đề thi.

Thông tin cần xem thêm: Hệ phương trình đối xứng loại 1

Hình Ảnh về Hệ phương trình đối xứng loại 1

Video về Hệ phương trình đối xứng loại 1

Wiki về Hệ phương trình đối xứng loại 1

Hệ phương trình đối xứng loại 1

Hệ phương trình đối xứng loại 1 -

Bài viết giúp bạn nhận diện được hệ phương trình đối xứng loại 1 và cách giải nhanh nhất. Đây là loại hệ phương trình khá phổ biến trong chương trình toán THCS, lên đến bậc THPT các em vẫn thường gặp với vai trò là các bài toán nhỏ trong một bài toán lớn. Cùng Verbalearn theo dõi để đưa ra phương pháp giải nhanh chóng nhất.

Mục lục1.Lý thuyết hệ phương trình đối xứng loại 12.Bài tập mẫu về hệ phương trình đối xứng loại 13.Kết luận

Nội dung chủ đề này tôi đề cập đến phương pháp chung giải hệ phương trình đối xứng loại I và một số hệ đưa được về hệ đối xứng loại I thông qua các phép đặt ẩn phụ cơ bản. Ngoài ra đề cập ứng dụng của hệ đối xứng loại I trong giải phương trình vô tỷ và chứng minh bất đẳng thức.

Đa thức đối xứng: Xét đa thức hai biến $x,y$ là $Pleft( {x;y} right)$

Nếu $Pleft( {x;y} right) = Pleft( {y;x} right)$ với mọi $x,y in R$ thì ta nói $Pleft( {x;y} right)$ là đa thức đối xứng.

Hệ phương trình đối xứng loại I là hệ phương trình có dạng: $left{ begin{array}{l}Fleft( {x;y} right) = 0\Gleft( {x;y} right) = 0end{array} right.$

Trong đó: $Fleft( {x;y} right);Gleft( {x;y} right)$ là các đa thức đối xứng với $x,y$.

– Hệ đối xứng loại I là hệ mà vai trò của $x,y$ trong mỗi phương trình của hệ là như nhau.

– Nếu $left( {{x_0},{y_0}} right)$ là nghiệm của hệ thì $left( {{y_0},{x_0}} right)$ cũng là nghiệm của hệ.

Ví dụ 1. Hệ phương trình $left{ begin{array}{l}{x^2} + {y^2} = xy + x + y\xy = x + y – 1end{array} right.$

Với hệ này đổi vay trò của $x,y$ thì hệ không thay đổi.

Đặt $left{ begin{array}{l}S = x + y\P = xyend{array} right.$ với điều kiện ${S^2} ge 4P$ tìm được $S,P$

Khi đó theo định lý Vi-ét $x,y$ là hai nghiệm của phương trình: ${t^2} – St + P = 0$.

Lưu ý: Một số trường hợp ta phải đặt $S = x – y,P = xy$ và lúc này ta phải có ${S^2} ge – 4P$ thực chất là hệ được suy ra từ hệ đối xứng loại 1 khi thay $y$ bởi $ – y$. Một số bài toán đơn giản mà khi biến đổi $S,P$ chỉ có dạng bậc nhất hoặc dạng bậc hai ta có thể không cần đặt ẩn phụ và cứ thế tiến hành biến đổi tương đương. Khi tìm được $S,P$ việc tìm $x,y$ không cần chi tiết mà chỉ ra chỉ ra nghiệm $left( {x;y} right)$ bằng bao nhiêu.

Một số hằng đẳng thức hay được sử dụng:

${x^2} + {y^2} = {left( {x + y} right)^2} – 2xy = {S^2} – 2P$

${x^2} – xy + {y^2} = {left( {x + y} right)^2} – 3xy = {S^2} – 3P$

${x^2} + xy + {y^2} = {left( {x + y} right)^2} – xy = {S^2} – P$

${x^3} + {y^3} = left( {x + y} right)left[ {{{left( {x + y} right)}^2} – 3xy} right] = Sleft( {{S^2} – 3P} right)$

${x^4} + {y^4} = {left[ {{{left( {x + y} right)}^2} – 2xy} right]^2} – 2{x^2}{y^2} = {left( {{S^2} – 2P} right)^2} – 2{P^2}$

${x^4} + {y^4} + {x^2}{y^2} = left( {{x^2} + {y^2} – xy} right)left( {{x^2} + {y^2} + xy} right) = {left( {{S^2} – 2P} right)^2} – {P^2}$

$frac{1}{x} + frac{1}{y} = frac{{x + y}}{{xy}} = frac{S}{P}$

$frac{1}{{{x^2}}} + frac{1}{{{y^2}}} = frac{{{x^2} + {y^2}}}{{{x^2}{y^2}}} = frac{{{S^2} – 2P}}{{{P^2}}}$

Đặc điểm của dạng toán này là đôi khi số nghiệm của hệ thì chỉ có nghiệm duy nhất hoặc có số nhiệm chẵn và đôi khi rất nhiều nghiệm có khi đến 8 hoặc 16 nghiệm.

Bài 1. Giải hệ phương trình $left{ begin{array}{l}{x^2} + {y^2} + x + y = 4\xleft( {x + y + 1} right) + yleft( {y + 1} right) = 2end{array} right.$

Lời giải

Hệ phương trình đã cho tương đương với:

$left{ begin{array}{l}{x^2} + {y^2} + x + y = 4\{x^2} + {y^2} + x + y + xy = 2end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}{x^2} + {y^2} + x + y = 4\xy = – 2end{array} right.$

$ Leftrightarrow left{ begin{array}{l}{left( {x + y} right)^2} – 2xy + x + y = 4\xy = – 2end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}{left( {x + y} right)^2} + x + y = 0\xy = – 2end{array} right.$

$ Leftrightarrow left[ begin{array}{l}left{ begin{array}{l}x + y = 0\xy = – 2end{array} right.\left{ begin{array}{l}x + y = – 1\xy = – 2end{array} right.end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x = sqrt 2 \y = – sqrt 2 end{array} right. vee left{ begin{array}{l}x = – sqrt 2 \y = sqrt 2 end{array} right. vee left{ begin{array}{l}x = 1\y = – 2end{array} right. vee left{ begin{array}{l}x = – 2\y = 1end{array} right.$

Vậy hệ phương trình có bốn nghiệm là: $left( {x;y} right) = left( {sqrt 2 ; – sqrt 2 } right);left( { – sqrt 2 ;sqrt 2 } right);left( {1; – 2} right);left( { – 2;1} right)$

Bài 2. Giải hệ phương trình $left{ begin{array}{l}x + y + 2xy = 2\{x^3} + {y^3} = 8end{array} right.$

Lời giải

Đặt $left{ begin{array}{l}S = x + y\P = xyend{array} right.,left( {{S^2} ge 4P} right)$. Khi đó hệ phương trình trở thành:

$left{ begin{array}{l}S + 2P = 2\Sleft( {{S^2} – 3P} right) = 8end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}P = frac{{2 – S}}{2}\Sleft( {{S^2} – frac{{6 – 3S}}{2}} right) = 8end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}2{S^3} + 3{S^2} – 6S – 16 = 0\P = frac{{2 – S}}{2}end{array} right.$

$ Leftrightarrow left{ begin{array}{l}left( {S – 2} right)left( {2{S^2} + 7S + 8} right) = 0\P = frac{{2 – S}}{2}end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}S = 2\P = 0end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x + y = 2\xy = 0end{array} right. Leftrightarrow left[ begin{array}{l}left{ begin{array}{l}x = 2\y = 0end{array} right.\left{ begin{array}{l}x = 0\y = 2end{array} right.end{array} right.$

Vậy hệ phương trình có hai nghiệm là: $left( {x;y} right) = left( {2;0} right);left( {0;2} right)$

Bài 3. Giải hệ phương trình $left{ begin{array}{l}{x^3} + {y^3} = 19\left( {x + y} right)left( {8 + xy} right) = 2end{array} right.$

Lời giải

Đặt $left{ begin{array}{l}S = x + y\P = xyend{array} right.,left( {{S^2} ge 4P} right)$. Khi đó hệ phương trình trở thành:

$left{ begin{array}{l}Sleft( {{S^2} – 3P} right) = 19\Sleft( {8 + P} right) = 2end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}{S^3} – 3left( {2 – 8S} right) = 19\SP = 2 – 8Send{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}{S^3} + 24S – 25 = 0\P = frac{{2 – 8S}}{S}end{array} right.$

$ Leftrightarrow left{ begin{array}{l}left( {S – 1} right)left( {{S^2} + S + 25} right) = 0\P = frac{{2 – 8S}}{S}end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}S = 1\P = – 6end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x + y = 1\xy = – 6end{array} right.$

$ Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x = 3\y = – 2end{array} right. vee left{ begin{array}{l}x = – 2\y = 3end{array} right.$

Vậy hệ phương trình có hai nghiệm là: $left( {x;y} right) = left( {3; – 2} right);left( { – 2;3} right)$

Bài 4. Giải hệ phương trình $left{ begin{array}{l}2left( {x + y} right) = 3left( {sqrt[3]{{{x^2}y}} + sqrt[3]{{x{y^2}}}} right)\sqrt[3]{x} + sqrt[3]{y} = 6end{array} right.$

Lời giải

Đặt $sqrt[3]{x} = a,sqrt[3]{y} = b$. Khi đó hệ phương trình trở thành: $left{ begin{array}{l}2left( {{a^3} + {b^3}} right) = 3left( {{a^2}b + {b^2}a} right)\a + b = 6end{array} right.$

Đặt $left{ begin{array}{l}S = a + b\P = abend{array} right.,left( {{S^2} ge 4P} right)$. Khi đó hệ phương trình trở thành:

$left{ begin{array}{l}2Sleft( {{S^2} – 3P} right) = 3SP\S = 6end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}S = 6\P = 8end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}a + b = 6\ab = 8end{array} right.$

$ Leftrightarrow left{ begin{array}{l}a = 4\b = 2end{array} right. vee left{ begin{array}{l}a = 2\b = 4end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x = 64\y = 8end{array} right. vee left{ begin{array}{l}x = 8\y = 64end{array} right.$

Vậy hệ phương trình có hai nghiệm là: $left( {x;y} right) = left( {64;8} right);left( {8;64} right)$

Bài 5. Giải hệ phương trình $left{ begin{array}{l}sqrt {{x^2} + {y^2}} + sqrt {2xy} = 8sqrt 2 \sqrt x + sqrt y = 4end{array} right.$

Lời giải

Cách 1: Bình phương hai vế phương trình hai của hệ và rút $x + y$ theo $xy$ thế vào phương trình đầu của hệ.

Điều kiện $x ge 0,y ge 0$

Khi đó hệ phương trình đã cho tương đương với:

$left{ begin{array}{l}sqrt {{{left[ {{{left( {sqrt x + sqrt y } right)}^2} – 2sqrt {xy} } right]}^2} – 2xy} + sqrt {2xy} = 8sqrt 2 \sqrt x + sqrt y = 4end{array} right.$

$ Leftrightarrow left{ begin{array}{l}sqrt {{{left[ {16 – 2sqrt {xy} } right]}^2} – 2xy} + sqrt {2xy} = 8sqrt 2 \sqrt x + sqrt y = 4end{array} right.$

$ Leftrightarrow left{ begin{array}{l}sqrt {2xy – 64sqrt {xy} + 256} + sqrt {2xy} = 8sqrt 2 \sqrt x + sqrt y = 4end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}sqrt {xy – 32sqrt {xy} + 128} = 8 – sqrt {xy} \sqrt x + sqrt y = 4end{array} right.$

$ Leftrightarrow left{ begin{array}{l}xy – 32sqrt {xy} + 128 = 64 – 16sqrt {xy} + xy\sqrt {xy} le 8\sqrt x + sqrt y = 4end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x + y = 8\xy = 16end{array} right. Leftrightarrow x = y = 4$

Vậy hệ có nghiệm duy nhất $left( {x;y} right) = left( {4;4} right).$

Cách 2: Từ hai phương trình của hệ ta có

$sqrt {2left( {{x^2} + {y^2}} right)} + 2sqrt {xy} = {left( {sqrt x + sqrt y } right)^2}$

$ Leftrightarrow sqrt {2left( {{x^2} + {y^2}} right)} = x + y Leftrightarrow 2left( {{x^2} + {y^2}} right) = {x^2} + 2xy + {y^2}$

$ Leftrightarrow {left( {x – y} right)^2} = 0 Leftrightarrow x = y$

Thay $x = y$ vào phương trình thứ hai của hệ ta có kết quả tương tự.

Bài 6. Giải hệ phương trình $left{ begin{array}{l}{x^4} + {y^4} + 6{x^2}{y^2} = 41\xyleft( {{x^2} + {y^2}} right) = 10end{array} right.$

Lời giải

Cách 1: Từ phương trình thứ hai của hệ suy ra $xy > 0$

Khi đó hệ phương trình đã cho tương đương với:

$left{ begin{array}{l}{left( {{x^2} + {y^2}} right)^2} + 4{x^2}{y^2} = 41\xyleft( {{x^2} + {y^2}} right) = 10end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}frac{{100}}{{{x^2}{y^2}}} + 4{x^2}{y^2} = 41\xyleft( {{x^2} + {y^2}} right) = 10end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}4{x^4}{y^4} – 41{x^2}{y^2} + 100 = 0\xyleft[ {{{left( {x – y} right)}^2} – 2xy} right] = 10end{array} right.$

$ Leftrightarrow left{ begin{gathered}left[ begin{gathered}xy = 2 hfill \xy = frac{5}{2} hfill \ end{gathered} right. hfill \xyleft[ {{{left( {x + y} right)}^2} – 2xy} right] = 10 hfill \ end{gathered} right. Leftrightarrow left[ begin{gathered}left{ begin{gathered}x + y = pm 3 hfill \xy = 2 hfill \ end{gathered} right. hfill \left{ begin{gathered}x + y = pm 3 hfill \xy = frac{5}{2} hfill \ end{gathered} right. hfill \ end{gathered} right.$

Với $left{ begin{gathered}x + y = pm 3 hfill \xy = 2 hfill \ end{gathered} right. Leftrightarrow left[ begin{gathered}x = 1;y = 2 hfill \x = 2;y = 1 hfill \x = – 1;y = – 2 hfill \x = – 2;y = – 1 hfill \ end{gathered} right.$

Với $left{ begin{gathered}x + y = pm 3 hfill \xy = frac{5}{2} hfill \ end{gathered} right.$ trường hợp này không thỏa mãn ${left( {x + y} right)^2} ge 4xy$ nên vô nghiệm.

Vậy hệ có bốn nghiệm là $left( {x;y} right) = left( {1;2} right);left( {2;1} right);left( { – 1; – 2} right);left( { – 2; – 1} right)$

Cách 2: Nhận thấy hai phương trình của hệ vế trái đều cùng bậc 4.

Ta đưa về phương trình:

${x^4} + {y^4} + 6{x^2}{y^2} = frac{{41}}{{10}}xyleft( {{x^2} + {y^2}} right) Leftrightarrow left( {2x – y} right)left( {x – 2y} right)left( {{x^2} – frac{8}{5}xy + {y^2}} right) = 0$

Do $xy ne 0 Rightarrow {x^2} – frac{8}{5}xy + {y^2} > 0$

Do đó hoặc $y = 2x$ hoặc $x = 2y$

Chỉ việc thế vào một trong hai phương trình của hệ ta tìm được $left( {x;y} right)$

Bài 7. Giải hệ phương trình $left{ begin{gathered}left( {{x^2} + {y^2}} right)left( {1 + frac{1}{{{x^2}{y^2}}}} right) = 49 hfill \left( {x + y} right)left( {1 + frac{1}{{xy}}} right) = 5 hfill \ end{gathered} right.$

Lời giải

Điều kiện $xy ne 0$

Hệ phương trình đã cho tương ứng với:

$left{ begin{gathered}{x^2} + {y^2} + frac{1}{{{x^2}}} + frac{1}{{{y^2}}} = 49 hfill \x + y + frac{1}{x} + frac{1}{y} = 5 hfill \ end{gathered} right. Leftrightarrow left{ begin{gathered}{left( {x + frac{1}{x}} right)^2} + {left( {y + frac{1}{y}} right)^2} = 53 hfill \x + y + frac{1}{x} + frac{1}{y} = 5 hfill \ end{gathered} right.$

$ Leftrightarrow left{ begin{gathered}{left( {x + frac{1}{x} + y + frac{1}{y}} right)^2} – 2left( {x + frac{1}{x}} right)left( {y + frac{1}{y}} right) = 53 hfill \x + y + frac{1}{x} + frac{1}{y} = 5 hfill \ end{gathered} right. Leftrightarrow left{ begin{gathered}left( {x + frac{1}{x}} right)left( {y + frac{1}{y}} right) = – 14 hfill \x + y + frac{1}{x} + frac{1}{y} = 5 hfill \ end{gathered} right.$

$ Leftrightarrow left[ begin{gathered}left{ begin{gathered}x + frac{1}{x} = 7 hfill \y + frac{1}{y} = – 2 hfill \ end{gathered} right. hfill \left{ begin{gathered}x + frac{1}{x} = – 2 hfill \y + frac{1}{y} = 7 hfill \ end{gathered} right. hfill \ end{gathered} right. Leftrightarrow left[ begin{gathered}left{ begin{gathered}x = – 1 hfill \y = frac{{7 pm 3sqrt 5 }}{2} hfill \ end{gathered} right. hfill \left{ begin{gathered}x = frac{{7 pm 3sqrt 5 }}{2} hfill \y = – 1 hfill \ end{gathered} right. hfill \ end{gathered} right.$

Vậy hệ phương trình có bốn nghiệm là $left( {x;y} right) = left( { – 1;frac{{7 pm 3sqrt 5 }}{2}} right);left( {frac{{7 pm 3sqrt 5 }}{2}; – 1} right)$

Bài 8. Giải hệ phương trình $left{ begin{gathered}left( {x + y} right)left( {1 + xy} right) = 18xy hfill \left( {{x^2} + {y^2}} right)left( {1 + {x^2}{y^2}} right) = 208{x^2}{y^2} hfill \ end{gathered} right.$

Lời giải

Nhận xét: Hệ phương trình này tương tự bài toán trên khi khử đi $xy$ và ${x^2}{y^2}$ bên vế phải của hệ phương trình của hệ.

Nhận thấy $left( {x;y} right) = left( {0;0} right)$ là nghiệm của hệ phương trình

Xét với $xy ne 0$ khi đó hệ phương trình tương đương với:

$left{ begin{gathered}left( {x + y} right)left( {1 + frac{1}{{xy}}} right) = 18 hfill \left( {{x^2} + {y^2}} right)left( {1 + frac{1}{{{x^2}{y^2}}}} right) = 208 hfill \ end{gathered} right. Leftrightarrow left{ begin{gathered}x + y + frac{1}{x} + frac{1}{y} = 18 hfill \{x^2} + {y^2} + frac{1}{{{x^2}}} + frac{1}{{{y^2}}} = 208 hfill \ end{gathered} right.$

$ Leftrightarrow left{ begin{gathered}x + y + frac{1}{x} + frac{1}{y} = 18 hfill \{left( {x + frac{1}{x}} right)^2} + {left( {y + frac{1}{y}} right)^2} = 212 hfill \ end{gathered} right. Leftrightarrow left{ begin{gathered}x + y + frac{1}{x} + frac{1}{y} = 18 hfill \{left( {x + frac{1}{x} + y + frac{1}{y}} right)^2} – 2left( {x + frac{1}{x}} right)left( {y + frac{1}{y}} right) = 212 hfill \ end{gathered} right.$

$ Leftrightarrow left{ begin{gathered}x + y + frac{1}{x} + frac{1}{y} = 18 hfill \left( {x + frac{1}{x}} right)left( {y + frac{1}{y}} right) = 56 hfill \ end{gathered} right. Leftrightarrow left[ begin{gathered}left{ begin{gathered}x + frac{1}{x} = 14 hfill \y + frac{1}{y} = 4 hfill \ end{gathered} right. hfill \left{ begin{gathered}x + frac{1}{x} = 4 hfill \y + frac{1}{y} = 14 hfill \ end{gathered} right. hfill \ end{gathered} right. Leftrightarrow left[ begin{gathered}left{ begin{gathered}x = 7 pm 4sqrt 3 hfill \y = 2 pm sqrt 3 hfill \ end{gathered} right. hfill \left{ begin{gathered}x = 2 pm sqrt 3 hfill \y = 7 pm 4sqrt 3 hfill \ end{gathered} right. hfill \ end{gathered} right.$

Vậy hệ phương trình có nghiệm là $left( {x;y} right) = left( {7 pm 4sqrt 3 ;2 pm sqrt 3 } right);left( {2 pm sqrt 3 ;7 pm 4sqrt 3 } right)$

Bài 9. Giải hệ phương trình (TSĐH Khối A 2006) $left{ begin{gathered}x + y – sqrt {xy} = 3 hfill \sqrt {x + 1} + sqrt {y + 1} = 4 hfill \ end{gathered} right.$

Lời giải

Điều kiện: $left{ begin{array}{l}xy ge 0\x,y ge – 1end{array} right.$

Đặt $begin{array}{*{20}{c}}{left{ begin{array}{l}S = x + y\P = xyend{array} right.,}&{left( {{S^2} ge 4P} right)}end{array}$. Khi đó hệ phương trình trở thành:

$begin{array}{*{20}{c}}{{A^2} = {B^2},}&{{A^3} = {B^3},}&{{A^4} = {B^4},}end{array}…left{ begin{array}{l}frac{3}{y}left( {x – 1} right)left( {sqrt {{x^3} + 2} + 1} right)\y = {x^2} + x + 1end{array} right.left{ begin{array}{l}1 – {y^2} = 4xy\4{x^2} + {y^4} – 4x{y^3} = 1end{array} right.$

$4sqrt {{x^2} + 1} – {x^2} + {y^3} – 3y – 2 ge 0$

$left{ begin{array}{l}S – sqrt P = 3\S + 2 + 2sqrt {S + P + 1} = 16end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}begin{array}{*{20}{c}}{P = {{left( {S – 3} right)}^2},}&{S ge 3}end{array}\2sqrt {S + {{left( {S – 3} right)}^2} + 1} = 14 – Send{array} right.$

$ Leftrightarrow left{ begin{array}{l}begin{array}{*{20}{c}}{P = {{left( {S – 3} right)}^2},}&{S ge 3}end{array}\2sqrt {{S^2} – 5S + 10} = 14 – Send{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}begin{array}{*{20}{c}}{P = {{left( {S – 3} right)}^2},}&{S ge 3}end{array}\4left( {{S^2} – 5S + 10} right) = {S^2} – 28S + 196end{array} right.$

$ Leftrightarrow left{ begin{array}{l}begin{array}{*{20}{c}}{P = {{left( {S – 3} right)}^2},}&{S ge 3}end{array}\3{S^2} + 8S – 156 = 0end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}S = 6\P = 9end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x + y = 6\xy = 9end{array} right. Leftrightarrow x = y = 3$

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất $left( {x;y} right) = left( {3;3} right)$

Bài 10. Giải hệ phương trình $left{ begin{array}{l}sqrt {{x^2} – 1} + sqrt {{y^2} – 1} = sqrt {xy + 2} \frac{1}{{{x^2}}} + frac{1}{{{y^2}}} = 1end{array} right.$

Lời giải

Điều kiện: $begin{array}{*{20}{c}}{left| x right| ge 1,}&{left| y right| ge 1,}&{xy + 2 ge 0}end{array}$

Hệ phương trình đã cho tương đương với:

$left{ begin{array}{l}{x^2} – 1 + 2sqrt {left( {{x^2} – 1} right)left( {{y^2} – 1} right)} + {y^2} – 1 = xy + 2\{x^2} + {y^2} = {x^2}{y^2}end{array} right.$

$ Leftrightarrow left{ begin{array}{l}{x^2} + {y^2} – xy – 4 + 2sqrt {{x^2}{y^2} – {x^2} – {y^2} + 1} = 0\{x^2} + {y^2} = {x^2}{y^2}end{array} right.$

Đặt $begin{array}{*{20}{c}}{u = {x^2} + {y^2},}&{v = xy,}&{left( {u ge 2,v ge – 2} right)}end{array}$ hệ phương trình trở thành:

$left{ begin{array}{l}u – v – 4 + 2sqrt {{v^2} – u + 1} = 0\u = {v^2}end{array} right. Leftrightarrow left[ begin{array}{l}u = 1,v = – 1\u = 4,v = 2end{array} right.$

Đối chiếu với điều kiện suy ra $left{ begin{array}{l}u = 4\v = 2end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}{x^2} + {y^2} = 4\xy = 2end{array} right. Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = – sqrt 2 ;y = – sqrt 2 \x = sqrt 2 ;y = sqrt 2 end{array} right.$

Vậy hệ phương trình có hai nghiệm là $left( {x;y} right) = left( { – sqrt 2 ; – sqrt 2 } right);left( {sqrt 2 ;sqrt 2 } right)$

Trên đây là một số cách giải hệ phương trình đối xứng loại 1 và các bài tập vận dụng tương ứng. Lý thuyết đa phần khá ngắn gọn, tuy nhiên để hiểu rõ và áp dụng vào bài tập thì bạn cần phải thực hiện càng nhiều càng tốt các bài tập mẫu mà chúng tôi đưa ra, điều này sẽ giúp bạn làm quen với hầu hết các biến thể có khả năng ra trong đề thi.

[rule_{ruleNumber}]

Bạn thấy bài viết Hệ phương trình đối xứng loại 1 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Hệ phương trình đối xứng loại 1 bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: ĐH KD & CN Hà Nội
Chuyên mục: Kiến thức chung

#Hệ #phương #trình #đối #xứng #loại

Xem thêm bài viết hay:  Bên Cho Thuê Tiếng Anh Là Gì, Hợp Đồng Thuê Văn Phòng (Song Ngữ)

ĐH KD & CN Hà Nội

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà nội là một trường dân lập, thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, được phép thành lập theo Quyết định số 405/TTg, ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Trường chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống văn bằng của Trường nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Ngày 15/09/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 750/QĐ-TTg về việc đổi tên trường thành Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button